Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 9-i üléséről

2017 február 19. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Pályázati kiírás területi védőnői állásra

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy Tóth Erika védőnő felmondása miatt szükségessé vált az álláspályázat kiírása.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a korábbi, hasonló pályázatokkal azonos tartalommal írják ki az álláspályázatot, amely tartalmazza a sikeres pályázó számára a lakhatási támogatás biztosítását is.

3.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy az előző évi költségvetési rendeletet pótlólagos állami támogatások, illetve elvonások, továbbá könyvelési rovatok helyesbítése miatt szükséges utólag módosítani.

A képviselők egyhangúlag támogatták a rendeletmódosítást.

4.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása

Fábri István polgármester ismertette a 2017-es költségvetés fő prioritásait, a fejlesztési terveket. Hangsúlyozta, hogy a következő évben különös gondot kívánnak fordítani a zöldterületi-környezetvédelmi fejlesztésekre és programokra, valamint a meglévő ipari-kereskedelmi övezetek hasznosíthatóságának javítására, ami további bevételeket teremthet az önkormányzat számára.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról számolt be, hogy az önkormányzat bevételei nagyrészt saját forrásból származnak, az állami források lassú ütemben, de csökkennek, az állam egyre több területről vonul ki.

A bizottsági elnök beszámolt arról is, hogy amennyiben a DMRV-től peres úton sikerül behajtani a jelentős összegű koncessziót díjat, azt teljes egészében a csatornaközmű-hálózat fejlesztésére kívánják fordítani.

Eigler Tamás kifejtette továbbá, hogy az önkormányzat továbbra is kiemelten támogatja a civil szférát, köztük olyan szervezeteket, amelyek a település közbiztonságát növelik, valamint az egyházakat és a sporttevékenységet.

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető a költségvetési rendelet szerkezetét mutatta be, közte a kötelező és az önként vállalt feladatok megoszlását. Utóbbi területen elsősorban az oktatáshoz kapcsolódó támogatások szerepelnek.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester az oktatási terület támogatása kapcsán kifejtette, hogy az iskolaállamosítást követően az önkormányzatnak nincs lehetősége a szakmai munkát támogatni, ezért a diákok közvetlen támogatására helyezik hangsúlyt, a szülői szervezetekkel is egyeztetve.

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a bizottság egy új támogatási formát kíván bevezetni: sok más településhez hasonlóan a helyi újszülöttek számára szeretnének támogatást nyújtani az állami babakötvényhez kapcsolódva.

Több intézmény (a SZAK, a művelődési ház, valamint az óvoda) vezetője is beszámolt arról, hogy a minimálbér-emelés bérfeszültséget okoz az intézményekben, lévén a szakképzetlen munkavállalók lényegében azonos bérkategóriába kerültek a magasabb képesítésűekkel. Gondot okoz emellett az üres státuszok betöltése az alacsony bérek miatt. A testület tagjai javasolták, hogy a problémát a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság soron következő ülésén tárgyalják részletesen. Eigler Tamás ugyanakkor kifejtette, hogy az állam a kötelező béremelésekhez sem biztosított forrást, csak előírta azt, így az önkormányzat költségvetését már így is jelentősen megterhelik az emelések.

Dunavölgyi Illés Sándorné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör elnöke nehezményezte, hogy a Csömöri Hírmondó, valamint a Légy Ott programfüzet meglátása szerint nagyobb teret biztosít a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, továbbá szóvá tette, hogy adventi programsorozatukra a szlovák önkormányzat „rászervezett”, mivel ezzel egy időben tartottak a könyvtárban mézeskalács-kiállítást és jótékonysági vásárt. Általában úgy vélte, hogy nem kap megfelelő támogatást a helyi német önkormányzat.

A képviselő-testület több tagja jelezte, hogy bár méltányolják a nemzetiségi önkormányzat munkáját és a mögötte álló érezhető társadalmi igényt, inkább együttműködést, és nem széthúzást javasolnak, különösen, hogy többek között folyamatos pénzügyi és infrastrukturálist támogatást ad a települési önkormányzat a német nemzetiségi önkormányzatnak, sőt, 2013-ban az általános iskola vezetésének közönye mellett is bevezette a német nemzetiségi oktatást az iskolában, aminek eredménye a mostani sikeres nemzetiségi nevelés.

A képviselő-testület megvitatás után egyhangúlag elfogadta a költségvetést.

5.) Köztisztviselői illetményalapról szóló rendelettervezet megvitatása

Dr. Katona Péter jegyző arról számolt be, hogy a környező településeken a köztisztviselői illetményalapot jelentősen megemelték, és ez munkaerő-piaci szempontból a csömöri hivatal versenyképességét kérdőjelezi meg, rendkívüli módon megnehezítve az üres álláshelyek betöltését.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a köztisztviselői illetményalapot 8%-kal megemeli, valamint további 2% célfeladat prémiumot határoz meg, melyről az intézményvezető saját hatáskörében dönt.

6.) Javaslat polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a polgármester illetményének és költségtérítésének összegét most már jogszabály írja elő, attól eltérni sem felfelé, sem lefelé nem lehet. A jegyző elmondta, hogy a kormányhivatal ennek ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy a képviselő-testület szavazzon a kérdésről.

A képviselők megvitatás után egyhangúlag szavazták meg a polgármester illetményét, ugyanakkor a határozatot kiegészítették azzal a megjegyzéssel, hogy nem tartják célszerűnek a szavazást olyan kérdésekben, amelyben nincs döntési lehetőségük.

7.) Építési tilalom elrendelése a Major úti gazdasági területre

Fábri István polgármester ismertette, hogy a HÉSZ hatályba lépése után a Major útra új szabályok vonatkoznak majd a kulturált környezet, a szebb településkép elérése érdekében és erről már folytak tárgyalások a tulajdonosokkal. Fábri István javasolta, hogy az átmeneti időszakra a testület rendeljen el azonnali építési tilalmat. Megjegyezte, hogy az érintett tulajdonosakat a módosítás inkább pozitívan érinti, mivel tárgyalások zajlanak a terület egy részének átminősítéséről mezőgazdasági övezetből GKSZ övezetté, ami a tulajdonosok számára értéknövekedést jelent, ugyanakkor a főút felől zöldsávot kell biztosítaniuk.

A testület egyhangúlag támogatta az építési tilalom elrendelését.

 

8.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy az önkormányzatnak sikerült több tulajdonossal megegyezni a Majorszegi erdőben tulajdonszerzéssel és az erdőgazdálkodási jog megszerzésével kapcsolatban.

A polgármester beszámolt arról is, hogy a Vörösmarty u. 2. szám alatti ingatlan adásvételi szerződése előkészítés alatt áll. Az épület megszerzése után a lottózó egyelőre tovább működhetne az épületben, ám emellett új hasznosítási lehetőségekre is esély nyílik a település egyik központi épületében.

Szántóné Hermányos Mária felhívta a figyelmet arra, hogy a Horgásztó melletti lakóépület kapcsán területi viták merültek fel (fakivágás, legeltetés zajlott önkormányzati területen). Fábri István válaszában jelezte, hogy az önkormányzat kimérette a területet és megtiltotta a tulajdona használatát.

Eigler Tamás arra kérte az önkormányzatot, hogy az Árpádföldi úti lakók felé írásban jelezzék, hogy alaptalan a híresztelés, mely szerint lakópark épülne a területen. A beruházási tanácsnok emellett arra kérte a képviselőket, hogy vegyenek részt az egészségház burkolatának és tetőcserepeinek kiválasztásában.

Zárt ülés:

Javaslat Díszpolgári cím és Csömör Községért emlékérem adományozására

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy Díszpolgári címet ebben az évben nem adományoz. A testület úgy döntött, hogy Csömör Községért Emlékérmet adományoz dr. Paulovics Mihály korábbi településvezetőnek, több helyi szervezet aktív tagjának.

 

Megszakítás