Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 4-i képviselő-testületi ülésről

2015 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fővel, teljes létszámban tartotta meg ülését.

Napirend előtt Szántóné Hermányos Mária képviselő asszony tartott rövid megemlékezést a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, majd a jelenlévők közösen elénekelték a Szózatot.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Tájékoztató a Falunapok rendezvénysorozatról

 

Fábri István polgármester bevezetőjében megemlékezett az első csömöri falunapról, mely helyi művészek kiállítása köré szerveződött akkor, amikor az országban még nagyon kevés helyen létezett településnap. Bretus Imre igazgatósága idején nőtte ki magát a falunap – a korábbi programokra építve – professzionális rendezvénnyé, G. Tóháti Ilona egykori igazgató pedig a hagyományőrző programok magas színvonalát emelte, a falunapok keretében több éven keresztül valósult meg lakodalmas találkozó. 2011-től az önkormányzat célul tűzte ki a vásáros rész megújítását: a búcsú-hangulat helyett kézműves termékek árusítását részesítették előnyben.

Szeltner László, a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója prezentáció segítségével mutatta be az idei rendezvény leglényegesebb elemeit, kiemelve, hogy körülbelül 50-100 ember munkája áll a sikeres program mögött.

Az igazgató kifejtette, hogy igyekeznek minden évben tematizálni a rendezvényt, ezúttal egy borfesztiválnak adva otthont, ami rendkívüli mértékben emelte a falunapok színvonalát. Az idei évben a látogatói létszám is kiválóan alakult, a szombati napon mintegy 4000 ember vett részt a programon, de a pénteki nyitókoncerten is körülbelül 1200-1500 vendég volt jelen egyidejűleg.

A képviselők köszönetüket fejezték ki a szervezőknek a sikeres program megrendezéséért.

 

3.) Iskola-egészségügyi és területi védőnői munkakörre kiírt pályázat elbírálása

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke arról tájékoztatott, hogy ezt az álláspályázatot korábban két alkalommal írta ki a testület, ám pályázó hiányában vagy a jelentkezők alkalmatlansága miatt érvénytelennek nyilvánították. A jelenlegi kiírás alapján az állásra két érvényes pályázat érkezett be. A bizottság mindkét pályázót meghallgatta, egyikük azonban időközben más állást fogadott el.

Kis Klaudia, az egyetlen pályázó szakmai gyakorlatának egy részét Csömörön töltötte, munkájával, személyével elégedettek voltak munkatársai, felettesei. A bizottság a meghallgatása alapján megfelelőnek találta, alkalmazását javasolta.

A pályázó testületi meghallgatása után a képviselők kérdéseket tettek fel a jelentkezőnek.

A képviselők a későbbiekben zárt ülésen döntöttek a pályázat elbírálásáról

 

4.) Óvodai technikai dolgozók kérelme

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester kifejtette, hogy a pedagógus életpályamodellnek köszönhetően az óvodákban a pedagógusok 2013 őszén átlagosan 60% béremelést kaptak állami támogatásból, majd ez az összeg 2014 szeptemberétől átlagosan 10%-kal emelkedett, míg az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó, nem pedagógus végzettségű dolgozók nem részesültek ilyen béremelésben, és ez bérfeszültséget okoz az intézményen belül.

A technikai dolgozók azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz mint az intézmény fenntartójához, hogy a testület részesítse őket is valamilyen szintű béremelésben, hiszen a legtöbben csupán a szakmai bérminimumot kapják, sokszor több évtizedes munka után.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester 10%-os emelést javasolt.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint kifejezetten költségvetési szempontok alapján nem tanácsos az év közbeni béremelés. A bizottság elnöke jelezte, hogy az állami költségvetés tervezetében szerepel a technikai dolgozók béremelése, ezért javasolta, hogy az erről született döntés után térjenek vissza a kérdésre. Eigler Tamás ugyanakkor hozzátette, hogy a probléma nem csak az óvodai dolgozókat érinti, hanem az iskolában, a szociális alapszolgáltatási központban, valamint a művelődési házban dolgozó közalkalmazottak bére is igen alacsony maradt.

Az óvodai technikai dolgozók béremelésre vonatkozó javaslatát ezúttal 6 igen, 2 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett a testület elutasította, ám a képviselők hozzáfűzték, hogy mindenképpen rendezni kívánják hosszú távon a kialakult méltatlan helyzetet.

 

 

5.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. finanszírozása 2015. június 1-től

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Községgondnokság mint intézmény 2015. május 31-én megszűnik, feladatait a CSÖTESZ veszi át.

A testület egyhangú döntést hozott arról, hogy az önkormányzat támogatási szerződést köt a Kft. finanszírozására, az átvett dolgozók bérszintjének megtartása érdekében, valamint elfogadták a Kft. Javadalmazási Szabályzatát.

A testület döntött a felügyelő-bizottság tagjainak díjazásáról. Ennek értelmében a bizottság elnökét havi bruttó 60 000 Ft, a tagokat havi bruttó 50 000 Ft/fő díjazás illeti meg.

 

 

 

6.) A Pest megyei Kormányhivatal javaslata

 

Király Noémi főépítész ismertette, hogy a kormánymegbízott egy korábbi belterületbe vonási kérelemmel kapcsolatban fejtette ki felülvizsgálati kérelmét, annak ellenére, hogy az esetleges átsorolás törvénybe ütközik. A testület egyhangú döntést hozott arról, hogy a kormánymegbízott javaslatát elutasítja.

 

 

7.) Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Király Noémi főépítész beszámolt arról, hogy a HÉSZ elfogadása óta folyamatosan merülnek fel változtatási igények. Ezúttal a Knippfer Tibor utca lakóitól érkezett kérvény, melyben jelzik, hogy az utca végén tervezett végforduló megépítéséhez nem járulnak hozzá.

A testület egyhangúlag elfogadta a lakók kérését, és ennek alapján a HÉSZ módosítását.

 

8.) Csömör Nagyközség Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata eseti módosításának jóváhagyása

Király Noémi főépítész beszámolt arról, hogy a szakmai vélemény néhány észrevételt tartalmaz, melyek alapján a kiegészítések, átfogalmazások megtörténtek. Kifejtette, hogy a szabályozási tervben részletekbe menően van lehetőség további szabályozásra, illetve a nemrégiben elfogadott településképi véleményezési eljárás rendezi az egyedi eseteket.

Eigler Tamás aggályát fejezte ki a Mókus-árok melletti ingatlanok legmagasabb pontjaként meghatározott értékre vonatkozó módosítás miatt, ezért a képviselők megvitatták a kérdést, és egyhangúlag a módosítás elvetése mellett döntöttek.

A rendelet egészét a testület 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el.

 

9.) Mátyás Király Általános Iskola új tantermi eszközeinek beszerzése

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy az iskolában a 2015/2016-os tanévben 92 elsős kezdi meg tanulmányait, idén is négy első osztály indul, a kimenő három nyolcadikos osztállyal szemben, ezért egy terem átalakítása és felszerelése válik szükségessé. A tanterem bútorozásának becsült költsége az intézményvezető előzetes kalkulációja alapján 700 000 Ft.

A képviselők egyhangúlag támogatták a költségkeret elkülönítését.

 

 

10.) Gyógyír Patika Bt. ingatlanának bejegyzése

 

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta a testületet, hogy formai döntést kell hozni, hiszen a patika már régen rendelkezik az ingatlan földhasználati jogával, és az ingatlant ők építették, a földhivatal kérte utólag a testület jóváhagyását az ingatlan földhivatali bejegyzéséhez, ráépítés jogcímén.

A testület egyhangúlag támogatta a kérelmet.

 

11.) Mókus-árok környezetének telekhatár problémái

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy egy új parkosítási folyamat miatt kezdett el foglalkozni az önkormányzat a Mókus-árok környezetével, melynek során telekhatár-problémákkal szembesültek. Juhos Dávid műszaki osztályvezető arról számolt be, hogy az egyik tulajdonos ingatlanvásárlással rendezni kívánja a kialakult állapotokat, ugyanakkor ennek jogi akadálya van, mivel az ingatlan településhatáron található, és az adott körülmények között csak közterület lehet határos közterülettel, magánterület nem.

A testület egyhangúlag úgy határozott, hogy földmérővel kiméreti a Mókus-árok Csömöri út környezetében lévő részét, valamint az ott található önkormányzati utat, továbbá hogy nem adja el a 0201. hrsz-ú önkormányzati ingatlant, mert annak elidegenítése jogszabályba ütközik.

 

12.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi Költségvetési rendeletének módosítása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a CSÖTESZ átalakítása miatt szükséges a rendelet módosítása, a maradvány átcsoportosítása, valamint a dolgozók bérkompenzációjaA testület egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást.

 

13.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak kérelme

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a SZAK dolgozói, valamint az általános iskola egy technikai dolgozója kérelemmel fordult az önkormányzathoz annak érdekében, hogy a 2012. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban felmerült bankszámla-vezetési, kártyahasználati, valamint készpénzfelvételi díjukat a munkáltató térítse meg, a vonatkozó jogszabályok alapján.

Fábri István polgármester jelezte, hogy korábban más munkavállalói csoportnak is teljesítették ugyanilyen jellegű kérését.

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

 

14.) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 37/2013(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a helyi állattartási rendelet alapján a település belterületén ingatlanonként két eb és azok szaporulata három hónapos korig tartható engedély nélkül. A módosítás azért vált szükségessé, mert pl. a középhegyi résznek kisebb hányada belterületi, nagyobbik hányada üdülőövezeti résznek minősül, és eltérő szabályozás vonatkozik az egyébként azonos típusú ingatlanokra. Tekintve, hogy a Középhegyről számos lakossági bejelentés, panasz érkezett az utóbbi időben, ezért a bizottság javasolja az ebtartásra vonatkozó korlátozás kiterjesztését az üdülőövezetre.

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

 

15.) Útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet

 

Dr. Katona Péter jegyző kifejtette, hogy a rendelet az önerős útépítésben érintett lakosok egymás közti viszonyát rendezi oly módon, hogy egyetlen ingatlantulajdonos se használhassa ki, ha az utca lakóinak többsége önerős útépítésbe kíván kezdeni, akkor az olyan ingatlanok előtt is kénytelenek megépíteni az utat, amelyeknek a tulajdonosa anyagilag nem járult hozzá. Amennyiben tehát az adott utcaszakasz ingatlantulajdonosainak legalább 2/3-a hozzájárul az útépítéshez vagy útstabilizáláshoz, akkor a többi ingatlantulajdonoson is behajtható a részük, erre törvényi felhatalmazás is van.

Fábri István polgármester jelezte, hogy az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai alapján jellemzően nem azok nem fizetnek, akik nem tehetik meg.

A képviselők egyhangúlag támogatták a rendelet megalkotását.

 

 

16.) Lakossági közterületi fejlesztések támogatása

 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy lakossági jelzések szerint a településen néhány útstabilizálási kezdeményezést indítványoztak, és a rendelet célja ezek egységesítése. Ezekhez a kezdeményezésekhez kíván az önkormányzat valamilyen szintű támogatást nyújtani. A polgármester jelezte, hogy amennyiben a vártnál több utca jelentkezne, akkor is megoldanák a támogatást a teljes közművesítettség érdekében.

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy lakossági javaslatok alapján az önkormányzat támogatni kívánja azon közterületi fejlesztéseket, amelyek a középtávú tervekben nem szerepelnek, nagyobb lakossági csoport életkörülményeit javítanák, és az érintett, használó lakosság a társadalmi tehervállalás alapján jelentős anyagi terhet vállalna a megvalósításban. Ilyen fejlesztések lehetnek az útépítések, járdaépítések vagy akár a közvilágítás kiépítése olyan helyen, ahol nem önkormányzati alapfeladat, és minden olyan kezdeményezés, mely közösségek életminőségét javítja a közterületekkel kapcsolatban.

Az önkormányzati támogatás révén elérhető, hogy a fejlesztések ellenőrzött körülmények között, olyan műszaki megoldásokkal valósuljanak meg, amelyek nem terhelik a lakosságot plusz felelősségi kérdésekkel, a megvalósuló részek esztétikuma elfogadható és egységes.

A fenti típusú fejlesztéseket az önkormányzat a bruttó bekerülés 25%-ának mértékéig támogatja.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

A beruházási tanácsnok ismertette a Formás utca, Asztag utca és Csömöri út közé eső szakaszának útstabilizálására vonatkozó műszaki megoldási javaslatot, amelyre a műszaki osztály több árajánlatot kért. A beérkezett árajánlatok alapján az önkormányzat a Komjáthy-Design Kft.-t bízta meg, és az útstabilizálás önkormányzatra eső részeként elkülönített bruttó 1 950 000 Ft-ot.

 

17.) VODAFONE bázisállomás bérleti szerződése

 

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette, hogy az előző testületi ülésen elnapolt napirendi ponttal kapcsolatban az egyeztetés megtörtént, a cég számára a legkedvezőbb megoldás, ha a bázisállomást 300 méteren belül áthelyezik.

Az önkormányzat a jelen szerződés egy évre történő, határozott idejű meghosszabbítását javasolja, és ezen időszak alatt megvizsgálják az áthelyezés lehetőségét.

Eigler Tamás kifejtette, hogy ez a bázisállomás, ilyen műszaki tartalommal 2016. december 31-ig állhat, és azt várja a cégtől, hogy tegyenek olyan javaslatot, ami a településképbe illeszkedő, 21. századi műszaki és esztétikai megoldást tartalmaz.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

18.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy Juhos Dávid műszaki osztályvezető a versenyszférában folytatja pályafutását, ezért álláspályázatot írtak ki a helyére. Hasonló okból távozik a műszaki osztály egy másik dolgozója is.

A Polgármesteri Hivatalban nyugdíjazás miatt új anyakönyvvezető kezdte meg munkáját.

A CSÖTESZ működésének zökkenőmentességét biztosítandó a Kft. egy általános helyettes foglalkoztatása mellett döntött, a vezetői álláspályázaton is részt vevő Kulich Gábor személyében. A CSÖTESZ-szel kötött megállapodás értelmében a szemétszállítással kapcsolatos lakossági ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban zajlik majd. Tihanyi Ferenc az M0 szervizútján történt halálos kimenetelű baleset kapcsán javasolta, hogy az önkormányzat alakítson ki lámpás kereszteződést.

Fábri István válaszában kifejtette, hogy folyamatosan zajlanak az egyeztetések, mivel az M0 szervizút Major úti kereszteződése is baleseti gócpont.

KÉP:

 

Zárt ülés

Iskola-egészségügyi és területi védőnői munkakörre kiírt pályázat elbírálása

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Kis Klaudia pályázót iskola-egészségügyi és területi védőnői munkakörbe 2015. augusztus 15-től, négy hónapos próbaidővel kinevezi.

 

Megszakítás