Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én megtartott üléséről

2014 február 10. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről.

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Települési hulladékgazdálkodási terv megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy október 28-án benyújtásra került a település lakossági hulladékának begyűjtésére és elszállítására létrehozott önkormányzati tulajdonú kft. részére az engedélyek megkérése.  Az engedélyekhez és a feladat elvégzéséhez el kellett készíttetni a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tervét, amit már a Pénzügyi Bizottság előzőleg megvitatott, és az ülésen kisebb módosítási javaslatokkal kiegészítve elfogadásra javasolt. A képviselők egyhangúlag elfogadták a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét.

3.) Nefelejcs Művészeti Óvoda alapító okiratának módosítása

A Nefelejcs Művészeti Óvoda az óvodabővítési pályázatban vállalta, hogy az intézmény megvalósítja a hátrányos helyzetű gyerekek integrációs nevelését. Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke indítványozta az alapító okirat idevonatkozó részének módosítását, hogy az megfeleljen a pályázatban vállalt feltételeknek.  A testület 9 igen szavazattal egybehangzóan támogatta a módosítást.

4.) Nefelejcs Művészeti Óvoda pedagógiai asszisztens státusz létesítésére vonatkozó kérelme

Az intézmény igazgatója tájékoztatta az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottságot, hogy az óvodába felvételt nyert egy súlyosan veszélyeztetett hátterű, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermek, aki mellé egész napos óvodai tartózkodása idejére asszisztensi felügyeletet kell biztosítani. Emiatt Tormay-Lesták Mária, a Bizottság elnöke kérte a Nefelejcs Művészeti Óvoda részére 2013. december 1-jétől egy teljes munkaidős pedagógiai asszisztens státusz biztosítását. A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a javaslatot.

5.) Családsegítő Közalapítvány támogatási kérelme

Dr. Szarka Zsuzsanna a Népjóléti Bizottság elnöke javaslatában arra kérte a testületet, hogy támogassák a Családsegítő Közalapítványt, hogy az idei év végére tervezett, 450 idős ember megajándékozását, 42 család élelmiszer-segélycsomaggal való ellátását és 25 egyedülálló, súlyos anyagi nehézségekkel küzdő személy tartós élelmiszerrel való megsegítését megcélzó szokásos kezdeményezésük megvalósuljon. A testület 9 igen szavazattal 150 ezer forint támogatást szavazott meg a fenti célra, valamint 100 ezer forintot a Szociális Alapszolgáltatási Központ kríziskonyhájának feltöltésére.

6.) Hortenzia–Búzavirág–Bence utcák közvilágítási fejlesztése

A Középhegy napirendi pontban szereplő utcáiban egyáltalán nincs közvilágítás. Fábri István polgármester előterjesztését – miszerint nem megengedett, hogy a közvilágítást nélkülözni kell egy olyan részén Csömörnek, ahol a lakók önerőből infrastrukturálisan az egyik legfejlettebb településrészt hozták létre – Juhos Dávid ismertette. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett 950 ezer forintot különített el a fenti rész közvilágításának kiépítése céljából, valamint 330 ezer forintot Eigler Tamás képviselő javaslatára a Szent László utca már meglévő közvilágításának fejlesztésére.

7.) 2013. III. negyedévi költségvetési beszámoló ismertetése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke a költségvetési beszámoló ismertetésével Marosi Éva pénzügyi osztályvezetőt bízta meg. Az osztályvezető a számok tükrében bemutatta a III. negyedév kiegyensúlyozott eredményeit.

8.) A 7/2013. (II.27.) sz. Költségvetési rendelet módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke átadta a szót Marosi Éva pénzügyi osztályvezetőnek, aki elmondta, hogy a bevétel és a kiadás oldalon egyaránt vannak tételek, melyek módosítják a költségvetést. A bevételi oldalt a különböző adókból származó összegek növekedése, a kiadási oldalt a fejlesztésekre, működtetésre szánt összegek növekedése módosítja. A rendelet módosítását a képviselők 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták.

9.) Kakastelep útépítési terveire szerződés megkötése

Fábri István polgármesterelőterjesztését Juhos Dávid műszaki osztályvezető mutatta be. A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy határozott, hogy a Kakastelep Dobó, Kinizsi, Zrínyi utca és Tinódi utca alsó szakaszának út- és csapadékvíz-elvezetési terveinek elkészítésére a bekért árajánlatok alapján az Aquarius Kft.-t választja.

10.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési koncepció 2012–2016. megalkotása

Fábri István polgármester felvázolta a szakértők és a lakosság javaslatait is figyelembe vevő közösségi tér- és közterület-fejlesztési koncepciót. A testület hosszú távú, egységes koncepcióban gondolkodik. Az útfelújítások folytatása mellett több olyan nagyszabású terv is szerepel a fejlesztési elképzelések között, aminek megvalósulása nem csupán az önkormányzat szándékán múlik: pl. az iskola épületének teljes rekonstrukciója vagy a szabadtéri sportközpont építése. Ezeknél a beruházásoknál elkezdődött a megvalósításhoz szükséges pályázatok megírása, lehetőségek feltérképezése. Az új egészségügyi központ megépítését azonban az önkormányzat akár teljesen önerőből is meg kívánja valósítani.

11.) Költségkeret meghatározása a 2014. évi fejlesztések tervdokumentációjának elkészítésére és engedélyeztetésének lebonyolítására

Fábri István polgármester a műszaki osztállyal történt előzetes egyeztetés alapján ismertette azokat a fejlesztéseket, melyek tervezésének elindítását még a 2013. év végén szükségesnek tartja. A testület 20 millió forintot különített el a 2014. évi költségvetés terhére a 2014. évben megvalósítandó, illetve elkezdeni szándékozott beruházások tervezésére és engedélyezésére.

12.) Vodafone bázisállomás létesítése

Biró Attila alpolgármester előterjesztését, miszerint az Önkormányzat adja bérbe a Csömör 3063. hrsz. alatt található 10m2 alapterületű ingatlant rádióadó felszerelése céljára, a testület egybehangzóan támogatta, és a határozati javaslatot megszavazta.

13.) „Csömör Nagyközség szennyvíztisztításának korszerűsítése” című, KEOP-7.1.011-2013-0028 számú projekt megvalósulása

Biró Attila alpolgármester előterjesztése bevezetőjében összefoglalta, hogy a címben szereplő pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési feladatok ellátására a bekért ajánlatok alapján az Anpast Kft.-t bízta meg. Az Anpast Kft. a pályázathoz szükséges részmunkákra ajánlatot kér a képviselő-testület által jóváhagyott cégektől.  A képviselők megszavazták az ajánlatok bekérését.

14.) Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme defibrillátor vételéhez

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke előterjesztésében arra kérte a képviselő-testületet, hogy vonja vissza korábbi 285 750 ezer forint támogatásról szóló határozatát, és támogassa 571 ezer forinttal a defibrillátor készülék megvásárlását. A testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

15.) Helyi építményadó-rendelet módosítása

Dr. Katona Péter jegyző törvényi előírásokra hivatkozva javasolta a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény építményadó-rendeletében az „épület épületrész” kifejezést „építmény” kifejezésre történő módosítását. A módosítási javaslatot a képviselők megszavazták.

Zárt ülés

1.) Tájékoztatás az Önkormányzattal szemben 2001 óta folyó perről

 A tájékoztató után Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Fábri István polgármestert további egyeztető tárgyalások lefolytatására.

2.) Pedagógus elmaradt bérének rendezése

A képviselő-testület felhatalmazta dr. Katona Péter jegyzőt, hogy a pedagógussal a közös megegyezést foglalja írásba.

 

Megszakítás