Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i üléséről

2014 május 26. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fővel, teljes létszámban tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Pszichológus megbízási díjának biztosítása a köznevelési intézményekben

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a helyi köznevelési intézményekben a pszichológiai ellátás jelenleg nem megoldott, a családok csak Kistarcsán tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást, ami sokuk számára problémát jelent. Az intézmények meghívott vezetői arról számoltak be, hogy a pszichológus jelenlétére nagy szükség van, több gyermek számára a szakértői bizottság által előírt óraszámot sem tudják biztosítani e nélkül. A bizottság elnöke ahhoz kérte a testület támogatását, hogy az iskolában heti 12 órában, az óvodában 6 órában foglalkoztassanak pszichológust az év végéig, megbízási szerződéssel, majd vizsgálják felül a további lehetőségeket. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

3.) Nefelejcs Művészeti Óvoda továbbképzési programja 2014–2019.

Lukács Lászlóné, a Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatója arról számolt be, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően elkészült az intézmény továbbképzési programja, melyben kiemelt szerepet kaptak a szakvizsgás képzések. A testület egyhangúlag támogatta a programot.

 

4.) Csömöri Mátyás király Általános Iskola tanterembővítése

Biró Attila alpolgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy a költségvetés – az iskola számára elkülönített – fejlesztési keretéből már több felújítási munkát is sikeresen elvégeztek (ablakcsere, ebédlő felújítása), ezúttal a tervezett tanterembővítéshez kérte a testület támogatását. Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette a terveket, melyek szerint, a korábbi bővítéshez hasonlóan, ezúttal is egy szolgálati lakásból alakítanak ki egy 42 nm-es, valamint egy 28,5 nm-es tantermet, a hozzájuk tartozó külön vizesblokkal. Az átalakításra négy cégtől kértek be árajánlatot. A testület részletesen megvitatta a javaslatot, de többen aggályaikat fogalmazták meg amiatt, hogy a két kisméretű terem csupán korlátozottan lesz alkalmas tanórák megtartására (pl. nyelvi órák esetében, csoportbontásban). Fábri István polgármester kifejtette, hogy ha csak a nagyobb beruházások lehetőségére várnak, akkor a kisebb fejlesztések, állagmegóvást célzó intézkedések elmaradnának. A testület végül egyhangúlag a bővítés mellett döntött,  és a kivitelezéssel a legkedvezőbb ajánlatot adó Europrinter Kft.-t bízta meg.

 

5.) Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítási munkálataira kivitelező kiválasztása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy a testület korábbi döntése értelmében az önkormányzat fa és műanyag ajtókra egyaránt kért ajánlatot három-három cégtől. Bár a műanyag ajtók ára valamivel kedvezőbb, a testület több tagja jelezte, hogy az esztétikai szempontokat figyelembe véve inkább a fa ajtót tartják megfelelőnek a színházterem esetében. A módosító javaslatot a testület elfogadta, majd 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a legkedvezőbb ajánlatot adó Larix Kft.-t választották ki a kivitelezési munkálatok elvégzésére. A művelődési ház lábazatának felújítására szintén három árajánlat érkezett, melyek közül a testület a legkedvezőbb ajánlatot adó Samaras Bau Kft.-t jelölte meg nyertesnek.

 

6.) Rendelettervezet a szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a szociális alapszolgáltatási központban nyújtott szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni, melyet a normatív állami támogatás függvényében határoznak meg. Elmondta, hogy a rendeletben igyekeztek minél kedvezőbb díjakat meghatározni annak érdekében, hogy minél szélesebb körben vegyék igénybe a szolgáltatásokat, mert ez segíti elő az állami források nagyobb arányú lehívását.

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

7.) A HÉV-állomás utcában található 902/5. hrsz. önkormányzati ingatlan (HÉV-sarok) ügye

Fábri István polgármester ismertette, hogy az immáron több mint egy évtizede húzódó perben az önkormányzat megállapodásra törekszik a tulajdonosokkal. A peren kívüli egyezség akkor jöhet létre, ha meg tudnak állapodni az összegről és az átadás időpontjáról. Az önkormányzat a mielőbbi átadást szorgalmazza, hiszen ez az egyik legideálisabb terület a tervezett egészségügyi központ megvalósításához. Az ülésen meghívottként vett részt Deák Ferenc, a Kánaán Ingatlaniroda ügyvezetője, aki arról számolt be, hogy az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenység mielőbbi átköltöztetése külön terhet ró a cégükre, ezért az idei átadás esetében nagyobb összegre tartanak igényt. A képviselő-testület tagjai kifejtették álláspontjukat, melyben hangsúlyozták a peren kívüli megállapodás iránti elkötelezettségüket, és kérték az összeg mérséklését. A polgármester ahhoz kérte a testület elvi jóváhagyását, hogy indítványozhassa a bírósági tárgyalás elnapolását, és a peren kívüli megállapodás érdekében további tárgyalásokat folytathasson a tulajdonosokkal.

 

8) A Rétpótlék ingatlantulajdonosainak kérelme

A Rétpótlék Pjt. tagjai ismertették a korábbi testületi ülésen már elviekben jóváhagyott tervezetet, mely szerint a teljes terület egy részének szabályozási tervét készítik elő. A tervezet a Rétpótlék teljes területének 29%-ára, 18 hektárra vonatkozik. A tervekhez immáron sikerült megszerezni a tulajdonosi többség támogatását is. Biró Attila alpolgármester és Juhos Dávid műszaki osztályvezető arra hívta fel az érintettek figyelmét, hogy a konkrét szabályozás, telekalakítás, a közterületek szabályozása hosszabb folyamat, ez egyelőre csak az első lépés. A testület elvi jóváhagyását  adja ahhoz, hogy a szabályozási tervek elkészítése megkezdődjék. A testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a bemutatott tervek alapján készüljön el a terület szabályozási terve, az önkormányzattal történő folyamatos egyeztetés mellett.

 

9) „Az Év Pedagógusa” cím adományozásáról szóló rendelet módosítása

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke  arról számolt be, hogy az előző években problémát okozott a cím odaítélésekor, hogy előfordult, hogy teljesen különböző területeken dolgozó pedagógusok között kellett választani, valamint egyes esetekben (például az óvodai csoportokban párban dolgozó pedagógusoknál) nem szerencsés, ha csak az egyikük munkáját ismerik el. A bizottság azt javasolta, hogy amennyiben több személy is alkalmas a cím adományozására, akár három fő is megkaphassa ezt a kitüntetést az adott évben. Hangsúlyozta, hogy ez nem kötelező érvényű, csupán lehetőség. Fábri István polgármester módosítási javaslata alapján a testület arról döntött, hogy „Az Év Pedagógusa” címet évente két fő részére lehessen odaítélni.

 

10.) Műszaki ellenőr felkérése a Szabadtéri Sportközpont beruházásához

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a szabadtéri sportcentrum beruházásának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján folyamatos műszaki ellenőrzés biztosítására van szükség. A műszaki ellenőr kiválasztásáról a beérkezett három ajánlat alapján a bizottság saját hatáskörben döntött.

 

11.) A 2015. évi társasági adós támogatási pályázathoz saját erő biztosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a társasági adós pályázati források várhatóan 2017-ig állnak rendelkezésre, és ebből szeretnének minél többet lehívni a sportcsarnok felújítására. A következő ütemben 48-50 milliós összegből lehetőség nyílik a homlokzati hőszigetelésre, a nyílászárók cseréjére, a tetőszerkezet felújítására, valamint a főbejárat átépítésére. Ehhez a jövő évi költségvetésben a bizottság 15 millió forintos önerő elkülönítését javasolja. A képviselők közül többen javasolták, hogy az eredeti terveknek megfelelően vizsgálják meg a parkoló bővítésének lehetőségét is. A testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta az önerő biztosítását a sportcsarnok felújítását célzó pályázathoz.

 

12.) 2013. évi zárszámadási rendelettervezet megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető arról számolt be, hogy 2013. gazdaságilag a legsikeresebb év volt, a kiadások a tervek szerint alakultak, a bevételek pedig növekedtek. A tervezett beruházások 94%-ban megvalósultak. A stabil gazdálkodásnak és a többletbevételeknek köszönhetően az év végén maradvány is keletkezett. A zárszámadási rendeletet a testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta.

 

13.) Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzésekről

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az előző évben két belső ellenőrzés is folyt, melyek során a szakértők öt pontban javasoltak módosításokat, az ezekre vonatkozó intézkedési terv el is készült. A beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta.

 

14.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) rendeletének módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy idén először válik szükségessé a költségvetési rendelet módosítása, ennek egy része már rendeletileg szabályozott, és a forrást is mellérendelték. A testület egyhangúlag döntött a rendelet módosításáról.

 

15.) A Csömöri Gazdaszövetkezettel kötendő ingatlanvásárlási előszerződés megvitatása

Fábri István polgármester arról számolt be, hogy a kiemelt kormányzati támogatással megvalósuló bányarekultivációhoz kapcsolódó tranzakció nagy valószínűséggel lebonyolítható, mert a  fővárosi önkormányzattal és a bányát működtető céggel kötött szerződésekben opcióként szerepel, hogy újabb terület hasznosítására nyílik lehetőség. Az ingatlan az önkormányzat és a Csömöri Gazdaszövetkezet közös tulajdona. A gazdaszövetkezet elnöksége az előzetes egyeztetéseken kifejtette, hogy abban az esetben járulnak hozzá az ingatlan értékesítéséhez, ha tőlük az önkormányzat ugyanazon az áron vásárolja meg a tulajdoni hányadukat, mint amennyiért továbbértékesíti. Fábri István a fentieknek megfelelően javasolta, hogy kössenek előszerződést a gazdaszövetkezettel. Agárdi Mihály és Tihanyi Ferenc képviselők tolmácsolták a gazdaszövetkezet azon igényét, mely a korábbi megállapodáshoz képest nagyobb tulajdoni hányadra vonatkozik. Ezt a testület, épp a megelőző egyezségre és a tényleges tulajdoni viszonyokra hivatkozva elutasította. A polgármester kifejtette továbbá, hogy a tranzakcióhoz kapcsolódó ügyintézést és kockázatot az önkormányzat vállalja, a vevő kizárólag önkormányzati tulajdonossal tárgyal, ez biztosítja az ingatlan többletértékét.

A testület 2 tartózkodás mellett, 6 igen szavazattal fogadta el a javaslatot,  mely szerint a gazdaszövetkezettel előszerződést köt, és olyan áron vásárolja meg a szövetkezet tulajdonrészét, amilyen áron később továbbértékesíti.

 

16.) Bányászati jog átruházásáról, valamint bányászati tevékenység elvégzésére kötendő vállalkozói szerződésről való döntés

Fábri István polgármester ismertette a Szilas-Bánya Kft.-vel kötött szerződéssel kapcsolatban, hogy a Bányakapitányság további kötelező tartalmi elemeket írt elő, melyben kötelezővé teszik a bányavállalkozói jog biztosítását, valamint az esetleges bányakárok megtérítésére biztosítékot nyújtó szerződés meglétét. A tranzakció lebonyolítása várhatóan néhány napon belül lezajlik, így ez csupán formalitás. A testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett döntött a szerződés módosításáról.

 

17.) Lakossági ingatlanfelajánlás a Vízműsor utcában

Biró Attila alpolgármester arról tájékoztatott, hogy egy telektulajdonos az ingatlanából 8 méter szélességű utat ajánlott fel az önkormányzatnak. Juhos Dávid műszaki osztályvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy az új építési szabályzat nem teszi lehetővé ilyen szélességű út kialakítását. Dr. Katona Péter álláspontja szerint a döntésnek nem egy új út alakításáról, hanem a meglévő bővítéséről kell szólni, így az elvi lehetőség megvan az ajánlat elfogadására. Fábri István polgármester jelezte, hogy véleménye szerint egy ilyen keskeny út kialakítása nem szolgálja a majdani lakók érdekeit, ezért azt javasolta, hogy folytassanak további egyeztetéseket a tulajdonossal. A döntést a testület elnapolta.

 

18.) Vilma utca területrendezési ügye

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy a Vilma utcai aszfalt, illetve padka burkolata a földhivatali nyilvántartás szerint kismértékben több magántulajdonba is belenyúlik. A kialakult állapotok rendezését az érintett ingatlantulajdonosok is támogatják, és felajánlották, hogy a területet térítésmentesen átadják az önkormányzat számára. Agárdi Mihály képviselő érintettsége okán – mint az egyik felajánló – nem vett részt a szavazáson, melyen a testület egyhangúlag elfogadta a felajánlást.

 

 

19.) Szabadság úti és Petőfi utcai parkoló építése

Fábri István polgármester nyilvánosságra hozta, hogy a főutak mentén található árkok lefedésével fokozatosan új parkolók kialakítására nyílik lehetőség. A javaslat érinti a Polgármesteri Hivatal és a zeneiskola melletti útszakasz parkolási problémáit is, mivel az út szélén parkoló autók a közlekedési sávot lecsökkentve gyakran balesetveszélyes helyzetet idéznek elő. A parkolók építésére és a csapadékvíz-elvezetés megoldására az önkormányzat több cégtől kért be árajánlatot. A Szabadság úti munkálatokra a legkedvezőbb ajánlatot a Relid-Bau Közműépítő Kft., a Petőfi utcai parkoló kivitelezésére pedig a Komjáti Design Kft. adta. A testület egyhangúlag döntött a fenti cégek megbízásáról.

 

20.) Szabadság út felújítására kivitelező kiválasztása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy a Szabadság út felújítására a közbeszerzési eljárás során a második fordulóban módosították a műszaki adatokat, és ez alapján kértek új árajánlatokat. A magasabb műszaki tartalom ellenére sikerült még kedvezőbb árat elérni. A testület a legkedvezőbb ajánlatot adó Komjáti Design Kft. bízta meg a kivitelezéssel. Juhos Dávid arról számolt be, hogy a munkálatok hamarosan megkezdődhetnek, a hathetes munka időtartama alatt félpályás útlezárásra lehet számítani.

 

21.) Támogatás igénylése a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításához

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető tájékoztatta a testületet az önerő nélküli pályázati lehetőségről, amelynek keretében a Szociális Alapszolgáltatási Központ harminc gyermek részére ingyenes étkezést biztosíthat a nyári szünet idejére. A pályázaton az önkormányzat az előző évben is sikeresen szerepelt. A testület egyhangúlag döntött a pályázaton való indulásról.

 

22.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Kósa István képviselő a Kacsóh Pongrác utcai óvoda kazáncseréjével és a riasztó felszerelésével kapcsolatban érdeklődött. Juhos Dávid műszaki osztályvezető jelezte, hogy mindkét ügyben elkezdődtek már az egyeztetések.

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke a babakocsival közlekedők kérését tolmácsolta az Ulicska akadálymentesítésére vonatkozóan.

Agárdi Mihály képviselő a mini körforgalommal kapcsolatos közlekedési problémákra hívta fel a figyelmet. Fábri István polgármester hozzáfűzte, hogy a Rákóczi út felújításával egyidejűleg tervezik, hogy ezekre a problémákra is megoldást találjanak.

Tihanyi Ferenc képviselő jelezte, hogy aggályosnak tartja, hogy a T-Home épp húsvétkor végzett járdabontással járó karbantartást az evangélikus templom előtt, akadályozva ezzel a közlekedést.

 

 

Megszakítás