Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló csömör nagyközség önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről.

2011 november 16. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével, teljes létszámmal tartotta meg ülését.

 

1.
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és
intézkedéseiről

Fábri István polgármester ismertette,
hogy az augusztusi képviselő-testületi döntésnek megfelelően számos egyeztetés
történt a zeneiskola megcsúszott tetőszerkezetének javítása-újraépítése
tárgyában. Egyrészt az átmeneti helyzetben első osztályosok elhelyezése és a
zeneiskolai oktatás helyszíneinek biztosítása, másrészt a műszaki megoldási
lehetőségek kidolgozása volt a két fő feladat. Az iskolások átköltöztetését a
Sportcsarnokba a községgondnokság segítette, a Német Kisebbségi Önkormányzat
pedig ideiglenesen átengedte a számára felajánlott irodahelyiséget a Zeneiskola
számára, akik a katolikus plébániában is kaptak egy termet. A Sportcsarnokban
az érvényben lévő biztonsági előírások miatt az üvegajtókat fóliázni kellett.

Augusztus
22-én az Önkormányzat vezetése személyes egyeztetést folytatott a Weekendbus
Közlekedési Zrt. képviselőivel a helyi buszszolgáltatás során felmerült
problémákról, illetve további együttműködési lehetőségekről. A polgármester
egyebek mellett beszámolt a csömöri székhelyű cégek vezetőivel folytatott
megbeszélések eredményeiről, az utóbbi húsz év jelentősebb beruházások,
fejlesztések műszaki dokumentációinak és szerződéseinek felülvizsgálatáról, a
testvértelepülési kapcsolatok ápolásáról, valamint a Junior Zrt.-vel az óvodai,
iskolai étkezés színvonalának javítását célzó tárgyalások eredményeiről.

 

2.)
Zeneiskola tetőszerkezetének javítása, újraépítése

Juhos Dávid műszaki osztályvezető
ismertette az előzményeket, mely szerint több, egymásnak ellentmondó szakértői
vélemény és árajánlat érkezett az önkormányzathoz az ügyben. Az ülésre
meghívott Balogh László gyémánt fokozatú műszaki igazságügyi szakértő elmondta,
hogy az eddigi vizsgálatokat nem kellő alapossággal végezték, olyan jellegű
feltárások nem történetek meg, amelyek alapján el lehetne dönteni, hogy mi a
teendő. A képviselő-testület megbízta a szakembert a födémszerkezet részletes
műszaki felülvizsgálatára is.

 

3.)
Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. tagdíj és hozzájárulási
díjfizetési szabályzata

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális
Bizottság elnöke ismertette Válé Flóriánnak, a Csömöri Sport és
Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. vezetőjének javaslatát, amelyet korábban a
bizottság megvitatott. Több módosítási javaslat érkezett (magasabb tagdíjra, és
a diákkedvezény eltörlésére vonatkozóan), ám ezeket a testület elvetette. Az
eredeti javaslat szerint októbertől bevezetésre kerül a tagdíj, amelyet az
egyes szakosztályokban igazolt versenyzőként sportolók fizetnek majd: a
felnőttek részére 2 500 Ft/hó, a diákok részére 1 250 Ft/hó összeget
állapítottak meg, de indokolt esetben teljes tagdíjmentességet is kérhetnek
egy-egy sportolójuk számára a csapatok. A képviselők 7 igen, 1 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot.

 

4.)
Sportcsarnok felújítására pályázati önrész biztosítása

Válé Flórián, a Csömöri Sport és
Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, hogy a sport kft.
indulni kíván egy, a látványsportok támogatására kiírt pályázaton kézilabda-szakosztályai
révén. A pályázatot tárgyi eszköz beszerzésére és személyi jellegű költségek
támogatására nyújtják be, az önrészt a nonprofit kft. saját éves
költségvetéséből gazdálkodja ki, így az önkormányzatra ez nem ró plusz anyagi
terhet. Intézmény, illetve épület felújítási vagy építési pályázaton való
indulás lehetőségét a következő fordulóban és egyéb formában tervezik.

 

5.)
Önkormányzati támogatással megvalósuló rendezvény támogatása: Szüreti Mulatság
– 2011.

Tormay-Lesták Mária bizottsági elnök ismertette
az oktatási bizottság javaslatát, miszerint 1 millió Ft-os keretet különítsen
el a testület a rendezvényre. A költségtervezet ennél mintegy 300 ezer Ft-tal
magasabb összeget tartalmazott, ugyanakkor két cég (Raiffaisen Bank, Junior
Zrt.) is jelezte támogatási szándékát, így a hiányzó összeg előteremtése
megoldható. A testület egyhangúlag elfogadta az 1 millió Ft-os javaslatot a gépjárműadóból származó pluszbevétel
terhére.

 

6-8.)
Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. I. félévi Költségvetési
Beszámolója, támogatási pótigény kérelme, valamint költségvetési rendeletének
módosítása

Dunavölgyi Illés Sándorné, a Csömöri
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszámolt a kisebbségi önkormányzat első
féléves tevékenységéről, valamint a második félévre tervezett programjairól. Ismertette,
hogy újonnan alakult önkormányzatként az első félévben nem került sor
közmeghallgatásra, emiatt a költségvetésben tervezett feladatalapú támogatást
(365 ezer Ft összegben) nem kapták meg. A hiányzó összeg pótlását a csömöri
önkormányzattól kérte a német kisebbségi önkormányzat. A képviselő-testület 300
ezer Ft póttámogatásról döntött egyhangúlag a gépjárműadó-pluszbevétel terhére.

 

9.)
Csömör Nagyközség Önkormányzatának vagyonáról szóló 27/2004 (X.21.) rendelet
módosítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi,
Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy egy tervezett
ingatlanértékesítés kapcsán áttekintették a fenti rendeletet, és kisebb
módosítások váltak szükségessé. A módosításokat a testület egyhangúlag
elfogadta.

 

10.)
Ingatlanhasznosítási pályázat kiírása a Csömör 443, 444 hrsz. területekre (Laki
sarok)

Eigler
Tamás bizottsági elnök
ismertette a pénzügyi bizottság javaslatát a Laki saroknál található ingatlan
hasznosítására vonatkozóan. Az Önkormányzat a Középhegy környkéi településrész
kereskedelmi ellátása és közösségi terek kialakítása céljából kívánja
hasznosítani az új óvoda melletti területet. A képviselő-testület megvitatta az
ingatlanértékesítési pályázat részleteit, és a terület meghirdetése mellett
döntött 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett. A pályázati kiírást két
országos napilapban és egy gazdasági hetilapban, továbbá  helyi médiumokban hirdetik meg.

 

11.)
Mobil óvoda telepítése

Eigler
Tamás ismertette, hogy a
mobil óvoda telepítése megtörtént. A telepítés után minimális beázási foltokat
tapasztaltak, melyek vélhetően a szállítás és az összeszerelés során keletkeztek.
Mivel a telepítést végző cég nem tudta időben megnyugtatóan orvosolni a problémát,
ezért a polgármester utasítására gyorsan megkezdődtek az előkészületek egy
külön tető építésére. Emellett más mobil épületek tapasztalatai alapján az Önkormányzat
meggyőződött arról, hogy a tetővel fedett mobil épületek hőháztartása sokkal
jobb, azaz nyáron hűvösebbek, télen pedig kisebb a fűtés költsége. A a
képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett jóváhagyta a tetőszerkezet
építését.

 

12.)
Gépjármű vásárlása helyi rendőrségi körzeti megbízotti munka támogatására

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
ismertette, hogy a Gödöllői és a Pest Megyei Rendőrkapitányságtól ígéretet
kaptak arra vonatkozóan, hogy ez évtől két fő rendőrt kap Csömör település,
akik munkaidejük túlnyomó részében itt teljesítenek majd szolgálatot. Ennek
érdekében a rendőrség gépjármű vásárlását kérte az Önkormányzattól. A
rendőrséggel való egyeztetések után a bizottság kiválasztott egy megfelelő korú
és állapotú Ford Focus típusú gépjárművet, melyet a rendőrség szerel fel járőrautónak.
A testület egyhangúlag támogatta a gépjármű vásárlását 2,5 millió Ft értékben,
részletfizetés formájában.

 

13.)
Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési beszámolója

Marosi Éva
pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a képviselő-testületet a költségvetés első
féléves alakulásáról. Az előirányzathoz képest kisebb eltérések tapasztalhatók,
ugyanakkor mind a bevételek, mind a kiadások főösszege az előirányzat 62%-a
volt, így a bevételi és kiadási oldal egyensúlyban maradt. A beszámolót a
testület egyhangúlag elfogadta.

 

14.)
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 28/2010.(XII.17.)
helyi rendelet módosítása

Dr. Szarka Zsuzsanna,
a Népjóléti Bizottság elnöke
ismertette, hogy törvényi változások miatt a lakásfenntartási támogatások, és
az aktív korúak ellátása terén a helyi rendelet kisebb mértékű módosítása
szükséges. Az előterjesztett javaslatokat a testület egyhangúlag elfogadta.

 

15.)
A 3-as számú bekötőúttal kapcsolatos NIF Zrt. által készített anyag tárgyalása

Biró Attila alpolgármester tájékoztatta
a képviselő-testületet, hogy a NIF Zrt. részéről megkeresés érkezett a 3. számú
bekötőút ügyében, melyben kérik a csömöri önkormányzat jóváhagyását és az út
megépítéséhez szükséges területek átengedését.

A
képviselő-testület hozzájárulását adta a 3-as számú bekötőút – várhatóan
tavasszal kezdődő – megépítéséhez.

 

16.)
Képviselők bejelentései

Pásztor
Sándor javasolta, hogy
vizsgálják meg annak lehetőségét is, hogy az Önkormányzat saját maga milyen
összegből tudná felújítani a Laki-villa épületét.

Tormay-Lesták
Mária az éjszakai
buszközlekedésről érdeklődött. Fábri István válaszában kifejtette, hogy
folyamatosak a tárgyalások a Weekendbus-szal, s ezzel párhuzamosan a BKV-val is
egyeztetés kezdődött.

Dr. Szarka
Zsuzsanna javasolta, hogy a
következő évi költségvetésbe az önkormányzat tervezze be a 14 éves lányok
HPV-védőoltásának támogatását.

Kósa
István a fedett buszmegállók
kivitelezésének állásáról érdeklődött. Biró Attila alpolgármester elmondta,
hogy néhány héten belül indulnak a kivitelezések

Megszakítás