Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott üléséről

2012 január 12. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével, teljes létszámban tartotta meg ülését.

1.)  Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről, intézkedéseiről. (Ennek teljes szövege honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság külső tagjának lemondása és az új külső tag megválasztása

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, dr. Sajó Tamás lemond bizottsági tagságáról, mert a tisztség elvállalása után úgy érezte, a bizottság munkájában egyre meghatározóbb szerepet kap az oktatás és ezt a területet érintő ügyekben rálátása nem kielégítő, nem tud felelősségteljes döntéseket hozni. A bizottság sajnálattal fogadta el dr. Sajó Tamás döntését, ugyanakkor a szakember jelezte, kulturális, tudományos téren továbbra is számíthatnak szaktudására.

 

A képviselő-testület, megköszönve dr. Sajó Tamás munkáját, 9 igen szavazattal elfogadta a lemondást.

Tormay-Lesták Mária, a bizottság tagjainak támogatásával Tenczer Ágnest javasolta új külső bizottsági tagnak. Tenczer Ágnes, végzettségét tekintve angol tanár, jelenleg egy lakberendezési vállalat nemzetközi szinten is elismert vezető szakembere. A csömöri kulturális és civil közélet meghatározó egyénisége, aki ismeri a csömöri hagyományokat, kulturális kötődéseket, emellett személye a helyi civil média megteremtésében kiemelkedő. Személyisége véleményformáló és motiváló, széles körben elfogadott.

A képviselők 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatták az új külső bizottsági tag megválasztását.

3.) A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság külső tagjának megválasztása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, néhány hónapja külső szakértőként Kadók Ferencné személyében egy kiváló közgazdász szakember segíti a bizottság munkáját, aki több évtizedes önkormányzati és minisztériumi vezetői tapasztalata alapján átlátja az önkormányzati finanszírozást, családtámogatási rendszert, központosított bérezést.

A testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az új külső bizottsági tag megválasztását.

4.) Külső bizottsági tagok eskütétele

A külső bizottsági tagok a polgármester és a testület előtt, ünnepélyes keretek között tettek esküt.

5.) A Digi-TV hálózatfejlesztésével kapcsolatos közterület-használati kérelem

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy lakossági szolgáltatás beindításához az önkormányzat támogatását kérte a Digi Kft. Az internet, telefon és kábeltévé szolgáltatást nyújtó cég légkábelen tervezi hálózata kiépítését Csömörön. Az önkormányzat kérésére a kiemelt közterületeken a cég földkábelt telepít, a falukép megóvása érdekében. Biró Attila alpolgármester tárgyalást kezdeményezett a cég képviselőivel arról, hogy az önkormányzat, valamint intézményei kedvezményes vagy ingyenes internetszolgáltatást kapjanak.

A Magyarországon is kuriózumnak számító üvegszáloptikai adatátvitellel működő szolgáltatást Csömör teljes belterületén (a Majorszegi településrészt is beleértve) építik ki.

A képviselők 9 igen szavazattal hozzájárult a Digi Kft. csömöri hálózatépítéséhez.

6.) A szemétszállítás szállítói díjának módosítása 2012-ben

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a hulladék elszállítására kötött koncessziós szerződés értelmében a vállalkozónak minden év végéig nyilatkoznia kell a következő évi díjemelés várható mértékéről. A Kupac Bt. vezetőjének tájékoztatása szerint a díjakat a KSH által kimutatott szemétszállítási infláció mértékével, 6,3 százalékkal kívánja emelni.

A testület 9 igen szavazattal elfogadta a díjak emelésének mértékét.

7.) A szemétszállítási díj rendeletének módosítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, Csömörön jóval alacsonyabb díjszabású a szemétszállítás, mint a környező településeken. A bevétel-kiadási mérleget tekintve az önkormányzati költségvetés ezen a téren deficittel zár, ezt a helyzetet tovább rontják a kényszerű külterületi szemétszedések költségei is a sok illegális hulladéklerakás miatt. A bizottság a 2012-es évre 25 százalékos áremelést javasol úgy, hogy így is 20 százalékkal olcsóbb marad a szemétszállítás, mint a környező településeken.

Biró Attila alpolgármester felvetette, hogy Csömörön igen magas az egy háztartásra jutó hulladéktermelés. El kellene gondolkodni egy olyan kampányon, amelyben szervezett ösztönzéssel lehetne a hulladéktermelést csökkenteni. Az önkormányzat tervez egy hulladékkezelési kiadványt is, amellyel további segítséget nyújtana ennek megvalósításához. Fábri István polgármester a bizottsági tervezethez képest lépcsőzetes emelést javasolt, mert a hulladékelszállításhoz kapcsolódó plusz szolgáltatások, valamint a hulladékkezelési kiadvány is még előkészítési fázisban van. 

 

A testület a polgármester módosító javaslatát nem támogatta, és 5 igen, 4 nem szavazattal a 25 százalékos díjemelést fogadta el.

8.) A gyermekétkeztetés térítési díja – rendelet módosítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette a Junior Zrt. 2012-es évre vonatkozó, a közétkeztetést érintő áremelési javaslatát, amely nem haladja meg a cégnél is újabb költségként jelentkező, infláció mértékének megfelelő plusz kiadásokat. Az óvodai és iskolai étkezési térítési díjak 2012. január 1-től, az időseket érintő emelések 2012. február 28-tól hatályosak.

A testület 9 igen szavazattal elfogadta az áremelési javaslatot.

9.) Nefelejcs Művészeti Óvoda vezetőjének kérelme udvari játékok javítására

Lukács Lászlóné, az óvoda vezetője elmondta, a Laki utcai óvodában a szakhatóság ellenőrzést tartott, és a szabványok változása miatt az udvari játékoknál javításokat írt elő, amelyre már több árajánlatot bekért, a legkedvezőbbet pedig elfogadta. Ez a kiadás azonban nem szerepelt az óvoda költségvetésében, ezért kéri a testülettől az összeg kifizetésének támogatását.

A testület 9 igen szavazattal 220 000 forintot hagyott jóvá az udvari játékok javíttatására.

10.) A zeneiskola 2012. évi térítési és tandíj módosításának rendelet tervezete

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke kifejtette, hogy a tanév elején a bizottság javaslatot tett a zeneiskola térítési díjainak emelésére, akkor a testület nem szavazott róla. A bizottság Ráduly Ildikó intézményvezető véleményét figyelembevéve készítette elő a 2012-es évre vonatkozó, a 2011/2012-es tanév 2. félévétől érvénybe lépő díjemelési javaslatait, a tandíj emelésénél kivéve, ott további 0,3 százalékos emelési javaslatot téve. Tormay-Lesták Mária képviselő, az oktatási bizottság elnökeként kétlépcsős emelést kezdeményezett. 

A képviselők hosszas vita után, a 6-18 év közötti korosztály díjemelésének csökkentésével , 7 igen, 2 tartózkodás mellett egylépcsős emelést fogadtak el.

11.) A zeneiskola tetőszerkezetének felújítási munkáit végző cég kiválasztása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető tájékoztatta a tetsületet, hogy a hivatal megkapta az építési engedélyt a zeneiskola tetőszerkezetének cseréjéről készült kivitelezési tervek alapján. A kijelölt mogyoródi hatóság dr. Katona Péter közbenjárására a maximális 60 napos határidőnél lényegesebben gyorsabban, 14 nap alatt adta ki az engedélyt. Az árajánlatokat a tervdokumentáció alapján már az engedélyeztetési eljárás alatt bekérte a polgármesteri hivatal műszaki osztálya, amelyre 6 cég adott be pályázatot. 

A testületi ülésen a képviselők arról döntöttek, hogy a két legalacsonyabb árajánlatot adó céget pályáztatják tovább és választják ki közülük azt, aki a kivitelezést végzi majd. A kivitelezés minél gyorsabb elkezdése érdekében a cégekkel történő tárgyalással és a végső döntéssel egy ad hoc bizottságot bízott meg a testület, amelynek tagjait a pénzügyi bizottságban dolgozó képviselők és az oktatási bizottság elnöke adja. A bizottság munkáját a hivatal műszaki szakemberei és felkért külső műszaki igazságügyi szakértő segítik.

12.) A könyvtár intézményi térítési díjainak módosítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke ismertette, hogy a Sinka István Község Könyvtár, bár az évek folyamán jelentősen megnőtt a szolgáltatási szintje, 2003 óta változatlan díjakkal működik. A bizottság az intézmény által javasolt díjmegállapítást támogatta. A végleges határozati javaslatot úgy fogadta el a testület, hogy Tormay-Lesták Mária képviselő javaslatára nem 18 éves korhatárig, hanem a középiskolai diákigazolvány meglétéhez kötötték az ingyenes szolgáltatást, valamint a határozati javaslatba bevették a támogatói éves tagdíjat is. Fábri István polgármester javaslatára az éves felnőtt tagdíjat az előterjesztésben szerepelt összeghez képest némileg csökkentették 900 forintra.

A képviselők az éves tagdíjat 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadták, továbbá az éves támogatói díjat 8 igen, 1 tartózkodás mellett beemelték a határozati javaslatba.

13.) Helyiségbérleti díj meghatározása – Junior konyha

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, Csömör Nagyközség Önkormányzata 2002-ben kötött bérleti szerződést a Junior Zrt.-vel, amely a Mátyás Király Általános Iskolában lévő konyha bérleti díját, kiegészítő bérleti díjat, a fűtésátalányt és a szemétszállítási díjat foglalja magában. Az önkormányzat a 2012-es évre vonatkozóan a bérleti díjat 6,9, a szemétszállítási díjat 6,3 százalékkal kívánja emelni, a fűtésátalány pedig a gázáremeléssel azonos mértékben nő majd.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Junior Zrt. bérleti díjára vonatkozó módosításokat.

14.) A költségvetési zárszámadási rendelet tervezete

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a testülettel, hogy az államháztartási törvény maradéktalan betartása érdekében önálló helyi jogszabályban kell rendelkezni az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendeletek mellékletét képező mérlegekről és kimutatásokról. Marosi Éva hozzátette, az eddigi költségvetési táblázatok is megfeleltek a kívánalmaknak, nem követelmény, hogy ilyen mélységig tartalmazzák az adatokat, de pénzügyi osztályvezetőként úgy látja, így lehet teljes képet adni az önkormányzat költségvetéséről.

A testület 9 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

16.) Jutalom megítélése a Rubeola FC-nek a futsal csapat első osztályú tagságának megtartásáért

Fábri István polgármester javasolta 500 000 forint jutalomkeret odaítélését az RFC Csömör férfi futsal csapatának, mert a 2011-es tavaszi idényben már több profi csapatot felvonultató hazai bajnokság első osztályában komoly erőpróbák mellett, évközbeni játékos erősítéssel sikerült kiharcolni a bennmaradást. A támogatás megítélése mellett szól az is, hogy az RFC Csömör településünk egyetlen hazai első osztályú együttese — ez már önmagában is jelentős presztízsértékű a falu számára —, jelenlétük, működésük közösségépítés szempontjából is kiemelkedő, utánpótlás képzésük eredményes, az ifjúsági sportolók száma folyamatosan nő. 

A képviselők 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett a jutalomkeret odaítéléséről döntöttek.

15.) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, a költségvetési rendelet módosítására van szükség a bevétel-kiadási oldal tényadatainak ismeretében, amely a korábbi döntések beemelését jelenti a rendeletbe.

A testület 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a költségvetési rendelet módosítását.

16.) Majorszegi-dűlő vízdíj rendelet tervezete

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, új rendelet megalkotására van szükség, mert a régi, az ivóvíz szolgáltatás díjára vonatkozó alaprendelet, valamint annak módosítása nem felel meg a vonatkozó, jogszabályszerkesztésről szóló Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumi rendelet előírásainak. Az új rendelet, amely a Majorszegi-dűlő és liget településrészre vonatkozik és ahol a Fővárosi Vízművek a vízszolgáltató, már a 2012-es évre vonatkozó vízdíjat tartalmazza, figyelembe véve a Budapest Főváros Közgyűlése által elfogadott rendeletet.

A testület 9 igen szavazattal megszavazta az új rendeletet.

17.) A csatornadíj rendelet tervezete

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a csatornadíj megállapítására vonatkozó korábbi alaprendeletet és annak módosítását a vonatkozó IRM rendelet előírásai miatt hatályon kívül kell helyezni. A hatályos jogalkotási törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló irányelv előírásainak figyelembevételével új önkormányzati rendelet alkotása szükséges. A DMRV Zrt. díjemelésére vonatkozó javaslatát, valamint az áfa emelést figyelembevéve, a jövő évi csatornadíj 5,4 százalékos emelése szükséges.

A képviselők 9 igen szavazattal elfogadták az emelési javaslatot úgy, hogy a 2012-re vonatkozó koncessziós díjat nem emelik.

18.) A lakbér rendelet tervezete

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, a bizottság az önkormányzati bérlakások bérleti díjaira vonatkozóan 10 százalékos emelést javasol a 2012-es évre. Fábri István polgármester 15 százalékos emelésre tett javaslatot, hiszen ezzel együtt is jóval a piaci ár alatt marad a bérleti díj.

A képviselők 7 igen, 2 nem szavazat mellett a 15 százalékos emelésről határoztak.

19.) Helyiségbérleti díjak megállapítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, 5 százalékos emelést javasol a bizottság a 2012-es évre a helyiségbérleti (Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények helyiségei) díjakra vonatkozóan.

A testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

20.) Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díja

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, a Községgondnokság területének egy részére vonatkozó bérleti díjak esetében nem javasol, az önkormányzati tulajdonú garázs bérletére 5 százalékos díjemelést állapított meg a bizottság a 2012-es évre. Fábri István elfogadhatatlannak tartotta, hogy a lakossági díjakat emelni szándékozik a bizottság, de a vállalkozók bérleti díjának emelése még az infláció mértékének szintjén sem szerepel a tervezetben, ezért a polgármester 4 százalékos emelést kért a Csömör Községgondnokságnál lévő terület bérleti díjaknál is, 

A képviselők 6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett a 4, illetve 5 százalékos bérletidíj-emelésről határoztak, beleértve a Községgondnokság területét is.

21.) A polgármesteri hivatal díjtételeinek módosítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott díjtételek 5 százalékos emelését javasolják a 2012-es évre vonatkozóan úgy, hogy a határozati javaslat a Csömöri Hírmondó esetében tartalmazza egy új hirdetési felület árának meghatározását is.

A testület 9 igen szavazattal elfogadta a díjemelési javaslatot.

22.) A mezőőri Lada Niva további használatának megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, a mezőőrök által használt Lada Niva gépkocsi 2011. szeptember végétől használhatatlan, a javítás költsége jelentősen meghaladná az autó forgalmi értékét. A bizottság két szakvéleményt készíttetett a gépkocsi állapotáról, melyek alapján a jármű leselejtezése indokolt.

A képviselők 9 igen szavazattal döntöttek az önkormányzati tulajdonban lévő Lada Niva gépkocsi leselejtezéséről.

23.) Javaslat az EPSZ (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálatára

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, Csömör Nagyközség Önkormányzata a Gödöllői Kistérségi Társulás keretében a pedagógiai szakszolgálati (pszichológiai, gyógypedagógiai, logopédusi) feladatok ellátására megállapodást kötött a gödöllői Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal. Mind az óvoda, mind az általános iskola vezetője jelezte, hogy az EPSZ munkájával kapcsolatban komoly problémákat észlelnek, az ellátó intézmény létszámhiánya miatt nem képes gyógypedagógiai feladatainak megfelelő színvonalú ellátására, továbbá gondot jelent a szakvélemények elkészítésének lassúsága is. Az oktatási bizottság bekérte az EPSZ beszámolóját az éves munkáról, de abból nem nyomonkövethető, hogy egy gyermek milyen mértékű és jellegű terápiában részesül. Dr. Szarka Zsuzsanna felvetette azt a problémát is, hogy Csömör fejkvótát fizet az EPSZ-nek a 3-18 év közötti korosztályra, de a csömöri 14-18 éves korosztály jellemzően nem a gödöllői térséghez tartozik. Tormay-Lesták Mária elmondta: a megállapodást felül kell vizsgálni és aktualizálni, a közoktatási intézmények szakmai igényeinek, valamint a környező településeken működő pedagógiai szakszolgálatok szolgáltatásainak figyelembevételével.

A képviselők 9 igen szavazattal támogatták a javaslatot.

24.) Hivatali álláshelyek és megbízási munkahelyek

Dr. Katona Péter ismertette, hogy a polgármesteri hivatalban 4 kollégának 2011. december 31-én lejár a határozott idejű munkaszerződése. Az érintett kollégák közül kettő munkakörének bővítésével, eddig külön megbízási díjjal kiadott feladatok ellátásának munkakörbe való beépítésével a két álláshely megmenthető. Két kolléga a továbbiakban alkalmazottként való foglalkoztatása indokolt, hiszen mindkettejük munkaköre teljes egészében kitöltött. Utóbbiak tekintetében, valamint további 3 kolléga esetében szükség van a köztisztviselői státusz meghatározására, mert feladatkörük ezt szükségessé teszi. Az intézkedéssel a külön megbízási díjtételek csökkenthetőek, így — bár álláshely növelésről is szó van — a hivatal mégis jelentős, évi több millió forintos megtakarítást ér el.

A testület 9 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

25.) Javaslat a hatósági állatorvos foglalkoztatására irányuló társulás megszüntetésére

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, a hatósági állatorvos alkalmazására kötött megállapodást több indok miatt is fel kell mondani. Az önkormányzat törvényi kötelezettsége megszűnt a kötelező eboltással kapcsolatban, a törvény kimondja, hogy bármely magán állatorvos jogosult az ebek kötelező veszettség elleni immunizálásának elvégzésére. A jogszabályi változás miatt így a közös — Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa és Csömör — hatósági állatorvos alkalmazása már nem időszerű. Kerepes polgármestere, Franka Tibor kezdeményezte a megállapodás megszüntetését a költségvetések takarékos tervezése miatt is, amit a többi érintett település támogatott.

A testület 7 igen, 2 nem szavazat mellett döntött a hatósági állatorvos alkalmazására vonatkozó megállapodás megszüntetéséről.

26.) Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke kezdeményezte, hogy módosítsa a testület az SZMSZ-t, vegyék bele a képviselő-testületi ülés időtartamának korlátozását, mely szerint 23.00 óráig tarthat egy testületi ülés, indokolt esetben éjfélig. Ez azért szükséges, mert az olykor 8-10 órás üléseken, egy egész napos munka után a képviselők a késő éjszakai órákban már nem tudnak teljes mértékben a napirendi pontokra koncentrálni, azokat megvitatni és felelősségteljes döntést hozni.

A képviselők arról döntöttek, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság készítse elő a határozati javaslatot.

27.) Tájékoztató a kommunális hulladéklerakó negyedévi ellenőrzéséről

Tihanyi Ferenc képviselő, környezetvédelmi tanácsnok beszámolt a Ker-Hu Kft. hulladéklerakónál tett negyedéves ellenőrzésről, melynek során néhány hiányosságot találtak, amit jeleztek az üzemeltető felé, ám összeségében megfelelő a hulladéklerakó működése.

28.) Törvényességi észrevétel a 8/2000.(IV.13.) számú rendelettel kapcsolatban

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, a Pest Megyei Kormányhivatal levélben nehezményezte a „parlagfű (Ambrosia elatior)” megnevezést a csömöri önkormányzat 2000-ben megalkotott, az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról szóló rendeletében. Tekintettel arra, hogy a 2008-ban elfogadott, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló XLVI. törvény teljes mértékben rendezte az allergiát okozó gyomnövények elleni védekezés részletes szabályait, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az önkormányzati rendeletet javasolja hatályon kívül helyezni.

A testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

29.) A közterület-rendelet módosítása

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, a több hónapos előkészítési munka után 2011 áprilisában megalkotott közterületi rendelettel kapcsolatban több lakossági és ügyintézői észrevétel érkezett az elmúlt időszakban. Az eddigi tapasztalatok alapján indokolt a rendelet módosítása néhány pontra vonatkozóan: egy háztartás számára egy hónapban 72 órára ingyenesen elhelyezhető legyen konténer a közterületen akkor, ha azt írásban jelzik a Polgármesteri Hivatal felé; a közterület-használati díj nyugta ellenében történő helyszíni beszedésével egyszerűsíteni lehet az eljárás menetét és az ügyintézés határidejét, a telephely útbaigazító táblák engedélye egy évre, félévre is kiadható az eddigi tárgyévre vonatkozó gyakorlattal szemben; behajtási engedély félévre és egész évre is engedélyezhető.

A képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a rendelet módosítását.

30.) Az állattartási rendelet betartatása

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, a jelenlegi, állattartással kapcsolatos rendelet ugyan hatályos, de felül kell vizsgálni, mert nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendelete előírásainak. Az állattartás, az állattartással kapcsolatos életviszonyok magasabb szintű jogszabályok által szinte teljesen szabályozottak, de konkrét felhatalmazást adó törvényi rendelkezés nincs. A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy saját hatáskörben az állattartás közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi, állatvédelmi szempontok alapján a következő fél évben szigorú ellenőrizze és tartassa be a jogszabályokat. Fél év múlva, a tapasztalatok alapján az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság felülvizsgálja a jelenleg hatályos állattartási rendeletet.

A testület 8 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.

31.) Közbiztonsági koncepció

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, az előző közbiztonsági koncepció nem adott megfelelő szabályozást, okafogyottá vált, így szükséges volt a közbiztonsági alapkoncepció kialakítása. A bizottság ennek kialakításához bevonta a közbiztonságban résztvevőket, a Kistarcsai Rendőőrs parancsnokát, a körzeti megbízottakat, a közterület-felügyelőt, a mezőőröket, a polgárőröket, valamint több helyi civil szervezetet és céget. Az új koncepcióban a lakosság szubjektív biztonságérzetének megerősítésének figyelembevételével határozták meg 4 pontban a célokat és a prioritásokat, 11 pontban a megvalósítás eszközeit és a rendőrséggel való együttműködés tartalmát. 

A képviselők 9 igen szavazattal támogatták az új közbiztonsági koncepciót.

32.) Örs vezér téri fedett buszmegálló létesítése

Biró Attila alpolgármester elmondta, szükséges lenne egy fedett buszmegálló létesítése az Örs vezér téren is, a Weekendbus megállójában, tekintettel arra, hogy ez a legforgalmasabb buszvárója a csömöri járatnak. Juhos Dávid műszaki osztályvezető a főépítész engedélyét bekérte, aki hozzájárulását adta az építmény kialakításához. A közútkezelői hozzájárulás folyamatban van, az árajánlatok bekérése megtörtént.

 

A képviselők 9 igen szavazattal hozzájárultak a fedett buszmegálló létesítéséhez és erre a célra 1 050 000 Ft + ÁFA összeget különített el.

Megszakítás