Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 3-án megtartott üléséről

2011 december 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével, teljes létszámban tartotta meg ülését.

1.)  Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről, intézkedéseiről. (Ennek teljes szövege honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvashatóak). 

2.) Tájékoztató a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi tevékenységéről

Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részletes beszámolót tartott a szlovák önkormányzat, valamint a Furmicska Néptánc Egyesület éves munkájáról és rendezvényeiről. Ezenkívül a hagyományőrzés területén tett előrelépésekről, a tót nyelv ápolásáról és továbbadásának megteremtéséről, valamint a működéshez igen fontos önkéntes munkákról és az eszközfejlesztésekről kaptak tájékoztatást a képviselők.

A testület 9 igen szavazattal elfogadta az elnökasszony beszámolóját.

3.) A Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolója

Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Önkormányzat elnöke költségvetési beszámolójában október végéig tartó időszakig foglalta össze pénzügyi mérlegüket, valamint ismertette a december 31-ig szóló előirányzatokat is. Fábri István polgármester kérdésére Szabó Erzsébet elmondta: a 2012-es évben a központi, valamint a csömöri önkormányzati támogatásra számítanak. Folyamatosan figyelik a pályázati kiírásokat és élnek minden lehetőséggel, hogy a pénzügyi, ezáltal a működési keretet bővíteni tudják.

A képviselők egyhangúlag, 9 igen szavazattal elfogadták a költségvetési beszámolót.

4.) Mondok Zoltán rendőr százados (Kistarcsai Rendőrőrs) parancsnoki kinevezésének támogatása

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy Mondok Zoltán rendőr százados megkereste az önkormányzatot, hogy támogassa a Kistarcsai Rendőrőrs parancsnokává történő kinevezését. A bizottság elnöke elmondta, Mondok Zoltán, eddig mint megbízott parancsnok részt vett Csömör közrend és közbiztonságának biztosításában és a bizottsággal együttműködött.

A testület 9 igen szavazattal támogatta Mondok Zoltán parancsnoki kinevezését.

5.) Pap Zoltán rendőr zászlós Csömör Nagyközség rendőr körzeti megbízotti kinevezésének támogatása

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, Pap Zoltán megkereste az önkormányzatot, hogy támogassa körzeti megbízotti kinevezését. A rendőr zászlós két éve látja el szolgálatát, többnyire csömöri tartózkodással; a bizottsággal együttműködő.

A képviselők egyhangúlag támogatták Pap Zoltán csömöri körzeti megbízottá való kinevezését.

6.) Rétpótlék Pjt. ingatlanfejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás 

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy a Rétpótlék ügye másfél évtizede húzódik, akkor osztották ki kárpótlásként a részarányokat. A napirend célja, hogy tájékoztatást adjon a testületnek a fejlesztési koncepcióról, hogy véleményt formálhassanak az ügyben, mert van egy élő területfejlesztési szerződése az önkormányzatnak, amelyet 2008-ban kötött a Rétpótlék Pjt.-vel.

Dr. Kerek András, a Rétpótlék Pjt. ügyvezetője, aki meghívott előadóként vett részt a testületi ülésen, elmondta, a 70 hektárnyi terület 60%-át szeretnék lakóövezetté alakítani, 500 telek létrehozásával. Ilyen mértékű fejlesztés, amely előreláthatólag több száz milliós beruházás lenne, akkor valósítható meg, ha óvoda és iskola is épülne a területen. Ahhoz, hogy előrelépés történjen a projektben, a 200 tulajdonosnak tudnia kell, mi valósítható meg a fejlesztésből, ezért a hatástanulmány költségét vállalnák. Eigler Tamás képviselő kifejtette, a várhatóan több milliárdos projekt „falu a faluban” léptékű fejlesztést vázol fel és nem lát lehetőséget a pénzügyi forrásra a jelenlegi gazdasági helyzetben. Fábri István felhívta a figyelmet arra, hogy a hatástanulmány elkészítése önkormányzati felelősség, így azt az önkormányzatnak kell adott esetben megrendelnie. A polgármester javasolta továbbá, hogy pénzügyi bizottsági ülésen, az érintett felek bevonásával egyeztessék a lehetőségeket.

7.) Tájékoztatás a Krammer Teréz Zeneiskola födém- és tetőszerkezetének megerősítéséről és végleges felújításának lehetőségeiről

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette, hogy október végére, a vállalt határidőre elkészült a zeneiskola tető- és födémszerkezetének ideiglenes megerősítése, a szakemberek állagmegóvási és veszélyelhárítási munkákat végeztek. Ezzel lehetővé vált, hogy a végleges megerősítés elkezdődhessen, valamint ennek engedélyeztetési eljárása elindulhasson. A képviselők, Balogh László műszaki szakértő rekonstrukciós javaslatai alapján egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a tetőszerkezetet újjáépíttetik és nem javíttatják, mert ez az épület hosszabb távú élettartamát eredményezi. Az újjáépítés mellett szólt az az érv is, hogy a költségkülönbség minimális a két megoldás között.

8.) A Mátyás Király Általános Iskola beszámolója a 2010/2011-es tanévről 

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy minden közoktatási intézmény évente egyszer átfogó beszámolót kell adjon tevékenységéről a fenntartónak. A bizottság a Bátovszky János igazgató által benyújtott beszámolót javasolja elfogadni.

A képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot.

9-10.) A Mátyás Király Általános Iskola és a Krammer Teréz Zeneiskola munkaterve a 2011/2012-es tanévre

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a nevelési-oktatási intézmények működését munkatervben kell meghatározni. 

A bizottság az általános iskola munkatervébe kérte bevenni azokat a szakmai szempontokat is, amelyeket az intézményvezető szakmai vezetői tervében megfogalmazott. 

A zeneiskola munkatervébe bekerültek az átmenetileg több helyszínnel megoldott működéssel kapcsolatos feladatok is.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a munkaterveket.

11.) A Krammer Teréz Zeneiskola tantárgyfelosztása a 2011/2012-es tanév I. félévére

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok feladatainak meghatározásához tantárgyfelosztásra van szükség. A bizottság a tantárgyfelosztást megvitatta és javasolja elfogadni.

A testület 9 szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

12-13.) A Mátyás Király Általános Iskola 4 órás gyógypedagógus-logopédus és pszichológus, valamint a Nefelejcs Művészeti Óvoda kérelme 4 órás gyógypedagógus-logopédus foglalkoztatására

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az általános iskolába az idei tanévtől több olyan sajátos nevelési igényű gyermek jár, akik ellátásához plusz szakember szükséges. Az óvodában, a szakértői vélemény alapján, egy gyermek sajátos nevelési igényű, ellátása csak úgy lehetséges, hogy a gyógypedagógus-logopédus munkatárs óraszámát megemelik. Az intézményvezetők kérték a plusz szakember, illetve óraszám költségeinek engedélyezését és a jövő évi költségvetésbe való beépítését.

A testület 7 igen, 2 tartózkodás mellett engedélyezte a gyermekek ellátásához szükséges plusz szakemberek foglalkoztatását.

14.) Számlanyitás a Krammer Teréz Zeneiskola tetőfelújításának támogatására

Boross Jenő képviselő, a Népjóléti Bizottság elnökhelyettese indítványozta, hogy nyisson jótékonysági számlát az önkormányzat a zeneiskola tetőszerkezetének újjáépítésére, amelyre magánszemélyek, vállalkozások, cégek juttathatják el felajánlásaikat, adományaikat. Két csömöri cég, a P&G Hyginett és a Ker-Hu Kft. korábban már konkrét felajánlást tettek a tetőfelújítás támogatására.

A képviselők az előterjesztést egyöntetűen támogatták és a nyitóösszeghez felajánlották tiszteletdíjaik egy részét. 

15.) Fundamenta Lakáskassza szerződések felmondása

Dr. Katona Péter jegyző elmondta, korábban már tárgyalta a testület, hogy a Fundamenta Lakáskassza megkereste az önkormányzatot, hogy a Csömöri Laki sarki Csatorna Víziközmű Társulat tagjai által kötött szerződéseket mondja fel, mert a rendszertelen befizetések miatt a kiutalási feltételek nem teljesültek. Az ügy előzménye, hogy 2000-ben létrejött egy társulás a Hársfa, Vadvirág, Tücsökdomb és Laki utcák csatornázására. A tagok Fudamenta előtakarékossági szerződéseket kötöttek, amely megtakarításait lejáratkor a Víziközmű Társulat javára engedményezték. A csatorna 2004-ben elkészült, a társulat önkormányzati kezességgel vett fel hitelt rá, amely hátralékait az önkormányzat fizette ki. A Társulat 2007-ben egy kormányrendelet alapján megszűnt, követeléseit és kötelezettségeit az önkormányzat vette át. A szerződések felmondásának jogi akadálya nincs. 

A képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodás mellett a szerződések felmondásáról döntött.

16.) A Mező, Táncsics, József Attila utca fejlesztésével kapcsolatos beruházás uniós ellenőrzésének megállapításai

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a Mező, Táncsics és a József Attila utca építésére elnyert uniós pályázat végelszámolása megtörtént. Három hiánypótlást kértek az ellenőrzés során, abból kettő pótolható. Fontos azonban, hogy a pótmunka elszámolhatóságát elutasították, mert nem volt előzetesen engedélyeztetve a a pályázati koordinációs szervezettel. Az önkormányzat így csak akkor kapja meg a hátralévő több mint 22 millió forintos támogatást, ha az immár önerővé vált pótmunka 60%-át, amelyet a Kincstár fizetett volna, az önkormányzat átutalja a kivitelezőnek. A pótmunka bejelentését a projektmenedzseri cégnek kellett volna megtennie.

A képviselők 9 igen szavazattal döntöttek arról, hogy az önkormányzat kifizeti a kért összeget, kiegészítve a határozatot azzal, hogy kártérítést kezdeményez a projektmenedzseri feladatokat ellátó cég felé.

17.) M0-s útgyűrű komplex pihenőhely kialakítása miatti településszerkezeti terv módosítása – a képviselő-testületi határozat kiegészítése

Biró Attila alpolgármester elmondta, két ponttal ki kell egészíteni a településszerkezeti terv módosítását, amelyet az október 6-i ülésen tárgyalt a testület. Korábban az önkormányzat már jelezte a terveket készítő cégnek, hogy településszerkezeti terv módosulásán kívül a szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása is szükséges, de a terveket készítő Pro-Terra Kft. nem tartotta szükségesnek. Az előzetes véleményezéskor az állami főépítész kérte a szabályozási terv és a HÉSZ módosítását is.

A testület 9 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot.

18.) Tájékoztatás közös energia-beszerzés kezdeményezéséről

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy a kistarcsai polgármester egy újonnan alakuló közös energia-beszerzési konzorciumhoz való csatlakozási lehetőséggel kereste meg az önkormányzatot. A közös beszerzés a földgázra és a villamosenergiára vonatkozna. Nagy múltja az effajta kezdeményezéseknek nincs, de a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy közös fellépéssel megtakarításokat realizálhatnak az önkormányzatok. A döntésnek azonban nem csak pénzügyi, hanem energiastratégiai vonzata is van. A képviselők aggályukat fejezték ki, hogy nem tudható pontosan, valóban jelent-e Csömörnek megtakarítást a konzorciumhoz való csatlakozás, mert nem lehet tudni, a többi település mennyiért szerzi be az energiát. Aggályos továbbá az is, hogy vállalni kellene egy fogyasztási értéket, és ha az nem teljesül, az önkormányzatra kártalanítási kötelezettséget róna. Pásztor Sándor képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az energiapiac hamarosan megnyílik, így kedvezőbb lesz településünk tárgyalási pozíciója.

19.) A polgármesteri hivatal dolgozói részére 2011. évi jutalomkeret meghatározása

Dr. Katona Péter jegyző elmondta, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetése nem tartalmaz jutalomkeretet a hivatali dolgozók számára. Az idei évben felmerülő váratlan többletfeladatok a dolgozóktól azonban rendszeres és erőn felüli többletmunkát igényeltek. Ennek eredménye nemcsak a szakszerű beruházásoknál mutatkozik meg, de a tervezettet lényegesen meghaladó adóbevételen is látszik. 

A testület 4 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.

20.) Rendőrségi körzeti megbízottak részére gépjármű vásárlása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, szeptemberben kezdték el a rendőrség részére vásárolandó autó lízingszerződést intézni. Az ügyintézés lassú volt, a döntés kockázatelemzőkön ment keresztül. Október 18-án köttetett meg végül a szerződés, amely 600 000 Ft önerőről és 1 700 000 Ft lízingösszegről szól. A bank azóta sem utalt, így a rendőrségi autó megvásárlása csúszik. Fábri István polgármester kifejtette, rossz döntés volt, hogy hitelt akart az önkormányzat felvenni, így kezdeményezte a szerződés felmondását és 1 700 000 Ft elkülönítését az autó megvásárlására.

A testület 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

21.) Képviselők bejelentései

Pásztor Sándor elmondta, a könyvtár környékén áldatlan állapotok vannak, több esetben komoly károkozás és vandalizmus történt. A képviselő a számonkérhetőség lehetőségeiről érdeklődött. Dr. Katona Péter kifejtette, fiatalkorúakat is terhel már büntetőjogi felelősség károkozás esetén. Polgárjogi eljárás kezdeményezhető az ügyben. 

Boross Jenő képviselő arról érdeklődött, a lakásfelszerelési bolt kiadásával történt-e előrelépés. Fábri István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság az összes bérleti szerződést vizsgálja, külön egyeztetést kezdeményez minden bérlővel.

Megszakítás