Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15-én megtartott üléséről

2013 január 22. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.) Tájékoztató
az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi
ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati
intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók
menüpontjában olvasható).

 

2.)
Kacsóh Pongrác úti óvoda fűtéskorszerűsítése

Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy a
Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya megvizsgálta és átalakíthatónak ítélte
meg a Kacsóh Pongrác úti óvoda mobilóvodai részének villanyfűtését központi
gázfűtésre. A villanyfűtésről gázfűtésre való átállást költséghatékonysági
szempontok indokolják. A munkákat a Csömöri Községgondnokság el tudja végezni.

A
képviselők 9 igen szavazattal döntöttek a fűtés korszerűsítéséről.

 

3.) Javaslat a közterületeken
végzendő közbiztonsági járőrszolgálatra vonatkozó szerződés meghosszabbítására

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a korábban 3 hónap próbaidőre,
a Relic-Őr Kft.-vel éjszakai közbiztonsági járőrszolgálatra kötött szerződés
hatékonynak és eredményesnek bizonyult, ezért a bizottság javasolja a szerződés
meghosszabbítását 2013. március 14-ig, a téli időszakra tekintettel a hétvégi
(péntek-szombat-vasárnap) napokra. A járőrök jelenléte visszatartó erővel bír,
a kiemelt, frekventált közterületeken visszaesett a garázdaságok és a
rongálások száma.

A
testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

 

4.) Támogatási kérelem emlékmű
állításához a zsidó temetőben

Hantos Péter kérelmező beszámolt a
képviselő-testületnek arról, hogy több csömöri és környékbeli civil 2011-ben
kis csoportot alakított azzal a céllal, hogy számos, elhanyagolt zsidó temetőt
rendbe tegyenek és karbantartsák ezeket. Így került sor 2012 júniusában a
csömöri zsidó temetőre is, lelkes csapatuk 35 tagja önkéntes munkával
megtisztította a temetőt, a ledőlt sírköveket a helyükre emelték és
megtisztították, valamint rendbe tették a kerítést is, ami mellé tujákat
ültettek. 2013-ban emlékhelyet szeretnének a temető közepén kialakítani, ennek
anyagbeszerzéséhez kérnének az önkormányzattól 150 000 Ft
támogatást.

A
képviselők 9 igen szavazattal támogatták a kérelmet.

 

5.)
Csömör, Árpád utca 86. szám alatti ingatlan ügye

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette,
hogy a képviselő-testület 2012. október 18-án úgy döntött, hogy az Árpád utca
88. szám alatti ingatlanon lévő épületet elbontatja. Az ingatlant terhelő
özvegyi jog jogosultja az özvegyi jogáról az önkormányzat javára ellenérték
nélkül lemondott.

2010-ben
az előző önkormányzat képviselő-testülete az Árpád utca 86. szám alatti
tulajdonos ingatlancserére vonatkozó kérelmét támogatta, valamint a kérelmezett
150 négyzetméter
eladására ajánlatot tett. Értékbecslés nem történt, így a Pénzügyi, Ellenőrző
és Vállalkozói Bizottság javasolta a két határozat visszavonását. Az ingatlan
értékbecslését követően a képviselő-testület az ügyet újratárgyalja.

A
képviselők 9 igen szavazattal visszavonták a korábbi határozatokat.

 

6.)
Ingatlan bérbeadása rádióadó felszerelése céljából

Biró Attila alpolgármester beszámolt arról,
hogy 2011-ben a képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telenor Zrt.-nek
bérbe ad 10 m²
alapterületű ingatlant rádióadó felszerelésére, 300 000 Ft/év bérleti díj
ellenében. A Telenor Zrt. a bázisállomás telepítési folyamatát időközben
leállította, és egyelőre nem tervezi annak kiépítését.

A
képviselő-testület 9 igen szavazattal az ingatlan 2011. december 1-jei
bérbeadására vonatkozó határozatát visszavonta.

7.) Középhegy úti ingatlanok
átsorolási kérelme

Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy
hét Középhegy úti ingatlantulajdonos kérelmezte ingatlanuk belterületbe
vonását. Ennek feltétele, hogy az ingatlanok előtt elkészüljön az út, ennek
költségeihez öt ingatlantulajdonos befizette a hozzájárulást, kettő azonban
nem. A földhivatal szerint a belterületbe vonás megvalósítható úgy is, hogy a
hozzájárulást befizető ingatlantulajdonosok telkeit vonják belterületbe, a két
másik ingatlan belterületi üdülőövezeti minősítésű lesz.

A
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 

8.)
Településrendezési tervek módosítása ellen fellebbezési kérelem

Biró Attila alpolgármester tájékoztatta a
testületet arról, hogy az M0-s útgyűrű komplex pihenőhely 65 km szelvényben kialakítása
érdekében készült szabályozási terv és a szükséges településrendezési tervek
módosítása ellen fellebbezést adtak be. Eigler
Tamás
képviselő javasolta a döntés elnapolását a jogi vonatkozások minden
részletének tisztázására.

A
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

 

9.)
Tájékoztató a helyi hulladék-lerakóhely III. negyedévi ellenőrzéséről

Tihanyi Ferenc környezetvédelmi tanácsnok
beszámolt arról, hogy a helyi hulladéklerakó negyedéves vizsgálatánál felkérték
dr. Bándi Gyula környezetvédelmi
jogászt a terület ellenőrzésében való részvételre. A szakember jogi szempontból
megfelelőnek találta a telep működését, és tájékoztatta a képviselőket a jövő
évi várható hulladékgazdálkodási változásokról. Az új törvény szerint központi
árakat szab a kormány, emelkedik a hulladéklerakási járulék, így dr. Bándi Gyula elképzelhetetlennek
tartja az új szabályozás szerinti működést a lakossági szemétdíjak emelkedése
nélkül.

 

10.)
Csömör Ifjúságáért Közalapítvány tevékenysége

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport-
és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy jó ideje szünetel a Csömör Ifjúságáért
Közalapítvány tevékenysége, így működése – amely során a korábbi években többször
is tapasztalhattak szabálytalanságot – már nem indokolt. Működtetése, az
adminisztratív feladatok ellátása jelentős kiadást jelent az önkormányzatnak,
ezért célszerű lenne a közalapítvány megszüntetése. Javasolta, hogy az általuk
támogatott területeket – a gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő
eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kulturális és
sportprogramok szervezése – átgondolt formában a Csömöri Kulturális
Közalapítvány feladatai közé sorolják át.

A
képviselő-testület 9 szavazattal úgy döntött, elfogadja a határozatot, és a
Csömör Ifjúságáért Közalapítvány teljes vagyonát a Csömöri Kulturális
Közalapítvány támogatására fordítja.

 

11.)
Csömör díszpolgára cím és Csömör Községért emlékérem alapításáról és
adományozásáról szóló rendelet módosítása

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, hogy bár korábban a testület
megalkotta a díszpolgári cím és a Csömör Községért emlékérem adományozásáról
szóló rendeletet, de úgy szükséges módosítani, hogy pontosan le kell írni, hogy
kinek adományozhatja a testület ezeket az elismeréseket.

A
képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal a javaslatot kisebb szövegbéli
változtatással elfogadta.

 

12.)
Közvilágítás fejlesztése egyes rosszul ellátott településrészeken, illetve
közösségi helyeken

Fábri István polgármester közvilágítás
fejlesztésére vonatkozó előterjesztést nyújtott be, mely szerint három
településrészen helyeznének el lámpatesteket a közvilágítás javítására: a
Vágóhíd utcában, a játszótér környékén egy, a Tinódi utcában kettő, míg az
Emlékmű közben (volt Temető köz) szintén két lámpatestet. Ez utóbbinál a
közvilágítás hiánya és az út rendkívül rossz állapota miatt méltatlan állapotok
uralkodnak, így útstabilizálási munkákat is végeznek.

A
képviselő-testület 9 szavazattal egyhangúlag támogatta a kezdeményezést, és
1 415 000 forintot különített el a fejlesztésre.

 

13.)
Költségvetési előirányzat módosítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy a költségvetési előirányzat
módosítására általában akkor van szükség, ha eltér a tervezet a megvalósult
költségvetési számoktól. A mostani helyzetben azért vált szükségessé a
módosítás, mert jelentős, 39 millió forintos plusz bevétele van az
önkormányzatnak, amelyek a gépjárműadóból, iparűzési adóból és a telekadóból
származnak. Dr. Katona Péter jegyző
hozzátette, a plusz adóbevételek a hivatal munkatársai kiemelkedő
többletmunkájának is köszönhetők. Az idei évben több pert is megnyert az
önkormányzat, a megnyert perköltségek is több milliós bevételt jelentenek. A
jegyző javaslatot tett arra, hogy a hivatali dolgozóknak egy havi jutalomkeretet
biztosítsanak, amelyet munkájukhoz mérten, differenciáltan kapnának meg. A
pénzügyi bizottság áttekintette a többi önkormányzati intézmény helyzetét is,
és javaslatot tett két alacsony létszámú, de jól teljesítő intézmény, a
művelődési ház és a könyvtár dolgozóinak is jutalomkeret megállapítására. A többi
intézmény az év végi jutalmakat kigazdálkodta alkalmazottai számára.

A
képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag döntött a költségvetési
előirányzat módosításáról és a jutalomkeret megállapításáról.

 

14.)
Polgármester, alpolgármester jutalmazása

Fábri István polgármester és Biró Attila
alpolgármester az érintettségükre hivatkozva elhagyta az üléstermet.

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy a polgármester és az
alpolgármester feszített munkatempójának köszönhetően az önkormányzat
gazdálkodása stabilizálódott, nincs szükség átmeneti hitelek felhasználására,
és a költségek ésszerű visszafogása is hozzájárult a pénzügyi stabilizációhoz.
A pénzügyi és az ügyrendi bizottság együttesen azt a javaslatot teszi, hogy a
gazdálkodás és a jogi állapotok rendezéséért a testület szavazza meg egy havi
bérüket jutalomként.

A
képviselők 7 igen szavazattal támogatták a javaslatot.

 

15.) Tájékoztató Csömör
Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának kialakításáról

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatást
adott arról, hogy jövőre alapvetően megváltozik az önkormányzatok
finanszírozása. Az állami támogatásnak négy fő eleme lesz: település
igazgatására, üzemeltetésére, az óvodára, a szociális intézményekre, valamint a
közművelődésre adnak hozzájárulást. A szociális feladatokra nyújtott támogatás
hasonló lesz a 2012. évihez. Közművelődési feladatokra a tényleges kiadáshoz
képest jóval alacsonyabb lesz a bevétel. Teljes mértékben megszűnik az
általános iskola és a zeneiskola állami támogatása, de a dologi kiadások és a
technikai személyzet fenntartása önkormányzati feladat marad. Az óvodai ellátás
támogatásánál növekszik majd a bevétel az eddigi adatok szerint. A település
működtetésére, hivatali és testületi feladatokra várhatóan kevesebb normatív
támogatást kap a település. Elvonják a személyi jövedelemadó eddig helyben
maradó 8%-át és a gépjárműadó 60%-át.

 

16.)
Menyhárt Bt. bérleti díjra vonatkozó kérelme

Eigler
Tamás
képviselő,
a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a
Menyhárt Bt. tulajdonosa kérelmezte bérleti szerződése dátumának módosítását,
2012. október 1-ről 2012. július 1-jei időpontra, arra hivatkozva, hogy a
kisebb alapterületű bérleményt május hónaptól használja.

A
képviselő-testület 9 igen szavazattal helyt adott a kérelemnek.

 

17.)
Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzés, és plusz egy ellenőrzési nap
felhasználására

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt
arról, hogy az önkormányzat belső ellenőrzése 2012-ben a Gödöllői Kistérségi
Társulás keretében valósult meg, állami finanszírozással. A belső ellenőrzéssel
megbízott cég értesítette az önkormányzatot, hogy maradt még szabad kapacitás
év végéig, amelyből Csömörre egy helyszíni ellenőrzési nap jut, és javaslatot
tett az ellenőrzés témájára is. A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
a gépjárműhasználat ellenőrzését javasolta.

A
képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a javaslatot.

 

18.)
A Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői állására pályázat
kiírása

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság
elnöke elmondta, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetőjének megbízása 2013. március 31-én lejár. Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető tájékoztatta a testületet
arról, hogy a pályázati kiírást az erre vonatkozó jogszabály szerint összeállították,
kiegészítve vezetői gyakorlat kitétellel. A pályázati kiírást a Közszféra
állásportálján, a Közigállás honlapon, valamint az önkormányzat honlapján és a
Csömöri Hírmondó havilapban kell megjelentetni.

A
képviselők 9 igennel szavaztak a pályázati kiírásról.

 

19.)
Javaslat védőnői státusz létrehozására

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság
elnöke elmondta, hogy a védőnői szolgálatnál a személyi feltételek nem adottak,
hiszen a körzetekben ellátott gyermekek száma meghaladja az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozottét. A kistérségi vezető védőnő
szerint szükség lenne négy védőnői körzet kialakítására. A bizottság javasolja
részmunkaidős védőnői státusz létrehozását az iskola-, ifjúság-egészségügyi
feladatok ellátására. Az álláshely, amely helyettesítéssel betölthető, 2013.
január 1-jétől létesül, finanszírozását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
biztosítja.

A
képviselő-testület 9 igen szavazattal támogatta a védőnői álláshely
létrehozását.

 

20.)
A szociális bevételek és kiadások átcsoportosítása a 2012. évi költségvetésben

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető
beszámolt arról, hogy módosítani kell a 2012. évi költségvetés szociális
bevételi és kiadási előirányzatát az államilag támogatott szociális segélyeknél
és az önkormányzati segélyek esetében. Több segélynemnél csökkenés, míg több
esetében többletkiadás jelentkezett. A módosításokkal a költségvetés közelebb
kerül az éves várható összeghez kiadási és bevételi oldalon egyaránt.

A
testület 9 igen szavazattal támogatta a szociális bevételek és kiadások
átcsoportosítását.

 

21.)
Javaslat a KMB iroda haszonbérleti szerződésének megkötésére

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, adminisztrációs kötelezettségének kell
eleget tegyen az önkormányzat azzal, hogy megköti a haszonbérleti szerződést a
Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a körzeti megbízotti iroda biztosítására. A
szerződés határozott időre, 5 évre szól. Fábri István polgármester javasolta
módosítani az időtartamot 2+3 évre, hiszen nem lehet tudni, hogyan alakul az
önkormányzatok financiális helyzete, és a testület csak saját ciklusára
vonatkozóan tud kötelezettséget vállalni. A szerződés szerint 2 év múlva
újratárgyalás szükséges.

A
képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a javaslatot.

 

22.)
Képviselők, hivatali vezetők közérdekű bejelentései

Tihanyi Ferenc képviselő lakossági bejelentést
tolmácsolt: a Petőfi utca és az Ulicska sarkán lévő kút teteje beomlott, le
kellene fedni, mert jelen állapotában balesetveszélyes.

Dr. Szarka Zsuzsanna felvetett egy lakossági kérdést,
miszerint egy általános iskolás hol tud biztonságosan átkelni a Széchenyi úton
ahhoz, hogy eljusson pl. a Nektár vagy Szőlő utcába? Fábri István polgármester elmondta, hogy a főutakon több
gyalogos-átkelőhelyet terveztettek, ezek hamarosan elkészülnek.

Juhos Dávid műszaki osztályvezető
tájékoztatta a képviselőket a 3-as számú bekötőúttal kapcsolatban. Az útpálya
elkészült, de az önkormányzat által kért forgalomtechnikai módosítások
elkészültéig az utat lezárták, az átadásig a kivitelező, a Colas-Swietelsky
Konzorcium kezelésében marad. A Községgondnokság vállalta az útpálya hóeltakarítását
és síkosságmentesítését a téli időszakban. A lezárt területen több helyen is
eltolták a zárásra elhelyezett betonelemeket, felsértve az aszfaltburkolatot.
Az útpálya azonban nem használható, nincs átadva a forgalomnak, a lakosságnak
addig alternatív útvonalakat kell megadni.

 

– Zárt ülés –

1.) Tájékoztató az
önkormányzat utóbbi hónapokban lezárt, illetve folyamatban lévő bírósági
pereiről

2.) Iskolai szülői
beadvány tárgyalása

3.) Oktatási
intézmények vezetőinek illetménypótléka

 

Félegyházy-Sütő Eszter

Megszakítás