Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 17-i rendkívüli testületi üléséről

2014 március 28. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg ülését.

Fábri István polgármester ismertette, hogy a rendkívüli ülés azért vált szükségessé, mert az önkormányzat rendeletileg szabályozta, hogy a közbeszerzési értékhatárnál alacsonyabb beruházások esetében is három árajánlatot kérjenek be, és a testület döntsön a legmegfelelőbb ajánlat kiválasztásáról és elfogadásáról. Bár az önkormányzat, valamint a fenntartásában álló intézmények éves költségvetésében ezek a tételek szerepelnek, a helyi szabályok értelmében egyedi elbírálás szükséges. Tekintve, hogy a közeljövőben több beruházás, fejlesztés válik esedékessé, melyek mielőbbi döntést igényelnek, ezért szükséges, hogy a képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen tárgyalja az ügyeket.

 

1. Csömöri Szabadtéri Sportközpont közművesítési és tereprendezési munkálataira kivitelező kiválasztása

Fábri István polgármester ismertette, hogy az MLSZ által kiírt élőfüves futballpálya kivitelezésére vonatkozó pályázaton 60 millió forintos keretösszeget nyert el a település, 26 millió forintos önerő biztosítása mellett, melyet a testület korábban már megszavazott. A kivitelezőt az MLSZ választotta ki, ám az önkormányzatnak kell biztosítania a tereprendezést, valamint az alap közműveket (víz, világítás) a későbbi működtetés érdekében. Juhos Dávid, műszaki osztályvezető arról számolt be, hogy tereprendezésre négy cégtől kértek be árajánlatot, köztük az MLSZ által kiválasztott kivitelező cégtől, ám a testületi ülésig mindössze három ajánlat érkezett be, melyek közül kettő meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így érdemben nem lehet tárgyalni róluk. A testület a területrendezési munkálatok kivitelezőjének kiválasztását a következő ülésre halasztotta azzal, hogy az ajánlatokat újra bekérik azonos műszaki tartalommal.

 

2. Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítási munkálataira kivitelező kiválasztása

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az intézmény éves felújítási tervében szereplő munkálatok közül első körben az épület lábazatának felújítása, valamint az előtéri ajtók cseréje vált esedékessé, és ezek a tételek az értékhatárból adódóan testületi döntést igényelnek. Fábri István polgármester azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy az önkormányzati fenntartásban, illetve működtetésben álló intézmények esetében éves keretösszeget állapítottak meg, és minden tétel várható költségigényét igyekeztek előzetesen megbecsülni, így a most felmerülő kiadások már szerepelnek a költségvetésben.  A nyílászárókra érkezett érvényes árajánlatok műszaki tartalma nem teljesen egyezett meg, ezért a testület kérte az ajánlatok pontosítását, és a döntést a következő ülésre halasztották.

 

3. Mátyás Király Általános Iskola nyílászáróinak és az ebédlő padlózatának cseréjére kivitelező kiválasztása

A napirendi pontot Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, aki jelezte, hogy elegendő számú árajánlat csak a nyílászárócserére érkezett, így erről tudnak dönteni. Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a 4-5 hetes gyártási idő miatt elengedhetetlen, hogy mielőbbi döntés szülessen annak érdekében, hogy a tavaszi szünetben a munkálatok lezajlódjanak. Fábri István emlékeztette a testületet, hogy korábban már született arról határozat, hogy az iskola igazgatója által legrosszabb minőségűnek ítélt hat tanterem ablakainak cseréje mielőbb megtörténjen, és ezt az intézmény költségvetésében szerepeltették. Juhos Dávid  műszaki osztályvezető arról számolt be, hogy három cégtől kértek árajánlatot, és a szóban forgó hat tantermet mindegyik cég felmérte. A legkedvezőbb árajánlatot a Heves Therm Kft. adta. A testület egyhangúlag megszavazta, hogy az általános iskola hat tantermének nyílászáró-cseréjére elkülönít 2,8 millió forintot, és a kivitelezéssel a Heves Therm Kft.-t bízza meg.

 

4. Erzsébet utcai járda felújítására kivitelező kiválasztása

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy az önkormányzat tovább folytatja a korábban megkezdett járdafelújításokat. Ez idáig a Széchenyi utca több szakasza, valamint az Árpád utca járdafelújítása készült el. Jelenleg az Erzsébet utca rendkívül rossz állapotú, járdáját tervezik felújítani a katolikus templomtól a Kistarcsai útig. Az idei évben összesen 32 millió forintot különített el a testület járdafelújításra, ebből az egyik legjelentősebb tétel az Erzsébet utcai szakasz. A Széchenyi utca felújított szakaszaihoz hasonlóan itt is járdalapos megoldással, illetve betonozott gépkocsi-beállókkal tervezik a kivitelezést. A felújításra négy cégtől kértek ajánlatot. A  képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy   a legkedvezőbbet ára adó Relid Bau Közműépítő Kft.-t bízzák meg a munkával.

 

5. Major úti bekötőút közvilágításának megvalósítása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat a Major út melletti ipari terület, illetve a tervezett kerékpárút és járda közvilágítását szeretné kiépíteni. A potenciális kivitelező cégek száma korlátozott, mivel az ELMŰ hálózatán csak arra jogosult cégek végezhetnek munkálatokat. Az önkormányzat három cégtől kért be ajánlatot földkábeles és légkábeles megoldásra, ám az ülés időpontjáig mindössze két ajánlat érkezett be. Fábri István jelezte, hogy a már beérkezett ajánlatokból kiderül, hogy a földkábeles verzió – melyet településképi szempontból vettek fontolóra – nagyságrendekkel magasabb összegű. Elegendő számú árajánlat hiányában a testület a döntést elnapolta.

 

6. Vágóhíd utcai önkormányzati ingatlan telekalakítása

Biró Attila alpolgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évek során többször fordult elő, hogy szükség lett volna olyan forgalomképes ingatlanra, amelyet településfejlesztési szempontok figyelembevételével az önkormányzat cserére tudott volna ajánlani. Ismertette, hogy a tervezett telekalakítással ilyen ingatlant szándékoznak kialakítani. Mivel a Vágóhíd utcai ingatlan kizárólag lakóingatlan létrehozására alkalmas (középületben a nehéz megközelíthetőség miatt nem érdemes gondolkodni). Az alpolgármester javaslatot tett, hogy az 1870/3 helyrajzi számú ingatlanon belül alakítsanak ki egy kisebb, 15 m széles, kb. 990 m2 alapterületű telket, mely a későbbiekben értékesíthető, vagy cserealapként szolgálhat a település fejlesztési céljait figyelembe véve.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett megszavazta a telekalakítást.

 

7. Majorszegiliget közösségi területének kialakítása

Biró Attila felhívta a testület figyelmét, hogy a Majorszegiligetnek egyáltalán nincs közösségi tere, holott az önkormányzat településfejlesztési koncepciójában kiemelt cél az ilyen területek létrehozása. Most azonban lehetőség nyílt ennek megvalósítására a 0207/42 helyrajzi számú ingatlanon, mely az Árpádföldi út és a Majorszegiliget bekötőútjának kereszteződésében található. Az ingatlanon egy kisebb közpark és/vagy kereskedelmi egység kialakítására van lehetőség. Az alpolgármester jelezte, hogy az átminősítés egyelőre elvi döntés, ami nem jelenti azt, hogy a terület azonnal beépül, csupán a későbbi fejlesztési irány meghatározását szolgálja. Fábri István tájékoztatott, hogy az ingatlan mind a Majorszegiliget, mind a Majorszegi dűlő irányából könnyen megközelíthető, a lakóövezettől távolabb helyezkedik el, ami megkönnyíti a későbbi hasznosítást, hiszen nem sérülnek lakossági érdekek a közpark kialakítása miatt. Emlékeztetett, hogy bár az ingatlan melletti út nem túl nagy forgalmú, mindenképpen elkerített parkban gondolkodnak.

A képviselőtestület a megjelölt ingatlant egyhangúlag Má/1 jelű építési övezetből településközponti (Vt) területté minősítette át.

 

 

– Zárt ülés –

 

1. Szabadság út felújítására közbeszerzési eljárás kiírása

A képviselő-testület zárt ülésen döntött a Szabadság út Béke tér és Gárdonyi Géza utca közötti szakaszának felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadásáról, valamint arról, hogy a közbeszerzési eljárásra négy céget hívnak meg ajánlattevőként.

 

 

 

Megszakítás