Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án megtartott üléséről

2012 október 30. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző, 2012. szeptember 6-i képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege a Polgármesteri beszámolók menüpontban olvasható).

2.) Közbiztonsági tájékoztató

Mondok Zoltán százados, a Kistarcsai Rendőrőrs vezetője közbiztonsági tájékoztatójában elmondta, hogy Csömörön – az előző év azonos időszakához képest – a bűncselekmények száma nem, jellege azonban változott. Megnőtt a betöréses lopások és a gépkocsilopások száma. Fokozott rendőri ellenőrzéseket tartanak a Majorszegiliget településrészen (sok esetben nem rendőrségi autóval), mert ezen a területen megnőtt a nagy értékű rablások száma. 

Képviselői kérdésre válaszolva a százados kifejtette: a Majorszegiligetben a betörések számának visszaszorítására a leghatékonyabb megoldást az jelentené, ha lennének aktív szerepet vállaló lakók. A tőlük érkező, rendőrségi szempontból is használható információk megkönnyítenék, felgyorsítanák az elkövetők, illetve elkövető csoportok feltérképezését. 

3.) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi beszámolója  

Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat beszámolt a testületnek éves munkájukról, a rendezvényeken való részvételeikről, és éves költségvetésükről. Az elnök asszony elmondta, hogy a Szlovák Ház fenntartása, felújítása és karbantartása társadalmi munkában történik.

Fábri István polgármester hiányolta a beszámolóból a saját bevételek feltüntetését, azaz a pályázati forrásokból és a rendezvényeken való árusításból származó összegeket. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

4.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi beszámolója

Dunavölgyi Illésné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, ebben az évben munkájuk

 során két prioritást tartottak szem előtt: a német nemzetiség szorosabb összefogását és a nemzetiségi oktatás, nevelés alapjainak megteremtését, elindítását. Az elnök asszony ismertette költségvetésük számadatait is. Fábri István polgármester megjegyezte, ahogy a szlovák nemzetiségi beszámolóból, itt is hiányolja a saját bevételek feltüntetését, és rámutatott arra, hogy mivel a közszférának egyre kevesebb pénze lesz, törekedni kell a saját bevételi források megteremtésére.

A képviselők 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

5.) Német nemzetiségi pedagógus-továbbképzés költségeinek átvállalása

A Mátyás Király Általános Iskolában szeptembertől 20 tanulóval elindult a német nemzetiségi oktatás. Jelenleg két pedagógus foglalkozik a nemzetiségi neveléssel, továbbképzésük költségeinek finanszírozását feladatalapú támogatásból a Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalta. A tanárokkal azonban csak az iskola köthet tanulmányi szerződést. Bátovszky János igazgató háromoldalú szerződés megkötését kérte, amelyben az önkormányzat biztosítékot ad arra, hogy fedezi a továbbképzés költségeit abban az esetben, ha a nemzetiségi önkormányzat mégsem tudná fizetni azt. Fábri István polgármester kérte, hogy a testület nyilvánítsa ki támogatási szándékát, de a szerződésről  később döntsenek, mert egyelőre nem tisztázott, hogy mekkora összegről is van szó.

A képviselők 6 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadták a módosító javaslatot.

6–7.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetésének kiegészítése felújításra és működésre

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, a művelődési ház igazgatója jelezte, hogy éves költségvetése félévkor már 75%-on állt, így a második félévi rendezvények megszervezése kétségessé válhat, továbbá nincs keret kisebb, halaszthatatlan felújításokra sem. A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság 700 000 forintot javasolt biztosítani a művelődési háznak az idei rendezvényekre, valamint 200 000 forintot a galériaterem elektromos hálózatának cseréjére, mert az életveszélyessé vált. 

A képviselők 9 igen szavazattal döntöttek az intézmény költségvetésének kiegészítéséről.

8.) Régi könyvtár helyiségeinek hasznosítása

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a művelődési ház igazgatója szeretné a régi könyvtár termeinek intézménye általi hasznosítását.

A testület 9 igen szavazattal hozzájárult ahhoz, hogy a termeket a művelődési ház átvegye, kivéve azt, amelyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat használ.

9.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház státuszbővítési kérelme  

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a művelődési házban nincs elég státusz, így Gergelyné Tóháti Ilona foglalkoztatásához státuszbővítésre lenne szükség. Képviselői kérdésre Szeltner László, a művelődési ház igazgatója elmondta, szükség esetén 7 fős létszámmal is biztosítani lehet a működést.

A képviselők a státuszbővítési kérelmet elutasították, mert nem tudható, hogy milyen forrásmegvonások lesznek 2013-tól. 

10.) Rubeola FC női szakosztályának támogatási kérelme

Tihanyi Ferenc képviselő elmondta, hogy a női futsalcsapat vezetője önkormányzati támogatást kért, mert az idei bajnokságban több vidéki mérkőzésük is van, ráadásul a nevezési díjak, bírói költségek is megemelkedtek, ezért nem tudják kifizetni az utazási költségeket.

A testület 8 igen, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, az önkormányzati kisbuszt – ha módjában áll – biztosítja a csapat számára a csapatvezető által kért két időpontban.

 

11.) Tulajdonosi hozzájárulás telekalakításhoz

Biró Attila alpolgármester ismertette a képviselőkkel, hogy kérelmezték egy telekalakítás során fennmaradó 213 m² terület önkormányzati tulajdonba – a közút részévé – való átvételét. A terület leadására azért van szükség, mert az ingatlanon a Helyi Építési Szabályzat szerint a huzamos tartózkodásra szolgáló épület létesítésének feltétele az ingatlan előtti 12 méter széles út.

A képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a kérelmet.

11.) Csömör címer és Csömör név használata a Fábián Ferenc-díj oklevelében

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, a Fábián Ferenc Alapítvány kérvényezte, hogy használhassák a Fábián Ferenc-díj oklevelében a Csömör címert, illetve a Csömör logót.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal engedélyezte a Csömör címer és logo használatát.

12.) Lakossági kérelem önkormányzati bérlakásra

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy szociális helyzetére való hivatkozással egy 3 gyermekét egyedül nevelő, albérletben élő asszony lakhatási gondjainak megoldására önkormányzati bérlakás kiutalását kérvényezte.

A képviselők szabad önkormányzati bérlakás hiányában a kérelmet 8 igen, 1 tartózkodás mellett elutasították.

13.) Útstabilizálási és útjavítási munkákra költségkeret meghatározása

Fábri István polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs anyagi forrása útépítésre, és az elmúlt időszakban pályázati kiírás sem volt, amely megteremthetné egy ilyen jelentős beruházás pénzügyi fedezetét. Egyedül a szilárd útburkolattal egyáltalán nem rendelkező Majorszegiligetben tervezik a közeljövőben új út építését. Alternatív megoldással, aszfaltszőnyeg leterítésével azonban jelentősen lehetne növelni a csömöri utak, különösen a legforgalmasabbak minőségét. Az idei évre tervezett fejlesztések egy része a lassú engedélyezési eljárások miatt elhúzódik, ezért a fejlesztésekre szánt összeg egy részét útstabilizálásra lehetne átcsoportosítani. A munkákat még az ősszel, a téli időszak beállta előtt kellene megcsináltatni.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot.

14.) 2012. I. félévi költségvetés pénzügyi teljesítése – Tájékoztatás

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a képviselő-testületet a költségvetés tényállásairól.

A féléves költségvetési számadatok szerint sikerült tartani a költségvetési előirányzatot, a bevételek időarányosan teljesültek, a rulírozó hitelkeret teljes igénybevételére nem volt szükség. Két önkormányzati intézmény, a Mátyás Király Általános Iskola és a Petőfi Sándor Művelődési Ház túllépte féléves költségkeretét. A pénzügyi osztályvezető elmondta, összességében jónak mondható a költségvetés állása, és a stabilizálási törvény miatt törekedni kell a költségvetési keretek betartására.

15.) Csömör Nagyközség 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.21.) rendelet módosítása 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a 2012. évi költségvetésről szóló rendeletet, beemelve a nem tervezett bevételeket és a testületi döntések szerinti pénzügyi kiadásokat.

16.) Menyhárt Bt. kérelme az önkormányzati tulajdonú 1410/2 helyrajzi számú terület egy részének bérletéről szóló szerződés módosítására 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, az igénybevett terület csökkentése miatt bérleti szerződésének módosítását kérte a Menyhárt Bt. A kisebb területet már nyáron lekerítette a bérlő, azonban az általa megjelölt, bérelni kívánt terület kisebb, mint amit valójában lekerített. Eigler Tamás ezért a szerződés módosítását úgy javasolta, hogy a ténylegesen bérelt és lekerített négyzetméter kerüljön bele a szerződésbe, és az új megállapodást október 1-től írja alá az önkormányzat.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

17.) „Edloman” Építőközösség kérelme közműépítési tervekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásra

Biró Attila alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az Edloman Építőközösség tulajdonosi hozzájárulást kért az önkormányzattól a Tinódi utca egy szakaszára vonatkozóan útépítés, csatornázás és csapadékvíz-elvezetés építése miatt. Az Edloman lakóterületet 2006-ban vonták belterületbe, a telekalakítás is lezajlott már.

A képviselők 8 igen, 1 tartózkodás mellett engedélyezték a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

18.) Helyi építési szabályzat módosításának ütemezése

Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy 2013. január 1-jétől változik az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló kormányrendelet, amely irányadó a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elkészítésében. Amennyiben a testület a jelenleg hatályos OTÉK alapján fogadja el a HÉSZ-t, úgy a 2013-ban hatályba lépő rendelet szerint 2 éven belül kötelező újraalkotni azt, az új irányelvek alapján. Biró Attila javasolta, hogy olyan HÉSZ-t készíttessen el az önkormányzat, amely megfelel már az új követelményeknek. 

19.) Útépítéshez műszaki ellenőr kiválasztása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető elmondta, a Csömöri út építéséhez műszaki ellenőr megbízása szükséges, aki felügyeli a kivitelezést. Négy cégtől kért be a műszaki osztály árajánlatot, amelyek közül ki kell választani a műszaki ellenőrzést végző céget.

A képviselők úgy határoztak, hogy a kivitelezési összeg 1%-a keretösszegen belül további árajánlatok alapján szülessen döntés a műszaki ellenőrzést végző cégről.

20.) Tulajdonjog bejegyzési nyilatkozat a korábban értékesített 255 helyrajzi számú területhez

Dr. Katona Péter tájékoztatta a testületet arról, hogy az önkormányzat korábban értékesítette a 255 helyrajzi számon nyilvántartott, 307 m² kivett beépítetlen területet úgy, hogy a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartotta tulajdonjogát. A vevő a vételárat kifizette, a földhivatali ügyintézéshez az önkormányzatnak tulajdonjog bejegyzési nyilatkozatot kell adnia.

A képviselők 9 igen szavazattal felhatalmazták a polgármestert a nyilatkozat aláírására.

 

21.) Rét utcai bekötőút közvilágítási terveihez tulajdonosi hozzájárulás

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette, hogy az új bekötőút kivitelezője a közvilágítási tervekhez tulajdonosi hozzájárulást kért. A beadott tervdokumentáció szerint a terveket a körforgalomra vonatkozóan nem dolgozták ki megfelelően, újra kell számíttatni.

A képviselők úgy döntöttek, szakvéleményt kérnek be, és az alapján adnak tulajdonosi hozzájárulást.

 

22.) Képviselők, hivatali vezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester ismertette a képviselőkkel a második félév testületi üléseinek tervezett időpontját. A polgármester elmondta azt is, hogy a Major úton, az iskola előtt hamarosan próbaképpen jelzőlámpát helyeznek ki a forgalom lassítása céljából, a gyerekek biztonsága érdekében. A lámpa folyamatosan zöldet mutat majd, de pirosra vált át, ha egy autós túllépi a megengedett sebességhatárt, így kényszerítve megállásra. A jelzőlámpa tanítási időszakban, csak hétköznap működne este 6-tól reggel 7-ig, hétvégén nem. A közlekedés megváltoztatásának tervét egyeztetik a szülői munkaközösséggel is. A polgármester tájékoztatást adott arról is, hogy október végén forgalomszámlálás lesz a Kistarcsai és az Erzsébet utcában.

Pásztor Sándor képviselő elmondta, több lakossági panasz érkezett hozzá a Móricz Zsigmond utcai farm miatt. A képviselő kérte, hogy a hivatal indítványozza a Kondrád Daru előtti, kerítésen kívülre helyezett betontömbök kerítésen belülre helyezését, mert jelentősen rombolja a településképet.

– Zárt ülés –

1.) Meghívásos közbeszerzési pályázati ajánlati felhívás gyermek- és közétkeztetésre 

A képviselő-testület zárt ülésen döntött a gyermek- és szociális étkeztetés közbeszerzési pályázat ajánlattételi felhívásáról. A pályázati kiírás letölthető a www.csomor.hu honlapról.

Megszakítás