Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi üléséről

2015 december 07. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fővel, teljes létszámban tartotta meg rendes ülését.

 

Az ülés keretében napirenden kívül fogadták a Mountain Bike Európa-bajnokság váltóversenyén 6. helyezést elért csapatot (Juhász Zsolt, Valter Attila, Benkó Barbara, Dina Márton), melynek három tagja és edzője is csömöri illetőségű. Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy ez minden idők eddigi legjobb magyar mountain bike eredménye. A polgármester egyben hivatalosan bejelentette, hogy a jövő évi Bringafesztivál keretében Csömörön rendezik a magyar bajnokságot, ami az olimpia előtt az utolsó megmérettetés a kerékpárosok számára.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A Sodexo Zrt. kérelme szerződésmódosításra

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a 2013. január 1-től közétkeztetést végző Sodexo Zrt.  8%-os áremelési kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mivel a szeptember 1-jével életbe lépett EMMI-rendelet nem várt nyersanyagköltség-emelést okozott.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester beszámolt arról, hogy folyamatos egyeztetések folynak a céggel, ugyanakkor abban az esetben van érdemben tárgyalni a kérdést, ha a Sodexo részletes kimutatást mutat be a mennyiségekről és az árakról. Az alpolgármester asszony jelezte, hogy tudomása szerint más közétkeztetést végző cégek is árat emeltek a rendeletmódosítás után. Az elmúlt időszakban számos egyeztetés és konyhaváltás révén sikerült elérni, hogy a csömöri közétkeztetés minősége jelentősen javuljon, de amennyiben az ár tartása a minőség romlását eredményezné, mindenképpen meg kell fontolni az ár emelését.

Fábri István polgármester javaslatára a testület (7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy további információkat kér be a Sodexo Zrt.-től, és ennek alapján hoz döntést az áremelésről.

 

3.) A Nefelejcs Művészeti Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkaterve

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a képviselő testületnek véleményezési joga van az intézmény munkatervével kapcsolatban, melyet az önkormányzat oktatási referense véleményezett is.

Unyi Tamara óvodavezető beszámolt arról, hogy az intézmény gyakorlati működésének ismerete nélkül nem szeretett volna drasztikusan változtatni, ezért a munkaterv nagymértékben megegyezik az előző évivel, kiegészítve az újabb rendeletek követelményeinek beépítésével, ami sajnos még az eddiginél is több adminisztratív terhet ró az óvodai dolgozókra (pl. belső ellenőrzési csoport létrehozása és működtetése).

A testület egyhangúlag elfogadta az óvoda munkatervét. Fábri István polgármester kifejtette, hogy hosszú távon célszerű megfontolni, hogy a két tagóvoda külön intézményként működjön, eltérő nevelési programmal, ezzel alternatívát, választási lehetőséget kínálva a csömöri szülőknek.

 

4.) A Mátyás Király Általános Iskola részére szakemberek foglalkoztatása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester beszámolt arról, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből, az általános iskolás korú gyermekek színvonalas ellátása érdekében az elmúlt tanévben biztosította 1 fő pedagógiai asszisztens, valamint 1 fő pszichológus bérének fedezetét. A két szakember foglalkoztatása a 2015/2016-os évben is indokolt, az iskola tanulói létszámának növekedése miatt is.

A testület egyhangúlag támogatta a szakemberek további foglalkoztatását.

 

5.) A helyi címerről, zászlóról, logóról és a település nevének használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy míg a csömöri címer és zászló használatáról létezik szabályozás, addig a logó és a településnév használatát helyi jogszabály nem rendezi. A bizottság ezért olyan rendeletet alkotott, amely a helyi jelképek használatát szabályozza. A testület megvitatta a rendelettervezetet, majd a javasolt módosításokkal egyhangúlag támogatta azt.

 

6.) Együttműködési megállapodás települési jelképek használatára helyi termékek esetében

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette azt a szerződéstervezetet, melyet az önkormányzat a helyi kézműves termékek forgalmazóival kíván megkötni annak érdekében, hogy a minőségi, országos hírű termékek esetében a Csömör logó szerepeljen a termékek csomagolásán. Az önkormányzat jelenleg két céggel tervez egyedi megállapodást kötni, a gyümölcsborokat forgalmazó Sápi Fruit Wines Kft.-vel, valamint a Kürcsi őskalácsot forgalmazó Kürcsi Kft.-vel. A testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot mindkét cég esetében.

 

7.) Mókus utcai ingatlan ügye

Király Noémi főépítész ismertette, hogy az önkormányzat korábban úgy határozott, hogy a kérdéses területre vonatkozóan a későbbiekben hoz döntést az építménymagasságot illetően, mivel nem volt lehetőség értelmezni, hogy a szabályozás pontosan milyen épület elhelyezésére ad lehetőséget.

A kérdéses ingatlanra vonatkozóan a tervező bemutatta a terveket, amelyekből kiderült, hogy az utcáról egyszintes, a telek felől kétszintes ingatlanról van szó.

Eigler Tamás jelezte, hogy a bemutatott építményjelleget az adott területen elfogadhatónak tartja, lévén a pesti oldalon is hasonló ingatlanok épültek a Mókus-árok mentén, ugyanakkor más, az utcában lévő ingatlanok esetében az egységes utcakép nem megvalósítható.

Király Noémi főépítész javasolta, hogy az önkormányzat növelje meg az ingatlan megengedett építménymagasságát annak érdekében, hogy a bemutatott tervek szerint lehessen kivitelezni az építményt.

Fábri István polgármester a napirendi pont elnapolását ajánlotta, melyet a testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

 

8.) A települési hulladékgazdálkodásról szóló 12/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítása  

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a hulladékgyűjtési tevékenység kapcsán beérkező panaszok kivizsgálása és kezelése érdekében a CSÖTESZ felvételeket kíván készíteni a gyűjtőedények ürítéséről, visszahelyezéséről, valamint a szelektív zsákok eltávolításáról. A felvételeket elkészítésük után 10 napig őrzik, majd megsemmisítik. A felvételek olyan kérdések tisztázására alkalmasak, mint a gyűjtőedények sérülésével kapcsolatos felelősség, vagy a szelektív zsákok tartalmának igazolása.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

9.) Petőfi Sándor Művelődési Ház előirányzatának átcsoportosítási kérelme

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette a művelődési ház átcsoportosítási kérelmét, hozzátéve, hogy az intézmény gazdálkodása racionális, nem igényel plusz keretet.

A képviselők egyhangúlag elfogadták  a javaslatot.

 

10.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési  Szabályzatának módosítása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az intézmény SZMSZ-ét módosítani szükséges, mivel két függelékkel – stratégiai terv, szakmai továbbképzési terv – kívánják kiegészíteni azt.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

11.) A közterület rendjéről szóló rendelet módosítása

Vadász László igazgatási ügyintéző ismertette a tervezett módosításokat, melyek a nagyobb teherbírású gépjárművek behajtására vonatkoznak azokba az utcákba, amelyek nem alkalmasak a terhelésre. Ezen utcák esetében az önkormányzat súlykorlátozást vezetett be, és engedélyhez kötötte a behajtást.  A módosítások a behajtással kapcsolatos szabályokra vonatkoznak, illetve kiegészítik azokat.

A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 

12.) Helyi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Vadász László igazgatási ügyintéző beszámolt a rendelettervezetről, mely szabályozza egyebek mellett a zöldhulladék-égetésre és a faültetésre vonatkozó szabályokat, valamint a bűzös anyagok kezelésével és a porképződés megelőzésével kapcsolatos rendelkezéseket.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a különböző lakossági igényeknek megfelelően fokozatosan vezeti be a zöldhulladék otthoni elégetésének tilalmát, hangsúlyt fektetve a lakosság előzetes tájékoztatására, valamint az alternatív megoldások kidolgozására.

Az erre vonatkozó módosításokkal együtt a testület egyhangúlag elfogadta a rendeletet.

 

13.) Sportolói támogatás iránti kérelem

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette Balaska Márk támogatási kérelmét, aki komoly eredményeket ért el rangos kajakversenyeken, és nagy esélye van a következő olimpiai kijutásra. A testület egyhangúlag elfogadta, hogy Balaska Márk felkészülését az önkormányzat 100 ezer forint összeggel támogassa.

 

14.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Csömör Nagyközség Önkormányzata továbbra is vegyen részt a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban, melynek révén a tehetséges, ám hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok lehetőséget nyernek felsőfokú tanulmányok folytatására.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

15.) A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás tervezete

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a költségvetés módosítására az aktuális változások átvezetése miatt van szükség. Eigler Tamás kifejtette, hogy szeretnék még az eddigieknél is átláthatóbbá tenni a költségvetést.

A testület egyhangúlag jóváhagyta a módosítást.

 

16.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2012‒2016. járdafelújítások és közösségi park létrehozása

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a tervek szerint a program keretében megkezdődik az Árpád utcában az ófalui közösségi tér kialakítása. Idén a tereprendezési, parkosítási munkák készülnek el, majd a koncepció szerint tavasszal indul meg egy olyan tematikus park létrehozása, amely természet közeli anyagokból felépülő népi játszóteret tartalmaz, valamint őshonos növényeket mutat be.

Az idei évben megkezdődik az Ulicska gyalogút Petőfi S. utca és HÉV-alagút közötti szakaszának felújítása, a Kossuth L. utcai gépkocsibeállók felújítása, valamint a Széchenyi út és Laky sarok esővíz-elvezetési rendszerének fejlesztése is.

A képviselők egyhangúlag jóváhagyták a tervezett fejlesztéseket.

 

17.) Promo-Sün Kft. kérelme büfé üzemeltetésére a csömöri horgásztó területén

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette a Promo-Sün Kft. kérelmét büfé üzemeltetésére a csömöri horgásztó területén. Fábri István polgármester kifejtette, hogy maga az ötlet támogatásra érdemes, és a kérelmező céggel is jó üzleti kapcsolat alakult ki a helyi rendezvényeken való részvételek során, ugyanakkor a pénzügyi bizottság és dr. Katona Péter jegyző egyaránt jelezték, hogy a horgásztó jelenlegi bérleti szerződése nem teszi lehetővé a szerződéskötést, az felülvizsgálatot igényel. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a kérelmet nem utasítja el,  csupán a szerződés részleteinek tisztázásig elhalasztja a döntést.

 

18.) Formás utca aszfaltozásával kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a nagyrészt önerős útépítés önkormányzati támogatása a vártnál magasabb volt, ugyanakkor lakossági többletbefizetés is érkezett. A bizottsági elnök javasolta, hogy ebből az összegből elsőként az önkormányzat többletkiadását fedezzék, majd a fennmaradó összeget fordítsák az adott közterületre.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

19.) Önkormányzat részvétele az önerős útépítésekben

Fábri István polgármester ismertette a rendelettervezetet, mely szerint az önkormányzat a frissen kialakult gyakorlatnak megfelelően a teljes bekerülési költség 25%-áig támogatja az önerős útépítéseket. A polgármester ugyanakkor kifejtette, hogy az általános szabályozás akár visszaélésekre is lehetőséget ad, ezért meg kell hagyni a képviselőtestület azon jogát, hogy egyedileg döntsön az önerős útépítések támogatásáról, ezért a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot visszavonta.

 

20.) Főutak közlekedésbiztonsági fejlesztése – 2015 őszi munkák

Benkó Gábor műszaki osztályvezető elmondta, a fő probléma az M0 szervizút és a Laky-sarki bekötőút kereszteződésében, hogy nehezen lehet meglátni a kereszteződést. Folyamatos tárgyalások folynak a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, ám az előrelépés nehézkes. Lehetőség van azonban arra, hogy a kezelő hozzájárulásával az önkormányzat valósítsa meg a közlekedésbiztonsági intézkedéseket.

Döntés született arról, hogy hosszú távon az M0 szervizút és a Laky-sarki bekötőút veszélyes kereszteződésében az önkormányzat körforgalom létesítését kezdeményezze a bekötőút közútkezelőjénél, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél. A Laky-sarkon kialakított körforgalomhoz hasonlóan a tervezés költségeit az önkormányzat magára vállalná. Azonban a  tervezett körforgalom kialakításáig is  tenni kell a kereszteződés biztonságosabbá tételéért, ezért a testület úgy döntött, hogy az útszakasz jobb átláthatósága érdekében idén irányjelző, előrejelző táblákat helyez ki, valamint az önkormányzati kezelésben lévő mellékutakon útburkolati jelekkel, forgalomlassító rázókkal és prizmákkal jelzik előre a kereszteződést. Emellett a Magyar Közút Kezelő Nonprofit Zrt. várhatóan további közlekedésbiztonságot javító intézkedéseket tesz a szervizúton, saját költségén.

Ugyancsak a közlekedésbiztonsági fejlesztések keretében a belterületi gyalogátkelőhelyeket jelző táblák sárga fényvisszaverő hátteret kapnak a jobb láthatóság érdekében.

A testület egyhangúlag támogatta az elhangzott javaslatok megvalósítását.

 

22.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Dr. Szarka Zsuzsanna javasolta, hogy sárga felvezető csíkok megerősítésével segítsék elő, hogy a Rákóczi úti „fekvőrendőrt” könnyebben észre lehessen venni.

Dr. Katona Péter jegyző a középhegyi lakosok kérését tolmácsolta, akik a gyalogos közlekedés balesetveszélyes voltára hívták fel a figyelmet, és kérik, hogy az emelkedő, rosszul belátható útszakaszon épüljön járda.

Szántóné Hermányos Mária ugyancsak egy lakossági jelzést tolmácsolt, mely szerint az illető bejelentésére nem érkezett hivatalos válasz 30 napon belül. Fábri István polgármester úgy vélte, hogy a nyáron történt személyi változások okozhattak csúszást, mivel a hivatal minden esetben törekszik a törvényi határidők betartására.

Megszakítás