Üdvözöljük!

Aljegyzői pályázatot hirdet az önkormányzat

2021 május 05. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Csömöri Polgármesteri Hivatalban aljegyzői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szól

A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján. Ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet
  • főiskola, vagy egyetem: igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • legalább 3 év közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Motivációs levél, fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2021. július 01-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr. Katona Péter jegyző nyújt a 06-28/544-042-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megnevezését: Aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX, törvény 46. § (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

A pályázati kiírást a törvényben kötelezően előírt közlöny mellett helyi médiumokban, legalább egy regionális nyomtatott újságban és két országos napilapban kell közzétenni.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021.05.10

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás