Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én megtartott üléséről

2012 január 30. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével, határozatképesen kezdte ülését. 

1.) A 2012. évi első képviselő-testületi ülést a jelenlévő képviselők a Himnusz eléneklésével, ünnepélyesen nyitották meg. Erre az ünnepélyes megnyitó mozzanatra először került sor a csömöri önkormányzat több mint két évtizedes történetében.

2.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző, 2011. december 15-én tartott képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről, intézkedéseiről. (A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

3.) A Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Dunavölgyi Illésné, a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, legfontosabb idei feladatuknak a német nemzetiség szorosabb összefogását, és a német nyelv anyanyelvi szintű oktatásának óvodai és iskolai bevezetését tekintik. Az elnök asszony ismertette az idei évre vonatkozó költségvetési elképzelésüket.

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke javasolta, hogy a tervezett anyagi juttatás helyett inkább eszközök megvásárlásával támogassák a helyi intézményeket. 

A képviselők 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadták el a Német Nemzetiségi  Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját.

4.) A Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi beszámolója

Dunavölgyi Illésné, a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a 2011. december 7-én tartott ülésükön megtárgyalták, és elfogadták a 2011. évi háromnegyedéves költségvetési beszámolót. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a költségvetési beszámolót.

5.) Tájékoztatás a járási rendszer kialakításáról

Fábri István polgármester elmondta, a járási rendszer kialakításáról szóló tervezet véleményezésére, a társadalmi vitára rendkívül kevés időt, 19 napot kaptak az önkormányzatok. A 2013. január 1-től hatályba lépő törvény szerint Csömör 26 további településsel a gödöllői járási központhoz tartozna, és fontos hatásköröket — műszaki hatásköri ügyek, jegyzői államigazgatási hatáskör — vennének el, továbbá az általános iskolákat is államosítják. A polgármester szakmaiatlannak és komolytalannak tartja az elképzeléseket, mert lényegesen lassabbá válik majd az ügyintézés, korruptabb lesz a közigazgatás, ráadásul többe kerül majd az új rendszer fenntartása, mint a jelenlegié. 

A képviselők 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadták el Csömör Nagyközség a járási rendszerrel kapcsolatos állásfoglalását, amely szerint a megadott 19 napos véleményezési idő kevés a társadalmi vitára, másrészt csupán az önkormányzatiság csorbításának tartják a járási rendszerről szóló javaslatot. Ugyanakkor Csömör Nagyközség Önkormányzata hitet tett amellett, hogy ha ebben a formában alakítják ki a járási rendszereket, a körülményeket tudomásul véve próbálják egyensúlyozni a változást. A határozatot tartalmazó levelet a kért határidőre az illetékes kormányszerv részére eljuttatják. 

6.) Tájékoztató új helyi adók bevezetésének lehetőségéről

A képviselő-testület úgy döntött – bár az új adótörvény lehetővé teszi –, nem vezetnek be új adónemeket Csömörön még akkor sem, ha az ebben az évben jelentős anyagi forrásokat eredményezne.

 

7.) Részvétel  óvoda és bölcsőde építésére kiírt KMOP-4.6.1-11. pályázaton

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy óvoda és bölcsőde építésére európai uniós pályázatot írtak ki a Közép-Magyarországi régióban. 

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, szigorúan fiskális szempontokat figyelembe véve, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a bizottság nem támogatta az önkormányzat pályázati részvételét. A képviselő ugyanakkor javasolta annak megfontolását, hogy ha 2 óvodai csoport bővítésére nyújt be pályázatot az önkormányzat – a Kacsóh P. utcai intézmény esetében ennek lehet esélye –, az reális célt és vállalást jelent.

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke szerint szakmai szempontok alapján indokolt lenne a pályázaton való részvétel, annál is inkább, mert nem lehet tudni, hogy mikor adódik újabb, ilyen magas támogatottságú pályázati lehetőség. A képviselő asszony figyelmeztetett arra, hogy a lakosság számának folyamatos növekedésével pár éven belül az önkormányzat kötelezhető lesz új óvodai csoportok indítására és a bölcsődei ellátás biztosítására.

A képviselő-testület hosszas vita után 7 igen, 1 tartózkodás mellett elvi hozzájárulását adta a pályázaton való részvételhez, és elkülönítettek 4 millió forintot a tervezésre és a pályázatírásra. 

8.) Csömör Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezete

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a képviselő-testület számára az önkormányzat 2012. évi költségvetésének fő irányait. A beszámolóból kiderült, hogy idén a tervek szerint 1.328.000.000 Ft bevétellel számolhat az önkormányzat, amelynek legnagyobb részét a helyi adóbevételek teszik ki. A képviselő-testület több tagja is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy 2012-ben sem kíván a település semmilyen hitelt felvenni. A kiadási oldal nagy részét idén is a működésre fordított költségek alkotják. A teljes kiadás várhatóan 1.300.000.000 Ft-ra tehető, a fennmaradó összeg fordítható fejlesztésekre. 

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke felvázolta a település intézményeinek igényeit, amelyeket a költségvetés-tervezetbe még nem építettek be. 

Tihanyi Ferenc képviselő, környezetvédelmi tanácsnok lakossági bejelentés alapján felvetette a Petőfi utca vízelvezetésének szükségességét, míg Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke emlékeztetett a térfigyelő kamera-rendszer telepítésének anyagi szükségleteire. Fábri István polgármester bejelentette, hogy szóbeli egyeztetéseket kezdeményeztek a település számlavezető bankjával a hitel átütemezésének lehetősége érdekében. A polgármester javasolta azt, hogy a lakosság igényeinek megismerésére az önkormányzat készíttessen kérdőíves felmérést, valamint azt is, hogy az idei évben költsenek többet a települési kommunikációra, kiadványokra, az önkormányzati honlap fejlesztésére. Kérte, hogy a felsőoktatási törvény változása miatt a képviselő-testület vizsgálja meg a szociális költségkeretből egy bizonyos keretösszeg elkülönítését a csömöri fiatalok továbbtanulásának támogatására.

Az időközben 9 fősre kiegészült képviselő-testület a 2012. évi költségvetés második ütemben való tárgyalásához több módosítás kidolgozását kérte. Az erről szóló határozati javaslatot 6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

9.) Kati zöldség-gyümölcs üzlet bérleti díja

A képviselő-testület tavaly úgy döntött, hogy emeli az önkormányzati bérleti díjakat, amely a Kati Zöldség-Gyümölcs üzletet is érinti. A bérlő jelezte, hogy a gazdasági helyzet miatt képtelen kigazdálkodni a kért 200%-os emelést, illetve azt is, hogy a továbbiakban lányára ruházná át a bérlői jogviszonyt. A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság ezért javasolta a bérleti díj 100%-os emelését és az 540 Ft/m2/hó ár elfogadását.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a bérleti díj módosítását 2012. február 1-jétől. A képviselők egyúttal felhatalmazták a polgármestert az erről szóló új bérleti szerződés aláírására.

10.) Csömör Középhegyi Víziközmű Társulat megszüntetése

A Csömör Középhegyi Víziközmű Társulat elnöke, Bauer Krisztina 2012. január 10-én tájékoztatta az önkormányzatot, hogy elindították a Társulat megszüntetését, egyben kéri, hogy a Társulat vagyonát, követeléseit és tartozásait átruházhassák. A kilenc éve alakult Társulat vagyoni helyzete egyelőre nem tisztázott, ezért a határozati javaslatról a képviselő-testület nem szavazott.

11.) Rendelet-tervezet a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság elkészítette a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó határozati javaslatát. A képviselők 8 igen, 1 tartózkodás mellett a módosítást elfogadták úgy, hogy a testületi ülések rendszerint havonta, csütörtökönként lesznek, amelyek kezdő időpontja 16.00 óra, záró időpontja pedig 23.00 óra. A polgármester rendkívüli esetben az ülés kezdő időpontját korábbra teheti, míg a záró időpontot egyszerű szótöbbséggel a képviselő-testület egy órával meghosszabbíthatja. A testület vállalja, hogy a féléves munkaterve tartalmazza majd az ülések pontos időpontját. 

Az ülések rendjének módosítását a legutóbbi, decemberi, sokadszorra jóval éjfél után véget érő testületi ülés után határozták el.

12.) A Csömöri Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület pénzügyi támogatásra és telephelyre vonatkozó kérelme

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy a Csömöri Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület telephely biztosítására és anyagi forrásokra vonatkozó támogatási kérelemmel kereste meg az önkormányzatot. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az egyesület költségvetés-tervezetében nem tartja elég meggyőzőnek a finanszírozási oldalt, így a 20‒60 millió forint közötti összeget igénylő egyesület kérelmét korábban nem támogatták.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elutasította a kérelmet.

13.) Csömör községi naptár térítési díjának meghatározása

Fábri István polgármester javasolta, hogy míg a csömöri, lakcímkártyával rendelkező lakosok bruttó 560 Ft-ért juthatnak hozzá a csömöri, 2012-es naptárhoz, addig a nem csömöri lakosok 1.000 Ft-ért vásárolhassák meg a kuriózumnak is számító, színvonalas kiadványt. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a csömöri naptár árának módosítását. A testület döntése szerint háztartásonként, az ingyenesen járó példány felettplusz egy db vásárolható, a korlátozott rendelkezésre álló példányszám miatt. 

14.) Képviselők bejelentései

Pásztor Sándor képviselő felhívta a képviselő-testület figyelmét arra, hogy 2012. január 31-ig meg kell tenniük vagyonnyilatkozatukat. A képviselő javasolta továbbá egy mezőőri szolgálati autó megvásárlását, de a képviselő-testület a döntést elnapolta a magas a gépjármű működtetési költség miatt.

 

Kósa István képviselő a Kacsóh Pongrác utcai óvoda bejárása után arra kérte a képviselő-testületet, hogy építsék be a költségvetésbe az intézmény rossz állapotú nyílászáróinak cseréjét. Juhos Dávid műszaki osztályvezető elmondta, ezt a tételt beépítették a költségvetésbe.

Boross Jenő képviselő lakossági megkeresésre kérte, hogy az önkormányzat tekintse át a lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy a Széchenyi úton található körforgalom mellett hogyan lehet megoldani a gyermekek biztonságos átkelését. A képviselő-testület döntése szerint megvizsgálják a számba vehető opciókat.

A következő, rendes képviselő testületi ülésre 2012. február 16-án kerül sor.

Megszakítás