Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 16-án megtartott üléséről

2012 február 21. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével, határozatképesen tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző, 2012. január 19-én tartott képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható).

2.) A Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Dunavölgyi Illésné, a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének betegsége miatt a képviselő-testület ezt a napirendi pontot elnapolta. 

3.) A DMRV Zrt. tájékoztatása a szennyvíztelep fejlesztési lehetőségeiről

A DMRV Zrt., a csömöri szennyvíztelep üzemeltetőjének képviseletében Balogh Zsolt műszaki igazgató és Fekete Ferenc részletes tájékoztatót tartott a képviselő-testületnek a szennyvíztelep fejlesztésének szükségességéről. Sürgős kapacitásbővítésre lenne szükség, melyet két ütemben lehetne megvalósítani úgy, hogy az első ütem költségét a DMRV Zrt. állná a koncessziós díj fejében. A nettó 91 100 000 forintba kerülő beruházás után a szennyvíztelep legalább öt évig tökéletesen, környezetszennyezés nélkül működhetne. Juhos Dávid műszaki osztályvezető rávilágított arra, hogy a szennyvíztisztító kapacitásbővítését mindenképpen el kell végezni 2015-ig, mert a vonatkozó kormányrendelet eddig ad türelmi időt a környezetszennyezési határértékek minimálisra csökkentésére. 

4.) Kérelem cégalapításhoz a Csömör név használatára

Fazekas Attila fitnesz edző azzal a kéréssel fordult Csömör Nagyközség Önkormányzatához, hogy a településen létesítendő sportközpont, illetve az azt üzemeltető Kft. nevében használhassa a Csömör nevet. 

A képviselő-testület 9 igennel, egyhangú szavazással úgy döntött, hogy mind a cég, mind a létesítmény nevében engedélyezi a Csömör szó használatát, azzal a feltétellel, hogy a cég döntően sporttevékenységet folytat. Az elfogadott névtervezet: FAWA Csömör Sportközpont, illetve FAWA Csömör Sportközpont Kft.

5.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház 2011. évi beszámolója

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a művelődési ház vezetője által a bizottságnak benyújtott éves beszámolóját. Fábri István polgármester fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház úgy tudott a tavalyi évben a már megszokott magas színvonalon működni, hogy jóval szigorúbbak voltak a költségvetési feltételek.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a beszámolót.

6.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház 2012. évi munkaterve

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke kifejtette, hogy a bizottság már tárgyalta és javasolja elfogadni a művelődési ház 2012. évi munkatervét. Az elnökasszony elmondta, a bizottság az idénre tervezett programokat a tavalyi szinten megtarthatónak gondolja.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a munkatervet.

7.) Javaslat térfigyelő kamerarendszer kiépítésére

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy bizottságuk többször tárgyalta a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének lehetőségét. Több cégtől kértek be árajánlatot, s a pályázatok ártárgyalásakor az Erando Kft. tulajdonosa, a csömöri illetőségű Kandolka Károly felajánlotta, hogy cége ingyen kiépíti az egész települést lefedő, tizenkét kamerából álló rendszert. Az Erando Kft. mindössze néhány pilot-projekt lefuttatásának lehetőségét kérte cserébe a három évig teljes körű garanciával bíró rendszerért. 

Fábri István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a térfigyelő rendszer kiépítése során a közbiztonság erősítése mellett a közlekedésbiztonságra kell helyezni a legnagyobb hangsúlyt.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az Erando Kft. felajánlását, egyúttal felkérte a polgármestert a támogatási szerződés előkészítésére. 

8.) Csömör Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete előirányzatának módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2011-es költségvetését a központi költségvetéstől kapott pótelőirányzatok miatt szükséges volt módosítani. Ezt a módosítást a pénzügyi osztály elvégezte, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság pedig megtárgyalta.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást.

9.) Csömör Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének rendelettervezete

Fábri István polgármester ismertette a 2012. évi költségvetéstervezet legfontosabb alapelveit. Ezután Marosi Éva pénzügyi osztályvezető a részletes költségvetési számokról tájékoztatta a képviselő-testületet. Az előirányzott, az előző évhez képest 18%-kal alacsonyabb, 1 380 122 000 forintos bevételi főösszeg fedezi az 1 237 468 000 forintos kiadási főösszeget a finanszírozási kiadásokkal együtt.

A polgármester a hosszú órákig tartó vita elején megjegyezte, hogy rosszabb az ország és ezzel együtt Csömör helyzete is, így az intézményi költségvetéseknél irreálisnak tartja a növekedést, emellett ugyanakkor nem támogatta, hogy csökkenjenek az átadott pénzeszközök a sport, a kulturális és a civil szervezetek számára, inkább a szinten tartásra helyezné a hangsúlyt. Fábri István beszámolt arról is, hogy megkezdődtek a tárgyalások a település meglévő, hatalmas hitelállományának kedvezőbb feltételű átcsoportosításáról a pénzintézettel. A polgármester javasolta, hogy az önkormányzat vásároljon meg néhány stratégiai fontosságú ingatlant az év folyamán, illetve annak lehetőségét is felvetette, hogy a testület fontolja meg az egyetemre, főiskolára bekerülő csömöri fiatalok támogatását, mivel sok rossz helyzetben élő családnak elviselhetetlenül magas tandíjakkal kell számolnia.

A képviselő-testületi ülésen szép számmal érkeztek be módosító javaslatok, melyekről szavaztak is a megjelentek. Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke módosító javaslatot terjesztett elő, mely szerint a fejlesztési tartalék terhére az előterjesztetthez képest 2 millió forinttal növekedjen a méltányossági ápolási díj, melyet a képviselők 5 igen szavazattal, 4 nem ellenében elfogadtak. Szintén a képviselőasszony javasolta a könyvtár dologi kiadásainak mintegy 800 ezer forinttal történő növelését. 

A fenti módosító javaslatokkal együtt Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 nem ellenében a kialakított 2012. évi költségvetést elfogadta.

10.) Tulajdonosi hozzájárulási kérelem az Edloman terület közműcsatlakozásához

A Tinódi utca melletti területen lévő 42 darab ingatlan tulajdonosi köre (továbbiakban „Edloman” építőközösség) azt kérte az önkormányzattól, hogy adjon hozzájárulást a csatornahálózatra történő csatlakozáshoz. 

A rövid időre 8 fősre csökkent képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvi hozzájárulását adta az „Edloman” építőközösség részére a szennyvízcsatorna-hálózatra való rácsatlakozásához azzal a feltétellel, hogy a DMRV Zrt. engedélyezi a szennyvíztelep további terhelését.

11.) A közművelődésről szóló 10/2009. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Fábri István polgármester javasolta, hogy a szakbizottságokhoz kapcsolódó intézmények beszámolóit, munkaterveit ne tartsák testületi hatáskörben, kivéve az alapszabály és a szervezeti és működési szabályzat esetében. A jövőben ‒ Pásztor Sándor képviselő javaslatára ‒ csak az illetékes szakbizottság elnökének kell beszámolót tartania a képviselő-testület számára.

A képviselő-testület a rendelettervezetet 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

12.) Rendelettervezet a 2012. évi intézményi térítési díjak módosításáról

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke előterjesztette a Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évre vonatkozó intézményi térítési díjait. 

A képviselő-testület a térítési díjak változásáról szóló rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta.

13.) Tájékoztató a Krammer Teréz Zeneiskola tetőszerkezetének helyreállításáról

Juhos Dávid műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy a Krammer Teréz Zeneiskola tetőszerkezetének helyreállítási munkái 2012. január 30-án megkezdődtek. A munkafolyamatok bontási részével már elkészült a kivitelező, jelenleg a zsaluzás fázisánál tartanak.

14.) A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása

2011-ben a képviselő-testület úgy döntött, hogy több környékbeli településsel együtt csatlakozik a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz. A feltételeket a résztvevők társulási megállapodásban rögzítették, melynek egységes szerkezetbe való foglalásához újbóli testületi döntés szükséges.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának egységes szerkezetét.

15.) Csömör, Deák Ferenc utca 1. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítése

A Csömör, Deák Ferenc utca 1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződését a bérlő 2011. december 1-jével felmondta, egyúttal a szomszédos lakás tulajdonosának gyermeke kérvényezte, hogy a komfort nélküli bérlakást az önkormányzat utalja ki számára. A hatályos jogszabályok szerint a képviselő-testületnek az új bérbeadást meg kell pályáztatnia, melyről később saját hatáskörben dönthet.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag úgy határozott, hogy a megnevezett ingatlant két évre bérbe adja, valamint felkéri a polgármestert a bérbeadással kapcsolatos eljárás megindítására.

16.) A Sikátori utca lakóinak kérelme utcanév-változtatásra

A Sikátori utca lakóinak egy része azzal a kérelemmel fordult Csömör Nagyközség Önkormányzatához, hogy a 2008-ban Rét utcáról átnevezett külterületi szántóföldön lévő utat eredeti nevére nevezze át. Fábri István polgármester javaslata szerint ezt a kérelmet csak akkor lehet támogatni, ha több lakó teszi le a változtatás mellett a voksát.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag úgy határozott, hogy a fenti javaslat miatt a döntéshozatalt elnapolja.

17.) Rendelettervezet az önkormányzati intézményi beszámolók, munkatervek, szakmai programok elfogadásának bizottsági hatáskörbe történő átruházásáról – Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Tekintettel arra, hogy az intézmények a jövőben kizárólag a szakbizottságok előtt teszik meg beszámolóikat, szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.

A képviselő-testület a rendelettervezetet, egyúttal a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

17.) Pályázati kiírás a Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére

A Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetőjének megbízása 2012. augusztus 15-én lejár. Az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elkészítette a pályázatot a közalkalmazotti jogviszony betöltésére. A bizottság javasolja, hogy a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes honlapján kívül a pályázat legyen közzétéve az önkormányzat honlapján, a Csömöri Hírmondóban, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben is.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a határozati javaslatot, és írta ki a pályázatot azzal a módosítással, hogy telefonon is lehet információt kérni.

18.) Képviselők bejelentései

Fábri István polgármester kihirdette a képviselő-testület 2012. I. félévi ülésrendjét, valamint bejelentette, hogy március 15-én kerül sor a díszpolgári cím és a Csömör Községért Emlékérem átadására. Pásztor Sándor képviselő felhívta a figyelmet, hogy a Ferenc utca 11. mögötti üres területen egyre több a szemét, amelyek nagy részét az autófényezésnél használatos, a környezetre ártalmas eszközök teszik ki.

19.)  Javaslat a 2012. évi Díszpolgári cím és Csömör Községért Emlékérem adományozására

A képviselő-testület zárt ülésen döntött a 2012. évi díszpolgári cím és a Csömör Községért emlékérem adományozásáról. A március 15-i ünnepségen egy díszpolgári, egy Csömör Községért emlékérmet és egy posztumusz kitüntetést adnak át.

A következő, rendes testületi ülésre 2012. március 13-án, kedden kerül sor. 

Megszakítás