Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott üléséről

2014 március 28. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről.

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2. ) Petőfi Sándor Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázaton való részvételéhez saját erő biztosítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozó Bizottság elnöke a napirendi pont ismertetésére átadta a szót Szeltner László meghívott vendégnek, a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatójának, aki elmondta, hogy az érdekeltségnövelő pályázat 2014-es évi részvételéhez önrész biztosítására és annak testület általi határozatba foglalására van szükség. Az önrész összege az előzetesen tárgyalt költségvetésben beállításra került, nem igényel sem pótlólagos forrást, sem módosítást. A testület 7 igen szavazattal elrendelte a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételt, melyhez az önrészt elkülöníti a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2014. évi költségvetéséből.

 

3.) Pályázati kiírás a Sinka István Községi Könyvár intézményvezetői álláshelyéről

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében a Sinka István Községi Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázatot kell kiírni. A testület megtárgyalta a kiírás közzétételének módját, határidejét, a pályázat részeként benyújtandó iratok listáját, a pályázat benyújtásának módját.

 

4.) Major úti kerékpárút és gyalogjárda kivitelezőjének kiválasztása

Biró Attila alpolgármester előterjesztésének első határozatában a pályázatok érvényességéről döntöttek.  Az önkormányzat és a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján megállapították, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet összegét biztosítani tudják, így a közbeszerzés eredményes. A képviselők 6 igen 1 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő ÁR-LA Magyarország Kft.-t nyertes ajánlattevőnek nyilvánítják.

 

 

5.) Pataksétány közvilágítás kiépítése

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozó Bizottság elnöke előterjesztésében a tavaly ősszel a civil szervezetek és az önkormányzat közös akciójában rendbe tett, megtisztított és lépcsővel ellátott Pataksétány közvilágításának kiépítésére, valamint térfigyelő-kamerával való ellátására tett javaslatot. A testület döntött az erre szánt összegről, melyet elkülönítenek a fejlesztési céltartalék terhére.

 

6.) Kistarcsai Flór Ferenc Kórház Gyermekosztályának támogatása

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatban tett javaslatot. A képviselő-testület 8  igen szavazattal  az egyesület számára százezer forint támogatást állapított meg  a kistarcsai Flór Ferenc Kórház Gyermekosztálya részére biztosítandó infúziós pumpa megvásárlására.

 

7.) A KER-HU Kft.-vel kötött hulladéklerakási, illetve támogatási szerződés módosítása

Az önkormányzatnak 10 éves szerződése van a közigazgatási területen működő, hulladékártalmatlanítást végző Ker-Hu Kft.-vel a településen képződő kommunális hulladék beszállítására, mely 50%-os díjkedvezményt biztosít az önkormányzatnak a mindenkori lerakási díjból. A szerződés szerint a lerakó a díjat jogosult az előző év inflációs rátájával emelni, valamint jogszabályváltozásból eredő költségemelkedést áthárítani. Fábri István polgármester előterjesztésében javasolta az érvényben levő hulladékártalmatlanítási szerződés módosításának aláírását. A képviselők egybehangzóan támogatták a javaslatot.

 

8.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról

A rendőrkapitányság beszámolójára meghívott vendég volt Farkas Imre rendőr alezredes (Gödöllői Rendőrkapitányság) és Ignéczi József rendőr őrnagy őrsparancsnok (Kistarcsai Rendőrőrs). A tavalyi év értékelésének alapján az derült ki, hogy a rendőrkapitányság állománya a 2013-as évre kitűzött céljainak jelentős részét teljesíteni tudta. Komoly eredményeket értek el az elkövetett bűncselekmények számának csökkentésében, azon belül is leginkább a vagyon elleni jogsértések terén. A testület a beszámolót elfogadta.

 

9.) A Csömör logó használata iránti kérelem

Fábri István polgármester előterjesztésében arra kérte a testületet, támogassák a javaslatot, miszerint a Gödöllői Coop Zrt. Kossuth Lajos utcai boltjának arculati megjelenésében használhassa a Csömör logót.  A képviselők 7 igen szavazattal megszavazták a határozati javaslatot.

 

10.) Kérelem szennyvízcsatorna-közmű hozzájárulás megállapítására

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozó Bizottság elnöke előterjesztésében közműfejlesztési hozzájárulásról szóló lakossági kérelmet ismertetett. A képviselők a Csömör Formás u. 77. szám alatti, 3173 helyrajzi számú ingatlanra kétmillió forint összegű szennyvízcsatorna-közmű fejlesztési hozzájárulást állapítottak meg.

 

11.) Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Csömöri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletének megalkotása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke előterjesztésének ismertetésére Marosi Éva pénzügyi osztályvezetőt kérte fel.  Az előadó elmondta, hogy a megváltozott jogszabályok indokolttá teszik új rendelet megalkotását a Csömöri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról. A testület az új rendelet megalkotását 6 igen szavazattal támogatta.

 

12.) Szennyvízrendelet a közművel nem rendelkező háztartások számára

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a 2013. január 1-jén hatályba lépett vízgazdálkodásról szóló törvény módosításának értelmében az önkormányzatnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére helyi közszolgáltatást kell szerveznie és fenntartania /szennyvízszippantás/. A bekért ajánlatok alapján a Bizottság a Szívó Kft. ajánlatát találta a legkedvezőbbnek, ezért Eigler Tamás javasolta a Kft.-vel történő közszolgáltatási szerződés megkötését. A testület 6 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

 

13.) A 2014. évi országgyűlési képviselő választásra szavazatszámláló-bizottság tagjainak megválasztása

Dr. Katona Péter jegyző előterjesztése alapján Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi országgyűlési választásokra a szavazatszámláló bizottsági tagokat, póttagokat egybehangzóan megválasztotta.

 

 

Megszakítás