Üdvözöljük!

Beszámoló csömör nagyközség önkormányzata képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott üléséről

2011 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével, teljes létszámban, határozatképesen tartotta meg ülését.

1.)  Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester, az ülés megnyitását követően, beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről, intézkedéseiről.

2.) A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság – Gödöllői Rendőrkapitányság éves beszámolója

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy, törvényi kötelezettségének eleget téve, a gödöllői rendőrkapitány megtette éves beszámolóját a közbiztonság helyzetéről, az annak érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a beszámolót azzal a feltétellel fogadja el, hogy a Gödöllői Rendőr-főkapitányság további adatokat szolgáltat, 3 évre visszamenőleg, melyekre a bizottságnak a közbiztonsági koncepció megalkotásához van szüksége. 

A képviselő-testületi ülésen részt vett Mondok Zoltán százados, a Kistarcsai Rendőrőrs vezetője és Tóth Csaba, a rendőr alezredes, a Gödöllői Rendőr-főkapitányság vezető helyettese. Tóth Csaba, a kitételre reflektálva elmondta, az összesített adatokat 2009-2010-re vonatkozóan ez év január 9-én elküldték a bizottságnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy településre vonatkozóan nem készül egyéni statisztika, összesítve tartalmazza a településre és a bevásárlóközpontra vonatkozó adatokat. A vezetőhelyettes ezt követően beszámolt a térségi rendőrállomány bővíthetőségéről, ennek feltételeiről, a várható technikai és járműpark fejlesztésekről. Kiemelte, hogy létszámbővítésben csak akkor lehet gondolkodni, ha a település biztosítani tud egy gépkocsit számukra, mert az állománybővítés mellé technikai fejlesztést nem biztosítottak.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót, azzal a kitétellel, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által kért adatokat, szétválasztva a településre és a bevásárlóközpontra vonatkozókat, a Gödöllői Rendőr-főkapitányság elküldi.

3.) Tájékoztató az I. félévi közterületi munkálatokról

Biró Attila alpolgármester elmondta, az idei fejlesztésekre szűkös költségvetési keret áll rendelkezésre, de így is jól látható változásokat lehet megvalósítani. A legtöbb, összességében pozitív visszajelzés a forgalomtechnikai változtatásokkal kapcsolatos. Egyedüli konfliktusforrást az iskolánál kialakított belső parkoló 10 cm-es murva burkolata okozta. Klacsán István, a Községgondnokság vezetője jelezte, ezt lecsökkentették, de így a csapadékvíz-elvezetés kérdésessé vált.

Klacsán István beszámolt arról, hogy sok munka utolsó fázisában van. Ami elkészült: iskolai belső parkoló, a Laki utcai óvoda parkolójának átalakítása, fásítás (Szabadság út), utcabútorok kihelyezése (szeméttárolók, padok), iskola előtti parkoló kialakítása, mini körforgalom (Széchenyi út-Rákóczi út-Hegyalja út találkozásánál). 

4.) A díszpolgári, valamint a Csömör Községért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, a tervezet elkészültét Kósa István képviselő javaslata nyomán készítették el, aki azt kifogásolta, hogy az előző önkormányzati ciklusban a vezetők önmaguknak adományoztak díszpolgári címet. A felülvizsgálat során kiderült, az érvényben lévő rendelet nem felel meg a 61/2009. IRM-rendelet előírásainak sem, ezért is újat kell alkotni.

A képviselő-testület döntött arról, hogy az új rendelet szerint évente 2 díszpolgári, valamint 3 emlékérem adható ki. A kitüntetés pénzjutalommal jár, ennek összege a díszpolgári cím esetében 250.000 Ft, az emlékérem esetében 150.000 Ft. Posztumusz díj esetében pénzösszeg nem jár. Fábri István polgármester javasolta, hogy a díjakat minden év március 15-én adják át. Fontos része az új rendeletnek, hogy mostantól hivatalban lévő polgármester, alpolgármester, illetve a képviselő-testület tagjai mandátumuk ideje alatt nem kaphatnak ilyen jellegű kitüntetést.

A képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a rendeletet.

5.) Mátyás Király Általános Iskola Családi Gyermeknap támogatás iránti kérelme

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a Mátyás Király Általános Iskola kérelmét, amelyben az iskolai Családi gyermeknap  lebonyolításához kért az iskolai vezetés 300 ezer Ft támogatást. A képviselő asszony felhívta a figyelmet arra, hogy az előző években az iskola alapítványa fedezte a költségeket úgy, hogy a civil szervezeteknek kiírt pályázaton önkormányzati támogatást nyert. 2011-től azonban a civil szervezeteknek kiírt pályázatokon már nem kaphat támogatást olyan alapítvány, amely közvetlenül az önkormányzat által is finanszírozott intézményt segít. Fábri István polgármester szerint nem csak értelmetlen volt a korábbi gyakorlat, vagyis hogy az önkormányzat az egyik zsebéből a másikba tette a pénzeket, hanem egyúttal a pályázati rendszer becsapását is jelentette, hogy önkormányzati intézmények vagy alapítványok nyertek a civil szervezeteknek kiírt önkormányzati pályázaton. A polgármester javasolta ezért, hogy az intézmény az évente megrendezésre kerülő események várható kiadásait tegye be az éves költségvetésébe. 

A képviselők a beadványt 8 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett elutasították.

6-7.) Turnovszky István Kertbarát Kör fellebbezése és beadványa

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a Turnovszky István Kertbarát Kör fellebbezést, amelyben a szervezet azért tiltakozott, mert a civil szervezetek részére kiírt pályázaton formai okok miatt elutasították a támogatási igényüket. A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselő-testület nem illetékes ez ügyben, mert korábban a Csömöri Kulturális Közalapítványra ruházta át a pénzkeret odaítélését. A képviselő-testület egyhangúlag elutasította a beadványt hatáskör hiánya miatt.  A bizottság ugyanakkor javasolta, hogy kössön az Önkormányzat szerződést a szervezettel, amelynek keretében 250 ezer Ft támogatást ad a kertbarátoknak a rendezvényeken való közreműködésre.

A testület 8 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a szervezet támogatására tett javaslatot.

8.) Napocska Alapítványi Óvoda és Bölcsőde beadványa

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy megkeresés érkezett a Napocska Alapítványi Óvoda és Bölcsőde kuratóriumi elnökétől, melyben javasolta 15 olyan gyermek elhelyezését intézményükben, akiket nem vettek fel az önkormányzati fenntartású óvodába. A 15 fős óvodai csoport indítását akkor tudják vállalni, ha az önkormányzat biztosítaná az ellátáshoz szükséges 2 óvónő fizetés, bér- és járulékok költségeit. Az alapítvány vállalta az intézményi fenntartást, valamint a kisegítő személyzet biztosítását. Tormay-Lesták Mária beszámolójában kitért arra is, hogy az alapítványi óvodának a 2010-es tulajdonosváltást követően az óvodai részre nincs érvényes működési engedélye. Az önkormányzattól magánóvoda átvállalhat közfeladatot, de csak abban az esetben, ha érvényes működési engedélye van, illetve a szükséges feltételekkel (személyi, tárgyi, pénzügyi) rendelkezik.

A képviselő-testület  8 igen, 1 tartózkodás mellett nem támogatta az óvodai csoport kihelyezésének lehetőségét.

9.) Intézményvezetők kötelezettségvállalásának szabályozása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta: az intézmények költségeinek racionalizálása, a pénzügyi átláthatóság megteremtése és a beszerzések versenyalapra helyeztetése miatt kéri elfogadni azt a javaslatot, hogy a 200.000 forint értéket meghaladó, azonos beszállítóval történő szerződéskötések a pénzügyi bizottság véleményezésével történjenek meg a jövőben. A képviselő felhívta arra a figyelmet, hogy nem az intézményvezetők autonómiájába avatkoznának be, hanem átfogó képet szeretnének látni a beszerzésekről. A pénzügyi bizottság csak véleményezne, a döntés joga mindig az intézményvezető hatásköre lenne. A változtatásra azért lenne szükség, mert több rendkívül előnytelen beszerzés volt korábban.

Dr. Katona Péter jegyző kifogásolta a javaslatban azt, hogy az intézményvezetők nem dönthetnének addig, amíg a bizottság nem véleményezi, ami nagyon körülményes lenne az intézmény számára, ám az ajánlás nem kötelező érvényű, így azt mégsem köteles figyelembe venni a döntésben.

Fábri István polgármester kifejtette, hogy valóban előfordult olykor nem racionális intézményi beszerzés, ám a javaslat az intézmények önállóságát csorbítaná, amit nem tart célszerűnek, ráadásul kivitelezhetetlen is az állandó ellenőrzés. Amennyiben a bizottság gondot lát, úgy utólag számoltassa be az intézményvezetőket.

A képviselő-testület a módosított határozati javaslatot, melyben utólagos beszámolást ír elő az intézményeknek 200 ezer Ft feletti beszerzéseknél, 5 igen, 4 nem szavazati aránnyal elfogadta. 

10-14.) Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása (Mátyás Király Általános Iskola, Nefelejcs Művészeti Óvoda, Krammer Teréz Zeneiskola, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Sinka István Községi Könyvtár)

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, az intézmények alapító okiratainak módosítására egy törvényi változás miatt van szükség, mert megszűnt az intézmények típus szerinti besorolása, egységesen költségvetési szervekről beszélünk, valamint változott a tevékenységi körön belüli felosztás is. Mostantól a törvény csak alap- és vállalkozói tevékenység besorolást tesz lehetővé. Minden intézmény külön törzsszámot kap, ez is bekerül az alapító okiratba.

Az óvodánál az eddigi 300 főről 320 főre kell módosítani a létszámot a mobilóvoda miatt, valamint a könyvtár alapító okiratába bekerül az új név, valamint az új cím is.

A képviselő-testület az alapító okiratok módosítását egyhangúlag jóváhagyta.

15.) Parlagfűmentesítésre készített 2011. évi Intézkedési terv

Tihanyi Ferenc képviselő, környezetvédelmi tanácsnok beszámolt arról, hogy idén intézkedési terv készült a hatékonyabb és eredményesebb parlagfű elleni védekezés érdekében. A bel- és külterületek parlagfű szennyezettségének felmérését követően az adatok térképre is felkerülnek, amely a Gödöllői Földhivatal munkatársainak segítségével készül el. A mentesítésbe civil egyesületeket, a Községgondnokságot, valamint a mezőőröket és a közterület-felügyelőt vonnák be. A program három ütemben valósul meg, az első (2011. június 10-ig) és második ütem (2011. június 30-ig) a felmérés és mentesítés időszaka, a harmadik (2011. augusztus 1-5.) pedig egy ellenőrzési fázis lenne.

Dr. Katona Péter jegyző beszámolt arról, hogy a jogszabálynak megfelelően járnak el, eddig több, mint 100, parlagfűmentesítésre vonatkozó, felszólítást küldtek ki a földtulajdonosoknak. Amennyiben nem történik meg a gyomtalanítás, 30.000 Ft pénzbírságot vet ki a Polgármesteri Hivatal, a területen pedig kényszerkaszálást rendel el, amely 10.000 forintos költsége a földtulajdonost terheli. Kósa István képviselő kérdésére a jegyző elmondta, hogy egy idényen belül többször is lehet bírságot kiszabni ugyanarra a földterületre vonatkozóan.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta az Intézkedési Tervet.

16.) Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke elmondta, hogy a többi intézményhez a SZAK esetében is a törvényi változás miatt szükséges módosítani az alapító okiratot. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alapító okirat módosítását.

17.) Belső ellenőrzési jelentésekre tett intézkedések

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke ismertette, hogy a Vincent Auditor Kft. hét belső ellenőrzést végzett 2010-ben a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzat intézményeinél. A határozati javaslat szerint a képviselő-testület elfogadja a megállapításokra tett intézkedéseket és elrendeli az önkormányzat „Üvegzseb” szabályzatának elkészítését 2011. október 31-ig, valamint a Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Krammer Teréz Zeneiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását szeptember 30-ig.

A testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

18.) Döntés közvilágítási egyesületi tagságról

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke ismertette, hogy 2010 júliusában megalakult 14 település, köztük Csömör részvételével a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete a közvilágítási lámpatestek karbantartására. Ennek ellenére az Egyesület településünk területén a mai napig nem szolgáltat, jelenleg az N+D Kft. végzi el ezt a feladatot, külön díjazásért. Az előnytelen feltételek miatt az Önkormányzat több cégtől árajánlatokat kért be a közvilágítás karbantartására. Csömör Nagyközség Önkormányzata ezért a lehető leghamarabb, 2011. december 31-gyel megszünteti egyesületi tagságát.

A képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

19.) Együttműködési megállapodás-tervezet a Német Kisebbségi Önkormányzattal

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat megalakulásával szükségessé vált a gazdasági-számviteli feladatok megosztásának szabályozása a kisebbségi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között. A szerződés tartalmazza a költségvetés és a különböző időszakokra vonatkozó beszámolók elkészítésének határidejét és munkamegosztását.

A képviselők 9 igen szavazattal elfogadták az együttműködési megállapodást.

20.) Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ingatlanhasználati joga

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke ismertette, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szabó Erzsébet kérte a szerződés közös sportpálya kezelésére vonatkozó pontját átgondolni, mégpedig aszerint, hogy annak kezelése ne az ő feladatuk legyen, a két területet pedig válasszák le egymástól. A bizottság elnöke javasolta a szerződés elfogadását változatlan formában, mert módosítására a későbbiekben lehetőség lesz, ha megszületik a konszenzus a sportpálya ügyében.

A képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal döntött a szerződés elfogadásáról.

21-22.) Alapító okiratok módosítása (Csömör Községgondnokság és Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal) 

Az intézmények alapító okiratainak módosítására a többi intézménynél is ismertetett törvényi változás miatt van szükség. Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításában az alaptevékenység bővül lakóingatlan bérbeadásával is.

A képviselő-testület az alapító okiratok módosítását egyhangúlag, 9 igen szavazattal jóváhagyta.

23.) Irodaszerek, tisztítószerek központosított beszerzése

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke ismertette: a költségvetési keret betarthatósága, valamint a takarékossági intézkedések elősegítése érdekében a bizottság felülvizsgálja a szállítói beszerzéseket. Jelenleg két területen, az irodaszerek, valamint a tisztítószerek-vegyszerek beszerzésénél javasolják a központosított beszerzést, mert a bekért árajánlatok alapján jelentős megtakarítás érhető így el. 

A képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal döntött a keretszerződés megkötéséről.

24.) Ingatlanvásárlási kérelem az 1955/13. hrsz. területre

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta: egy vállalkozás közterületet szeretne megvásárolni saját parkoló kialakítására a Majorszegi dűlő településrészen. A képviselő Biró Attila alpolgármesterrel egyetértésben eladást nem, hanem bérleti jogviszonyt javasolt azzal a kikötéssel, hogy a cég mutasson be vázrajzot a parkolók kialakításáról, valamint ennek terveztetését saját költségén végezze el. Dr. Katona Péter kérte, hogy az előterjesztés a vázrajzzal együtt kerüljön vissza a testület elé és akkor szülessen meg a döntés.

A képviselők nem szavaztak az ingatlanvásárlási kérelemről.

25.) Mátyás Király Általános Iskola energetikai korszerűsítésre nyert pályázata

A 2011. május 12-i képviselő-testületi ülésen saját forrás hiánya miatt elutasító döntés született az energetikai korszerűsítésre nyert pályázat támogatási szerződésének megkötéséről. Dr. Katona Péter ismertette: ez ügyben megkereste egy pénzügyi cég, amely kedvező hitelkonstrukciót ajánlott oly módon, hogy egy bank megfinanszírozná az önrészt, a fedezet pedig a kiszámítható energia megtakarítás lenne. A pályázati szerződés megkötésének lehetőségéhez a testületnek vissza kell vonnia a pályázaton való indulással kapcsolatos határozatát. Fábri István polgármester javasolta, hogy csak a konkrét banki ajánlattétel alapján vonják vissza a határozatot.

26.) Településszerkezeti Terv (TSZT) módosítása

Biró Attila alpolgármester elmondta, egy korábbi lakossági megkeresésre javasolja módosítani a településszerkezeti tervet, mely alapján a Futórózsa utcában 0,3 ha terület hétvégi házas üdülőterületbe történő átsorolása történik meg. A módosítás a TSZT közzétételének idején azért nem volt beépíthető a határozatba, mert jelentősen lelassította volna az eljárási rendet.

A képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal elfogadta a TSZT módosítását.

27.) Képviselők bejelentései

Kósa István  képviselő Sport-díjak átadásával kapcsolatos kérdésére Tormay-Lesták Mária elmondta, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság foglalkozik a kérdéssel.

Pásztor Sándor képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az Árpád utcában a patak magas vízszintje megemelte a talajvíz szintjét is. Biró Attila alpolgármester kifejtette, az előző önkormányzat elrontotta a mederalakítást a kibetonozással, ezért a rendbetétel jelentős költséggel fog járni majd.

Pásztor Sándor képviselő jelezte: a Zsom Kft. területén folyamatos gépzúgás hallatszik, de tudomása szerint mezőgazdasági területen vannak. Fábri István polgármester elmondta, folyamatos tereprendezés zajlik a területen. A telephely ingatlancserével való elköltöztetése lenne a cél, mert a terület a falu központi erdőterületénél, közel a lakóövezethez található, ráadásul a legfontosabb régészeti lelőhelye Csömörnek. A képviselő továbbá a fogadóórák kialakításáról érdeklődött. Fábri István ígéretet tett arra, hogy javaslatot tesz a körzetfelosztása, hogy a fogadóórák rendjét ki lehessen alakítani. Pásztor Sándor képviselő megkérdezte azt is, hogy a fánk üzem legálisan működik-e az Erkel Ferenc utcában, továbbá érdeklődött tovább arról, hogy a könyvtár médiafejlesztése hol tart. Tormay-Lesták Mária képviselő elmondta: a könyvtár médiafejlesztési beszerzését őszre tervezték be. Pásztor Sándor a nem működő szökőkútról kért tájékoztatást, továbbá a Csömöri Ifjúságáérti Közalapítvány korábbi munkájának felülvizsgálatát kérte számon. Fábri István polgármester az alapítvánnyal kapcsolatban az újjászervezést tartotta a legfontosabb feladatnak.

Boross Jenő javasolta a helyi multinacionális cégek képviselőivel való kapcsolatfelvételt, amire a jelentősebb községi rendezvények, mint pl. a falunapok is jó alkalom. A képviselő jelezte továbbá, hogy a Szőlő utcában beszakadt az út, javítása szükséges, továbbá a Gárdonyi utcában is hasonló a probléma. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a Laki utcai óvodában van egy étel melegen tartására szolgáló tároló, amit nem használnak, ám egy gödöllői cég jelezte, megvenné ezt. 

Dr. Szarka Zsuzsanna felvetette, hogy szükséges lenne a Csömör területén működő nagy cégek vezetőinek megismerése. Fábri István jelezte, valóban van ezen a téren egy elmaradása az önkormányzatnak, amit hamarosan korrigálni fognak.

Tormay-Lesták Mária elmondta: lesz mobilóvoda, de nehezebb az engedélyeztetési eljárás. Kérte a műszaki osztály vezetőjét, hogy teljes mellszélességgel álljon az ügy mellé.

Tihanyi Ferenc beszámolt a Ker-Hu Kft-nél tett negyedéves ellenőrzésről: a komposztálás nem működik, s sajnos az 5 méteres holdudvart sem tartják be. A képviselő jelezte, megköszönték a cég vezetőjének az ingyenes szemételszállítást  a civil kezdeményezésre létrejövő szemétszedési akciónál. Fábri István erre reagálva jelezte, a szóbeli ígéret ellenére a Ker-Hu számlát adott le a szemételszállításról. Kéri kiemelten fontos ügyként kezelni a hulladékelhelyezést, amit az Önkormányzat egy hamarosan megjelenő kiadvánnyal is támogatja.

Eigler Tamás felvetette, hogy márciusban névszerinti szavazás volt a gépjárműadó behajtásáról, ennek folyamatáról kér tájékoztatást. Dr. Katona Péter ezzel kapcsolatban kifejtette, a rendkívül magas adókintlévőség egyik oka, hogy az előző önkormányzat, szabályellenesen, kifejezetten megtiltotta az inkasszózást, de ez a jövőben változni fog.

Megszakítás