Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott üléséről

2011 július 27. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével, teljes létszámmal tartotta meg ülését.

1.)  Tájékoztató az
elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István
polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak
fontosabb önkormányzati eseményeiről, intézkedéseiről.

 

2.) Református egyházközség Laky-villában kialakítandó
közösségi háza

Eigler Tamás,
a Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozási Bizottság elnöke ismertette, hogy Csömör
Nagyközség Önkormányzata és a Református Egyházközség között tárgyalás folyik a
Laky-villának és a hozzá tartozó teleknek az egyházközség részére történő
átadásáról, hogy ott gyülekezeti házat alakítsanak ki, majd templomot építsenek.
Cserébe az egyházközség a korábbi önkormányzattól néhány éve ingyen kapott,
hasonló nagyságú (kb. háromezer négyzetméter), ám üres telket adná vissza a
temető mellett. Fábri István véleménye
szerint azon túl, hogy az önkormányzat ezzel nemes célt szolgálna, a közösségi
ház az önkormányzat által igényelt funkciókat is ellátna. Mivel a Laky-villa
építészetileg védett épület, és a nagyközség jelenlegi pénzügyi helyzetében nincs
fedezet a felújítására, a református egyház vállalja az épület felújítását,
ezzel építészeti, települési értékeinket bővíti. Nagy szükség lenne a
településen vendégszobák kialakítására is, jelenleg ez nagy hiányossága Csömörnek.
A református egyház felvállalta ennek létrehozását, továbbá felajánlaná az
Önkormányzat számára, hogy szerződésben rögzített számú napon át térítésmentesen
fogadna vendégeket, A harmadik fontos kitétel olyan kulturális-közösségi centrum
kialakítása, amely az egész település számára nyitott lenne.

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem
szavazattal támogatta a Laky-villa ingatlanjának az egyházközség tulajdonába
való adását hasonló nagyságú csereingatlan ellenében, azzal a kitétellel, hogy
a szerződés részleteit a fenti szempontokra tekintettel dolgozzák ki.

 

3.) Csömör és a kistérség aktuális problémái és a várható
önkormányzati törvényi változások

Fábri István
polgármester meghívására a képviselő-testületi ülés vendége volt Vécsey László, Csömör országgyűlési
képviselője. A képviselő elsőként az elmúlt egy év munkájáról számolt be. Az
Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának tagja, 2011. július
1-jétől pedig az Interparlamentáris Unió magyar–orosz baráti tagozatának
elnöke. Képviselői kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az önkormányzati
törvény már teljes egészében előkészített, de még belső egyeztetések folynak,
ősszel nyújtják be a tervezetet. A járási rendszer kialakításának célja, hogy
az államigazgatási feladatok kerüljenek el az önkormányzatoktól. Arról, hogy
hogyan alakítják ki a járási területeket, még nem született konkrét döntés, így
nem lehet tudni, hogy a kistérség székhelye Gödöllő marad-e. A pályázati
rendszer elszámolási nehézségeivel kapcsolatban elmondta: szadai
polgármesterként ő maga is tapasztalja a visszásságokat. Konkrét pályázati
elszámolási problémák felvetésekor felajánlotta segítségét a csömöri
önkormányzatnak.

 

4.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.
szervezeti és működési szabályzata – tagdíjrendszer

Válé Flórián,
a nonprofit sport kft. ügyvezetője elkészítette a tagdíjrendszer munkaanyagát,
amely a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) részét képezi majd a jövőben.
A képviselő-testület egyetértett a tagdíjrendszer bevezetésével, de a
munkaanyag átdolgozását kérte az ügyvezetőtől, különös tekintettel a havi díj
meghatározására. Az ügyvezető felszólalásában kifejtette, hogy a sportolók
eddig ingyen vehették igénybe a sportcsarnokot, de manapság már szinte nincs is
erre példa más sportlétesítményekben, a tagdíj fizetése általánosan elfogadott
és működőképes konstrukció. A testület egyelőre még nem szavazott a
tagdíjrendszerről, a szeptemberi ülésen a nonprofit sport kft. szervezeti és
működési szabályzatának elfogadásakor tárgyalják majd újra.

 

5.) Rendőrség részére szolgálati gépjármű vásárlása

Pásztor Sándor,
az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, hogy 6 évvel ezelőtt az
Önkormányzat vásárolt egy autót a kistarcsai rendőrőrs számára, de a gépkocsi az
életkora miatt már nem tartható a rendőrség állományában, így szükségessé vált
annak cseréje. Az Önkormányzat ígéretet kapott arra a rendőrségtől, hogy szeptember
1-től két körzeti megbízott dolgozik majd Csömörön, akik azonban gépkocsi nélkül
nem tudják a szolgálatot ellátni. A nagyközség a gépkocsi cseréjét úgy tudja a
legkisebb költségráfordítással megoldani, ha vásárol egy 3 évnél fiatalabb autót,
és a jelenlegi járművet annak vételárába beszámíttatja.

A képviselő-testület 9 igen
szavazattal támogatta a gépkocsi vásárlását, de csak abban az esetben, ha valóban
sor kerül a létszámbővítésre.

 

6.) Tulajdonosi hozzájárulás a Majorszegi liget útépítési
terveihez

Dr. Katona Péter
jegyző tájékoztatása szerint elkészült a Majorszegi ligetet kiszolgáló út és
járda építési, csapadékvíz-elvezetési engedélyezési- és kivitelezési terve,
amelynek költségét a lakók állták. Az engedélyezési eljáráshoz szükség van az önkormányzat
tulajdonosi hozzájárulására, valamint arra, hogy a képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételéhez.

A képviselő-testület 9 igen
szavazattal megadta a tulajdonosi hozzájárulást.

 

7.) Önkormányzati bérlakás (Ady Endre u. 1.) hasznosítása

Fábri István
polgármester elmondta, hogy a Mátyás Király Általános Iskola pályázaton nyert
egy olyan lehetőséget, mely szerint 1 évig német anyanyelvű tanár oktathatna az
általános iskolában

ennek feltétele azonban önkormányzati lakás biztosítása. Az önkormányzat felajánlotta
az Ady Endre utcai bérlakását, ahol elvben nem lakik senki, de közben kiderült,
hogy egy házaspár él ott, akiknek a volt polgármester a választások előtt engedte
meg, szerződéskötés nélkül, szóbeli megállapodás alapján, hogy ott lakhassanak.
Az ügy rendezése zajlik (elmaradt bérleti- és közműdíjak kifizettetése)

A képviselő-testület egyhangúlag
támogatta a javaslatot.

 

8.) Lakossági hozzászólás a patakmeder ügyében

Lassan Pálné,
Árpád utcai lakos elmondta, hogy 30 éve dolgoznak őstermelőként, de ez idő alatt
soha nem volt ilyen állapotban a patak, mint idén. A fő probléma az, hogy
nemcsak a termést veszélyezteti már a víz, hanem a házakat is. A patakmeder 4
éve nincs takarítva, a helyzet idénre tarthatatlanná vált. Ördög Ferencné a felgyülemlett iszap miatti spanyolcsiga-invázióra
hívta fel a figyelmet, amely kíméletlenül pusztítja a termést. Biró Attila alpolgármester elmondta,
mederépítésre, komplex tereprendezésre van szükség, olyanra, amely hosszú távú
megoldást jelent, mert a meder korábbi kibetonozása csak rontott a helyzeten. Fábri István polgármester felkérte a
műszaki osztályt az azonnali intézkedésre, még akkor is, ha jelen esetben az
várhatóan csak ideiglenes megoldást fog jelenteni.

 

9.) A 2011. évi költségvetési előirányzat módosítása

Eigler Tamás,
a Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, hogy szükség
van az önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatások változása
miatt.

A képviselők egyhangúlag, 9 igen
szavazattal támogatták a költségvetési rendelet módosítását.

 

10.) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodás-tervezet

Eigler Tamás,
a Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozási Bizottság elnöke ismertette, hogy szükségessé
vált a gazdasági-számviteli feladatok megosztásának szabályozása a nemzetiségi
önkormányzat és Csömör Nagyközség Önkormányzata között. A megállapodás
tartalmazza a költségvetés és a különböző időszakokra vonatkozó beszámolók
elkészítésének határidejét és munkamegosztását. A képviselő-testület 9 igen
szavazattal támogatta a határozati javaslatot.

 

11.) Ingatlanvásárlási kérelem az 1955/13. hrsz. területre

Dr. Katona Péter
jegyző ismertette, hogy több ízben tárgyalta már a testület ezt az
ingatlanvásárlási kérelmet, amelyet először bérbeadásra kértek módosítani a képviselők,
majd a helyszínrajz hiánya miatt nem lehetett dönteni az ügyben. A Timur utcai
bekötő út közelében található ingatlan bérleti jogviszonyának feltételeit
pontosították, valamint a kért helyszínrajz is elkészült, amelyet a
Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya elfogadhatónak tart.

A testület 9 igen szavazattal
támogatta a terület bérbeadását.

 

12.) Csömör Nagyközség Alkalmazkodási Stratégiájának
kidolgozása

Biró Attila
alpolgármester elmondta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a  Budapesti Corvinus Egyetem „Alkalmazkodás a
klímaváltozáshoz” kutatócsoportjának vezetője azzal a javaslattal kereste meg az
önkormányzatot, hogy Csömör klímaváltozási stratégiáját kidolgozza. Kísérleti
jellegű kutatómunkáról van szó, amelynek eredményeként a település összes
lakóját érintő tanulmány jön létre. A projekt az önkormányzat részéről anyagi
ráfordítást nem igényel, de a kutatócsoport igénybe venné hírlapterjesztési
szolgáltatásunkat a kérdőívek lakossághoz való eljuttatása során. A tanulmány
elkészültének gyakorlati haszna van, összefoglalja, mi a teendő szélsőséges
időjárási viszonyok között (hőhullám, betegségek, gyógyszerek). Ilyen jellegű
dokumentum Magyarországon elsőként a mi településünk esetében készülne el.

A képviselő-testület 9 igen
szavazattal támogatta a kutatómunka elindítását.

 

13.) Középhegyi úti 0123/1, 2545, 2544, 2543, 2542, 2556,
2557 és 2558 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

Biró Attila
alpolgármester ismertette, hogy a Középhegyi úti 0123/1, 2545, 2544, 2543,
2542, 2556, 2557 és 2558 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai kérték a
belterületbe vonást. Csömör Helyi Építési Szabályzata arról rendelkezik, hogy
ez akkor lehetséges, ha az ingatlantulajdonosok megépítik a közműveket, a
szilárd burkolatú utat és a vízelvezetést. A művelési ágból való kivonás és a
vázrajzkészítés is a tulajdonosok költsége. A szilárd burkolatú utat az
ingatlanok előtt az önkormányzat építette meg, mert az út gyűjtőút, és emiatt
komolyabb alapozást igényel, mint egy kisebb terhelésnek kitett mellékútvonal.
A bekerülési összeg 532 000 Ft, amelyet a tulajdonosok elfogadtak. A
hozzájárulás befizetése után megtörténhet az ingatlanok zártkertből belterületi
üdülőövezetbe való átminősítése, abban az esetben, ha fizetési
kötelezettségének minden tulajdonos eleget tesz.

A 
képviselők egyhangúlag támogatták az előterjesztést.

 

14.) A Mátyás Király Általános Iskola pedagógiai
programjának módosítása

Tormay-Lesták Mária,
az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy egy tavaly
életbe lépett törvényi változás miatt a Mátyás Király Általános Iskola az 5-6.
évfolyamon az ún. nem szakrendszerű oktatást megváltoztatja, ami érinti a pedagógiai
programot. A nem szakrendszerű oktatás célja a felső tagozat két első
évfolyamán a lassan fejlődő tanulók felzárkóztatása, a többi diák esetében
pedig a tehetséggondozás volt, magyar irodalom, idegen nyelv és matematika órák
keretében. A jövőben az óraszerkezetbe építve valósul meg a
kompetenciaterületek fejlesztése.

A képviselő-testület elfogadta a
pedagógiai program módosítását.

 

15.) A Mátyás Király Általános Iskola tantárgyfelosztása a
2011/2012-es tanévre

Tormay-Lesták Mária,
az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Mátyás
Király Általános Iskola a 2011/2012-es tanévre elkészítette tantárgyfelosztását,
amely a módosított pedagógiai program szerint készült el.

A képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadta a tantárgyfelosztást.

 

16.) A Krammer Teréz Zeneiskola pedagógiai programjának
módosítása

Tormay Lesták Mária,
az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke kifejtette, hogy a
zeneiskola pedagógiai programjának módosítására jogszabályváltozások, telephelymódosítás,
valamint aktuális felülvizsgálat miatt van szükség. A bizottság külső tanügyi
szakértővel egyeztetett a módosításról.

A képviselők 8 igen, 1 tartózkodás
mellett elfogadták a pedagógiai program módosítását.

 

17.) A Krammer Teréz Zeneiskola helyi tantervének
módosítása

Tormay Lesták Mária,
az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy jogszabályváltozás
miatt, hosszas előkészítő munka után elkészült a zeneiskola módosított helyi
tanterve. A változásoknak (megszűntek a rövid tanszakok, változott a B-tagozat
követelményrendszere) 2011. szeptember 1-jével hatályba kell lépniük.

A képviselő-testület 9 igen
szavazattal támogatta a zeneiskola helyi tantervének módosítását.

 

18.) Képviselők bejelentései

Pásztor Sándor
képviselő a közterületi díjak felméréséről, beszedéséről érdeklődött. Fábri István polgármester elmondta,
zajlik a közterületi megállapodások megkötése, a zárt területen lévő egységek
bérleti szerződésének előkészítése is folyamatban van.

Kósa István
képviselő felvetette, hogy a településre bevezető területen, az autópálya melletti
részen nagyon magas a gaz, valamint a fedett buszmegállókról kért
tájékoztatást. Fábri István
polgármester válaszában kifejtette, hogy a Csömörre bevezető út melletti
terület egyelőre a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő kezelésében van, de a
tarthatatlan állapot miatt szükséges a terület saját költségen való rendezése. Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy
a fedett buszmegállók terveinek helyszínre adaptálása megtörtént, nemsokára
kezdődik a kivitelezés.

Boross Jenő
képviselő a közétkeztetést végző cég szerződésének felülvizsgálatát kérte a nem
megfelelő minőség miatt, valamint ismételten javasolta a Széchenyi út–Rákóczi
u. kereszteződésében található körforgalom kiegészítését egy kiemelkedő
tárggyal (pl. virágos láda, autógumi köpeny). Fábri István polgármester támogatta a Junior ételszállító cég
szerződésének azonnali felülvizsgálatát, valamint felkérte a bizottságok
elnökeit, hogy készítsenek ütemtervet a többi szállítói szerződés mielőbbi
áttekintésére. Biró Attila
alpolgármester a körforgalommal kapcsolatban azt a tájékoztatást adta, hogy a
közútkezelő nem engedélyezi a gumiköpenyek elhelyezését, országszerte eltávolíttatják
az ehhez hasonló, akár térkővel kirakott „építményeket” is a körforgalmakból,
mert veszélyesnek minősítették.

 

19.)  A Petőfi Sándor
Művelődési Ház, valamint a Csömöri Sport Kft. személyi és munkaügyi kérdéseinek
megvitatása

– Zárt ülés –

 

A soron következő képviselő-testületi ülésre a nyári
szünetet követően, 2011. szeptember 15-én, 16.00 órai kezdettel kerül sor.

 

Félegyházy-Sütő
Eszter

Megszakítás