Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott üléséről

2014 február 10. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről.

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről.

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Beszámoló a nyári útfelújítási munkákról.

Sikeresen lezajlottak a nyári útfelújítási munkálatok. Az elkészült új utakat képekkel illusztrált beszámoló keretében Juhos Dávid műszaki osztályvezető mutatta be. Az Árpád utca és Major út felújítása kapcsán Fábri István polgármester, a napirendi pont előterjesztője elmondta, hogy a szakmai visszajelzések szerint Csömörnek európai mércével mérve is kiváló minőségű, biztonságtechnikailag és esztétikailag is magas színvonalú útjai épülnek meg a beruházások során.

 

3.) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme.

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottsággal történt egyeztetés után a testületnek azt javasolta, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat számára hetvenezer forint támogatást ítéljenek oda. A támogatás a XX. Csömöri Falunapokon üzemeltetett „Tóth konyha” veszteségéből adódó anyagi károkat hivatott enyhíteni.

 

4.) Udvar-rendezési kérelem Csömör, Árpád u. 75. szám alatti ingatlanon.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette a fenti ingatlan lakójának kérelmét, amely az ingatlanhoz tartozó udvar megemelésére vonatkozott. A mellékelt árajánlatok alapján kért anyagi támogatás odaítélését a testület nem támogatta, annak jogi akadályai miatt sem. Fábri István polgármester biztosította a kérelmet beadó lakost, hogy segítségére lesznek a nehézségek elhárításában, a konkrétumokat a továbbiakban egyeztetik majd.

 

5.) Mátyás Király Általános Iskola pótelőirányzatának kérelme.

Bátovszky János, a csömöri iskola igazgatója támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez az oktatás további magas színvonalának megtartása érdekében. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság elnöke határozati javaslatában 648 000 Ft összegű pótelőirányzat biztosítását javasolta pedagógiai asszisztens megbízási díjas foglalkoztatására. A testület ezt egyhangúlag támogatta.

 

6. Nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. számú melléklete meghatározza a nevelés-oktatási intézményekben az alkalmazottak számára járó pótlékokat és azok mértékét az illetményalap százalékában. A 2013. szeptember 1. előtt alkalmazott pótlékok megszűnnek, módosulnak a besorolások. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság javaslatát, miszerint a Nefelejcs Óvoda vezetőjének  pótlékát úgy határozza meg a képviselő-testület, hogy a kereset-kiegészítés visszavonásával illetménye ne csökkenjen, azaz annak összege épüljön be a pótlékba, a képviselő-testület megszavazta.

 

7. A 081/15. hrsz. bányaterület értékesítésére vonatkozó szerződéstervezetek megvitatása.

A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke, Eigler Tamás előterjesztése ismertetésekor megerősítette, hogy a kapcsolódó szerződések kiértékelése alapján a bánya-értékesítés támogatandó, néhány pontján azonban még további pontosítások szükségesek, azért, hogy a település számára a legkedvezőbb konstrukciót lehessen elfogadni.

 

8.) 2013. I. félévi költségvetési beszámoló ismertetése.

A Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság elnökének, Eigler Tamásnak előterjesztését az I. félév költségvetési számaira vonatkozóan Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette.

 

9.) Csatornaközmű-hozzájárulási összeg megállapításának kérelme.

A Csömör, Liget u. 71–73. szám alatti kétszer két lakásos társasház csatorna-hozzájárulási összegéről, a megfizetés módjáról a település köteles dönteni hatósági határozat formájában. Dr. Katona Péter jegyző, a határozati javaslat előterjesztője a csatornaközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét ingatlanonként 2 000 000 forintban javasolta meghatározni. A testület 7 igen szavazattal támogatta a határozat elfogadását.

 

10.) Környezetvédelmi alap felhasználása a pénztartalékból.

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság elnökének határozati javaslatát, miszerint a környezetvédelmi alapban lekötött 15 817 000 forintot a Laky sarki park és pataksétány kialakítására fordítsák. A testület a javaslatot 6 igen szavazattal megszavazta.

 

11.) Hulladékszállítást végző közszolgáltató önkormányzati cég elnevezése.

A képviselő-testület Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökének javaslatai közül a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. elnevezést választotta a hulladékszállítást végző önkormányzati cég nevéül.

 

12.) A 7/2013. (II.27.) számú költségvetési rendelet módosítása.

Eigler Tamás Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság elnökének javaslatát a költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan a Marosi Éva pénzügyi osztályvezető által ismertetett mellékletek alapján a testület 6 igen és egy tartózkodás mellett elfogadta.

 

13.) Defibrillátor vételi ajánlat.

A Népjóléti Bizottság elnökének, Dr. Szarka Zsuzsannának javaslatát, miszerint támogassák a Relic-Őr Kft. defibrillátor vásárlását, valamint a háziorvosoknál és a sportcsarnokban levő 3 készülék felülvizsgálatát, a testület támogatta. Az önkormányzat a vásárláshoz 285 000 forinttal, a felülvizsgálathoz 100 000 Ft-tal járul hozzá a működési tartalék terhére.

 

14.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához való csatlakozás, a pályázat kiírása.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához, és a 2014. évi költségvetésben 2 millió forintot biztosít erre a célra. Az ösztöndíjjal kapcsolatos előző éves pozitív tapasztalatokról Dr. Szarka Zsuzsanna előterjesztő, a Népjóléti Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet.

 

15.) Jókai úti felújítás kivitelezőjének kiválasztása.

Dr. Katona Péter jegyző előterjesztése nyomán a testület kiválasztotta az ajánlatok alapján legelőnyösebb céget, hogy az erre a célra a fejlesztési céltartalék terhére elkülönített összegért felújítsa a Jókai út és a Rákóczi út Vágóhíd utcáig tartó alsó szakaszát. A munkákkal a Scorpio Trans Kft.-t bízta meg az önkormányzat.

 

16.) Közterületi nevekről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Dr. Katona Péter jegyző javaslatát, miszerint a testület fogadja el rendelettervezete alapján a közterületnevekről szóló 11/2010. (V.3.) önkormányzati rendelet módosítását, a képviselők 7 igen szavazattal támogatták. A módosítással lehetőség nyílik külterületi utak elnevezésére.

 

17.) 0110. hrsz. külterületi út elnevezése.

Az előterjesztésben szereplő külterületi út elnevezését kérvényezte egy ott ingatlannal rendelkező tulajdonos, a népesség-nyilvántartásba történő bejelentkezése miatt. A képviselő-testület az egyik külterületi útnak az út helyrajzi számára utaló 0110. utca elnevezést adta.

 

18.) Csömör, 640. hrsz. ingatlan megvásárlására ajánlat.

Biró Attila alpolgármester, a javaslat előterjesztője informálta a testületet, hogy a szóban forgó ingatlan tulajdonosa eladási szándékkal kereste meg az önkormányzatot. Az ingatlan elhelyezkedése miatt lehetőség nyílna a Hősök tere településközponti funkciójának megerősítésére. A képviselő-testület a részletek kidolgozásával, a tulajdonosokkal való tárgyalással Fábri István polgármestert bízta meg.

 

 

Megszakítás