Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 1-jén megtartott üléséről

2012 január 30. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével, 1 testületi tag hiányzása mellett, határozatképesen tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről, intézkedéseiről. (Ennek teljes szövege a Polgármesteri beszámolók menüpontban olvasható).

2.) Telenor eszköztelepítése

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette a Fedezet Kft. kérelmét, mely szerint a Vadvirág utcában kívánnak a meglévő villanyoszlopra rádióantennát telepíteni, illetve döngölt szerviz utat kialakítani. A bizottság 300 000 Ft összegű bérleti díj megállapításával, 10 évre javasolja megkötni a bérleti szerződést.

Dr. Mátrai Ferenc, a kivitelező cég ügyvezetője ismertette a tervezetet, majd a testület egyhangúlag elfogadta a bizottság javaslatát.

3.) Mazsi-Drazsi Családi Napközi támogatási kérelme

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy a bizottság tárgyalta a Mazsi-Drazsi Családi Napközi támogatási kérelmét, és javasolja elutasítani, mert az az alapelvük, hogy közvetlenül a szülőket kell támogatni, illetve minél több férőhelyet biztosítani az önkormányzati fenntartású intézményekben. Az idei férőhely-bővítésnek köszönhetően minden jelentkezőt fel tudtak venni. Biró Attila alpolgármester hozzátette, hogy korábban a kérelmezőnél régebben működő családi napközik hasonló beadványait is elutasították. 

A képviselő-testület egyhangúlag elutasította a javaslatot.

4.) Önkormányzati bérlakás átminősítése szolgálati lakássá és bérlő kijelölése

Boross Jenő képviselő, a Népjóléti Bizottság elnökhelyettese beszámolt arról, hogy az önkormányzat egyik bérlakásának bérleti szerződését felbontották, mert a lakók nem fizették sem a bérleti díjat, sem a rezsit. Ezt a lakást szolgálati lakássá kívánják átminősíteni, mivel az ilyen típusú ingatlanokban hiány van Csömörön. A szolgálati lakásra önkormányzati intézményben dolgozók adhatnak be pályázatot. Két pályázat érkezett be, melyek közül mindkettő indokolt, ám a képviselő-testület Balogh Imréné kérelmét támogatta, mivel az ő lakhatása egyáltalán nem megoldott. A testület egyhangúlag fogadta el a javaslatot, és egyidejűleg szolgálati lakássá minősítette át az ingatlant.

5.) Az ÁR-LA Kft. területátminősítési kérelme

Tihanyi Ferenc környezetvédelmi tanácsnok ismertette az ÁR-LA Kft. kérelmét, melyben a 056 és 059/5 helyrajzi számú ingatlanok ipari használatra alkalmas területté való átminősítését kérte. Juhos Dávid műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet arról, hogy ez a helyi építési szabályzat elfogadása után lehetséges, ugyanakkor az illetékes hatóságokkal történt konzultáció után úgy véli, hogy az átminősítés komoly akadályokba ütközhet, mivel a közigazgatási határhoz közel esik és véderdőként szerepel.

Hadar Lajos, a cég ügyvezetője beszámolt arról, hogy a szükséges engedélyeket és állásfoglalásokat beszerezte, ezek birtokában vásárolta meg az érintett területeket telephely bővítés céljából. A képviselők további egyeztetéseket tartanak szükségesnek az ügyben, ezért megbízták Biró Attila alpolgármestert ennek lefolytatására.

6-7.) A Csömöri Horgásztó jelenlegi bérleti szerződése és a Csömöri Horgásztó működésével összefüggő tervezési kérdések

Biró Attila alpolgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a csömöri horgásztó működtetése kapcsán több jogszabálysértés és szabálytalanság történt az elmúlt években, emiatt javasolta, hogy a képviselő-testület nyilvánítsa semmisnek a Csömöri Horgász Egyesülettel kötött, az önkormányzati választások előtt 5 nappal aláírt szerződést. Radványi Róbert, a Csömöri Horgász Egyesület elnöke szerint a szerződés szabályosan köttetett. Dr. Katona Péter jegyző hangsúlyozta, hogy az egyesület jóhiszeműségét nem vonják kétségbe, ám az előző képviselő-testület saját szabályzatával ellentétesen hozott döntést, amikor értékbecslés hiányában, pályázat nélkül kötötte meg a bérleti szerződést. A testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett semmisnek nyilvánította a bérleti szerződést.

A szabálytalanul megépített tápcsatorna kapcsán Biró Attila javasolta, hogy az önkormányzat különítsen el pénzügyi keretet 2012-re egy új tápcsatorna építésére, mivel a jelenlegi teljesen szabálytalanul, máshol épült meg, mint ahova az eredeti engedély szól, ráadásul komolyan szennyezi a környezetet. Az önkormányzat három cégtől kért árajánlatot a tervezésre és engedélyezésre, melyek közül a legkedvezőbb ajánlat alapján a testület 1,5 millió Ft-ot különített el erre a célra. 

8.) Alag-Gödöllő átadó, Fót-Csömör nagyközépnyomású gázelosztó vezeték tervezése

Biró Attila alpolgármester és Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertették a testülettel a nagyközépnyomású gázelosztó vezetők bővítésével kapcsolatos terveket. Kardos Zoltán üzemvezető (TIGÁZ-DSO Földgázelosztási Kft.) elmondta, hogy a bővítésre azért van szükség, mert a végpontokon nagy nyomásesés tapasztalható hideg időben, és ezt más irányból történő betáplálással igyekeznek orvosolni. A kivitelezés a tervek szerint több ütemben történne, a belterületi utcák esetében az eredeti helyzet visszaállítására törekszenek majd.

A képviselők ezzel kapcsolatban jelezték, hogy a belterületi utcák esetében az útburkolat teljes szélességben történő helyreállítását tartják kívánatosnak.

A képviselő-testület egyhangúlag az első ütemre vonatkozóan megadta a tulajdonosi hozzájárulást, a kivitelezésre vonatkozóan pedig további egyeztetéseket kért.

9.) Önkormányzati ingatlanok bérleti díjainak meghatározása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy a korábban megállapított bérleti díjakat a bérlők nem fogadták el, ezért a bizottság egyedi elbírálás alapján határozta meg a bérleti díjakat a 2012-2014 évekre vonatkozóan.

A testület egyhangúlag elfogadta a bizottság által meghatározott díjakat.

10.) Polgárőrök számára helyiség biztosítása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a polgárőrség helyiségigénnyel fordult az önkormányzathoz. A bizottság a művelődési ház udvarán (korábban üzlethelyiségként használt) önkormányzati ingatlant javasolja használatba adni, miután a jelenlegi bérlővel a bérleti szerződés megszűnik. 

A képviselők támogatták a javaslatot.

10.) Képviselői körzetfelosztás

Fábri István polgármester ismertette, hogy a képviselő-testület vállalásának megfelelően közvetlen kapcsolatot kíván tartani a lakossággal, és a felmerülő problémákat helyi szinten igyekszik kezelni. Ennek érdekében a település jövőbeni választási körzeteinek megfelelően 8 részre osztják fel a község területét, amelyeknek egy-egy képviselő lesz a felelőse. 

A testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a körzetfelosztásra tett javaslatot.

11.) Települések kistérségi-járási együttműködésének előkészítése

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy megkeresés érkezett Kistarcsa város önkormányzatától, hogy Csömör támogassa azon elképzelésüket, mely szerint Kistarcsa központtal jöjjön létre járás. Hozzátette, hogy bármilyen járási rendszer alakul ki, az mindenképpen visszalépést jelent a jelenlegi helyzethez képest. 

A képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett Fábri Istvánt bízta meg a települések közötti együttműködésre vonatkozó egyeztetések lefolytatásával. 

12.) 443., 444. helyrajzi számú ingatlanok (Laki sarok) értékesítési  pályázata  

Fábri István polgármester elmondta, hogy a fenti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatra összesen egy ajánlattétel érkezett. A kínált ár lényegesen alacsonyabb a vártnál, ezért javasolta, hogy a testület a pályázatot nyilvánítsa érvényesnek, de eredménytelennek. 

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

13.) Költségvetési beszámoló 2011. háromnegyed évi

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet a 2011. háromnegyed évi költségvetés helyzetéről. Beszámolt arról, hogy a bevételek terven felül alakultak, mindössze a DMRV Zrt.-vel való elszámolás esetében volt kisebb csúszás a félévenkénti mérőállás-leolvasás bevezetése miatt. 

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

14.) Költségvetési koncepció

Fábri István polgármester ismertette a költségvetési koncepcióval kapcsolatos elképzeléseket. Beszámolt arról, hogy az önkormányzat anyagi helyzete stabil, a hitel törlesztőrészleteit pontosan fizetik, szigorú költségvetési fegyelmet tartanak. Fontos eleme a tervezetnek, hogy szemben az előző vezetéssel, amely 2 milliárd hiteltartozást halmozott fel, a civil vezetésű önkormányzat hitel felvételét továbbra sem tervezi. Leépítés nem lesz az önkormányzati intézményeknél, fejlesztésekre pedig hasonló összeg jut, mint 2011-ben. 

A 2012. évi pénzügyi koncepciót több kiegészítéssel, egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület.

15.) Költségvetési rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az utolsó módosítástól eltelt változások miatt az önkormányzat költségvetését módosítani szükséges. 

A testület egyhangúlag jóváhagyta a módosítást.

16.) Belső ellenőrzési ütemterv

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a belső ellenőrzést végző cég javaslatai alapján a kistérségi társulás által biztosított keret terhére a FEIVE-rendszert kívánják alkalmazni. 

A testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.

17.) A Majorszegiliget csapadékvíz elvezetésének  ügye

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a Majorszegiliget szilárd útburkolattal történő ellátása csak úgy valósulhat meg, ha a csapadékvíz elvezetése megoldott. Ennek érdekében zárt csapadéktározó és csapadékvíz elvezető rendszer megépítését tervezik, melyet elkészülte után az önkormányzat átvesz és saját költségén üzemeltet.

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

19.) Közös energiabeszerzés szomszéd településekkel

Okafogyottság miatt a képviselők a határozati javaslatot levették a napirendről.

20.) A Csömör 443. és 444. helyrajzi számú ingatlanok (óvoda) határ rendezése és a 897. helyrajzi számú ingatlan (általános iskola, sportcsarnok) megosztása 

Juhos Dávid  műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet arról, hogy a Laki úti óvoda megépítése előtt a telekrendezés nem történt meg, így az épület jelenleg két ingatlanon fekszik, ahogy a mellette lévő üres terület is. Az általános iskola és a sportcsarnok különválasztása az iskolák várható államosítása miatt vált szükségessé. 

A bemutatott tervek alapján a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

21.) Az M0-s autópálya 42+200-69+700 szelvények közötti szakaszának kezelői lehatárolása

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy az önkormányzat számára lehetővé vált az M0-s autópálya mellett lévő területek egy részének átvétele. Ajánlott, hogy az önkormányzat vegye kezelésbe az összes felkínált területet. 

A testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

22.) Törvényességi észrevétel a Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2002 (IX.19.) számú önkormányzati rendelettel kapcsolatban 

Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy a védőtávolságokkal kapcsolatosan érkezett törvényességi észrevétel, melyet a készülő Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításánál célszerű figyelembe venni. 

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

23.) Csömör Községért emlékérem, Díszpolgár cím adományozása

Pásztor Sándor ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát, mely szerint 2012. március 15-én két  díszpolgári címet és két Csömör Községért emlékérmet kívánnak átadni. A kitüntetések odaítéléséhez magánszemélyek, társadalmi szervezetek javaslatait is várják.

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

24-25.) Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és vezetőjének év végi jutalma

Dr. Katona Péter elmondta, hogy bár korábban a testület leszavazta az év végi jutalmakat, most – többek között éppen a hivatal dolgozóinak munkája révén – több tízmillió forintos többletbevételt könyvelhet el az önkormányzat, így lehetőség van fejenként 50 000 Ft összegű év végi jutalom adására. Dr. Katona Péter jelezte, hogy differenciálatlanul, minden dolgozónak azonos összegű jutalmat kíván adni. A testület a többlet adóbevétel terhére 2,6 millió forintos jutalomkeretet szavazott meg. Fábri István polgármester javasolta, hogy ez esetben a polgármesteri hivatal vezetőjének is szavazzon meg a testület év végi prémiumot. A képviselők – dr. Katona Péter saját elveire hivatkozással – ugyanolyan összegű jutalmat állapítottak meg a jegyzőnek, mint a többi hivatali dolgozónak.

26.) Képviselők bejelentései

Boross Jenő képviselő a Digi Kft. hálózatfejlesztéséről érdeklődött. Pásztor Sándor képviselő a szemétdíj-beszedés kiszámíthatatlansága miatt tolmácsolt lakossági panaszt.

31-32.) Fellebbezés tűzifa segély tárgyában  és fellebbezés  lakásfenntartási támogatás miatt

A törvényi szabályozásnak megfelelően a kérelmeket a testület zárt ülésen tárgyalta. A testület mindkét kérelmet elutasította.

33.) Kártérítési és polgárjogi felelősségrevonás a Krammer Teréz Zeneiskola tetőszerkezete ügyében

A képviselő-testület ‒ az előírásoknak megfelelően ‒ zárt ülésen tárgyalta a zeneiskolai káresemény kapcsán a személyi felelősség kérdését és törvényi kötelezettségének megfelelően vizsgálóbizottságot állított fel az ügy tisztázására.

Megszakítás