Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i ülésről

2014 április 25. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fővel, teljes létszámban tartotta meg ülését.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2. Csömöri Szabadtéri Sportközpont közművesítési és tereprendezési munkálatainak elindítása

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy megtörtént a szerződés megkötése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, mely szerint a Sportközpont kivitelezését megelőző tereprendezés az önkormányzat feladata. Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette, hogy a földmunkákra, illetve a közművesítésre is beérkeztek az árajánlatok. A képviselő-testület szavazott a kivitelezők kiválasztásáról, és mindhárom esetben a legkedvezőbb árajánlatot adó ajánlattevőt bízta meg a munkálatokkal. Ennek alapján a tereprendezési munkálatok elvégzésére a csömöri székhelyű Uhrinwest Kft.-t, a vezetékes víz kiépítésére a Galga Közműépítő, Szállítási és Kereskedelmi Kft-t, míg az elektromos árammal kapcsolatos feladatokkal a Fabricom Electrical-PVV Kft.-t bízta meg.

 

3. A Gloria Victis Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy egy 2010-es megállapodás alapján a Gloria Victis Közhasznú Alapítványnak az önkormányzat még 3,4 millió forintos összeg folyósítását irányozta elő. Az alapítvány nehéz anyagi helyzetére való tekintettel az alpolgármester javasolta, hogy 1 millió forintot egy hónapon belül, a fennmaradó összeget pedig decemberben fizessenek ki. A képviselők 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták a támogatásra vonatkozó javaslatot azzal a kitétellel, hogy az összeg fennmaradó részéről későbbi időpontban döntenek. Ezenkívül támogatták Fábri István polgármester azon javaslatát, hogy az emlékmű maradjon az alapítvány tulajdonában.

 

4. Lakossági komposztálási program elindítása

Biró Attila alpolgármester beszámolt arról, hogy a település hulladékgazdálkodásának újragondolása, újraszervezése során – mely részben a törvényi változásokból adódik – célszerű foglalkozni a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésével is. A lakosság szemléletformálására a témában igen jártas SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület készített javaslatot, melyet a pénzügyi bizottság is tárgyalt. Gellért Miklós, az egyesület elnöke beszámolt arról, hogy az általuk biztosított komposztáló ládák rendkívül népszerűek a településen, ez idáig 50 komposztálót osztottak ki a norvég program által támogatva Csömörön, de már további 100 család jelentkezett. A testület tagjai számos javaslatot fogalmaztak meg, majd a párbeszéd a napirendi pont elnapolásával zárult, hogy a későbbiekben konkrét adatokról dönthessenek a képviselők.

 

5. Csömör Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke ismertette, hogy a törvényi feltételek változása miatt vált szükségessé az esélyegyenlőségi program módosítása. Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető arról számolt be, hogy minden pályázat esetében előírás az esélyegyenlőségi program megléte, 2012-ben az óvoda bővítésekor készült már egy ilyen program és intézkedési terv, ezt módosították most a hivatal munkatársai a helyi közoktatási intézményekkel, szolgáltatókkal, társadalmi szervezetekkel egyeztetve. Hegyesiné Nagy Ibolya, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője beszámolt a Jelzőrendszer hálózatról. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta  a programot.

 

6. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről

Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke szóbeli tájékoztatást nyújtott a település közbiztonságát érintő kérdésekben. Elmondta, hogy a bűnügyi statisztikák javulnak, a gödöllői körzetben is rendkívül jónak számítanak, a felderítési arány is magas, az elkövetések száma pedig jelentősen csökkent. A helyzetet tovább javítja, hogy kistarcsai rendőrőrs létszáma 9 fővel gyarapodott, mivel rendőrhallgatók töltik itt gyakorlati idejüket.
A bizottsági elnök beszámolt egy friss felderítés eredményéről, melynek során egy autótolvaj bandát lepleztek le a rendőrök Csömör közigazgatási területén.
Az önkormányzat által vásárolt rendszámfelismerő kamera folyamatosan működik, eddig több mint 16 ezer járművet ellenőriztek, és több lopott gépjárművet találtak meg a segítségével.
Problémát okoznak a Kálvária területén a kvadosok és krosszmotorosok, az eddigi igazoltatások és büntetések nem hoztak eredményt. Megindult az iskolarendőr program, melynek keretében a körzeti megbízott tartott előadásokat a nyolcadik osztályos diákok számára, akik ezt nagy érdeklődéssel fogadták.
A képviselő beszámolt arról, hogy a  mezőőri szolgálat jelzése alapján sok az illegális istállótrágya-lerakás, ezért önkormányzati intézkedést szorgalmazott.
A polgárőrség minden nap járőrözést folytat, és a térfigyelő kamerák képét éjjel folyamatosan figyelemmel kísérik. A Relic-Őr biztonsági szolgálat jelezte, hogy a HÉV-állomás környékén rendszeressé vált egy nem csömöri fiatalokból álló csoport randalírozása, ezért itt egy új térfigyelő kamera elhelyezése lenne indokolt.
A helyi tűzoltó egyesület vonulási engedélye folyamatban van, de már megvolt az első bevetésük: a hármas számú bekötőúton egy kigyulladt teherautót oltottak a gépjármű-tulajdonos nagy megelégedettségére, mivel a tűzoltóság kiérkezéséig a jármű teljesen kiégett volna.

 

7. A Ker-Hu Kft.vel kötött támogatási szerződés módosítása

Fábri István polgármester ismertette, hogy az előző önkormányzat által kötött szerződés értelmében összesen négy hónap alatt kellett volna szennyvíztisztítót építeni a 190 millió forintos támogatás fejében. Ez értelemszerűen lehetetlen vállalás volt, ezért igyekeztek más, környezetvédelmi beruházásokat is elszámolni. A Ker-Hu Kft. ebből 108 millió forintos összeget hagyott jóvá, a fennmaradó 82 millió forintról azonban új szerződés keretében szükséges rendelkezni. A kft. több pénzügyi konstrukciót is javasolt az összeg elszámolására vonatkozóan, melyeket a pénzügyi bizottság megvitatott.
Kósa István képviselő arról számolt be, hogy az előző önkormányzati vezetés nem tájékoztatta a testületet arról, hogy a támogatás csak a szennyvíztisztító telep bővítésére lett volna fordítható.
Eigler Tamás, a pénzügyi bizottság elnöke arról számolt be, hogy egy olyan konstrukciót javasolnak, melyben a visszafizetendő összeget ügyvédi letétbe helyezik az új támogatás beérkezéséig, ugyanakkor a szerződés meghosszabbítása is megoldást jelenthet, hiszen a szennyvíztisztító bővítése most már valóban folyamatban van, és ez teljes mértékben elszámolható a támogatási szerződés keretében.
A testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

 

8. Hulladéklerakó kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek május 13-tól szerződést kell kötnie hulladéklerakóval a település vegyes lakossági hulladékának ártalmatlanítására. A tevékenység becsült értéke a közbeszerzési értékhatárt meghaladja, a közbeszerzést a nonprofit kft. írja ki. A bizottság elnöke beszámolt arról is, hogy a hulladékkezelés átszervezése idén hat, jövőre kilenc millió forint többletkiadást jelent az önkormányzat számára, és már a törvényi szabályozásnak való megfelelés is kétmillió forintos összeget emészt fel.

 

9. Ingatlancsere a Majorszegiliget közösségi területének kialakítása érdekében

Biró Attila alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzata régóta foglalkozik a Majorszegiliget településrész közösségi területfejlesztésének kérdésével: pl. park és játszótér, illetve egyéb szolgáltatóhely kialakítása céljából, ez idáig azonban a megfelelő helyszín kiválasztásával mindig akadályba ütköztek. Most lehetőség nyílik ennek megvalósítására, mivel az érintett ingatlan tulajdonosa hajlandó a telkét elcserélni egy kisebb, belterületi ingatlanra, melyet az önkormányzat a Vágóhíd utcai 1870/3 hrsz-ú ingatlanból alakítana ki. A csereingatlan megszerzésével ráadásul az M0-s felé vezető összekötő út problémája is megoldódna.
Az ingatlancserére vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.

 

10. WiFi ingyenes, vezeték nélküli internetelérés biztosítása kiemelt közterületeinken és közintézményeinkben

Biró Attila alpolgármester beszámolt arról, hogy a településfejlesztési elképzelések egyik leglényegesebb eleme az új közösségi terek létrehozása, valamint a meglévők fejlesztése. Annak érdekében, hogy a polgárokat, különösen a fiatalokat, minél inkább a közterekre csábítsák, biztosítani szükséges a vezeték nélküli kommunikációs eszközeik (táblagép, telefon, mobil számítógép) használatát.
A testület egyhangúlag elfogadta, hogy első körben a Hősök tere, Laky sarok, Kispálya, Béke tér, Bulgárkert vezeték nélküli internethálózata kerüljön kialakításra, és ezzel párhuzamosan vizsgálják meg további közterületek bevonását (pl. Corvina tér, horgásztó).

 

11. Major úti bekötőút közvilágításának megvalósítása

Juhos Dávid, műszaki osztályvezető ismertette, hogy mind a légkábeles, mind a földkábeles kivitelezésre három-három árajánlatot kértek be. A közvilágítás a majdani járda és a kerékpárút megvilágítását szolgálja, de részben az autóutat is megvilágítja majd. A képviselő-testület hosszas vita után, 5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett a földkábeles megoldást választotta ki, mivel a legforgalmasabb bekötőutat légvezetékekkel nem akarja az önkormányzat elcsúfítani. A kivitelezéssel a legkedvezőbb ajánlatot adó Elektromos-Műszaki Szolgáltató Kft.-t bízták meg.

 

12. Javaslat a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesülettel kötött szerződés módosítására

Fábri István polgármester ismertette, hogy néhány formai jellegű módosítás vált szükségessé a térségi turisztikai egyesülettel kötendő szerződésben, aminek eredményeképp remélhetőleg mind az egyesület, mint a település plusztámogatásokat remélhet.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a szerződés módosítását.

 

13. Temetőfejlesztési program elindítása

Fábri István polgármester egy teljesen új temetőbővítési koncepciót ismertetett a testülettel. Mint elmondta, a csömöri temető két felekezet tulajdonában van, amelyek működtetőként egyben önkormányzati alapfeladatokat is ellátnak. A temető nagyon zsúfolt, s néhány éven belül várhatóan a római katolikus temetőrészben megtelik. Az evangélikus egyház számára a szomszédos önkormányzati tulajdonból átadandó területrészről kiderült, hogy csupán elvi döntés született, sem a szükséges tulajdonjogi, sem a telekalakítási folyamat nem zajlott le. A tartaléktemető területet 7-8 évvel korábban a lakott területtől távol, az ipari terület mellett jelölte ki az önkormányzat, de ezt a koncepciót alkalmatlansága miatt a 2011-es településszerkezeti tervben visszavonták, hiszen a ravatalozó lehelyezkedése, az utcán zajló szertartások időnként méltatlan helyzetet teremtenek mind a gyászolók, mind a környéken élők számára. A temetések idején a parkolás sem megoldott, gyakran forgalomkorlátozással szükséges élni. A szomszédos Községgondnokság, illetve az ott működő cégek működése olykor zavarja mind a temetéseket, mind a környéken élőket.
A polgármester javasolta a hosszú távú, megnyugtató megoldás keresését a fenti problémákra, melynek keretében a Községgondnokságot kiköltöztetnék, és a területet rekultiváció után köztemetővé alakítanák, továbbá új ravatalozót építenének a bővített területen létrehozandó, parkosított részen. A HÉV irányából főbejáratot és kulturált parkolót alakítanának ki. A polgármester 600 ezer Ft elkülönítését indítványozta, melyből elkészülhet az alapos megvalósíthatósági tanulmány.
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A temető fejlesztéséhez kapcsolódóan tárgyalta a képviselő-testület a református gyülekezet beadványát, melyben kérték az Emlékmű közben található, korábban az önkormányzattól kapott ingatlanuk rendbehozatalát, az ott található betonelemek felszedését. Az átadási dokumentációban ugyanakkor nem szerepel, hogy az önkormányzat ezt vállalta. A betonelemek felszedésére vonatkozó előzetes költségbecslés 2,9 millió Ft + ÁFA összegről szól. Fábri István javasolta, hogy az önkormányzat 4 millió forinttal támogassa a református gyülekezetet, amivel a templom és gyülekezeti ház építésének elindításához, így pl. a betonelemek felszedéséhez is hozzájárulna. Az ilyen jellegű egyházi támogatás nem lenne példa nélküli, hiszen korábban más, helyi egyházi közösségek is kaptak akkori értéken hasonló nagyságrendű támogatást az önkormányzattól.
A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

14. A Rétpótlék fejlesztési terve

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Rétpótlék régóta témája a képviselő-testületi üléseknek, különböző elképzelések születtek a belterületbe vonással kapcsolatban, hogy milyen módon, milyen ütemezésben valósuljon meg. A teljes terület ilyen irányú fejlesztése nagymértékben megterhelné a település infrastruktúráját. Ugyanakkor a tulajdonosok felé az elmúlt két évtizedben számos különböző ígéret elhangzott. Kompromisszumos megoldásként a polgármester azt javasolta a Rétpótlék Pjt.-nek, hogy készítsenek egy szabályozási tervet a terület egy részére (körülbelül a negyedére) vonatkozóan, és erre kérjék a képviselő-testület támogatását. Külön hangsúlyozta, hogy az önkormányzat csak olyan tervet tud támogatni, amely a Vágóhíd utca felé nem okoz az eddiginél nagyobb forgalmat, hanem a hármas számú bekötőút irányába tereli az autósokat.
Biró Attila alpolgármester arra hívta fel a testület figyelmét, hogy amikor körülbelül 20 évvel ezelőtt felmerült a Rétpótlék belterületbe vonása, akkor még ez volt a legésszerűbb megoldás a település bővítésére, sokkal inkább, mint az azóta szabályozott, új településrészek. Elengedhetetlennek tartja, hogy a régóta húzódó ügyben valamilyen kompromisszumos megoldás szülessen.
A Rétpótlék Pjt. megjelent képviselői, Hugyi József és Lovas Ferenc arról számoltak be, hogy a tulajdonosok nagy többségével sikerült megegyezni, és ennek alapján elkészült egy olyan vázlatos terv, amely alapján a szabályozási terv elkészíthető. A tervezés során arra törekedtek, hogy igényes telkek jöjjenek létre, és azzal is számolnak, hogy a lakóingatlanok mellett kereskedelmi, szolgáltatási célú ingatlanokra is szükség van a területen. A polgármester azt javasolta a Pjt.-nek, hogy készüljön egy olyan előzetes javaslat a terület kiszabályozására, amelyen látható a telekstruktúra, az útszabályozás, és arról érdemben tud dönteni a testület még a szabályozási terv elkészítése előtt. 

Megszakítás