Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i üléséről

2014 december 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével, teljes létszámmal tartotta meg ülését.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2. Relic-Őr Kft. gyalogátkelőhely őrzésére vonatkozó szerződés megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy mint az köztudott, évek óta gondot okoz a Major úti gyalogátkelőnél a biztonságos átkelés a rendkívül nagy gépkocsiforgalom miatt, ezért az önkormányzat évek óta zebraőrzést végeztet a Relic-Őr Kft.-vel. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság azt javasolta, hogy a lejárt szerződést hosszabbítsák meg azonos feltételekkel, így továbbra is a biztonsági céget bízzák meg zebraőrzéssel. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

3. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az önkormányzat hosszú évek óta részt vesz a Bursa Hungarica támogatási rendszerében, melyben az önkormányzati ösztöndíjrészt a Pest Megyei Önkormányzat, valamint az Emberi Erőforrás Minisztériuma egészíti ki. A pályázat esetében a szociális rászorultság elsődleges szempont.

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a korábbi évek tapasztalata alapján kétmillió forintos keretösszeg elegendőnek szokott bizonyulni, ebből az összegből 35-40 pályázót tudnak támogatni, és a tavalyi évben egyetlen pályázót sem kellett elutasítani.

 

4. Szent László utcai felújítás kivitelezőjének kiválasztása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette, hogy a 230-250 méter hosszú szakasz aszfaltozására, valamint a csapadékvíz-elvezetésre négy cégtől kért ajánlatot a műszaki osztály, amire végül három ajánlat érkezett be. A terület csapadékvíz-elvezetése különösen problémás, ezért az út lejtetésével és szikkasztó árkok létrehozásával kívánják orvosolni a gondokat. A legolcsóbb árat adó cég ajánlatában azonban olyan, irreálisan alacsony tételek is szerepeltek, melyek kétségessé tették az ajánlat elfogadhatóságát. A testület további egyeztetést javasolt a második legkedvezőbb ajánlatot adó céggel, amit a testületi ülés szünetében sikerült telefonon lebonyolítani, így Kósa István képviselő módosító javaslatára a testület a Hajdú Művek Kft. ajánlatát fogadta el 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett.

 

5. Mező u. 3. sz. alatti ingatlan tulajdonrész elővásárlási jogáról való lemondási kérelem

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a korábban tanácsi bérlakásokként funkcionáló ingatlant a kilencvenes években eladták, de az önkormányzatnak maradt tulajdonrésze a hat lakást és udvart magában foglaló, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanban. A lakások és az udvar használatának megoszlása a tulajdonosok között tisztázott. Jelenleg egy lakást kívánnak értékesíteni a tulajdonosok, melyhez az önkormányzat elővásárlási jogáról való lemondó nyilatkozata szükséges. Tekintve, hogy az önkormányzatnak nincs stratégiai szándéka az adott ingatlannal kapcsolatban, ezért a pénzügyi bizottság javasolta, hogy mondjon le az elővásárlási jogról, amit a testület egyhangúlag elfogadott.

 

6. Futballpálya kiegészítő munkálatai

Fábri István polgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy váratlanul adódott egy újabb pályázati lehetőség a TAO-s keretből, melynek segítségével 2,4 millió forintos önrésszel a leendő futballpálya mellett járdát építhetnének, valamint a teniszpálya mellett egy új ivókút elhelyezésére is lehetőség nyílna. Válé Flórián, a Csömör Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, hogy a hetenkénti egyeztetés során merült fel a lehetőség, és amíg a pályát nem adják át, még lehet módosítani a szerződést, és a pálya átadásáig ez a beruházás is elkészülhet. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

7. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Kósa István javasolta, hogy a Major út HÉV felőli oldalán a buszmegállóhoz készüljön járda, vagy legalább a kockakövet távolítsák el. Fábri István jogosnak nevezte a felvetést, és jelezte, hogy a kereszteződést teljesen újra kell tervezni, de addig is ideiglenes megoldásképpen aszfaltos zebra létrehozását javasolja.

Agárdi Mihály a Szedervölgyi úti árok eltömődését, valamint a benzinkútnál egy, a kilátást akadályozó bokor létét jelezte.  Dr. Szarka Zsuzsanna a sikeres ovikoncertről adott rövid beszámolót.

 

 

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésről

 

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg a ciklus utolsó ülését.

 

Fábri István polgármester köszönetet mondott a képviselő-testületnek a négyéves közös munkáért, mely során érdemi viták zajlottak, és reményét fejezte ki, hogy a következő testület is folytatni fogja majd ezt a hagyományt.

 

Ugyancsak napirenden kívül került sor Cserhátiné Dula Ilona védőnő búcsúztatására, aki több mint harminc éven át dolgozott Csömörön védőnőként. Dr. Szilágyi István nyugalmazott háziorvos beszélt arról, hogy a kezdetekben milyen áldatlan körülmények között végezték munkájukat, telefon nélkül, megküzdve a közlekedés hiányosságaival, és hogy a védőnőnek milyen óriási szerepe volt abban, hogy a gyermekek egészségügyi ellátása a nehéz körülmények között is magas színvonalon valósult meg. Ezt követőn Dr. Szarka Zsuzsanna gyermekorvos mondott köszönetet a közös munkáért Cserhátiné Dula Ilonának, aki maga is megosztotta visszaemlékezéseit a hallgatósággal.

 

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2. Beszámoló a főutak felújításáról

Juhos Dávid műszaki osztályvezető képekkel gazdagon illusztrált prezentáció keretében számolt be az elmúlt évek legfontosabb útfejlesztéseiről: a Szabadság út, a Rákóczi út, továbbá a Kakastelep útjainak felújításáról és azok részleteiről. Fábri István polgármester jelezte, hogy a napokban két további útépítés kezdődik meg: a Szent László utca, valamint a Szedervölgyi út felújítása.

 

3. Csömör Nagyközség Helyi Fenntarthatósági programja

Biró Attila alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a szennyvíztisztító kivitelezéséhez kapcsolódó pályázat kapcsán előírás a fenntarthatósági program elkészítése, ugyanakkor az önkormányzat hosszú távú, valódi tartalommal bíró programot kívánt készíttetni, ezért a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezet-gazdaságtan Tanszékét bízták meg a program elkészítésével, ahol nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen.

Dr. Kósi Kálmán erdőmérnök és munkatársai röviden bemutatták az általuk elkészített programot, amely a későbbiekben rugalmasan bővíthető a felmerülő igényeknek megfelelően. A testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el a helyi fenntarthatósági programot.

 

4. Temető és Községgondnokság fejlesztésének lehetőségei

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy két jelentős problémával küzd a település: a temető hamarosan megtelik, ezért bővítése szükséges, továbbá a Községgondnokság zajos működésére sokan panaszkodnak a környékbeli lakók közül. A tervezett fejlesztési program ezt a két problémát együtt igyekszik kezelni, ezért szakembert bíztak meg a lehetőségek felmérésével és a tervezéssel. Ferencz Attila tervező prezentációban mutatta be a terv megvalósíthatósági tanulmányának lényeges pontjait. Ismertette a Községgondnokság telephelyének áthelyezése kapcsán felmerülő lehetőségeket, figyelembe véve az összes szempontot, majd bemutatta a temetőfejlesztés terveit, amely magában foglalja új parkolók kialakítását is. Fábri István jelezte, hogy remélhetőleg a közeljövőben már konkrét tervek készülnek a megvalósíthatósági tanulmány alapján.

 

5. Gyógypedagógiai státusz létesítése a Nefelejcs Művészeti Óvodában

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a két óvodában egy félállású gyógypedagógus lát el összesen nyolcvankét gyermeket. Felhívta a testület figyelmét, hogy az óvoda alapító okirata is kötelezi a fenntartót, hogy a speciális ellátást igénylő gyermekek számára biztosítson foglalkozásokat. A javaslat szerint az új gyógypedagógus a Laky utcai épületben dolgozik majd, míg a jelenleg is a Kacsóh utcai épületben dolgozó félállású gyógypedagógus az ottani gyermekeket egyedül látná el a jövőben.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

6. Megbízási díj biztosítása pszichológus és pedagógiai asszisztens foglalkoztatására a Csömöri Mátyás Király Általános Iskolában

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az iskola igazgatójának korábbi jelzése szerint az EPSZ által nyújtott pszichológiai ellátás nem nyújt megoldást a nehézségekkel küzdő gyermekek számára, hiszen a korábbi gyakorlattól eltérően nem tudják az iskolában biztosítani a fejlesztést. Az iskolában jelenleg három sajátos nevelési igényű, valamint kilencvenkét beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő gyermek van. Szakértői egyeztetések után a bizottság egybehangzó véleménye az volt, hogy heti 12 órában szükséges pszichológus foglalkoztatása, valamint a pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása. A testület mindkét javaslatot egyhangúlag támogatta.

 

7. Gorkij fasor utcai Csömöri Tót Hagyományok Házának bővítési terve

Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a megnövekedett igények miatt egy évvel korábban döntés született a Csömöri Tót Hagyományok Házának bővítéséről, de sajnos nem sikerült azt pályázati forrásból biztosítani. A táncpróbák, rendezvények számára azonban a jelenlegi terület igen szűkösnek bizonyul, ezért a szabadtéri színpad fedésével és mobil oldalfalak építésével átmenetileg meg tudják oldani a kapacitáshiányt, amíg új pályázati lehetőség nem adódik. Fábri István polgármester jelezte, hogy a tervek elkészülte után tud dönteni a testület a támogatásról.

 

 

8. Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítási javaslatai

Biró Attila alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a különböző tulajdonosi körökkel folyamatos egyeztetések zajlanak, és három területen sikerült megállapodni az érintettekkel. A Kálvária alatti kertes mezőgazdasági területekre vonatkozóan módosított szabályozást javasolt, mely minimálisan 2000 négyzetméterben határozza meg a kialakítható telekméretet, és a 10000 négyzetméter feletti ingatlanok esetében lehetővé teszi az épületekben a lakófunkció elhelyezését. A település központjához – településképi védelem miatt – legközelebb eső telektömbben nem, a távolabbiakban (a Keresztekhez vezető úttól távolabb esőkben) az építési tevékenységet csak az ingatlanok településközponttól távol eső részén engedélyeznék, hasonló megfontolásból. A Hunyadi utca és HÉV-vonal által behatárolt területet településközponti vegyes övezetbe kívánják átsorolni. Ennek elsődleges oka az ingatlantömb központi elhelyezkedése, illetve a jelenlegi szabályozás nagyban korlátozza az itteni fejlesztési lehetőségeket, melyek a Major úti kereszteződés átépítése és a HÉV-vonal fejlesztése miatt a közeljövőben aktuálissá válnak. Az alpolgármester emellett javasolta, hogy a 965/1 helyrajzi számú, jelenleg forgalomképtelen, viszont közlekedési szempontból használhatatlan önkormányzati ingatlant nyilvánítsák forgalomképessé. A testület a Kálvária alatti terület szabályozását 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el, míg a többi javaslatot egyhangúlag támogatta.

 

9. Csömör Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2013/2014. évadról szóló beszámolója

Válé Flórián, a Kft. ügyvezetője ismertette a sportcsarnok üzemeltetésére, valamint a szakosztályok működtetésére vonatkozó beszámolóját, valamint a Kft. jövőképét.

Fábri István polgármester hozzáfűzte, hogy a Kft. működésének köszönhetően a szakosztályok száma a duplájára emelkedett, és sokkal több csömöri fiatal és gyermek vált igazolt versenyzővé. Mindemellett számos országos, megyei és körzeti szintű sportrendezvénynek ad otthont az intézmény. A sport Kft. az elmúlt időszakban kisebb költségvetéssel is képes volt önerős fejlesztéseket megvalósítani, valamint rendszeresen nyer el pályázati forrásokat.

 

10. Lakossági komposztálási program

Biró Attila alpolgármester ismertette a korábban már a testület elé került, de további egyeztetésre javasolt program részleteit, melynek keretében az eddigi 180 jelentkező család számára biztosítanak komposztáló berendezést és tanácsadást a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület jóvoltából. Az alpolgármester tájékoztatása szerint a jelentkezők már részt vettek különböző, a témával kapcsolatos rendezvényeken, ezzel is igazolva elköteleződésüket. A komposztálás pedig az önkormányzat érdeke is, hiszen a jelentősen megnövekedett hulladéklerakási díjak mérsékelhetők általa. A 180 db komposztáló vásárlására Biró Attila 1,5 millió forint biztosítását irányozta elő, amit a testület egyhangúlag támogatott.

 

11. A hulladéklerakási díj központi emeléséből származó helyi hátrányok csökkentése – lakossági hulladéklerakás

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat és a Ker-Hu Kft. között létrejött szerződés 2014 májusában lejárt. Ez a szerződés biztosította a lakosok számára, hogy a hulladéklerakóban havonta egy alkalommal maximum egy köbméter lakossági hulladékot térítésmentesen helyezhessenek el. A lakosság sérelmezi ennek a kedvezménynek a megszűnését,  valamint félő, hogy ezáltal újra megnövekedhet a külterületeken az illegális szemétlerakás. A hulladéklerakó tájékoztatása alapján 2013-ban évi 48 tonna hulladékot helyezett el a lakosság ily módon. Ennek a mennyiségnek a térítésmentes elhelyezése évi 780 ezer forintos többletkiadást jelentene az önkormányzatnak. A pénzügyi bizottság javasolta, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítsa ezt a kedvezményt a lakosság számára, ezért tárgyévre arányosan 200 ezer forint elkülönítését javasolta.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

 

12. Ingatlanvásárlási ajánlat a Kálvária erdőn

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról számolt be, hogy egy tulajdonos külföldre költözése miatt az önkormányzat számára kínálja fel az erdőben lévő tulajdonrészét. Javasolta, hogy mivel stratégiai cél, hogy a piaci szereplőkkel szemben az önkormányzat jusson minél nagyobb tulajdonhoz a település egyik legfontosabb erdőterületénél, ezért az önkormányzat szellemisége mindenképpen azt diktálja, hogy fogadják el a javaslatot.

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy egyelőre elvi döntés szükséges, hiszen értékbecslés hiányában konkrét vásárlásról még nem lehet szó. A testület egyhangúlag támogatta az ingatlanvásárlás szándékát.

 

13. Közterületi intézményi és lakossági hirdetőtáblák kihelyezése

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy a hirdetőtáblák kihelyezésével azt a már megindult folyamatot szeretnék erősíteni, mely révén a közterületi tárgyakat a településképnek megfelelően alakítják ki és újítják fel. A hirdetőtáblákat több lépcsőben kívánják felújítani, mivel jelenleg kevés a rendelkezésre álló hirdetési felület a rendezvények és akciók számához képest, a jelenlegi táblák egy része pedig nem méltó a településképhez.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

14. Hyginett Kft. telepbővítéséhez szükséges vezetékes víz kiépítése

Biró Attila alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Hyginett Kft. jelenleg egy több tízmilliárd forintos bővítést folytat, amely szükségessé teszi a vízhálózat bővítését. A tervek szerint ez a 30-as út irányából oldható meg, önkormányzati ingatlanokat is érintve, ugyanakkor nem lehet kérdés, hogy az önkormányzat biztosít-e minden támogatást a bővítéshez, hiszen az a település érdeke. A testület egyhangúlag hagyta jóvá a javaslatot.

 

15. Közlekedésfejlesztési program elindítása

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy egy taxitársasággal sikerült megállapodni a majdani éjszakai járat alapjául szolgáló iránytaxi-szolgáltatás biztosításáról, mely három hónapon keresztül kísérleti jelleggel üzemel majd. A kísérlet célja, hogy kiderüljön, hányan veszik igénybe a szolgáltatást, mivel ez lesz az alapja a későbbiekben egy állandó járat beindításának is. A próbaidőszakban tovább folytatódnak a tárgyalások a BKK képviselőivel az éjszakai közlekedés megteremtésének lehetőségéről, akár valamelyik meglévő járat útvonalának meghosszabbításával, akár a jelenleg is működő szolgálati járatok bevonásával. Az éjszakai iránytaxi-szolgáltatás a kísérleti időszakban az utasok számára ingyenes lesz, és heti két alakalommal, péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjjel a BKK éjszakai járataihoz igazodva üzemel.

 

16. Állami pótelőirányzat változásaival összefüggő költségvetési rendelet-módosítás

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az új számviteli szabályok miatt a pótlólagos állami támogatások, valamint az önkormányzat kiadásában testületi döntések alapján módosítani szükséges a költségvetési rendeletet. Eigler Tamás hozzáfűzte, hogy az önkormányzat költségvetése országos szinten is rendkívül stabilnak számít, pozitív egyenleggel bír, ami az új testület lehetőségeit is meghatározza majd. A testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a rendeletmódosítást.

 

17. Móricz Zsigmond u. alatti ingatlancserék lebonyolítása   

Biró Attila alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy sikerült az utolsó tulajdonossal is megállapodni a korábban már a testület előtt szereplő ügyben, és így minden akadály elhárult a közcélú erdő telepítését célzó ingatlancserék lebonyolítása elől.

A testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta az ingatlancserék lebonyolítását.

 

 

18. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor arra emlékeztette a testületet, hogy hamarosan lejár a közétkeztetési szerződés, amely intézkedés hiányában automatikusan meghosszabbodik. Fábri István jelezte, hogy ez már az új testület feladata lesz.

Agárdi Mihály jelezte, hogy a Laky-sarki bekötőútnál nem működik a sebességmérő tábla.

Dr. Szarka Zsuzsanna javasolta a ciklus ünnepélyes zárását, melyet ő maga Babits Mihály: Hunyt szemmel című versének felolvasásával kezdett meg, majd a testület a Himnusz közös eléneklésével zárta négyéves munkáját.

 

Megszakítás