Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-i képviselő-testületi üléséről

2015 december 07. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 7 fővel tartotta meg rendes ülését.

Az ülés keretében napirenden kívül köszöntötték dr. Fogd Mihályné korábbi önkormányzati képviselőt, aki nem tudott részt venni a 25 éves október jubileumi ünnepségen, így utólag vette át az erre az alkalomra készült oklevelet.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Számlavezető pénzintézet kiválasztása

Zsarnai Béla pénzügyi szakértő ismertette, hogy hét bank versenyeztetésével, összesen három fordulóban választották ki az önkormányzat és intézményeinek számlavezető bankját a következő 5 évre. A tárgyalások eredményeképpen az eddigi számlavezető Raiffeisen Bank ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, ugyanakkor sikerült a korábbinál lényegesen előnyösebb feltételeket elérni, mintegy harmadára mérsékelni a banki költségeket az elkövetkező évekre. Ez éves szinten milliós nagyságrendű megtakarítást jelent a településnek.

A képviselő testület egyhangúlag támogatta, hogy az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzati intézmények számlavezetési feladatainak ellátásával 2016. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra a Raiffeisen Bank Zrt.-t bízza meg.

 

3.) Hatósági észrevétel a Nefelejcs Művészeti Óvoda névhasználatának felülvizsgálatára

 Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a Magyar Államkincstár illetékes irodája kifogásolta, hogy az óvoda neve nem egyedi, más településen is hívnak így intézményt.. Dr. Szarka Zsuzsanna észrevételezte, hogy indokolt lenne a névválasztás felülvizsgálata, mivel az óvodák neve nincs benne a köztudatban, nem használják azokat. Reikortné Bálint Zsuzsanna közoktatási szakértő válaszában kifejtette, hogy a rövid határidőre való tekintettel a lehető legegyszerűbb megoldást javasolják, és a későbbiekben a pedagógusokkal, szülőkkel is egyeztetve kezdeményezni fogják az óvoda és a tagóvoda nevének felülvizsgálatát.

A testület egyhangúlag támogatta, hogy az óvoda nevét Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda, a Kacsóh P. utcai tagóvodáét pedig Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda Kéknefelejcs Tagóvodája névre módosítsák.

 

4.) Pest megye önálló NUTS2-es régióvá válásának támogatása

Fábri István polgármester ismertette Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének és a megyei miniszteri biztosnak a megkeresését, melyben kezdeményezték, hogy – elsősorban az uniós forrásokhoz való előnyösebb hozzáférés miatt – Pest megye Budapesttől független, önálló statisztikai régióvá váljon. Ennek fő indoka, hogy míg Budapest az Európai Unió fejlettebb régióihoz tartozik, addig Pest megye települései nem állnak ugyanezen a fejlettségi szinten, mégsem jogosult olyan mértékű és feltételrendszerű uniós támogatásokra, mint a többi magyarországi régió. A közgyűlés ezért minden Pest megyei település önkormányzatát megkereste azzal a kéréssel, hogy támogassák a javaslatot.

A polgármester felhívta a figyelmet arra is, hogy a közvetlen agglomerációs települések számára a módosítás akár hátrányokkal is járhat, például a közösségi közlekedési támogatások vonatkozásában, ám remélhetőleg a szakértők erre is felkészültek és képesek megoldást kínálni.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta Pest megye önálló NUTS2-es régióvá válását.

 

5.) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálata

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a jogszabályi változások miatt szükségessé vált a Szociális Alapszolgáltatási Központ működési feltételeinek és alapító okiratának módosítása, bár a törvény végrehajtási rendelete még nem jelent meg. A változás lényege, hogy a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatásokat januártól egy szakmai egységként kell működtetni, és az alapfeladatokon túl a speciális feladatokat járási szintre kerülnek át.

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felhívta a testület figyelmét, hogy a törvényi változások miatt várhatóan az önkormányzatra többlet feladatok és költségek hárulnak abban az esetben, ha a jelenlegi szolgáltatási színvonalat továbbra is fenn kívánják tartani.

A testület egyhangúlag támogatta az önálló intézményi egységek egyesítését.

 

6.) A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a Sodexo Magyarország Kft.-vel a gyermekétkeztetés biztosítására megkötött szerződést a jogszabályi változások miatt szükségessé vált módosítani, mivel a törvényben előírt minőséget csak magasabb nyersanyagárak mellett lehetséges biztosítani. A tárgyalások eredményeképpen a gyermekétkeztetés költsége mindössze 4,5%-kal emelkedik. Az osztályvezető beszámolt arról is, hogy az óvodában a gyermekek jelentős része ingyenes étkezést vehet igénybe, és az iskolában is kedvezményesen, vagy ingyenesen étkeznek a szociálisan rászorulók, így az emelés őket nem, vagy kevésbé érinti.

A testület egyhangúlag támogatta a módosításról szóló javaslatot.

 

7.) A Rubeola FC-nek nyújtandó támogatás megvitatása

Tihanyi Ferenc, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnökhelyettese emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a Rubeola FC korábban a versenyeztetési költségek finanszírozását kérte az önkormányzattól. Júliusban a testület másfél millió forintos támogatást ítélt meg. Ennek felhasználásával a sportegyesület elszámolt, és ezúttal a korábban igényelt fennmaradó részét kérik támogatásként.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság arra kérte a sportegyesületet, hogy tegye átláthatóvá a költségvetését. Bár az önkormányzati támogatások vonatkozásában ez megtörtént, a bizottság fontosnak tartja, hogy a közpénzből támogatott szervezetek teljes pénzügyi átláthatósággal rendelkezzenek a jövőben.

Fábri István polgármester javasolta, hogy a jövő évi költségvetés előkészítése kapcsán vizsgálja meg az önkormányzat annak a lehetőségét, hogy általában a sportcsapatok számára ne naptári évre, hanem bajnoki évre határozza meg a támogatást.

A testület egyhangúlag jóváhagyta, hogy 800.000 Ft-tal támogatja a Rubeola Fc-t.

 

8.) Helyi telekadó rendelet módosítása

Fábri István polgármester ismertette, hogy 2012-ben és 2013-ban a testület módosította az adórendeletet, és míg korábban a beépítetlen telkek 800 m2 feletti telekrésze adómentes volt, addig az igazságos közteherviselés érdekében ezt a kedvezményt eltörölték. Az időközben beérkezett lakossági jelzések, észrevételek alapján a polgármester javasolta, hogy ha nem is adómentességet, de 50%-os kedvezményt biztosítsanak az ilyen ingatlanok telekadója esetében a 800 m2 feletti telekrészre, mivel a nagy telkek kialakulása korábban általában nem a tulajdonosok kérésére, hanem a rendszerváltás előtti, sokszor központilag elhatározott telekalakítás megörökölt következménye, továbbá a tulajdonosok gyakran idős emberek.

Szántóné Hermányos Mária és dr. Szarka Zsuzsanna felvetették, hogy célszerű lenne szociális alapon differenciálni a telekadó mértékét, de dr. Katona Péter jegyző felhívta a figyelmet, hogy adó esetében erre nincs törvényi lehetőség.

A telekadó módosítására vonatkozó polgármesteri javaslatot képviselők 3 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a nem támogatták..

 

9.) Talajterhelési díj rendelet módosítása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a rendelet módosítására kizárólag formai okokból, törvényi változások miatt van szükség, tartalmában nem módosul.

A testület egyhangúlag támogatta a formai módosítást.

 

10.) A Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek nyújtandó támogatás megvitatása

Tihanyi Ferenc, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnökhelyettese ismertette a Csömör ÖTE 3 millió forintos támogatási kérelmét, melyben az év során felmerült többlet költségek és eszközbeszerzések utólagos finanszírozását kérték az önkormányzattól. A költségeket az egyesület tagi kölcsönökből fedezte, ezt kívánják a támogatásból visszafizetni.

Fábri István polgármester kifejtette, hogy célszerű lett volna a tagi kölcsönök felvétele előtt egyeztetni az igényeket az önkormányzattal, hogy a testületnek érdemi lehetősége legyen dönteni arról, hogy kívánja-e támogatni a beszerzéseket és eszközvásárlásokat, szükségesnek ítéli-e azokat. Az önkéntes tűzoltók munkáját a testület maximálisan elismeri és lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni.

Kadók Ferencné, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese emlékeztette a testületet, hogy korábban 2,5 millió forintos éves támogatást nyújtottak a szervezetnek, és a jelenlegi támogatási kérelem alapján a túlköltekezés mértéke igencsak jelentős, ráadásul előzetes egyeztetés nélkül történt.

A testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy 1,2 millió forint rendkívüli támogatást nyújt a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére.

 

11.) Villamos energiaszolgáltató kiválasztása a 2016. évre

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az intézmények villamosenergia-ellátására, valamint a közvilágítás biztosítására két cégtől, az MVM-től és az ELMŰ-től kértek ajánlatot. A jelenlegi szolgáltató, az ELMŰ ajánlata bizonyult kedvezőnek, amit a bizottsági elnök elfogadásra javasolt. A bizottság elnöke kiemelte, hogy az ártárgyalásoknál előnyösnek bizonyult a rövid távú, egy éves szerződés az önkormányzat számára.

A testület egyhangúlag támogatta, hogy 2016. évre az ELMŰ-vel szerződést köt a villamosenergia-ellátásra.

 

12.) Polgármester jutalmazása

A törvény szerint a polgármester éves jutalmazását kötelezően nyílt ülésen kell tárgyalni. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette javaslatát, mely szerint a polgármester egyre növekvő feladatainak magas színvonalú ellátására, gyakran munkaidőn túli jelenlétére a többletteljesítményből fakadó eredmények elismeréseképpen másfél havi javadalmazásának megfelelő jutalom megállapítását ajánlja.

Dr. Szarka Zsuzsanna felhívta a figyelmet, hogy a Csömör méretű települések esetében a polgármesteri javadalmazás az elmúlt években csökkent, a terhek azonban emelkedtek, ezért 2 havi jutalom megállapítását javasolta.

A testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot.

Fábri István polgármester, aki a napirendi pont tárgyalásánál és a szavazásnál nem vett részt, utólag megköszönte a testületnek a jutalmat, és jelezte, hogy az eredetileg javasolt másfél havi jutalomnál többre nem tart igényt, hisz a jutalomkeret a múlt évihez képest más önkormányzati intézményeknél sem nőtt idén, ezért a többletet közcélra fogja felajánlani.

 

13.) Beszámoló a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2014/2015. bajnoki évéről

Válé Flórián, a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette az önkormányzati tulajdonú kft. elmúlt évi működését, a személyi feltételek alakulását, az elvégzett feladatokat, fejlesztéseket, beruházásokat, valamint a szakosztályok működését. Az ügyvezető kifejtette, hogy a Sport Kft. idén is eredményesen pályázott a TAO-s forrásokra, ezért a fejlesztések töretlenül folytatódnak a jövőben is.

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

14.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a költségvetés alakulását és az időközben bekövetkezett lényeges változásokat. Kifejtette, hogy az iparűzési adóbevétel mintegy 100 millió Ft-tal haladja meg a tervezettet.

Fábri István polgármester javasolta, hogy a jövőben már év elején fontos előre tervezni az év közbeni fejlesztéseket, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján előre el lehet különíteni egy költségkeretet az év során felmerülő károk orvoslására, hiszen minden évben adódik valamilyen megoldandó probléma.

A költségvetési rendelet tárgyalása során vitatták meg a képviselők részletesen az önkormányzati intézmények dolgozóinak jutalomkeretét. A pénzügyi bizottság a havi juttatás 70%-os mértékének megfelelő jutalomkeretet javasolt, amit dr. Szarka Zsuzsanna és dr. Hülitzer Katinka (utóbbi eredetileg 100%-ot javasolt) módosító indítványára, 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a testület 80%-ra módosított. A keretet az intézményvezetők differenciáltan oszthatják szét a munkavállalók teljesítményének függvényében.

A költségvetési rendelet módosítását a testület egyhangúlag fogadta el.

 

15.) 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette az elmúlt években elvégzett belső ellenőrzéseket, majd a 2016. évre vonatkozó javaslatokat. A testület úgy döntött, hogy az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a következő évre vonatkozóan az alábbi belső ellenőrzéseket rendeli meg: a Csömöri Polgármesteri Hivatal munkaerő-gazdálkodásának ellenőrzése; besorolások helyességének vizsgálata az önkormányzat és intézményei esetében.

Az utóbbi ellenőrzés aktualitását az adja, hogy az idei év során egy óvodai dolgozót a korábbi intézményvezetés hibásan sorolt be, és a törvényi előírásoknak megfelelő átsorolás év közben többletköltséget eredményezett az önkormányzatnak

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

16.) Közterületi vízelvezetési fejlesztések – Széchenyi út Laky saroktól induló szakasza – tervezése

Benkó Gábor műszaki osztályvezető arról számolt be, hogy a Széchenyi út Laky-saroktól induló szakaszának csapadékvíz-elvezetési problémáinak kezelésére irányuló tervezés során sikerült meghatározni a problémák forrását és így azokra érdemi megoldási lehetőséget találni. Mint kiderült, a Laky-sarki körforgalom építése során ugyan készült vízelvezetési rendszer, ám az jelenleg nem tölti be a funkcióját.

 

17.) Mókus utcai ingatlan ügye

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a HÉSZ eseti módosításának véleményezési szakasza lezárult, az abban foglalt hivatalos észrevételeket a műszaki osztály megvizsgálta és elfogadásra javasolja.

A testület egyhangúlag támogatta a véleményezési szakaszban megfogalmazott észrevételeket.

 

18.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Dr. Szarka Zsuzsanna újfent felhívta a figyelmet a Vágóhíd utca szennyvíz- és vízelvezetési problémáira.

Tihanyi Ferenc kifejtette, hogy a DMRV-vel folytatott egyeztetések alapján úgy tűnik, hogy a környék problémáit csak a szennyvíztisztító bővítése fogja megoldani.

Fábri István felhívta a figyelmet, hogy a bővítés mellett az illegális bekötéseket is orvosolni szükséges, mert ezek is a probléma forrását jelentik.

Madarasné dr. Hülitzer Katinka felhívta a testület figyelmét, hogy a környezeti hatásokkal összefüggő károk esetében lehetőség van pályázni a vis major keretből. Dr. Katona Péter jegyző jelezte, hogy az önkormányzat biztosítása több esetben fedezi a kárrendezést, de néhány esetben valóban szükség lehet a pályázatra.

Fábri István polgármester a nagypályás focicsapat utóbbi sikereit méltatta, továbbá arra kérte fel a testület tagjait, hogy véleményezzék a következő évi testületi ülések időpontjára tett javaslatát.

 

 

A legközelebbi képviselő-testületi ülés december 17-én lesz.

Megszakítás