Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i üléséről

2014 december 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével, teljes létszámmal tartotta meg ülését.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2. Laky utcai óvoda vízszigetelésével kapcsolatos szakértői vélemény

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester tájékoztatást nyújtott a testületnek arról, hogy a Laky utcai óvodában régóta ismert, hogy a lábazat nem szigetel, ez idén ősszel két csoportszobában belső vizesedést és penészesedést okozott. A problémát azóta orvosolták, ugyanakkor az alpolgármester asszony szükségesnek tartja további szakértői vizsgálat elvégzését az óvoda épületére vonatkozóan, mivel a lábazat szigetelésének elégtelensége a jövőben további károkat okozhat, és egyben javasolta, hogy a következő évben minden önkormányzati intézménynél készüljön műszaki felmérés. Véleménye szerint egy ilyen átfogó felmérés elősegítené az intézmények éves fejlesztési keretének hatékony felhasználását és ütemezését. Juhos Dávid műszaki osztályvezető arról tájékoztatta a testületet, hogy bár a lábazat szigetelésével kapcsolatos problémák már az óvoda építése után jelentkeztek, az ősszel jelentkező vizesedést több tényező szerencsétlen együttállása idézte elő, a helyzetet súlyosbította a nagy mennyiségű csapadék, valamint a két csoportszoba közvetlen közelében történt dugulás.

Eigler Tamás nehezményezte, hogy önkormányzati képviselőként a Facebookról, felháborodott szülői jelzésekből kellett értesülnie a két csoportszoba vizesedéséről, és felhívta a figyelmet a problémával kapcsolatos kommunikáció hiányosságaira. Emellett arról érdeklődött az intézmény vezetőjénél, hogy amennyiben a lábazati szigetelés hiányossága már régóta ismert tény volt, miért nem került be az intézmény éves fejlesztési tervébe ennek felújítása, akár más, kevésbé sürgős fejlesztések terhére.

Lukács Lászlóné óvodavezető arról számolt be, hogy az óvodabővítést végző cégnek jelezték a szigetelési és vízelvezetési problémákat, és ígéretet kaptak arra, hogy az emeletráépítés ezeket a gondokat megoldja majd.

A képviselő-testület egyhangúlag arról döntött, hogy a végleges megoldás érdekében szakértői véleményt készíttet, amelyre bruttó 1 millió forintot különítenek el.

 

3. Téli időszakra jégpálya biztosítása gyermekek részére

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy az előző évhez hasonlóan az önkormányzat a téli szünetben műjégpályát kíván üzemeltetni a lakosság számára a Kispályán. Az alpolgármester asszony tájékoztatása szerint ez a mobil jégpálya elsősorban a gyermekek számára ad lehetőséget tanulásra, gyakorlásra, a komolyabb korcsolyázási igényekkel rendelkezőket nem tudja kiszolgálni, ezért ők csak abban bízhatnak, hogy az idei évben befagy a horgásztó. A testület tagjai közül többen sajnálatukat fejezték ki, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei egyelőre nem teszik lehetővé komolyabb korcsolyázási lehetőség biztosítását, ám a kisgyermekek és a családok közös programlehetősége érdekében egyhangúlag támogatták, hogy december 31. és január 4. között a Kispályán mobil jégpálya létesüljön, és az erre szükséges anyagi forrást – 1 422 000 Ft-ot – megszavazták.

 

4. Csömöri Kulturális Közalapítvány új tagjának megválasztása

 

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a közalapítvány önkormányzat által delegált tagjai közül Kósa István lemondott, lévén már nem tagja a képviselő-testületnek. A lemondott tag helyett a polgármester Szántóné Hermányos Máriát javasolta, akit a testület egyhangúlag támogatott.

 

5. Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetést negyedévente vagy szükség szerint gyakrabban kell módosítani a valós adatoknak megfelelően. Ezúttal a negyedéves módosításra került sor, amelyben megjelennek az állami pótelőirányzatok, a helyi adóbevételek alakulása, a tartozásállomány, valamint az időközben testületi döntés alapján megvalósult, illetve tervezett beruházások.

A költségvetés megvitatása során a következő kérdések kerültek szóba: a hulladékgazdálkodás kapcsán jelentősen megnövekedett önkormányzati terhek, a komposztálási program támogatásának jelentősége, valamint a következetes adóbehajtás fontossága. Utóbbi kapcsán Fábri István polgármester kifejtette, hogy a helyi adók következetes, ám méltányos behajtása terén komoly eredményeket sikerült elérni.

 

6. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az SZMSZ módosítása az új bizottsági struktúra miatt szükséges. Kifejtette, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladatköre bővült: egy, a természeti és épített környezet védelmével kapcsolatos rendelet megalkotása, valamint helyi értéktár létrehozása is a bizottság hatáskörébe tartozik majd.

Madarasné dr. Hülitzer Katinka javaslatára az SZMSZ-ben rögzítették, hogy a Csömöri Hírmondó példányait évente lefűzve archiválják a könyvtárban.

A testület egyhangúlag elfogadta a javasolt módosításokat.

 

7. Képviselő-testület külső bizottsági tagjainak megválasztása

 

Fábri István polgármester javaslatot tett a külső bizottsági tagok személyére.

Az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság két külső taggal bővült Perlaki Attila és Molnár Csaba személyében, akiknek a jelölését a képviselők egyhangúlag támogatták.

A Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság külső tagjává Rajnai Henriket választották meg, a testület egyhangú támogatásával.

A Népjóléti és Kulturális Bizottságba három külső tagot jelölt a polgármester: Cserhátiné Dula Ilonát, Tenczer Ágnest és Takács Lászlót. Jelölésüket a képviselők egyhangúlag elfogadták.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság két külső tagját, Dr. Bándi Gyulát és Bátovszki Antalt a testület 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett választotta meg.

 

 

8. Külső bizottsági tagok eskütétele

 

Megválasztásukat követően a külső bizottsági tagok letették hivatalos esküjüket. (Dr. Bándy Gyula hivatalos külföldi elfoglaltsága miatt a következő testületi ülésen tette le esküjét.)

 

9. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Pásztor Sándor a Laky-sarki körforgalom irányjelző tábláival kapcsolatos problémára hívta fel a figyelmet.

Madarasné dr. Hülitzer Katinka jelezte, hogy a körzeti megbízott jövő évi jelenléte lakásproblémák miatt veszélybe került. Pásztor Sándor és Fábri István egyaránt arról számoltak be, hogy ismerik a problémát, és egyeztetéseket folytatnak az érintettel.

A doktornő kérdésére Fábri István közölte, hogy a meglévő orvosi rendelőben mielőbb tervezik beteglift beépítését, még az átmeneti időszakban, az új egészségközpont megépítése előtt.

Ugyancsak Madarasné dr. Hülitzer Katinka kérdésére a polgármester tájékoztatást nyújtott a bányarekultivációval kapcsolatos ügy állásáról. Kifejtette, hogy a fővárosi önkormányzat átszervezése miatt az egyeztetések lassan haladnak, új fejleményről az ügyben nem tud beszámolni. A terület ellenértéke az önkormányzat számláján rendelkezésre áll arra az esetre, ha az egyeztetés végeredményeképpen vissza kell fizetni, ám egyelőre a tárgyalások végkimenetele kétséges.

Szántóné Hermányos Mária a Kossuth utca Deák Ferenc utcai végén található lépcső veszélyes voltára, valamint egy Erzsébet utcai közvilágítási problémára hívta fel a figyelmet. Jelezte továbbá, hogy a Major úti HÉV-átjárónál található buszmegálló igen sáros területen keresztül közelíthető meg.

Kadók Ferencné arra hívta fel a figyelmet, hogy a sportcsarnokból veszélyes a kihajtás a Palotai útra, különösen a kerékpárosok számára, mivel az autósokat semmi nem figyelmezteti a váratlanul felbukkanó közlekedőkre.

Fábri István a jelzett problémák orvoslására tett ígéretet.

 

Zárt ülés

Fellebbezés közösségi együttélés szabályainak megsértése ügyében – gyommentesítés elmulasztása

A képviselő-testület elutasította az érintett fellebbezését, és a Polgármesteri Hivatal határozatát helybenhagyta.

 

 

Megszakítás