Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 6-án megtartott üléséről

2011 november 10. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével, 1 fő hiányzása mellett, határozatképesen tartotta meg ülését.

1.) Megemlékezés az aradi vértanúkról

A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal vezetői és a nemzetiségi önkormányzatok elnökei az ülés elején egyperces néma felállással emlékeztek meg az aradi vértanúkról, akiknek a nevét egyenként olvasták fel. A testületi ülés szünetében mécseseket helyeztek el a Hősök terén lévő emlékműnél. Fábri István polgármester a megemlékezést követően kérte az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a bizottság tegyen javaslatot arra, miképpen lehetne a jövőben községi szinten méltóképpen megemlékezni az aradi vértanúkra.

2.)  Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről, intézkedéseiről. (Ennek fontosabb részei a „Települési krónika” rovatban, teljes szövege a www.csomor.hu internetes oldalon olvashatóak).

3.) A Krammer Teréz Zeneiskola beszámolója a 2010/2011-es tanévről

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a törvény szerint a közoktatási intézményeknek évente egy alkalommal átfogó beszámolót kell adniuk tevékenységükről a fenntartónak. Ennek a Krammer Teréz Zeneiskola eleget tett, szakmai szempontból átfogó, részletes beszámolót nyújtott be.

A testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

4.) A Krammer Teréz Zeneiskola térítési- és tandíjfizetési rendelete a 2011/2012-es tanévre

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozási Bizottság elnöke ismertette a bizottság azon álláspontját, hogy a zeneiskola

térítési-,  illetve tandíj fizetését illetően emelésre lenne szükség. Pénzügyi szempontból ez lenne a reális döntés, hiszen a bizottságnak az a tiszte, hogy a költségvetést a legstabilabban tartsa. Mérlegelve azonban azt, hogy a zeneiskola tetőterének megcsúszása miatti költöztetés következtében az intézmény szolgáltatási színvonala átmenetileg jelentősen rosszabb lett, ezért, a bizottság jelenleg nem javasolja az emelést. 

A testület 4 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett döntött arról, hogy ebben az évben nem emelik meg a zeneiskola térítési- és tandíját.

5.) A Krammer Teréz Zeneiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, a módosítások technikai jellegűek, mert azt követően, hogy önállóan működő intézménnyé vált, nemcsak az alapító okiratot, hanem az SZMSZ-t is ki kell egészíteni a törzsszám, telephely feltüntetésével.

A képviselők 8 igen szavazattal elfogadták a módosítási javaslatot.

6.) A Krammer Teréz Zeneiskola födém- és tetőszerkezetének javítási munkáira tett javaslatok

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette, hogy a zeneiskola tetőszerkezetének állapotára vonatkozóan eddig több műszaki szakvéleményt is bekért az önkormányzat, amelyek részben ellentmondanak egymásnak, de mindegyik megerősítette azt a tényt, hogy jelentős javítási munkákra van szükség, mert a tető megcsúszott. A helyzet tisztázása érdekében az önkormányzat felkérte Balogh László gyémánt fokozatú műszaki igazságügyi szakértőt a tető- és födémszerkezet részletes műszaki felülvizsgálatára. Balogh László megerősítette azt, hogy az épület veszélyes állapotú, életveszély és anyagi kár veszélye áll fent. A kár elhárítására részletes javaslatot adott. A tető- és a födémszerkezet olyan rossz állapotban van, hogy ideiglenes megerősítés nélkül sem a bontásra, sem a födém további feltárására nincs lehetőség. 

A testület egyhangúlag döntött arról, hogy a beérkezett árajánlatok alapján, a gépjárműadó többletbevételének terhére elkülönítenek 2 millió forintot az azonnali, ideiglenes megerősítési munkákra, illetve a födém terhelését csökkentő és további vizsgálatát lehetővé tevő anyagvisszabontásra.

(A napirendi pontot követően betegség miatt 7 főre csökkent az ülésen résztvevő képviselők száma.)

7.) A Nefelejcs Művészeti Óvoda beszámolója a 2010/2011-es nevelési évről

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, a törvény szerint a közoktatási intézményeknek évente egy alkalommal átfogó beszámolót kell adniuk tevékenységükről a fenntartónak. Az intézményvezető által benyújtott éves beszámolót a bizottság jónak találta és elfogadásra javasolja.

A képviselők egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadták a beszámolót.

8.) A Nefelejcs Művészeti Óvoda munkaterve a 2011/2012-es nevelési évre

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a Nefelejcs Művészeti Óvoda elkészítette a 2011/2012-es évre munkatervét, amely a kiemelt nevelési feladatokat, valamint az intézmény működésére vonatkozó előirányzatokat tartalmazza. 

A képviselők egyhangúlag, 7 igen szavazat mellett elfogadták az óvoda munkatervét.

9.) Csömör, Laki u. 3. szám alatti óvoda használatbavételi engedélyével kapcsolatos problémák tárgyalása

Dr. Katona Péter jegyző beszámolt arról, hogy egy telekrendezés kapcsán kiderült: a 2007. szeptember 30-án átadott Laki utcai óvodának nincs használatbavételi engedélye. Az előző önkormányzati ciklus alatt ugyan igényelték a használatbavételi engedélyt, de a kiadására jogosult kistarcsai hivatal az eljárást felfüggesztette, mert az építési engedély feltétele lett volna a 443. és 444. helyrajzi számú ingatlanok egyesítése. Az ügyintézés ismeretlen okok miatt itt elakadt, így Dr. Katona Péter azonnali határidővel javasolta a használatbavételi engedélyezés eljárásának újraindítását és az ehhez szükség telekalakítás elkezdését.

A testület 6 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatot.

10.) Nyelvtanulás támogatása a Csömöri Kulturális Alapítványon keresztül

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, a jelenlegi testület választási ígéretei között szerepelt a fiatalok nyelvtanulásának segítése. Javasolta, hogy az önkormányzat különítsen el 200 ezer forintot, és a Csömöri Kulturális Alapítványon keresztül támogassa az államilag elismert, középfokú, C típusú nyelvvizsga költségeit pályázati formában. Az összeget az átmenetileg nem működő,  ám eredetileg a Csömör Ifjúságáért Közalapítvány korábban jóváhagyott keretéből célszerű átcsoportosítani. Kósa István képviselő kevesellte a támogatásra szánt összeget, de Harmath Diána, az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, bármekkora is az összeg, nagyon örülnek, hogy lehetőséget tudnak biztosítani középiskolás tanulóknak. Fábri István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy azért is szükséges a hátrányos helyzetű fiatalok nyelvtanulásának támogatása, mert az új felsőoktatási törvény életbe lépése után sokkal nehezebb lesz továbbtanulni Magyarországon. 

A képviselők egyhangúlag, 7 igen szavazattal támogatták a határozati javaslatot, az eredetihez képest megemelt, 250 ezer forintos összeg meghatározásával.

11.) A Csömöri Pingpong Sport Egyesület kérelme a „Csömör” név használatára

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, a 2011 júniusában alakult Csömöri Pingpong SE, amelynek együttműködési szerződése van a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.-vel, kérelmezte a testület hozzájárulását a „Csömöri” név használatához, mert a bíróság csak így jegyzi be az egyesületet.

A testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal járult hozzá a kérelemhez.

12.) A Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérezése

– Zárt ülés –

A Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérét a három hónapos próbaidő lejárta után nettó 225 000 Ft-ban állapította meg a képviselő-testület.

13.) A Csömöri Horgásztó működésével kapcsolatos hatósági felszólítás tárgyalása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető elmondta, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megkereste az önkormányzatot amiatt, hogy a csömöri horgásztó vízjogi helyzete nem rendezett. További probléma, hogy évekkel ezelőtt nemcsak az engedélytől eltérő nyomvonalon építették ki a tó vízutánpótlását biztosító tápcsatornát a patakhoz, hanem azt olyan földtulajdonosok telkein vitték keresztül, akik ehhez nem is járultak hozzá. Fábri István polgármester bejelentette, hogy egyeztető megbeszélést kezdeményez a korábbi önkormányzati vezetőkkel, a Csömöri Horgász Egyesület képviselőivel, valamint az érintett földtulajdonosokkal a helyzet mielőbbi tisztázására. Biró Attila alpolgármester elmondta, a helyzet legalizálása vár most az önkormányzatra, amely várhatóan nem csak ügyintézést, hanem komoly kiadásokat is fog jelenteni.

14.) M0-s körgyűrűn komplex pihenőhely létesítése – településszerkezeti terv módosítása

A testület egyhangúlag, 7 igen szavazttal döntött a településszerkezeti terv módosításáról, amely lehetővé teszi, hogy az M0-s körgyűrű csömöri szakaszán, a 65-ös km szelvénynél komplex pihenőhely (benzinkút, pihenőhely, szálloda) jöjjön létre. 

15.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ kérelme a kisbusz üzemeltetésével kapcsolatban

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, a Szociális Alapszolgáltatási Központ kérvényezte, hogy az önkormányzat tulajdonában, de a SZAK használatában lévő Volkswagen kisbusz fenntartási költségei kerüljenek át az önkormányzathoz, tekintettel arra, hogy a kisbusz javítási költsége egyre nő a természetes elhasználódás következtében. További indokként felmerült az is, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központon kívül a többi önkormányzati intézmény is rendszeresen igénybe veszi, de a fenntartási költségek csak a SZAK-nál jelentkeznek. A képviselő javasolta, hogy a gépjármű javításának költségei maradjanak a Szociális Alapszolgáltatási Központnál, egyrészt azért, mert a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe nem integrálható, valamint azért, mert augusztusig bőven az előirányzott kereteken belül maradtak a javítási költségek.

A testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal támogatta.

16.) Fundamenta Lakáskassza szerződések felmondása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozási Bizottság elnöke ismertette, a Fundamenta Lakáskassza megkereste az önkormányzatot, hogy a korábban, a Csömöri Laki-sarki Csatorna Víziközmű Társulat tagjai által kötött szerződéseket fel kellene mondani, mert a rendszertelen befizetések miatt a kiutalási feltételek nem teljesültek. Az ügy előzménye az volt, hogy 2000-ben létrejött egy társulás a Hársfa, Vadvirág, Tücsökdomb és Laki utcák csatornázására. A tagok Fudamenta előtakarékossági szerződéseket kötöttek, amely megtakarításait lejáratkor a Víziközmű Társulat javára engedményezték. A csatorna 2004-ben elkészült, a társulat önkormányzati kezességgel vett fel hitelt rá, amelyet egy összegben, a takarékoskodás lejártakor kellett visszafizetni. A Társulat azonban 2007-ben egy kormányrendelet alapján megszűnt, követeléseit és kötelezettségeit az önkormányzat vette át. A Fundamenta Lakáskassza most az önkormányzattól 23 szerződés felmondását kéri. 

A képviselő-testület Fábri István polgármester javaslatára az ügy tárgyalásának elnapolása és a kérdés ügyvéd általi alaposabb áttekintése mellett döntött.

17.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a korábban hozott határozatokat beépítve módosította a 2011. évi költségvetés rendeletét, feltüntetve az előre nem tervezett kiadásokat, valamint bevételeket.

18.) Csömör-Budapest közötti gyalogjárdák és kerékpárutak tervezési munkáinak elindítása

Fábri István polgármester javaslatot tett a Csömör-Budapest közötti gyalogjárdák és kerékpárutak tervezési munkáinak elindítására. Néhány éve csak a Major úti bekötő útra készült terv, és az is csak gyalogjárdát tartalmazott, most azonban kerékpárúttal is bővítenék, a korábbi lakossági demonstrációk követeléseit is figyelembe véve, továbbá a Szabadság útra is készülne terv. A helyzetet nehezíti, hogy az előző vezetés sajnos a település számára rendkívül hátrányos megállapodást kötött a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, mivel a több tízmilliós költséggel járó felüljáró bővítéseket magára vállalta.

A testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal támogatta a tervezési munkák elindítását.

19.) Szándéknyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

A testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal döntött arról, hogy az Önkormányzat jövőre is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. Az ösztöndíjprogram, amelyben a csömöri önkormányzat 2005 óta részt vesz, szociálisan rászoruló fiatalok számára teremt esélyt és teszi számukra elérhetővé a felsőoktatásban való részvételt. A település ebben az évben 2.052.500 forintot fizetett ki erre a célra.

20.) Képviselők bejelentései

Tormay-Lesták Mária képviselő nehezményezte, hogy a buszbérlet megvásárlásához olyan vendéglátóipari egységbe kell bemenni, ahova nem vezet zebra, nem beszélve arról, hogy kiskorúaknak is ott kell megvenniük a bérletet. Fábri István polgármester elmondta, a csömöri buszjáratokat üzemeltető Weekendbus Zrt.-nek korábban az önkormányzat felajánlotta, hogy segítene a bérletárusításban, de a cég nem élt a lehetőséggel, sőt, a felajánlásra nem reagálva kezdte meg a vendéglátóipari egységben való árusítást.

Pásztor Sándor képviselő javasolta, hogy az önkormányzat vizsgálja meg, mennyibe kerülne a Laky-villa felújítása.

Eigler Tamás képviselő felvetette annak szükségességét, hogy a Majorszegi településrészt ki kellene táblázni, mert egy bevezető szakaszon sincs Csömör településtábla.

Boross Jenő képviselő arról érdeklődött, hogy a Tinódi utcára nem maradt-e esetleg a kedvezményes martaszfaltból. Fábri István polgármester elmondta, a három utca (Zrínyi, Kinizsi, Dobó) burkolatához rendkívül kedvező áron jutott hozzá az önkormányzat, de sajnos egyelőre nem áll több anyag rendelkezésre.

Megszakítás