Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 14-i üléséről

2018 január 16. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

A képviselő-testület napirenden kívül köszöntötte dr. Szarka Zsuzsanna házi gyermekorvost, valamint dr. Aszalós György háziorvost, akik december 8-án címzetes főorvosi címet kaptak. Ez a cím azoknak jár, akik legalább 20 éven keresztül gyakorolták hivatásukat háziorvosként, házi gyermekorvosként.


1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Laky utca felújítása, közbeszerzési eljárás

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy lezajlott a Laky utca felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az öt meghívott közül három cég tett ajánlatot, a legkedvezőbbet mind az ár, mind a jótállás időtartamának tekintetében a Relid Bau Közműépítő Kft., valamint a ROK-LA Építőipari Kft. nyújtotta be közös ajánlattevőként. A képviselő-testület egyhangúlag döntött az ajánlattevők megbízásáról.


3.) KEHOP- 2.2.2-15-2015-00031 azonosító számú „Észak-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési szennyvíztisztító projekt konzorciumi szerződésének módosítása

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2016 decemberében az önkormányzat konzorciumi megállapodást kötött a Nemzeti Fejlesztési Programirodával, mint konzorciumvezetővel, valamint 13 másik önkormányzattal. A projektet az NFP koordinálja. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során kiderült, hogy a költségek változása miatt szükséges a megállapodás módosítása. Az NFP hivatalos tájékoztatása szerint a pályázati támogatáson kívüli összeget állami kiegészítő támogatásból finanszírozzák, így a településeknek nem kell önerőt biztosítaniuk a megvalósításhoz. A szerződés módosítása így a költségvetést nem növeli. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a szerződés módosítását.


4.) Tájékoztató a Majorszegi-liget utcáiban lakossági hozzájárulással megvalósuló aszfaltozási munkákról

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette a lakossági önerővel 2015 és 2017 között megépült útépítési beruházások történetét és a megvalósulás körülményeit, amelyek révén a Majorszegi-liget utcáiban 25%-os önkormányzati hozzájárulással, szervezetten épültek meg az aszfaltos utcák. Az ülésen jelen volt Pál Tamás és Pálffy László, akik lakóközösségeikben aktív szerepet vállaltak a szervezésben, és akiknek megköszönték a kulturált környezet létrejöttében vállalt önkéntes tevékenységüket.


5.) Edloman terület építési helyek pontosítása – állami főépítészi eljárás partnerségi szakaszának lezárása

Király Noémi főépítész ismertette, hogy a szabályozási tervlap partnerségi véleményezése lezajlott, a megfogalmazott észrevételeket figyelembe vették. 10 m-ről 5 m-re módosult a Fűzfa utca páros oldalán az előkert mérete; főként településképi szempontok alapján elutasították azonban azt a kérést, hogy az előkertben elhelyezhető legyen építmény.

A képviselő-testület a partnerségi véleményező szakaszt lezárta, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a tervmódosítást a végső szakmai szakasz lefolytatására az állami főépítésznek megküldje.


6.) Az Éless-Szín 2018. év I. félévi működésének támogatása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az Éless-Szín 2012-ben történő megjelenésével Csömörön beindult a színházi élet. 2017-ben az önkormányzat az előadásokhoz 4,9 millió forint támogatást nyújtott. 2018-ra a bizottság 3 millió Ft támogatást javasolt.

A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az aktuális színházi évad második felére 2 millió forint támogatást nyújt az Éless-Szín számára. A jövőre vonatkozóan megfogalmazódott, hogy mivel az előadások látogatottsága jelentősen csökkent, a következő színházi évadban már a művelődési ház által szervezett nagy sikerű vendégelőadásokat célszerű támogatni.


7.) Mesevár Bölcsőde ellátási szerződésének megkötésére vonatkozó kérelem

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat magánintézményekkel kötött ellátási szerződések keretében nyújt támogatást a bölcsődés korúak napközbeni ellátásának biztosítására. Ez a támogatási forma nagy népszerűségnek örvend. Eddig három bölcsődével és családi napközivel kötöttek támogatási szerződést, de folyamatosan érkeznek további igények a szülők részéről. Új férőhelyek biztosítását teszi lehetővé az, hogy nemrégiben a Panoráma úton kapott működési engedélyt a Mesevár Bölcsőde, ahol már 18 csömöri kisgyermek veszi igénybe a szolgáltatást. Ezzel a 2018-as évre vonatkozóan immáron 52-re bővülhet az ellátási szerződés keretében támogatott férőhelyek száma, amelynek keretében az igénybevétellel arányosan gyermekenként 2500 Ft/fő/nap, maximum havi 50 ezer Ft összegű támogatást nyújt az önkormányzat a térítési díjból.Váradi Eleonóra, a Mesevár Bölcsőde képviselője bemutatta az intézmény működését a testületnek, akik  egyhangúlag támogatták a támogatási szerződés megkötését.

8.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának felülvizsgálata

Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető ismertette, hogy jogszabályi módosítások miatt szükségessé vált az intézmény szakmai programjának felülvizsgálata. Az intézményvezető a hatályos rendeletnek megfelelően elkészítette a módosított szakmai programot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyott.


9.) A szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása – tűzifa-támogatás és zöldhulladékzsák-támogatás rászorulóknak

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető tolmácsolta Kulich Gábor, a Csötesz Kft. ügyvezetőjének kérését, mely szerint a tűzifa-támogatás mértékét súly helyett térfogatban határozzák meg (5 mázsa helyett 1 m3), mivel az előírt mennyiséget nem tudják lemérni. Emellett javasolta, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatási díj mellé a támogatásra jogosult 70 év feletti egyedülálló nyugdíjas csömöri lakosok évente, amikor beadják a kérelmüket a támogatásra, 18 db zöldhulladékgyűjtő zsákot is kapjanak ingyenesen, mivel január elsejétől az avarégetés lehetősége megszűnik. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatokat.


10.) Közbiztonsági és Biztonsági Szolgálat Nonprofit Kft.-vel kötendő szerződés megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a Közbiztonsági és Biztonsági Szolgálat Nonprofit Kft. májusban változatlan áron és tartalommal vette át a Relic-Őr Kft.-től a közbiztonsági tevékenységet. Az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján a kft. módosítási javaslatokat fogalmazott meg a HÉV-átjárónál található gyalogátkelő őrzési idejére, amely jobban figyelembe veszi az iskolások mozgását. Emellett az éjszakai járőrözések mellett a kft. 24 órás rendelkezésre állást biztosít.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a szerződés módosítását.


11.) Forgalmirend-változások: a Móricz Zs. u. és az Arany János u. kereszteződése, valamint a Csömöri út és Árpádföldi utca kereszteződése

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke arról számolt be, hogy a bizottság megvitatta a Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének módosítását, és javasolták, hogy az Arany János utca és a Móricz Zsigmond utca kereszteződésében szűnjön meg az eddigi elsőbbségadási kötelezettség, így az utcák egyenrangúvá válnak, amitől a sebesség csökkenése várható. Emellett további sebességkorlátozási intézkedések bevezetésének a lehetőségét is megvizsgálják. A Csömöri út és az Árpádföldi utca kereszteződésében a nehezen belátható útkanyarulatban az út menti parkolás okoz balesetveszélyes helyzeteket, ennek orvoslására megállni tilos táblák kihelyezését javasolják. A képviselő-testület mindkét forgalmi rend módosítását egyhangúlag támogatta.


12.) Éjszakai tömegközlekedés támogatási szerződésének meghosszabbítása

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az éjszakai buszközlekedés eddigi tapasztalatairól. Az október óta kísérleti jelleggel elindított hétvégi éjszakai járatokat a vártnál kevesebben vették igénybe, jellemzően átlagosan 10-20 fő utazott egy-egy éjszaka során összesen a négy járaton. A polgármester úgy véli, hogy két hónap tapasztalata, bár jelzésértékű, ugyanakkor hosszú távú döntés megalapozásához nem elegendő, ezért javasolta, hogy további két hónapra hosszabbítsák meg az éjszakai buszközlekedésre vonatkozó szerződést, és további felméréseket végezzenek az utazóközönség összetételére, utazási motivációra, igényeire vonatkozóan. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a javaslatot.

13.) Tinódi köz településrendezési szerződéstervezetének módosítása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy megállapodás született a tulajdonosokkal: hozzájárulnak a közművekhez. Ugyanakkor a korábbi elképzelésektől eltérően az önkormányzat vállalja a teljes terület aszfaltozását. A képviselők egyhangúlag hagyták jóvá a településrendezési szerződés megkötését.


14.) Az osztatlan közös tulajdonban lévő Középhegy u. 4. sz. alatti ingatlan ügye – tájékoztatás a kormányhivatali határozatról és tulajdonszerzési javaslat

Fábri István polgármester ismertette, hogy a fenti ingatlan 16,78%-ban az önkormányzat tulajdonában van. Az ingatlan romos állapotú épületeinek rendezése érdekében az önkormányzat hatósági eljárást indított, mely ellen a társtulajdonosok fellebbeztek. A kormányhivatal határozata jogerőre emelte az önkormányzat azon döntését, hogy a két épületet hat hónapon belül el kell bontani. Az önkormányzat a társtulajdonosok felé vételi ajánlatot tett, melyet elfogadtak. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy az ingatlanrészek megvásárlására összesen 1 350 000 Ft-ot fordít.

15.) Javaslat a Laky-kúria felújítási tervét megalapozó állagvizsgálatra

Fábri István polgármester felidézte, hogy a „Közösségi tér- és közterület-fejlesztési terv 2017-2021” megvitatása során határozott igény merült fel arra, hogy mielőbb kezdődjék meg a település egyik legértékesebb építészeti emlékének, a Laky-kúriának a felújítása, illetve az azt megelőző építészeti terv elkészítése. A polgármester beszámolt arról, hogy konzultált Zsuffa Zsolt Ybl-díjas építésszel, aki tagja a tervtanácsnak, és korábban maga is sokat foglalkozott az épülettel. A képviselő-testület úgy határozott, hogy Zsuffa Zsolt költségkalkulációja alapján 1,5 millió forintot különít el a felújítást előkészítő építészeti felmérésre és állagvizsgálatra, és megbízza a polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat a munka elvégzésére.


16.) Javaslat a Csömör, Palotai u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítására

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy az önkormányzat birtokba vette az ingatlant, és a Községgondnokság költségkalkulációt készített az épület alapszintű felújítására vonatkozóan. Ezzel párhuzamosan készül a parkoló bővítési terve. A testület egyhangúlag úgy határozott, hogy az ingatlan felújítására 1 550 000 Ft keretösszeget különít el, és megbízza a Községgondnokságot a munkálatok elvégzésével.


17.) Kiegészítések a Csömör Közösségi tér- és közterület-fejlesztési terv 2017–2021-hez

Fábri István polgármester felidézte, hogy az előző ülésen a testület elfogadta a közösségi tér- és közterület-fejlesztési programot. Az időközben a képviselők részéről megfogalmazott módosításokat a polgármester javasolta a tervbe beépíteni, melyek a következők:

  • A SZAK-épület bővítésére és falumúzeum kialakítására magasabb összeg, illetve az idősek otthoni ellátását szolgáló koncepció elkészítése,

  • Vadkerti Zs., Boglárka és Bajcsy-Zsilinszky utcák aszfaltozása,

  • Közvilágítási hálózat fejlesztése

  • Szennyvíz-elvezetési rendszer bővítése

A polgármester javasolta továbbá a dokumentumba beemelni a szennyvíztisztító központ fejlesztését. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosításokat.

18.) Major úti 0184/145 hrsz.-ú ingatlan településrendezési szerződésének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy egy régi elmaradást pótolt az önkormányzat, amikor 2017 júniusában településrendezési szerződést kötött a 0184/136 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan. A szomszédos ingatlan tulajdonosa hasonló tartalmú településrendezési szerződést kíván kötni az önkormányzattal, melynek értelmében a területet Gksz övezetbe sorolják át, és a tulajdonos az önkormányzat ezzel kapcsolatos megnövekedett terheinek fedezésére az ingatlan értékének 20%-át kifizeti.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.


19.) 362/2 hrsz-ú ingatlan átminősítési kérelme

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a Hegyalja utca folytatásában található ingatlan a korábbi szabályozási tervlapon utca nyitására kijelölt terület volt. Az ingatlant időközben teljesen körbevették magántelkek, jelenleg magánúton közelíthető meg. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy az ingatlant „kivett közterület” besorolásból „kivett beépítetlen területté” minősítsék át.


20.) Piaci alapú bérlakások lakbérváltozásainak 2018. évi meghatározása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat rendelete külön szabályozza a piaci alapon és a szociális alapon bérbe adott, valamint a szolgálati lakások bérleti díját. Jelenleg egyetlen önkormányzati ingatlanra, a Laky-kúriára vonatkozik a piaci alapú bérbeadás. A bizottság 20%-os emelést javasolt a szociális és szolgálati lakások bérleti díjának változatlanul hagyása mellett. Szántóné Hermányos Mária javasolta a 25%-os emelést, de ezt a testület 4 igen, 4 nem szavazattal nem hagyta jóvá. Az eredetileg javasolt 20%-os emelést a képviselők 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett hagyták jóvá.


 

21.) Nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlanok 2018-ra vonatkozó bérleti díjainak változása és azok megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról számolt be, hogy a bérleti díjak mértéke 2015-ben és 2016-ban változatlanok voltak. Korábban az emelkedés jellemzően inflációkövető volt. 2017-ben az előző évihez képest 10%-os emelés történt. A bizottság 2018-ra vonatkozóan 5%-os emelést javasolt (kivéve a sírkőüzem bérleti díját, melynek bérleti díja a szerződés szerint az inflációs rátával emelhető). A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a bérleti díj módosítását.


22.) 902/10 hrsz.-ú terület használati díjának meghatározása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Állomás utcai területtel kapcsolatban hosszú ideje bírósági per folyt, mely 2013 végén közös megegyezéssel zárult. A megegyezésnek nem volt része az akkor megosztással keletkezett, a H&H Racing Kft. által használt 2000 nm-es önkormányzati tulajdonú terület, melyre a pereskedés miatt a használó bérleti díjat nem fizetett. A pénzügyi bizottság javasolta 5 évre visszamenőleg a használati díj megállapítását, a Községgondnokság által használt terület bérleti díjával megegyező mértékben. Katona Péter jegyző arról számolt be, hogy a cégbíróság alaptalanul, a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása nélkül jegyeztetett be telephelyet az ingatlanra.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a megállapított használati díjat.


23.) Közvilágítás hálózat aktív elemeinek karbantartására szolgáltató kiválasztása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról számolt be, hogy az Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft.-vel a közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartásáról szóló 3 éves szerződése 2017 decemberében lejár. Négy cégtől kértek be árajánlatot, melyek tartalmazzák a karácsonyi díszkivilágítás elemeinek fel- és leszerelését is. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft.-vel kössenek szerződést a 2018. évre vonatkozóan.


24.) Útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről szóló határozat fellebbezése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat határozatban kötelezte a 3283 hrsz-ú, természetben a Csömöri út 25. szám alatt található ingatlan tulajdonosát 258 000 Ft-os útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére a Liget utcai lakossági önerős útépítés kapcsán. Az ingatlantulajdonos a határozat ellen fellebbezett azzal érvelve, hogy saroktelek lévén, bár telke kapcsolatban áll a Liget utcával, a hivatalos cím a Csömöri úton van, ezért nem kívánja befizetni a hozzájárulást. A bizottság megvizsgálta a fellebbezést. A helyszíni szemle során megállapították, hogy a tulajdonosnak a Liget utcára is nyílik kiépített kocsibejárója és használja is azt, ezért javasolták a fellebbezés elutasítását. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, és a fellebbezést elutasította.


25.) 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az év végére a tervezetthez képest 100 millió forinttal több iparűzési adóbevétel keletkezett, de további emelkedés is várható. A kiadási oldalon átcsoportosítások történtek. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a költségvetés módosítását.


26‒27.) A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015 (IX.29.) helyi önkormányzati rendelet, valamint a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet  és a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet módosítása a központi szabályozásoknak megfelelően

Vadász László igazgatási előadó ismertette, hogy jogszabályi változások miatt vált szükségessé a rendeletek módosítása, ami kizárólag a hivatkozásokat érinti. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosításokat.


28.) A Képviselő-testület és bizottságai 2018. évi munkaterve

Fábri István polgármester ismertette a 2018. évre vonatkozóan a képviselő-testületi és bizottsági ülések tervezett időpontjait. A testület egyhangúlag elfogadta a munkatervet.


29.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Katona Péter jegyző beszámolt arról, hogy a Fővárosi Önkormányzattal szemben folytatott ún. bányaperben jogerős, a csömöri önkormányzat számára kedvező ítélet született. A bíróság megállapította, hogy az első fokon eljáró bíróság nem mérlegelte kellő súllyal az elállás lehetősét, ezért visszaállította a 2014-es állapotokat.

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Unyi Tamara óvodavezető egészségügyi okokra hivatkozva lemondott megbízatásáról. Átmenetileg az intézményvezető-helyettesek látják el a feladatait. Tekintettel arra, hogy a Kacsóh utcai óvoda jövőbeni működtetésére vonatkozóan több lehetséges irány körvonalazódott, új intézményvezetői pályázatot ennek a folyamatnak a lezárulása után célszerű kiírni.

A polgármester beszámolt arról is, hogy Bátovszki Antal, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja egyéb elfoglaltságai miatt a tagságával járó feladatokat nem tudja ellátni, ezért írásban benyújtotta lemondását.

Pásztor Sándor a térfigyelő kamerákat üzemeltető cég szerződésének aláírását sürgette.

Madarasné Dr. Hülitzer Katinka az orvosi rendelőnél megépített rámpa feletti tető elkészültéről érdeklődött.

Szántóné Hermányos Mária az Ibolya utcai buszmegálló közvilágításáról érdeklődött. Fábri István polgármester válaszában jelezte, hogy bár rendelkezésre áll a költségkeret, a buszmegálló XVI. kerületi területen fekszik, ezért a kivitelezés akadályokba ütközik.


Zárt ülés:

Csömör, Kossuth Lajos u. 105. szám alatti szociális bérlakás szerződésének felülvizsgálata

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kossuth Lajos u. 105. szám alatti 40 m2 alapterületű, komfort nélküli önkormányzati bérlakásra vonatkozó szociális alapú bérleti szerződést 2018. február 28-ig meghosszabbítja. 2018. március 1-jétől a bérlőkkel a 2141 Csömör, Palotai út 2. szám alatti összkomfortos, 76 m2 alapterületű önkormányzati bérlakásra  köt szerződést.

 

 
Megszakítás