Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i üléséről

2014 szeptember 30. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2. A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására helyi választási bizottsági tagok megválasztása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően szükséges a Helyi Választási Bizottság tagjait megválasztani, és javasolta, hogy az elmúlt választásokon résztvevő és gyakorlattal rendelkező bizottsági tagokat válasszák újra, akik tudásuk és pártatlanságuk alapján e területen is köztiszteletet élveznek. A jogszabályi változás kötelezővé teszi egy póttag választását is. Az elhangzott javaslatnak megfelelően a képviselő-testület egyhangúlag támogatta Winkler Zoltán, Pálffy László és Hartmann József megválasztását a Helyi Választási Bizottságba, valamint póttagnak választották meg Nagy Imrét és Gubek Györgyöt.

 

3. Az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a 2014. évi választásokra a képviselő-testület megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait, akiknek a megbízatása a következő országgyűlési választásig tart. Az összeférhetetlenségi szabályok alapján azonban szükségessé vált új póttagok megválasztása, mivel önkormányzati képviselőjelölt vagy annak közvetlen hozzátartozója nem lehet szavazatszámláló bizottsági tag. A testület egyhangúlag elfogadta Dr. Katona Péter javaslatát, és a szavazatszámláló bizottság póttagjává választotta Marosi Esztert, Csordás Esztert, Majer Viktória Lucát, valamint Kiss Dávid Zoltánt.


4. A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választására szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a szavazatszámláló bizottságba három választott tagot szükséges delegálni, valamint javasolta Fodor Mária, Kalina Józsefné, továbbá Agócs Alexandra Nóra megválasztását. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

5. Tájékoztató a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységéről

Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat összesen 5 millió forintos támogatása mellett magánszemélyek és vállalkozások is támogatták azt a civil kezdeményezést, amely révén immáron aktívan működő önkéntes tűzoltóság jött létre településünkön.

Szőke Zoltán, a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökhelyettese beszámolt a csapat eddigi munkájáról, amely során a tűzoltási munkák mellett műszaki mentésben, helyszínbiztosításban, rendezvényeken való bemutatókon vettek részt, valamint sikeresen megszerveztek egy gyermektábort. A rendkívül tartalmas bemutatkozás után a képviselők elismerésüket fejezték ki az egyesület munkája iránt, valamint biztosították az önkéntes tűzoltókat további támogatásukról.

 

6. Szedervölgyi úti felújításra kivitelező kiválasztása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy a Szedervölgyi út felújítására három árajánlat érkezett be, amelyek egy 4 méter széles, szegélykő nélküli, megerősített padkával megépítendő aszfaltcsíkra, valamint beton csőátereszek létrehozására vonatkoznak, és a Szedervölgyi erdő felé vezetik el a csapadékvizet.

Agárdi Mihály képviselő a Laky sarki körforgalom csapadékvíz-elvezetési problémáira hívta fel a figyelmet a beruházás kapcsán. Juhos Dávid arról számolt be, hogy jelenleg 5-6 víznyelő rács vezeti el a csapadékot, de mivel ez nem bizonyult elegendőnek, már jelezték a kivitelezőnek a problémákat, és amennyiben bizonyítható, a NIF Zrt.-nél érvényesíteni tudják a garanciális igényt.

Eigler Tamás a Szedervölgyi út felújítása kapcsán jelezte, hogy a településrész másik fő útvonalának, a Középhegyi útnak az aszfaltozására is készültek már tervek, és a két fő útvonal fejlesztése együttesen hivatott megoldani a településrész közlekedési problémáit.

A testület a Szedervölgyi út felújítására a legkedvezőbb ajánlatot adó ÁR-LA Kft.-t választotta ki, és bízta meg a kivitelezéssel.

 

7. Fiatalok nyelvtanulásának támogatása

Fábri István polgármester ismertette, hogy az elképzelés szerint azokat a tanuló vagy dolgozó fiatalokat kívánják támogatni ezen a módon, akik a helyi oktatási intézményrendszerből már kikerültek, így más módon nem tudja támogatni őket az önkormányzat. Kifejtette, hogy minden vizsgálat azt igazolja, hogy a jó anyagi státuszú családok gyermekei jutnak nyelvtudáshoz, ezért javasolta, hogy az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság dolgozzon ki egy olyan lehetőséget, hogy előzetesen juthassanak a fiatalok a támogatáshoz, amelyet nyelvtanulásra fordíthatnak.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a nyelvtanulási támogatás létrehozását, és a részletek kidolgozását bizottsági hatáskörbe utalta.

 

8. Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. működtetése 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy jogszabályi változások miatt az eddigi szerződések alapján nem lehetett tovább végezni a hulladékgazdálkodást. Felmerült annak a lehetősége, hogy más településsel közöse társuljanak, de végül saját Nonprofit Kft. létrehozása mellett döntött az önkormányzat. Válé Flórián, a Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy bázisév hiányában csak becsülni tudták a költségeket, és igyekeztek a lehető legtakarékosabb megoldásokat megkeresni, de a növekvő hulladéklerakási díjak, az új adónemek, valamint a pályázati támogatási igény elutasítása miatt nehéz helyzetben van a Települési Szolgáltató Nonprofit Kft., a terhek pedig a jogszabályok alapján nem háríthatók át a lakosságra. Marosi Éva emlékeztette a képviselőket, hogy az előzetesen tervezett 25 millió forintos működési költségből a testület 15 millió forintot szavazott meg a Kft. számára azzal a kitétellel, hogy a második félévben a tényleges adatok függvényében felülvizsgálják a támogatást. A képviselő-testület 9 millió forint támogatást szavazott meg a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. működési hiányának fedezésére.

 

9. Ingatlan felajánlása a Vízműsor utcában

Biró Attila alpolgármester ismertette a korábban már képviselő-testület elé terjesztett, ám akkor további egyeztetésre javasolt felajánlást. Az egyeztetés és a helyszíni szemle eredményeképpen az alpolgármester elfogadásra javasolta a felajánlást, amely révén a 213/20 hrsz.-ú ingatlant a 248 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanhoz csatolják, és így az önkormányzati ingatlanon keresztül történő közlekedés megszűnik. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

10. Lakossági érdekeltségű ingatlanokkal kapcsolatos változtatások eljárásának elindítása a Helyi Építési Szabályzatban

Biró Attila alpolgármester ismertette azt a településszerkezeti tervet és Helyi Építési Szabályzatot érintő csomagot, amely a döntést követően az eljárások elindítását teszi lehetővé. Hangsúlyozta, hogy a képviselő-testület felhatalmazása szükséges ahhoz is, hogy az ingatlantulajdonosokkal érdemi tárgyalásokat lehessen folytatni.

1. Javasolta a Majorszegi településrészt az M0-tól védő erdősáv bővítését oly módon, hogy az ingatlanukból az erdő céljára felajánló tulajdonosokat más, értékesebb területtel kárpótolják. A javaslat értelmében a korábban GKSZ céljára kijelölt övezetek egy része új helyre kerülne a településszerkezeti tervben, az ilyen módosításokat az OTÉK engedélyezi. Eigler Tamás jelezte, hogy semmiképpen nem támogat olyan javaslatot, amely a településrész közelében a lakosság által nehezen tolerálható, nagy forgalmat generáló tevékenység végzését engedélyezi. Agárdi Mihály képviselő kifejtette, hogy a vállalkozóknak nagyobb szabadságot kellene biztosítani, hogy kiválasszák maguknak a megfelelő területet vállalkozásuk létrehozására. Fábri István és Biró Attila határozottan azon az állásponton van, hogy az önkormányzat felelős azért, hova kerüljenek a gazdasági övezetek, ezért ne egy idegen vállalkozás mondja ezt meg, hanem a képviselő-testület, a csömöriek érdekeit képviselve. Az alpolgármester emlékeztetett: korábban előfordult, hogy az M0-s melletti területek  legmagasabb pontján terveztek ilyen gazdasági övezetet, amelyet a jelenlegi testület eltörölt.

A Majorszegi településrész környéki erdősáv kibővítésére vonatkozó javaslattal kapcsolatban a testület további egyeztetést javasolt a tulajdonosokkal, ezek megkezdését 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

2. Biró Attila javasolta, hogy a Ferenc utcai szántóterületen növénytermesztés és a megtermelt áruk értékesítésének céljából kisebb mértékű építési tevékenységet lehessen végezni. Kifejtette, hogy ezen a területen a kérés méltányolható, mivel itt valóban folyik gazdálkodás hosszú idő óta. A testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

3. A Gárdonyi utca alatti terület tervezett átalakítását is kezdeményezte az alpolgármester oly módon, hogy itt mind erdő, mind általános mezőgazdasági terület legyen, hiszen előbbi a település védelmében szükséges, utóbbi pedig a most is zajló mezőgazdasági műveléshez. Javasolta, hogy 2 hektár alatti ingatlanokat ne lehessen létrehozni. Hangsúlyozta, hogy sem itt, sem más településrészen a törvény már nem engedi – a már korábban tervezetteken kívül – mezőgazdasági területekből új lakótelkek létrehozását, annak ellenére, hogy a telektulajdonosok korábban kaptak erre vonatkozó ígéreteket. A testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

 

 

11. Lakossági kérelem elbírálása

Katona Péter jegyző ismertette a Csömör, Mező u. 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelmet, amelyben az önkormányzattól az elővásárlási jogáról való lemondást kérelmezték az ingatlan sürgős eladása érdekében. Katona Péter jelezte, hogy megvizsgálták az ingatlant, és a kérelemben leírtaktól eltérő helyzetet tapasztaltak, ezért további információra van szükség a döntéshez. A döntést a testület elhalasztotta.

 

12. Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy jogszabályi változások miatt vált szükségessé az Alapító Okirat módosítása, és ezzel együtt további szükséges és esedékes változtatásokat is elvégeztek.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosításra vonatkozó javaslatot.

 

13. Rendkívüli támogatás tűzeset miatt

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke ismertette, hogy Barcsayné Bácsfalvi Andrea, a Mátyás Király Általános Iskola igazgatóhelyettese a Kodály köröndi tűzeset egyik károsultja, kinek lakása és berendezési tárgyai az oltási munkálatok következtében eláztak, használhatatlanná váltak. Mivel nem csömöri lakosról van szó, így a bizottság nem tudott közvetlen támogatást megítélni, de a helyi általános iskola pedagógusának megsegítésére a bizottság 200 000 Ft rendkívüli támogatás megítélését javasolta. Kósa István képviselő az összeg 100 ezer forinttal való emelését javasolta, javaslatát a testület elutasította arra hivatkozva, hogy más esetekben arányaiban hasonló összegű támogatást nyújtottak, mint a bizottság által javasolt, továbbá a segélykeret ekkora támogatást lesz lehetővé, így más forrásból kellene pótolni. A 200 ezer Ft-os támogatásra vonatkozó javaslatot a képviselők 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadták.

 

14. Egészségügyi központ tervezése

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette, hogy – az egészségügyi szakma képviselői által elfogadott – előzetes tervkoncepció már elkészült, az engedélyezési tervek megvalósítására négy, hasonló nagyságrendű egészségügyi intézmények tervezésében jártas, referenciákkal rendelkező cégtől kértek árajánlatot. Ebből három cégtől érkezett megfelelő árajánlat kétkörös ajánlatkérés során. Fábri István polgármester előterjesztőként az értékhatárra tekintettel bizottsági hatáskörbe utalta a tervező kiválasztására vonatkozó döntést.

 

15. Területi védőnői és iskola-egészségügyi munkakörre kiírt pályázat elbírálása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a kiírásra egyetlen pályázat érkezett be, amely tartalmilag és formailag is megfelelt. A jelölt – védőnők és háziorvosok jelenlétében történő – személyes meghallgatása során azonban úgy döntöttek, hogy nem javasolják a jelentkező alkalmazását, és új pályázatot írnak ki. Fábri István jelezte, hogy átmenetileg megbízási szerződést kötöttek egy korábban a településen gyakornokként dolgozó személlyel, így a feladatok nem maradnak ellátatlanul. A testület egyhangúlag elfogadta, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és egyúttal új pályázatot ír ki, kibővítve a hirdetés közzétételének körét.

 

16. Pályázati kiírás területi védőnői állásra

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy Baczkó Pálné védőnő december elsejével nyugdíjba vonul, ezért helyére az előző pontban javasolt módon, számos helyen meghirdetve kíván pályázatot kiírni az önkormányzat. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

17. Tájékoztató az Ófaluban létrehozandó játszótérről

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Szabadság u. – Árpád u. sarkán található, a katolikus egyház tulajdonában lévő területen játszóteret kíván létrehozni az önkormányzat. A terület egy részét az egyház bérbe adja egy vállalkozásnak, ami mintakertészetet kíván létesíteni itt, az önkormányzat azonban ingyen kapja a területet annak fejében, hogy elvégzi a szükséges terepmunkákat és parkolókat létesít. A fentieknek köszönhetően a település központjában egy új, esztétikus közösségi tér jöhetne létre, és az Ófalu is gazdagodhatna egy új játszótérrel.

 

18. Csömör Tiszteletbeli Polgára cím adományozása

Fábri István polgármester ismertette a Csömöri Vox Animi Vegyeskar kérését, amelyben a Csömör Tiszteletbeli Polgára cím adományozását javasolják Formánné Gulyás Csilla kórustag számára, aki aktívan végez kórusmunkát és közösségi tevékenységet településünkön, részt vesz a településszépítő akciókban is.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

19. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Tihanyi Ferenc a Pataksétány tisztítására hívta fel a figyelmet.

Agárdi Mihány a közterületen elhullott állatok tetemének elszállításáról érdeklődött. Tihanyi Ferenc és Katona Péter tájékoztatták a képviselőt, hogy az önkormányzat szerződést kötött egy vállalkozással a tetemek elszállítására.

Kósa István a Laky sarki buszvégállomásnál tapasztalható problémákra (illemhely hiánya, parkolók számának elégtelensége) hívta fel a figyelmet. Fábri István jelezte, hogy már épülnek az új parkolók az óvoda mellett, és a jövőben további bővítést terveznek.

Eigler Tamás a parlagfű-mentesítésre hívta fel a figyelmet, valamint javasolta, hogy a játszótereken legyen kifüggesztve házirend.

Marosi Éva arról érdeklődött, hogyan juthatnak zászlóhoz a csömöri lakcímkártyával nem rendelkező csömöri ingatlantulajdonosok. Fábri István válaszában jelezte, hogy lehetővé fogják tenni a zászlók megvásárlását.

 

Zárt ülés

A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta két csömöri lakosnak a közösségi együttélés szabályainak megsértése ügyében hozott határozat elleni fellebbezését. Az egyik esetben a fellebbezést a testület elfogadta, a másik esetben elutasította.

 

A képviselő-testület ugyancsak zárt ülésen döntött arról, Cserhátiné Dula Ilona területi védőnő számára nyugdíjba vonulása alkalmából jutalmat ad.

 

 

 

 

 

Megszakítás