Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i képviselő-testületi üléséről

2015 szeptember 21. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fővel, teljes létszámban tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Képviselői tanúsítványok átadása

 

Dr. Urbanics Gábor, a Gödöllői Járási Hivatal vezetője tanúsítványt adott át az önkormányzati képviselőknek arról a képzésről, melyen a járási hivatal szervezésében jogi, gazdasági és társadalmi ismeretekkel gazdagodtak. A hivatalvezető egyben méltatta Csömör igen gazdag programkínálatát, hangsúlyozva a civil kezdeményezések jelentőségét.

 

 

3.) Településfejlesztési koncepció

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy az elmúlt években módosultak a településrendezés országos szintű jogszabályi keretei. A módosítások értelmében lehetőség nyílik a településfejlesztési koncepció aktualizálására. Király Noémi főépítész jelezte, hogy a módosított dokumentum jobban illeszkedik majd az új településfejlesztési eszközökhöz, és igazodik a legutóbbi koncepció elkészítése óta történt változásokhoz; a korábbi verzióban ugyanis még nem szerepelnek olyan jelentős fejlesztések, mint például az egészségügy helyi rendszerének átalakítása, az infrastrukturális fejlesztések stb.

A testület egyhangúlag támogatta, hogy új településfejlesztési koncepciót készíttet, és felkéri a KASIB tervezőirodát a fennálló szerződés alapján a koncepció elkészítésére.

 

 

4.) Iskola és zeneiskola fenntartásának önkormányzati átvállalása

 

Fábri István polgármester kifejtette, hogy 1990 és 2013 között Csömör a helyi igényeket és sajátosságokat figyelembe vevő, gyermekközpontú iskolát működtetett, melyet a mindenkori önkormányzat magáénak érzett és maximálisan támogatott. 2013-ban azonban az új köznevelési törvény alapvetően új helyzetet teremtett. A csömöri Polgármesteri Hivatal azon kevés települési önkormányzatok közé tartozott az országban, amely vállalta a helyi iskola és zeneiskola működtetését, ám ez csupán az infrastruktúra biztosítására és fenntartására, a technikai dolgozók alkalmazására vonatkozik, mivel a fenntartói jogok függetlenek a helyi önkormányzattól. Csömör Nagyközség Önkormányzata a működtetésen felül számos szakmai feladat költségét átvállalja, és egyéb módon is igyekszik közvetett eszközökkel segíteni a pedagógiai munkát, ám abba érdemi beleszólása nincs.

Az elmúlt időszak során bebizonyosodott, hogy az oktatási rendszer átszervezésének semmiféle pozitív hozadéka nem volt, sőt, számos problémát okoz, hogy a szakmai vezető Gödöllőn van, és csupán évente néhány alkalommal látogatja meg az iskolát.

A helyi közösségnek semmiféle beleszólása nincs saját gyermekeinek oktatásába, nevelésébe. Annak ellenére, hogy Csömörön az országban elsők között alakult intézményi tanács, annak ülésein a fenntartó nem vesz részt, így nem tud hatékonyan működni.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester arról számolt be, hogy a KLIK bármilyen jószándékú is, a rendszer rugalmatlansága számos problémát vet fel. Mivel jelenleg az országgyűlés előtt számos módosító indítvány szerepel, ezért Fábri István polgármester javasolta, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzata kezdeményezze a helyi általános iskola és zeneiskola működtetése mellett azok fenntartásának visszavételét is.

A kezdeményezés célja, hogy a testület kinyilvánítsa: felelős közösségként szeretné a korábbi állapotot visszaállítani.

A testület egyhangúlag támogatta, hogy kezdődjenek egyeztetések az általános iskola és a zeneiskola fenntartásának átvállalásával kapcsolatban.

 

5.) Lakossági kérelem településnév használatára

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy 2014 májusában egy alakuló szervezet lakossági beadványt nyújtott be településnév-használatra. Időközben a tervezett szervezeti nevet (Szeretlek Csömör) egy másik, már bejegyzett szervezet (Demokrata Kör Egyesület Csömörért) a 2014. évi önkormányzati választási kampányában rövidített névként használta. A polgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal jegyzőjével  egyeztetett álláspont szerint az önkormányzat nem járulhat hozzá a Csömör név használatához, hiszen azt egy másik szervezet sajátja rövidítéseként tüntette fel a választással kapcsolatban, ami számos félreértéshez, konfliktushoz vezethet.

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal elutasította a névhasználatra vonatkozó kérelmet, és támogatva a polgárok helyi önszerveződését javasolta, hogy a kérelmezők vagy egyértelműen tisztázzák a Demokrata Kör Egyesület Csömörért – Szeretlek Csömör nevű szervezethez való viszonyukat, elkerülendő minden jellegű ellentmondást a névhasználatot illetően, vagy válasszanak maguknak új nevet.

 

6.) Petőfi Sándor Művelődési Ház részére faházak vásárlása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy gazdaságossági-megtérülési szempontok alapján felmerült az a lehetőség, hogy a falunapon bérelt árusítóhelyként üzemeltetett faházakat megvásárolják, ugyanis bebizonyosodott, hogy az esztétikus faházak az egész rendezvény színvonalát emelik, ugyanakkor a magas bérleti díj megfizetése hosszú távon nem gazdaságos, míg a faházak megvásárlásával egy-két év alatt megtérül a befektetés. Szeltner László intézményvezető arról számolt be, hogy a tervek szerint az új faházak már a szüreti fesztiválon használhatóak lesznek. A művelődési ház több árajánlatot kért be, közülük a legolcsóbbat választotta ki. A faházak kezelését, tárolását, rendezvényekre való összeszerelését a CSÖTESZ vállalta.

A tervek szerint a faházakat évente minimum négy rendezvényen (falunap, szüreti mulatság, bringafesztivál, adventi rendezvénysorozat) tudná használni az intézmény.

A testület egyhangúlag döntött a két faház megvásárlásáról.

 

 

7.) Csömöri Községgondnokság zárómérlegének elfogadása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy minden társaság megszűnésekor zárómérleget szükséges készíteni, és a Magyar Államkincstár felé meg kell küldeni. Majerné Mészáros Andrea pénzügyi ügyintéző ismertette a mérleg egyenlegét.

A testület egyhangúlag elfogadta a zárómérleget.

 

8.) Nefelejcs Művészeti Óvoda óvodaigazgató illetményének megállapítása

 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az óvodavezető illetményének megállapítása olyan számítás alapján történt, amely számszakilag nem volt megfelelően alátámasztva, tehát hibás volt; továbbá időközben jogszabályi változás is történt, amely miatt szükséges módosítani a megállapított illetményt.

Bartholomaei Hajnalka humánpolitikai ügyintéző beszámolt a számítás alapját képező szabályokról.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester javasolta, hogy mivel minden, a településen dolgozó önkormányzati intézményvezető illetménykiegészítésben részesül a munkáltató önkormányzat részéről, ezért négy hónap munkaviszony után a testület térjen vissza ennek tárgyalására.

Dr. Szarka Zsuzsanna javasolta, hogy azt a bérkiegészítést, mely az előző intézményvezetőnek is járt, az új óvodavezető is kapja meg, hiszen ez az idei költségvetésben már szerepel.

A módosítással együtt a testület 5 igen, 1 nem szavazattal, három tartózkodás mellett elfogadta az óvodavezető illetményének megállapítására vonatkozó javaslatot.

 

9.) A SZAK udvari épület tetőszerkezetének helyreállítása

 

Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese tolmácsolta a Szociális Alapszolgáltatási Központ kérését, mely szerint az udvarukon található épület tetőszerkezetének helyreállításával szeretnék bővíteni az intézmény befogadóképességét.

A tetőszerkezet helyreállítását indokolja az is, hogy a Báló Lipót Kulturális Egyesület itt tárolja muzeális értékű, nagyobb eszközeit.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság gyorsított eljárásban vitatta meg a kérdést, és arra az álláspontra jutottak, hogy mindenképpen hosszú távú megoldásban érdemes gondolkodni. Ennek alapján két lehetőség fogalmazódott meg:

  1. Készüljön el egy részleges fedés, amelyet a későbbiekben lehet azonos műszaki tartalommal folytatni a meglévő tető lebontásával.
  2. A meglévő tetőt bontsák le, és készüljön egységes tetőszerkezet.

A kivitelezésre elsődleges költségbecslés készült, mely szerint az első szakasz kb. 1,4 millió forintból építhető meg.

A napirendi pont megvitatása után a testület egyhangúlag az elnapolás mellett döntött.

 

 

10.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Fábri István polgármester beszámolt a Polgármesteri Hivatalban történt személyi változásokról, és bemutatta Benkó Gábort, az új műszaki osztályvezetőt. (A vele készült interjút lapunk 7. oldalán olvashatják.)

Pásztor Sándor a tervezett egészségközpont helyszínének parlagfű-mentesítésére, valamint a közvilágítási problémákra hívta fel a figyelmet.

Eigler Tamás tájékoztatott arról, hogy a Majorszegi településrészen az önkormányzati támogatottságú, önerős útépítésnek rendkívül pozitív a visszhangja, és már egy másik utcában is elkezdődött a szervezés.

Madarasné dr. Hülitzer Katinka az egészségközpont tervezésével kapcsolatban érdeklődött. Eigler Tamás válaszában jelezte, hogy az épület homlokzati tervei elkészültek, azokat szeptemberben véleményezik a szakemberek.

Szántóné Hermányos Mária a Kossuth utcai lépcső, valamint a HÉV-átjárónál található buszmegálló problémáira hívta fel újból a figyelmet.

Az M0-ás szervizút és a Laky-sarki bekötőút kapcsán Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy megvizsgálták a kereszteződés megvilágításának lehetőségét, ami infrastruktúra hiányában csak napelemekkel oldható meg.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető arról számolt be, hogy a kereszteződéssel kapcsolatos problémákról tájékoztatták a NIF Zrt.-t, készült egy javaslat is, amelynek egy része ugyan megvalósult, de nem a tervek szerint. A fenntartó NIF Zrt. tisztában van a kereszteződés veszélyes voltával, ugyanakkor a fő problémának azt tartják, hogy sokan szabálytalanul közlekednek a kereszteződésben.

 

Megszakítás