Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló csömör nagyközség önkormányzata képviselő-testületének 2011. május 12-én megtartott üléséről

2011 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével, 1 képviselő igazolt hiányzásával tartotta meg ülését.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Az ülést Fábri István polgármester nyitotta meg a két képviselő-testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeinek, intézkedéseinek beszámolójával.

 

2. Csömör Nagyközség Településszerkezeti Tervének (TSZT) véglegesítése

Biró Attila alpolgármester előterjesztésében kifejtette, hogy mérföldkőhöz érkezett a településrendezési terv, amely 1997 óta kötelező, de Csömörön 2003-ban hozták létre az elsőt. Azóta nem módosult a TSZT, bár változtatásra kísérletet tett az előző vezetés, a munkafolyamat 4 évig tartott, mégsem került elfogadásra. A TSZT véglegesítését a 2011. március 31-én megtartott ülésen elnapolták, mert egyes lakossági csoportok tiltakozása miatt egyeztetést tartottak szükségesnek a földtulajdonosokkal. Az eredeti elképzelések szerint jelentősen megnőtt volna az erdőterületek száma, de a lakossági tiltakozás miatt csökkenteni kellett ezeket. Biró Attila kiemelte, hogy az új TSZT egy lehetőség és nem határozati rendelet. Eigler Tamás képviselő nehezményezte, hogy a Majorszegi-liget melletti erdőterület kijelölése elmaradt. Mint elmondta, fontos lett volna tájékoztatni az ott lakókat, hogy nem lesz véderdő, holott az M0-s autópálya miatt szükség lett volna rá. Az alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy van ideális állapot, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy magántulajdonú területekről van szó, nem lehet erőszakkal erdőterületeket kijelölni. A jelenlegi véderdőhöz csatlakozva további 30—50 méteres véderdő sáv így is benne maradt a tervben. A településszerkezeti terv kompromisszumokkal jött létre, de a csömöriek többségének jót jelent.

A testület 7 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot a településszerkezeti tervről.

 

3. A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása

Fábri István polgármester elmondta: a módosítás azért szükséges, mert a nemrég elfogadott rendelet, bár árcsökkentést is tartalmaz, felvetett egy komoly problémát, miszerint hiába volt közterületi rendelete az Önkormányzatnak, azt sem az árusok nem vették figyelembe, sem a Hivatal nem tartatta be. A polgármester nagyon kemény szavakkal illette a korábbi önkormányzati vezetők és Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársainak „mutyizós”, „bratyizós”, a szocialista időket idéző gyakorlatát. Ennek tükrében szükségesnek mutatkozott egy egyeztetés az árusokkal, ahol sikerült megállapodni egy mindenki számára vállalható díjban. A negyedéves díj 20 m2-ig 36.000 Ft, ám heti egy árusítás esetén csak 12.000 Ft. Az őstermelők továbbra is ingyenesen használhatják a közterületet, de most már szabályosan, hiszen korábban nekik is kellett volna fizetniük helypénzt, ám ezt a hivatali dolgozók sosem szedték be.

A testület egyhangúlag fogadta el a rendelet módosítását.

 

4-5. Nonprofit Sport Kft. ügyvezetői állására jelentkező pályázók meghallgatása

Fábri István tájékoztatása szerint 12 pályázati anyag érkezett, ebből 5 csömöri szakembertől. Kiemelte, valódi versenyről van szó a jelenlegi pályáztatásnál is, ellentétben a korábbi gyakorlattal, amikor is vagy pályáztatás nélkül nevezték ki az ügyvezetőt — legutóbb pl. szabálytalanul —, vagy nem szakmai indokok alapján választották ki.

Ezt követőn a 12 pályázó ismertette szakmai elképzeléseit a nonprofit sport kft. működtetésére vonatkozóan. 4 pályázó kért zárt, 8 pedig nyílt ülést a pályázati anyagának prezentálásakor. A képviselő-testület zárt ülésen, 5-3-as szavazati arány mellett döntött arról, hogy Válé Flóriánt kérik fel az ügyvezetői teendők ellátására (a szoros szavazati arány ellenére a megválasztott ügyvezetőt az első körös, véleménynyilvánító szavazáson minden képviselő az első három hely valamelyikére rangsorolta). A szakember 2011. június 14-től irányítja majd a kft-t.

 

6. Javaslat nonprofit sport kft. létrehozására – Csömöri Nonprofit Sport Kft. alapító okiratának megalkotása

Fábri István polgármester az alapító okirattal kapcsolatban a következő észrevételeket tette: a felügyelőbizottság nem kötelező, így javasolta, vegyék ki az erre vonatkozó részt az okiratból. Az alapító okiratot készítő ügyvédi iroda felhívta a figyelmet arra, hogy a megalakítandó kft. neve egy szóban – nonprofit – tér el az előzőétől, így a Csömöri Nonprofit Sport Kft. név bejegyzése kétséges. A képviselők támogatták a név Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.-re való változtatását. Pásztor Sándor képviselő javasolta belefoglalni az alapító okiratba könyvvizsgáló által auditált mérleg leadásának kötelezettségét (felügyelőbizottság hiányában), ám ezt végül elvetette a testület. Biró Attila alpolgármester kérésére bekerült a célok közé a „csömöri polgárok testmozgására ösztönzése” kitétel is.

Az alapító okiratot a képviselők egyhangúlag megszavazták, így 2011. május 12-i dátummal létrejött a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft, amely részben a végelszámolás alatt álló Csömöri Sport Kft. korábbi feladatait is ellátja majd, de a tervek szerint új sport-, illetve szabadidő-szervező tevékenységet is végez majd.

 

7. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült beszámoló megvitatása

Dr. Szarka Zsuzsanna az előterjesztés megvitatásakor felhívta a figyelmet arra, hogy az ingyenes étkeztetési program egy törvényi változás miatt veszélybe került és 2011. május 18-i határidővel kellene pályázni ennek megoldására. A testület némi vita után egyhangúlag döntött a felvetés újabb napirendi pontként való megvitatásáról. A képviselőnő ismertette: hogy továbbra is működjön a program, az Önkormányzatnak 176.500 Ft önrészt kell vállalnia, amelynek összege nem szerepel a költségvetésben. Felmerült a tervezett költségvetésbeli átcsoportosítás, de ehhez rendeletmódosításra lenne szükség, és így nem tartható a pályázati határidő.

A képviselők egyhangúlag szavazták meg az önrész biztosítását.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolókat Tormay-Lesták Mária képviselő ismertette. Kiemelte, az intézmények között működik egy nagyon jó jelzőrendszer, ami egyedülállónak mondható, valamint nagyon jó a pszichológiai szakszolgálat is.

A beszámolót egyhangúlag fogadták el a képviselők.

 

8. Településőri álláshely megszüntetése

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy a településőrök bérére nyújtott állami támogatást visszamenőlegesen megszüntették. Foglalkoztatásuk évi közel 3 millió Ft-ba kerülne, amely a 2011-es költségvetésben nem szerepel.

A bizottság egyöntetű álláspontja szerint a polgárőrség mellett a jövőben a hivatásos rendőri szolgálatot kell elsősorban támogatni, így jó esély nyílhat arra, hogy nyártól állandóan a településen járőröző körzeti megbízottak dolgozzanak majd.

A képviselő-testület a településőri státusz megszüntetésére tett határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

9. Mátyás Király Általános Iskola energetikai korszerűsítésére nyert pályázat

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta: a nyertes uniós pályázat megvalósításához 37 millió Ft saját tőke szükséges, az állami támogatás 32 millió Ft lenne. A saját tőke összege nem áll rendelkezésre, így nem tudja megkötni az Önkormányzat a pályázati szerződést. Ráadásul műszakilag nagyon rossz konstrukcióról van szó, a jövőben ugyanakkor mindenképp tervbe kell venni az iskola teljes felújítását.

A képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett döntött arról, hogy az Önkormányzat nem köti meg a támogatási szerződést.

 

10. Intézményvezetők kötelezettségvállalásának szabályozása

Eigler Tamás képviselő a testületi ülés elhúzódása miatt (ekkor már éjfél is elmúlt) a téma elnapolását kérte. A képviselő-testület egyetértett az előterjesztés későbbi ülésen való megvitatásával.

 

11. Nefelejcs Művészeti Óvoda kérelme családi- és sportnap támogatására

A napirendi pontot Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke terjesztette elő. A családi egészség- és sportnap lebonyolításához 160.000 Ft támogatást kért a Kéknefelejcs Óvoda intézményvezetője. A korábbi gyakorlat szerint ennek finanszírozására az óvoda alapítványa pályázott, mert lehetséges volt, hogy az önkormányzati fenntartású intézményeket támogató alapítványok civil szervezetek részére kiírt pályázaton részt vegyenek. 2011-től a civil szervezetek pályázatait a Csömöri Kulturális Közalapítvány bírálja el és már nem pályázhat olyan alapítvány, amelynek fő tevékenysége az Önkormányzat által finanszírozott intézmény támogatása, hisz így lényegében „egyik zsebéből a másikba” tenné a pénzt az Önkormányzat, ráadásul a független civil szervezetek pályázati lehetőségeit csökkentené. Tormay-Lesták Mária elmondta, az óvoda alapítványa tudja finanszírozni a rendezvényt, igaz, ezáltal készletei kimerülnek. A finanszírozás az előző években is utólagos volt, így javasolt az 1%-os felajánlások ismeretében újraértékelni az óvodai programok megvalósítását.

A képviselők 7 igen, 1 tartózkodás mellett elutasították az óvoda intézményvezetőjének beadványát.

 

12. Képviselők bejelentései

 

Tormay-Lesták Mária számos jelentős kulturális és közösségi települési rendezvényre hívta fel a képviselők figyelmét. A képviselőnő továbbá beszámolt arról, hogy 129 óvodai jelentkezés érkezett be, a szabad férőhelyek száma azonban a mobil óvoda bővítés ellenére is csak 94.

Pásztor Sándor jelezte a lakók kérdését: az Erkel Ferenc utcában működő termelőüzemnek van-e engedélye? Szintén lakossági kérdés, hogy az Erkel Ferenc utcában működő családi napközi legálisan működik-e? A képviselő ezenkívül javasolta, hogy a testület a közeljövőben tartson önértékelést az elmúlt időszakról.

Biró Attila alpolgármester elmondta: bejegyezték az Önkormányzat tulajdonjogát a Kálvárián a 023-as és 024-es ingatlanra, így 95%-os tulajdont, illetve haszonélvezeti jogot szerzett.

Dr. Szarka Zsuzsanna javasolta, hogy vizsgálják meg a lehetőségét az „Egérke-csoport” újraindításának a Kacsóh Pongrác úti óvoda régi tornatermében, mert az plusz 15 óvodai férőhelyet jelentene.

Tihanyi Ferenc képviselő jelezte, hogy képes beszámolót tart a helyi hulladéklerakóval kapcsolatos negyedéves ellenőrzésről a következő testületi ülésen.

Boross Jenő felvetette 1 oldalnyi sporthír megjelentetésének szükségességét a Csömöri Hírmondóban, és kérdezte, ez milyen költséggel járna? Fábri István polgármester elfogadta a felvetést és ígéretet tett arra, hogy kezdeményezni fogja a sportrovat újraindítását.

 

13. Csömör Ifjúságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága és Kuratóriuma tagjainak lemondása

A testület egyhangúlag elfogadta Szekeres János felügyelő bizottsági tag és Turnovszky Tamás kuratóriumi tag lemondását az Alapítványban betöltött funkciójáról. (Utóbbi jelezte, hogy már évekkel ezelőtt megtette ezt, de a cégbírósághoz ezt nem jelentették be az illetékesek.)

 

14. Az Év Pedagógusa-díjra tett javaslatok elbírálása

A testület a helyi oktatási intézmények javaslata alapján egyhangúlag döntött az Év Pedagógusa-díj kitüntetettjéről. A díj átadására 2011. június 3-án kerül sor.

 

15. 2011. évi pedagógus díszdiploma átadásához kapcsolódó jutalom összegének meghatározása

A testület egyhangúlag 40.000 Ft-ban határozta meg a díszdiploma után járó jutalom összegét.

 

A következő testületi ülésre 2011. június 2-án kerül sor. Az ezutáni soron következő ülés június 16-án, csütörtökön, 16.00 órakor kezdődik a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. A nyilvános ülésen az általános iskola és a zeneiskola igazgatói állására jelentkező pályázókat hallgatják meg a képviselők, továbbá az új nonprofit sport kft. költségvetéséről határoznak.

Megszakítás