Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én megtartott üléséről

2012 augusztus 15. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület nyolc fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható).

2.) Lakásbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálása

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Ady Endre utcai szolgálati lakás jelenlegi bérlője kérvényezte bérleti szerződésének meghosszabbítását. Fábri István polgármester emlékeztette a testületet arra, hogy a lakásra szükség lehet a tanév kezdetétől, amennyiben a Mátyás Király Általános Iskola intézményvezetője olyan német nyelvtanárt tud csak találni, akinek szállást kell biztosítani.

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a bérleti szerződést csak 2012. augusztus 31-ig hosszabbítja meg.

3.) A helyi szociális rendelet módosítása

Törvényi változás miatt módosítani kell a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló rendeletet. Ezentúl a normatív lakásfenntartási támogatás nyújtásának mérlegelése a jegyző hatáskörébe kerül, míg helyi lakásfenntartási támogatás a jövőben nem adható már.  

Idén a tízszeresére növekedett a talajterhelési díj, ezért most sokan utólag szeretnének rácsatlakozni a csatornára. Ennek összege háztartásonként 200 000 forint, de ez több csömöri lakosnak megterhelő, így az önkormányzat kamatmentes kölcsön nyújtásával segítené a rászorulókat. Az eredeti rendelet-tervezet szerint a kölcsön megítélésének egyik feltétele az éves vízfogyasztásra vonatkozó mennyiségi korlátozás, de a megállapított háztartásonkénti 120 köbmétert alacsonynak ítélte meg a testület, ezért javasolták a fogyasztás fejenkénti megállapítását, valamint a fogyasztás kiszámításához az utolsó 12 hónap és nem naptári év figyelembevételét.

A képviselő-testület öt igen, két nem szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-tervezetet a mennyiségi korlátozásra vonatkozó módosítással.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, három tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló rendelet módosítását elfogadja.

4.) A talajterhelési díj törvényi emeléséből adódó lakossági támogatási igények megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a talajterhelési díj kormányrendelet miatti jelentős emelkedése miatt sokan kívánnak rácsatlakozni a csatornaműre. A lakásonkénti 

200 000 forintos kamatmentes kölcsönt eddig 6 havi részletben kellett visszafizetni az önkormányzatnak, de ez a megoldás nem jelent valós segítséget a rászorulóknak. Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint öt évre legyen adható a kölcsön, az ingatlanra történő jelzálog bejegyzése mellett. Idén nincs költségvetési keret rendelve kamatmentes kölcsön nyújtására, de ha közmű rákötésre adja az önkormányzat, akkor a kiadás mellett a bevételi oldal is növekedni fog oly módon, hogy a bevétel több év alatt realizálódik. 

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag módosította a 2012. évi költségvetési rendeletét úgy, hogy kiadási oldalon a kamatmentes kölcsön keretét megemeli 4 000 000 forinttal, bevételi oldalon pedig a fejlesztési céllal átvett pénzeszközök keretét szintén 4 000 000 forinttal.

5.) Az önkormányzati tulajdonú horgásztó működtetése

Az előző önkormányzat a 2010-es választásokat megelőző hetekben aláírt egy szerződést a Csömöri Horgász Egyesülettel, a jelenlegi képviselő-testület szerint törvényellenes módon, ezért újratárgyalták a horgásztóval kapcsolatos lehetőségeket és új szerződés-tervezet készült. Ebben többek között az szerepel, hogy új tápcsatornát kell kialakítani, hiszen a jelenlegi több magánterületen halad keresztül, ráadásul a tápláló patak elterelése is környezetszennyező módon történik. Az új tápcsatorna kialakításának költségét az egyesületnek kell állnia. Eddig a bérleti díjat a napijegyek alapján megállapították meg, ezentúl fix keretösszegben határoznák meg, valamint a játszótér és a homokos sportpálya rendezetlen ügyét is megnyugtató mederbe terelnék. A szerződés-tervezet főbb pontjait Radványi Róbert egyesületi elnök is megfelelőnek tartja, azzal a kitétellel, hogy az új tápcsatorna építésére vonatkozó rész esetében a teljes bekerülési költség kiszámítása után tud dönteni. Az önkormányzat az elkövetkező hónapokban megvizsgálja a horgásztó olcsóbb táplálásának a lehetőségét is.

6.) Napocska Alapítványi Óvoda és Bölcsőde kérelme támogatási szerződés megkötésére

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke elmondta, hogy a Napocska Alapítványi Óvoda és Bölcsőde támogatási szerződés megkötésére vonatkozó kérelemmel kereste meg az önkormányzatot, mely szerintük mérsékelné az óvodai férőhely-hiányt és a bölcsődei ellátás hiányát a településen. 

A beadvány pontatlansága miatt dr. Szarka Zsuzsanna kérte a napirendi pont törlését a további egyeztetésekig.

7.) Közrend, közbiztonság javítását célzó javaslat – Javaslat a 2012/2013-as tanévre vonatkozó Major úti gyalogos-átkelőhely őrzésére

A képviselő-testület korábbi ülésén megbízta az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy tegyen javaslatot Csömör közbiztonságának és vagyonbiztonságának javítására. A javaslat-csomagnak első részeként a bizottság meghosszabbítaná a Relic-Őr Kft.-vel a Major úti, HÉV-átjárónál lévő gyalogos-átkelőhely őrzésére kötött korábbi szerződést. Fábri István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőben érdemes lenne megvizsgálni, hogy a Major út – Palotai út sarkán lévő gyalogos-átkelőhely őrzésére van-e igény.

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag úgy határozott, hogy szerződést köt a Relic-Őr Kft.-vel a 2012/2013-as tanévre vonatkozóan a Major úti, HÉV-átjárónál lévő gyalogos-átkelőhely őrzésére.

8.) Közbiztonsági járőrszolgálat bevezetésére vonatkozó javaslat

A képviselő-testület korábbi határozatában leszögezte, hogy tovább kívánja Csömör köz-, vagyon- és közlekedésbiztonságát javítani. Ennek érdekében az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság azt a javaslatot tette, hogy az önkormányzat kössön szerződést a Relic-Őr Kft.-vel, járőrszolgálatra. Három és fél hónapig ― a tapasztalatok megszerzésére irányuló időszakban ― a vagyonvédelmi cég emberei Csömör legneuralgikusabb pontjain (Hősök tere, Bulgárkert, Kispálya és Szlovák Ház, iskolaudvar) teljesítenének szolgálatot minden nap este hattól hajnal egyig, együttműködve a polgárőrökkel és a rendőrség körzeti megbízottjaival. 

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy szerződést köt a Relic-Őr Kft.-vel 2012. július 15-től 2012. október 31-ig, éjszakai közbiztonsági járőrszolgálatra biztosítására.

9.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság korábban újraszabályozta a közterületek használatáról szóló rendeletet, amelyet pontosítani kell. Felvetődött, hogy a mobiltáblákért, amelyeken egyszavas figyelemfelkeltés van (pl. „Görögdinnye”, „Fagylalt”), ne kelljen a fix hirdetőtáblákkal egyenlő, 1 000 Ft/m2/hó összeget fizetni. Ezen mobil kínálótáblákat ― a javaslat szerint ― 500 Ft/m2/hó közterület-használati díj ellenében lehetne kihelyezni.

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot, a közterületek használatáról és rendjéről szóló rendeletet pedig e szerint módosította.

10.) Fejlesztési lehetőségek vizsgálata és hatástanulmány készítése a „Rétpótlék” nevű területre

A „Rétpótlék” terület beépítési lehetőségeinek megismerése már tavaly is napirenden volt a képviselő-testület előtt. Mind a polgári jogi társaság, mind az önkormányzat érdeke, hogy a terület fejlesztésének a település egészére vetített hatásairól objektív képet kapjon. Biró Attila alpolgármester ezért azt a javaslatot tette, hogy a hatástanulmány elkészítésével a Csömört jól ismerő KASIB Kft.-t kellene megbízni, akik évek óta készítenek a településnek alátámasztó munkarészeket.

A képviselő-testület hét igen szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a „Rétpótlék” területre vonatkozó fejlesztési lehetőségek vizsgálatára és hatástanulmány készítésére a KASIB Kft.-t javasolja, egyúttal elkülönít 1 800 000 forintot a fejlesztési tartalék terhére.

11.) M0-s komplex pihenőhellyel kapcsolatos településrendezési terv kifüggesztése és zajvédelmi hatástanulmány készítése

Az M0-s csömöri szakaszára korábban készült egy hatástanulmány. A gondot főleg a zajártalom okozza, már a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is elfogadta, hogy nem jó a jelenlegi állapot, és hozzá kell építeni a zajvédő falakhoz. A tervek szerint a 65-ös kilométer szelvényben komplex pihenőhely fog létesülni a közeljövőben, de az új hatástanulmány elkészíttetése már nem a teljes csömöri szakaszra, csupán a komplex pihenőre indokolt.

A képviselő-testület hat igen, egy nem szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Pro-Terra Kft által készített M0-s útgyűrű 65-ös kilométer szelvényében lévő komplex pihenőhely településrendezési tervére és helyi építési szabályzatára vonatkozó véleményezési eljárást lezárja, és az átdolgozott településrendezési eszközöket egy hónapra kifüggeszti.

A képviselő-testület hat igen, egy nem szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 260.000 Ft + ÁFA értékben elkészítteti a komplex pihenőhelyre vonatkozó zajvédelmi hatástanulmányt.

12.) Az általános iskola igazgatójának a negyedik elsős osztály bútorozására vonatkozó kérelme

Bátovszky János, a Mátyás Király Általános Iskola igazgatója kérelmezte a képviselő-testülettől, hogy az önkormányzat biztosítson intézményének 705 000 forintot tisztasági festésre, valamint 780 000 forintot az ősztől induló negyedik első osztály tantermének bútorzatára. Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, az iskolának saját költségvetéséből kell kigazdálkodni a tisztasági festés kiadásait. 

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag úgy határozott, hogy 780 000 forintot biztosít a fejlesztési tartalék terhére az általános iskola negyedik első osztályának bútorainak biztosítására.

13.) Ingyenes iskolatej-ellátás biztosítása a 2012/2013-as tanévre

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a képviselőkkel, hogy az önkormányzat 2006 óta ingyenesen biztosítja az általános iskolában és az óvodában az iskolatejet, európai uniós támogatás igénybevételével. A szállítóval éves szerződést köt az önkormányzat, minden évben tanévkezdés előtt esedékes az árajánlatok bekérése. 

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a következő tanévre is biztosítja az iskolatejet, egyúttal elrendeli a szállítói szerződés megkötése céljából három árajánlat bekérését.

14.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy módosítani kell az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az új államháztartási törvény bevezetése, a közbeszerzésről szóló törvény változása, valamint a két évvel ezelőtti önkormányzati választások miatti új helyzet következtében. A jövőben minden közbeszerzés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a döntést az öttagú Bíráló Bizottság javaslata alapján hozza meg a testület. 2012-től a saját adószámmal és adóbevallással rendelkező önállóan működő intézmények is az új Közbeszerzési Szabályzat hatálya alá tartoznak.

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Csömör Nagyközség Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatát.

15.) Gyermek- és szociális étkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás indítása

Az új államháztartási törvény miatt az önállóan működő önkormányzati intézményeknek saját adószámot kellett igényelni és saját bankszámlát kellett nyitni. Emiatt az étkeztetést szolgáltató cég számlái az intézmény nevére kell szóljanak, ehhez pedig új szolgáltatási szerződés megkötése szükséges. Az önkormányzat a Junior Zrt.-vel kötött szerződését határozott idejűre módosítja, 2012. december 31-ig közbeszerzési eljárást folytat le gyermek- és szociális étkeztetés ellátására.

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag elrendelte közbeszerzési eljárás kiírását, egyben felkérte a jegyzőt három árajánlat bekérésére szakértő cégektől az eljárás lebonyolítására.

16.) Javaslat közterületi reklámfelület árakra

Az utóbbi hetekben több, szabálytalanul, engedély nélkül kihelyezett, a településképet rontó hirdetőeszközt távolított el a polgármesteri hivatal Csömör belterületén. A reklámcéllal kihelyezett táblákra azonban szükség van, ezért Biró Attila alpolgármester javasolta, hogy az önkormányzat telepítsen előre meghatározott hirdetésszerkezettel ellátott reklámhordozókat, így biztosítva hirdetési felületeket. Az alpolgármester 2 000 Ft/m2/hó áron javasolta értékesíteni a reklámfelületeket, indítványát a Pénzügyi Bizottság támogatta. 

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a közterületen felállításra kerülő hirdetőfelületek bérleti díját 2 000 Ft/m2/hó összegben állapítja meg.

17.) 2012. évi fejlesztések rangsorolása

Folyamatosan közterületi fejlesztések zajlanak településünkön, amelyeket az önkormányzat saját bevételeiből finanszíroz. Készül a Széchenyi úti járda és vízelvezető árok felújítása, szépül a HÉV-sarok, felújították a Kispályát és mellette új játszótér épült, új, fedett buszmegállók épültek és épülnek, szeptembertől pedig elkezdődik a katolikus templom előtti útszakasz rendezése. A település vezetése a közeljövőben újabb, nagy volumenű fejlesztéseket tervez. A három legnagyobb léptékű fejlesztés egyike, hogy a Major úti bekötőúton kerékpárút és gyalogjárda épülhet, az előzetes tervek szerint a HÉV-átjárótól az M0-sig. A másik, hogy a Béke téren ― ahol egyébként is veszélyes közlekedési helyzetek szoktak kialakulni ― a forgalom biztonságossá tételének előkészítése zajlik, a jövőben gyalogos-átkelőhelyeket, járdát, forgalomlassító szigeteket alakítanak ki ezen a területen. Komoly vita zajlik a lehetséges útépítésekről, amelyet az anyagi források szűkössége jelentősen behatárol (a korábbi húsz évvel szemben már egyáltalán nem lehet pályázni állami vagy európai uniós támogatásra), ugyanakkor a Csömöri út ígért megépítése a közeljövőben aktuálissá válhat. 

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy ajánlatokat kérnek közbeszerzési eljárás lebonyolítására, Fábri István polgármester javaslata alapján összesen bruttó kétmillió forint erejéig. Ha ebben is döntés születik, könnyen előfordulhat, hogy már az ősszel elkezdődhetnek a munkák.

18.) Kérelem szolgálati lakás felújítására

A nyílászárók cseréjéhez kért támogatást ― egy keretösszeg biztosításával ― a képviselő-testülettől az önkormányzat egyik szolgálati lakásának bérlője. A bérlő, aki árajánlatokat is mellékelt, az a megoldás is megfelelő, hogy saját erőből megelőlegezi az összeget, a havi lakbére terhére. A Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság elnökének javaslata szerint az összeg felét tudhatja le részletekben a lakbérből a lakó, másik fele a lakót terheli. 

A testület hét igen szavazattal úgy döntött, biztosít 125 000 forintot a szolgálati lakás nyílászáróinak cseréjéhez. 

19.) Csömör név használata a 3-as számú bekötőút kapcsán

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 3-as számú bekötőút kivitelezője jelenleg a Colas-Swietelsky Csömör Konzorcium nevet használja, de a Csömör név használatához még nem kért engedélyt az önkormányzattól. 

A képviselő-testület hét igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a névhasználat ügyében megbízza a polgármestert a döntés meghozatalával.

20.) Képviselők bejelentései

Pásztor Sándor képviselő bejelentette, hogy elkezdődött a térfigyelő kamerarendszer telepítése, melynek központja a Polgárőrség irodájában lesz. A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a beüzemelést követően a településre bevezető utakon tájékoztató táblákat kell kihelyezni. 

(A következő testületi ülésre várhatóan a nyári szünet után, 2012. szeptember 13-án, csütörtökön kerül sor.)

Dobos Péter

Megszakítás