Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 22-i képviselő-testületi üléséről

2016 október 23. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola kérelme – hangversenytermi zongora beszerzése

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester arról számolt be, hogy a hangversenytermi zongora javítását hatékonyan már nem lehet megoldani, ezért a zeneiskola új hangszer beszerzéséről határozott. Számos lehetőség közül egy 1,5 millió forint értékű zongora mellett döntöttek, amelynek a felét kell egy összegben kifizetni, a fennmaradó összeget pedig részletekben törleszthetik. A vásárláshoz hozzájárult a szülői szervezet, valamint a zeneiskola alapítványa 2-200 ezer forinttal, így az első részlethez 350 ezer forintra lenne szükség.

Ráduly Ildikó, az intézmény igazgatója jelezte, hogy a fennmaradó összeget támogatásokból, valamint a régi zongora értékesítéséből szeretnék összegyűjteni.

Az alpolgármester asszony javasolta, hogy az önkormányzat támogassa a zongora megvásárlását. A testület egyhangúlag fogadta el a javaslatot.

 

3.) Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves évfordulójára emléktábla és plakettek beszerzése

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a zeneiskola a hagyományos Krammer Napok keretében ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból az intézmény emléktáblát állíttat, és néhány emlékplakettet szeretne átadni. Ezek költsége bruttó 107 590 forint. A képviselők egyöntetűen támogatták a nagy múltú, magas színvonalú intézmény méltó megünneplésének anyagi fedezetének biztosítását.

 

4.) Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2016/2017 tanévre vonatkozó munkaterve

Unyi Tamara, az intézmény vezetője ismertette a munkaterv lényeges változásait, jelezve, hogy az idei nevelési évben csak kisebb módosításokra volt lehetőség, ugyanakkor megkezdődött a pedagógiai program felülvizsgálata. Az intézmény hosszú távon olyan saját, a helyi értékekre és hagyományokra az eddigieknél nagyobb mértékben építő programot szeretne létrehozni, amelyben minden pedagógus megtalálja a saját személyiségéhez illő programot.

Reichortné Bálint Zsuzsanna oktatási szakértő jelezte, hogy a benyújtott munkaterv minden szempontból megfelelő, előremutató változásokat tartalmaz.

A testület egyhangúlag támogatta a munkaterv elfogadását.

 

5.) Helyi Építési Szabályzat egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának lezárása

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a HÉSZ módosításának véleményezési szakasza lezárult, ezzel egyidejűleg pedig az ún. partnerségi egyeztetés is megtörtént.

Király Noémi főépítész jelezte, hogy a szakhatóságok nem emeltek kifogást. A lakossági észrevételeket megvitatták és megválaszolták.

A képviselők egyhangúlag döntöttek a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a végső szakmai véleményezési szakasz elindításáról.

 

6.) Laky-sarki buszmegálló bővítése mosdóval és jegypénztárral

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a korábbi elvi döntés alapján a buszmegálló bővítésére vonatkozó tervek elkészültek. Benkó Gábor műszaki osztályvezető bemutatta a terveket, melyek szerint a jelenlegi buszmegálló egy elemének elbontásával alakítható ki kétoldalt egy-egy zárt helyiség.

A tervezett kivitelezés összesen bruttó 3,9 millió forint, melyből a Vo-Lan Kar Zrt. 500 ezer forintot vállal, továbbá a helyiségek üzemeltetését is biztosítja a későbbiekben.

Kun Péter forgalmi vezető a Vo-Lan Kar Zrt. részéről beszámolt arról, hogy jelenleg a sofőrök csak a menetidő rovására tudnak mosdóba menni az Örs vezér téren, és a bérletárusítás körülményei sem felelnek meg maradéktalanul az utazóközönség igényeinek. A helyzet orvoslása érdekében már régóta zajlik egyeztetés az önkormányzattal. Eredetileg a Vo-Lan Kar Zrt. képviselete csak területet szeretett volna kérni az önkormányzattól, ahol létrehozhat egy forgalmi helyiséget mosdóval, de az egyeztetések során az a megállapodás született, hogy a településképbe jobban illeszkedő helyiség kerüljön kialakításra nyilvános mosdóval. Ennek az előzetes megállapodásnak az eredményeként születtek meg a jelenlegi tervek.

A képviselők közül többen nehezményezték, hogy a jelenlegi buszmegálló megbontásával valósulna meg a terv, valamint a két kis fülke fenntartása nem gazdaságos, illetve többen aggályukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy egy mosdó kevésnek fog bizonyulni.

Eigler Tamás javasolta, hogy a testület határozzon meg egy maximális keretet a kivitelezésre, és a műszaki osztály vizsgálja felül a terveket az adott keretösszegnek megfelelően, az elhangzott javaslatok figyelembe vételével.

A testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett bruttó 3,5 millió forintos keretösszeget határozott meg a buszmegálló bővítésére.

 

7.) Beszámoló a Sportcsarnokban folyó beruházásokról

Válé Flórián, a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője képekkel illusztrált prezentációban mutatta be a folyamatban lévő és befejezett felújításokat, melyek keretében megtörtént a homlokzat hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, új védőrácsok kerültek az ablakokra, megtörtént a kerékpáros helyiség hőszigetelése és tetőcseréje, valamint az eresz meghosszabbítása.

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

8.) A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. Labdarúgó Szakosztályába az önkormányzati delegált megválasztása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke arról tájékoztatott, hogy a sport Kft. labdarúgó szakosztályt hoz létre, amelynek vezetőségébe egy önkormányzati delegáltat is kell választani. Erre a tisztségre Tihanyi Ferenc képviselőt tartja a leginkább alkalmasnak, mivel tevékenyen vesz részt a település labdarúgó életében.

A testület 6 igen szavazattal, az érintett tartózkodása mellett fogadta el a javaslatot.

 

9.) A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. kérelme a Labdarúgó Szakosztály támogatásának növelésére

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az önkormányzat 2015-ben és 2016-ban 4-4 millió forinttal támogatta a labdarúgó szakosztályt. Időközben a felnőtt csapat feljutott a legmagasabb osztályba, továbbá az utánpótlás csapatok létszáma és versenyeztetése is dinamikusan növekszik, ezért a működésre fordított támogatást szükséges megemelni. A testület egyhangú döntése értelmében a támogatást 1,6 millió forint összeggel megemelték.

 

10.) Erkel Ferenc utca, Sármány utca és Körmendi utca szilárd útburkolattal történő ellátásának tervei

 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy az önkormányzat állami támogatás híján kizárólag önerőből tud utat építeni. A korábbi képviselő-testületi döntés értelmében ez a három utca szerepel az útépítési ütemtervben.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a terveket. Több képviselő az érintett utcák csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatos problémákra hívta fel a figyelmet, amit azonban a műszaki osztályvezető véleménye szerint a jelenlegi tervek orvosolnak.

A képviselők meghallgatták az érintett utcák képviselőit. Fábri István polgármester jelezte, hogy a kivitelezés megkezdése előtt lakossági fórumokat tartanak majd az érintettek meghívásával a korábbi útépítések során kialakult gyakorlatnak megfelelően.

 

11.) A Nektár utcai 297. hrsz.-ú ingatlan osztatlan közös tulajdonának megszüntetése

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy nevezett ingatlan részben az önkormányzat tulajdonában van, a társtulajdonosok a Nektár utca felőli részt használják, itt helyezkedik el lakóépületük is. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséhez hozzájárultak és jelezték, hogy szeretnék növelni területüket. A megosztás révén lehetővé válik az ingatlan közösségi-turisztikai hasznosítása, mivel az ingatlan felső, Vízmű köz felőli pontja a csömöri polgárok, különösen a fiatalok kedvelt kiránduló helye, ahonnan csodálatos, teljes körpanoráma nyílik a főváros és a környező területek felé. Sokan innen szokták megtekinteni az augusztus 20-i tűzijátékot. A térség a most kialakított csömöri körtúra útvonalába esik, ide kíván az önkormányzat elhelyezni egy helytörténeti táblát, valamint kialakítani egy hangulatos pihenőhelyet körpanoráma fotóval.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a telekalakítás szabályait, valamint a hivatalos értékbecslés eredményét, mely az önmagában forgalomképtelen telekrészre vonatkozik.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy elindítja az osztatlan közös tulajdon megszüntetését, valamint 72,5 m2 területet értékesít a társtulajdonosoknak 6100 Ft/m2 áron.

 

12.) Ady Endre utcai orvosi rendelőhöz külső mozgássérült lift létesítése

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke emlékeztette a testületet, hogy a háziorvosi rendelők nem akadálymentesítettek, ami régi probléma. Különösen érvényes ez az Ady Endre utcai rendelő esetében, ahol a betegek meredek lépcsőn tudnak csak feljutni a rendelőbe, és míg a háziorvos képes otthonukban is ellátni a mozgáskorlátozott betegeket, a fogászati szakrendelés esetében erre nincs mód.

Bár az új, teljes mértékben akadálymentes egészségház kivitelezése már megindult, így várhatóan a liftet már csak rövid ideig használhatják a betegek, az épület későbbi (például vendégházként történő) hasznosítása során is betöltheti funkcióját.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető bemutatta az alkalmazható típusokat. A betegek által önállóan is kezelhető lift a járulékos költségekkel együtt 4,5 millió forintos összegért valósítható meg.

A képviselők megvitatták a terveket, és bár mindannyian fontos kérdésnek ítélték az épület akadálymentesítését, többen aggályosnak ítélték, hogy arra a rövid időre, amíg az új egészségház elkészül, ilyen nagymértékű beruházást hajtsanak végre az épületen, amelynek későbbi hasznosítása egyelőre kérdéses.

Dr. Szarka Zsuzsanna az elhangzott javaslatok alapján visszavonta a határozati javaslatot, majd a testület úgy döntött, hogy Eigler Tamás beruházási tanácsnokot bízzák meg az épület akadálymentesítésének részleteinek kidolgozásával.

 

13.) Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási, önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához, pályázatok kiírása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető arról számolt be, hogy az önkormányzat 2001-től minden évben csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását szolgáló ösztöndíjrendszerhez. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az előző évhez hasonlóan ezúttal is 2,5 millió forintot biztosít erre a célra, és pályázatot ír ki az érintettek számára.

(A pályázati kiírás lapunk 7. oldalán a a www.csomor.hu oldalon érhető el.)

 

14.) Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a HEP a 2013–2018-as időszakra készült módosítására csak abban az esetben van szükség, ha új helyzet áll elő. Mivel ilyen helyzet nem áll fenn, ezért javasolta a HEP változtatás nélküli elfogadását.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

15.) Csömör, Ady Endre u. 1/2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés felülvizsgálata

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a szolgálati lakást bérlő Balázs Mihai Zoltánné határozott idejű bérleti szerződése lejárt, a bérlő kéri annak meghosszabbítását. A bizottsági elnök kifejtette, hogy a bérlő az óvodában nemzetiségi óvodapedagógusként dolgozik, munkájával elégedettek, így javasolta a szerződés meghosszabbítását a nevelési év végéig.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

16.) 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a legutóbbi módosítás óta történt változásokat. A költségvetési rendelet módosítását a testület egyhangúlag elfogadta, továbbá támogatta, hogy a CSÖTESZ Kft. számára a hulladékgazdálkodás finanszírozásának bizonytalansága miatt nyújtott tagi kölcsön lejáratát ez év végéig meghosszabbítsa.

 

17.) Sinka István verseskötetének támogatása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke arról tájékoztatta a testületet, hogy a Gloria Victis Alapítvány Sinka István születésének 120. évfordulójára ünnepi kiadványt készül kiadni a költő csömöri vonatkozású verseiből.

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese kérte a bizottságot, hogy a verseskötet kiadását támogassa, hogy az minél magasabb színvonalú lehessen.

A testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a döntés elnapolása mellett döntött a további részletek tisztázásáig.

 

18.) Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása

Dr. Katona Péter jegyző jelezte, hogy a szavazatszámláló bizottságok rendes tagjai közül többen felmentésüket kérték, továbbá a pártok által a megszokottnál jóval kevesebb tagot delegáltak, így félő, hogy a népszavazást nem tudják törvényesen lebonyolítani, ezért szükséges póttagokat választani.

A testület 6 fő megválasztása mellett döntött.

 

19.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Laky-sarki ingatlan értékesítési pályázatra egyedüli érvényes pályázatot benyújtó S-Bedi Kft.-vel az áralku sikeresen lezajlott, a cég elfogadta az önkormányzat által minimumként meghatározott összeget, és megindult az értékesítés részleteinek kidolgozása.

A polgármester továbbá azt is jelezte, hogy szeptember óta az általános iskolában csak a gyermekeket közvetlenül érintő költségeket támogatja az önkormányzat. A KLIK részéről egyelőre nem érkezett visszajelzés arra vonatkozóan, hogy vállalja-e a szakmai munka korábbi színvonalú biztosítását.

Dr. Szarka Zsuzsanna lakossági kérést tolmácsolt, mely szerint a Kossuth és Tompa utcák határán a szájhagyomány szerint II. világháborús lövedékek lehetnek a földben, és kérik ezek eltávolítását. Dr. Katona Péter jegyző válaszában jelezte, hogy utánajárt a lehetőségeknek, de a tűzszerészek feltételezések alapján csak az ingatlantulajdonosok költségére kutatnak, egyébként csak akkor foglalkoznak a kérdéssel, ha ténylegesen találnak ilyen lövedéket.

 

Zárt ülés

Kifogás a Magyar Agrárkamara állásfoglalásával szemben

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 0194/26. hrsz-ú termőföld 2/6 arányú tulajdoni hányadára létrejött adásvételi szerződéssel szemben a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalását megváltoztatja, mivel az adásvétel nem okoz birtokelaprózódást, lévén az a jelenlegi tulajdoni állapotnak megfelelően jön létre, valamint a vevő a 194-es táblában további földterületet is művel, melynek tulajdonosa.

 

Megszakítás