Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én megtartott üléséről

2017 szeptember 04. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Csömör Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az egészségház kétszakaszos, tárgyalásos közbeszerzési eljárása több ponton igényel döntést, ezért a folyamat gyorsítása, a beruházás mielőbbi megkezdése érdekében néhány döntési pontot képviselő-testületi hatáskörből célszerű polgármesteri, illetve bizottsági hatáskörbe utalni. A végleges döntést, a nyertes ajánlattevő kiválasztását továbbra is a képviselő-testület hozza meg a módosítás szerint. A testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

3.) Egészségház közbeszerzési eljárása keretében a részvételi és ajánlati felhívások, illetve dokumentációk elfogadása

 

Szabó Attila közbeszerzési szakértő az Electool Kft. részéről ismertette a közbeszerzési dokumentáció tartalmát, továbbá tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülés időpontjáig a három kiválasztott és meghívott cégen túl további 25 cég jelezte részvételi szándékát a közbeszerzési eljárásban. Az első szakaszban a jelentkezők pénzügyi és szakmai alkalmasságát vizsgálják. A minimum követelményeken túl többlet pontot ér el az a jelentkező, aki az elmúlt öt éven belül egynél több 600 m2-nél nagyobb épület kivitelezését végezte el, és az sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult. A részvételi szakasz lezárása augusztusban várható, a pontrendszerben a 10 legmagasabb pontot elért jelentkező jut tovább a közbeszerzési eljárás következő szakaszába, ahol az ár és a jótállási idő alapján döntenek a kivitelező kiválasztásáról. A képviselő-testület – a közbeszerzési törvény alapján név szerinti szavazással – egyhangúlag elfogadta a részvételi és ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

 

4.) Bölcsődei szolgáltatási feladatok ellátása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása szerint a települési önkormányzatoknak 2018. december 31-ig gondoskodni kell a gyermekek bölcsődei ellátásáról önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. Az igazgatási osztály felmérte az igényeket, ennek alapján 25 szülő igényelt bölcsődei ellátást gyermeke részére, ám további igények is várhatóak a gyermeklétszám alapján. A településen jelenleg egy családi bölcsőde és egy családi napközi működik, ám nem rendelkeznek annyi engedélyezett férőhellyel, amennyi a fennálló igényeket kielégítené, ezért a XVI. kerületbe is járnak csömöri gyermekek bölcsődébe.

A bizottság megvizsgálta a helyi és környékbeli intézmények működési körülményeit, térítési díjait, valamint a környező településeken jellemző támogatási formákat, és ennek alapján azt a javaslatot fogalmazták meg, hogy az önkormányzat kössön ellátási szerződést három intézménnyel (Pöttöm Fészek családi napközi, Csömör; Maugli bölcsőde, Csömör; Épülő Generáció Családi Bölcsőde Hálózat, Budapest, XVI. kerület) 2 500 Ft/fő/nap, maximum havonta 50 000 Ft erejéig, melyet az intézmények a szülők által fizetendő térítési díjból levonnak. Az ülésen bemutatkoztak a felsorolt intézmények vezetői, és válaszoltak a képviselők kérdéseire. A testület megvitatta a javaslatot, majd 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta azt.

 

5.) Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói álláshelyére jelentkező pályázók meghallgatása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a művelődési ház igazgatójának megbízatása 2017 augusztusában lejár, ezért az önkormányzat márciusban pályázatot írt ki. A három beérkezett pályázat közül egy sem a tartalmi, sem a formai követelményeknek nem felelt meg. A polgármester szakbizottságot hozott létre a képviselő-testület tagjai, valamint közművelődési szakértő részvételével. A szakbizottság a pályázókat júniusban meghallgatta, és szakértői jelentést fogalmaztak meg.

A képviselő-testület nyílt ülésen meghallgatta Bicskei Éva, valamint Szeltner László pályázókat, akik ismertették szakmai múltjukat, elképzeléseiket, valamint válaszoltak a felmerülő kérdésekre.

 

Zárt ülés: Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a művelődési ház vezetésével a jelenlegi igazgatót, Szeltner Lászlót bízza meg újabb öt évre.

 

7.) Területi védőnői álláshelyre jelentkező pályázó meghallgatása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy két érvényes pályázat érkezett, akik közül a képviselő-testület az egyiket nyílt,  a másikat – a pályázó kérésére – zárt ülésen hallgatott meg.

 

Zárt ülés: Területi védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Berta Mónika pályázót 2017. augusztus 1-jétől, négy hónap próbaidővel alkalmazza területi védőnői pozícióban.

 

8.) A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető beszámolt arról, hogy július 1-től a szociális és gyermekétkeztetésre az önkormányzat a TS Gastro Kft.-vel szerződött, akik más áron szállítanak, mint az előző szolgáltató, ezért szükséges a térítési díjak módosítása. A módosítási javaslat a szociális étkezést igénybe vevők kedvezményezetti körének módosítását tartalmazza, valamint a SZAK vezetője javasolta 50 Ft-os szállítási díj bevezetését egy bizonyos jövedelem felett, mivel olyanok is igénybe veszik a házhozszállítást, akiknél ez nem indokolt. Az osztályvezető elmondta, hogy a módosítás az óvodában és az iskolában minimális emelkedést jelent és sokakat egyáltalán nem érint, mivel az óvodába járó gyermekek kb. 70%-a ingyen étkezik, és az iskolában is sokan étkeznek kedvezményesen vagy ingyenesen.

A képviselő-testület megvitatta a módosítási javaslatot, és úgy határoztak, hogy a szociális étkezésre jogosult kedvezményezettek körét bővítik. Ezzel a változtatással a rendeletmódosítást egyhangúlag fogadták el.

 

9.) Költségkeret meghatározása a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola tálalókonyhájának átalakítására

Tormay-Lesták Mária alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a gyermeklétszám növekedése miatt a jelenlegi tálalókonyha nem elegendő. Fábri István polgármester kifejtette, hogy az önkormányzat megkezdte az ebédlő bővítését, de a fenntartóváltás ezt ellehetetlenítette. Az alpolgármester ismertette a TS Gastróval egyeztetett átmeneti műszaki megoldást, mely szerint a konyha és mosogató átadóablaka megszűnik, a konyha és az étkező közé pedig szabadnyílást alakítanak ki, ahová kiadó pultot helyeznek el. A mosogató és az étkező között pedig lengő ajtót helyeznének el. A képviselők megvitatták a javaslatot, és 600 ezer Ft-os költségkeret biztosításáról döntöttek annak érdekében, hogy iskolakezdésig megvalósulhassanak a módosítások azzal a kiegészítéssel, hogy további megoldást keresnek.

 

10.) Csömöri Evangélikus Egyházközség és szülői kérelmek megtárgyalása evangélikus óvoda létrehozásának lehetőségéről

Fábri István polgármester ismertette, hogy a csömöri evangélikus közösség azzal a beadvánnyal fordult a testülethez, hogy szülői kezdeményezésre, aláírásgyűjtést követően vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a településen evangélikus fenntartású óvoda működhessen. A csömöri presbitérium felkarolta a szülői kezdeményezést, és az önkormányzat jóváhagyása esetén továbbítja az igényt az országos egyház felé, akik megvizsgálják a fenntarthatóság, megvalósítás feltételeit. A polgármester és az alpolgármester jelezte, hogy amennyiben a tágabb szülői és nevelőtestületi álláspont is támogató, szívesen állnak a kezdeményezés megvalósulása mellé, amivel a helyi oktatási-nevelési lehetőségek színesednek, változatos alternatívát kínálva a szülők számára. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy kezdjenek egyeztetéseket az evangélikus egyházzal, és közösen vizsgálják meg a Kacsóh Pongrác utcai óvoda egyházi fenntartásba adásának lehetőségét. Az elvi támogatás mellett egyben azt is kinyilvánították, hogy az átadás feltétele az érintett szülők törvényi feltételek szerinti véleménynyilvánítása, valamint a fenntartás-működtetés, illetve a vagyonkezelés finanszírozási kérdéseinek szerződésben való rögzítése.

 

11.) Iskolák államosításával kapcsolatos perindítás ügye és egyéb ezzel összefüggő kérdések megvitatása

Fábri István polgármester szóban tájékoztatta a testületet arról, hogy az önkormányzat iskolaállamosítással szembeni fellebbezésével kapcsolatban egyelőre nem tűztek ki tárgyalást. A sajtóhírekben megjelent, hogy Budaörs pert nyert az állammal szemben, ám a város az iskolaállamosítás miatti bevételkiesés ügyében indított pert, ami Csömörre nem vonatkozik, így hasonló per indítása nem indokolt.

 

12.) Pest Megyei Kézilabda Szövetség részére küldendő szándéknyilatkozat megtárgyalása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a Csömöri KSK női kézilabda-csapata a 2016/2017-es megyei bajnokságon a első helyen végzett, így jogosultságot szerzett arra, hogy szeptembertől NB-II-ben induljon. Nyilatkozni kell arról, hogy a csapat indul-e a másodosztályú bajnokságban és vállalja-e az ezzel járó pénzügyi, személyi és tárgyi kötelezettségeket. A bizottság nem javasolta az NB-II-ben való indulást, mivel az jelentősen megemelné a költségeket, közel 10 millió Ft-ra, továbbá utánpótlás csapatot is létre kellene hozni, amely jelenleg nem létezik. A már jelenleg is teljesen zsúfolt sportcsarnoki terembeosztás is gondot okozna a több edzés és több csapat megjelenésével. Emellett a játékosok fele nem vállalta az indulást. Jelenleg így lényeges feltételek hiányoznak a másodosztályú szerepléshez. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett arról határozott, hogy a női kézilabda-csapat ne induljon az NB-II-ben.

 

13.) Harnos Kristóf kerekesszékes testépítő kérelmének megtárgyalása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke tolmácsolta Harnos Kristóf támogatási kérelmét, akit az önkormányzat korábban már többször támogatott, és szép eredményeket is ért el. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 150 000 Ft összegű támogatásban részesíti a sportolót a felnőtt világversenyekre való felkészülésben.

 

14.) A településfejlesztési koncepció fejlesztési irányáról és a megalapozó vizsgálat megfelelősségéről való önkormányzati döntés

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy elkészült a megalapozó vizsgálat, az örökségvédelmi hatástanulmány, valamint a településfejlesztési koncepció tervezete. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a településfejlesztési koncepció fejlesztési irányaival egyetért, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a dokumentációt az államigazgatási és egyéb érintett szerveknek véleményezésre megküldje.

 

15.) Az Lke 4/1 beépítési módban az építési helyre és azon belül az épület elhelyezésére vonatkozó előírások pontosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a HÉSZ hatálybalépése óta a fenti besorolású területeken felmerültek olyan, jellemzően az épület telken belül való elhelyezésével kapcsolatos pontosítási igények, melyek állami főépítészi eljárás keretében megoldhatók. Az Edloman lakóterületen az idei évben megkezdődtek az építkezések, és a tervezési folyamat során az építési hatóság számára bizonytalanságot okozó tényezők merültek fel. A félreértések elkerülése végett pontosítani szükséges az építési helyet meghatározó előírásokat. A testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.

 

16.) Csömöri lakosok kommunális hulladék-elhelyezésének gyakorlata

Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. ügyvezetője ismertette, hogy korábban az önkormányzat és a Ker-Hu Kft. közötti megállapodás értelmében a csömöri lakcímkártyával rendelkező lakosok háztartásonként havi egy alkalommal maximum 1m3 mennyiségű lakossági hulladékot helyezhettek el a Ker-Hu telephelyén. Ez a lehetőség a hulladékgazdálkodás átszervezése miatt megszűnt. A képviselők megvitatták annak lehetőségét, hogy új szerződést kössenek a Ker-Hu-val, ám a kérdés elnapolása mellett döntöttek.

 

17.) Településrendezési szerződés megkötése gazdasági terület kialakításáról

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Major úti ingatlantulajdonosokkal megkezdődtek a tárgyalások annak érdekében, hogy a területüket Gksz. övezetbe sorolják át, és ezért területet adjanak át az önkormányzatnak, melyet az közösségi célokra tud hasznosítani. A megállapodás akkor jöhet létre, ha minden érintett tulajdonos aláírja. Egyelőre egy tulajdonossal sikerült megállapodni, de más is jelezte aláírási szándékát.

A képviselők 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatták a településrendezési szerződés megkötését.

 

18.) Major úti gazdasági területépítési tilalom módosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy februárban a testület építési tilalmat rendelt el a Major út melletti területen a Gksz. övezet paramétereinek módosítása, az övezet területének megváltoztatása miatt. A településrendezési szerződéssel a nyitott kérdéseket sikerült rendezni, ezért a bizottság javasolta, hogy módosítsák az építési tilalommal érintett területet úgy, hogy a megkezdett csarnokberuházást az ne akadályozza. A képviselők 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatták a javaslatot.

 

19.) A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításának megvitatása – tűzgyújtási tilalom

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az önkormányzathoz számos lakossági panasz érkezik a hivatalhoz a kerti hulladékégetés miatt. A ZÖLD Híd B.I.G.G. Kft. vállalta, hogy április és december között havonta két alkalommal elszállítja a zöldhulladékot, beleértve az összekötött ágakat is, ehhez 50 Ft-os áron biztosít zsákot. Mivel a zöldhulladék elszállítása így megoldott, ezért a kerti zöld- és avarhulladék elégetése nem indokolt. Fábri István polgármester javasolta, hogy az önkormányzat biztosítson egy átmeneti időszakot, amikor heti egy alkalommal lehetővé teszi a zöldhulladék-égetést. A képviselő-testület a fenti módosítással elfogadta a javaslatot.

 

20.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló 9/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2017. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításának megvitatása – Híd utca környéki közlekedés

A képviselő-testület megvitatta a korábbi rendeletet, a beérkezett lakossági visszajelzéseket figyelembe véve egyhangúlag úgy határozott, hogy a külterületi forgalomkorlátozás kizárólag a tehergépjárművekre vonatkozzon, a személygépkocsikra nem.

 

21.) Orvosi ügyelet szervezésével kapcsolatos állásfoglalás

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke tolmácsolta Kistarcsa város megkeresését, melyben jelezték, hogy az orvosi ügyeletet ellátó Delta Mentőcsoport a jelenlegi feltételekkel nem tudja ellátni feladatát kizárólag állami finanszírozásból. Kistarcsa önkormányzata az orvosi ügyeletet működtető konzorcium állásfoglalását kérte, hogy továbbra is részt kívánnak-e venni a konzorciumban, és hajlandóak-e anyagilag hozzájárulni az ügyelet működtetéséhez.

Fábri István polgármester javasolta, hogy folytassanak további egyeztetéseket az érintett önkormányzatokkal.

 

22.) Sármány utca és Körmendi utca útépítés – kivitelező kiválasztása

Megváltozott körülmények miatt a testület a napirendi pontot elnapolta.

 

23.) Liget utca aszfaltozása – kivitelező kiválasztása

A képviselő-testület a Liget utca stabilizálási munkáira feltételesen a Komjáti-Design Kft.-t bízta meg bruttó 10 755 528 Ft-os áron azzal a feltétellel, ha a tulajdonosoktól a teljes önerő beérkezik az önkormányzat számlájára.

 

24.) Híd utca feletti 04/3 hrsz.-ú út stabilizálása – kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a Híd utca feletti út stabilizálására 3,5 millió forintot különített el az önkormányzat, ám a beérkezett ajánlatok ezt meghaladják, ezért a költségkeret megemelése szükséges. A munkálatok elvégzésével a testület egyhangúlag az Uhrinwest Kft.-t választotta ki kivitelezőnek.

 

25.) Rét utca hiányzó szakaszának és Tinódi köznek az aszfaltozása

A képviselő-testület a Rét utca és a Tinódi köz útstabilizálási munkáival a Komjáthy-Design Kft. bízta meg bruttó 7 599 040 Ft-os, illetve bruttó 1 710 983 Ft-os áron.

 

26.) Kossuth Lajos utca végén vízelvezetés, árokburkolás – kivitelező kiválasztása

A képviselő-testület a Kossuth utca végénél lévő árok burkolási munkáival, a vízelvezetés megépítésével a Komjáthy-Design Kft. bízta meg bruttó 963 790 Ft-os áron.

 

27.) Költségkeret meghatározása a 2017. őszi aszfaltozási munkákra – Ibolya utca, Kölcsey F. utca, Géza fejedelem utca, Vadkerti Zs. utca, Laky úti kerékpárút

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a fenti munkálatok előkészítése, tervezése megkezdődött, ám még nem tart abban a fázisban a folyamat, hogy az ajánlatok bekérését elindítsák.

 

28.) Közösségi célú ingatlanok megvásárlása – Vörösmarty u. 3. és Ibolya u. 1319.

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a településközponti fejlesztési lehetőségek érdekében az önkormányzat korábban úgy döntött, hogy megvásárolja a művelődési házzal szomszédos ingatlant. A több tulajdonos miatt számos egyeztetésre volt szükség, amit egy haláleset és az ezt követő hagyatéki eljárás is nehezített. 2014-ben az önkormányzat többségi tulajdont szerzett az ingatlanban. Jelen helyzetben reális lehetőség van a megállapodásra. Annak érdekében, hogy az ingatlanban jelenleg élő tulajdonos lakhatását megoldják, az önkormányzat úgy döntött, hogy az Összefogás Rehabilitációs Központban vásárol egy lakást, így a tulajdonos egészségügyi és szociális ellátása is megoldottá válik. Ezzel a település hosszú távon is magas színvonalú szociális lakhatást tudna biztosítani az arra rászoruló csömöri polgárok számára, és példaértékű együttműködést alakít ki a nemzetközileg is elismert rehabilitációs intézménnyel. A megvásárolni kívánt ingatlanokról értékbecslés készült. A képviselő-testület támogatta a javaslatot, és az értékbecslések figyelembe vételével meghatározta a költségkeretet 4 millió Ft értékben.

 

29.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy az előző testületi ülésen meghozott, költségvetési előirányzatot is érintő döntések, valamint a kiadások átcsoportosítása miatt vált szükségessé a módosítás. A testület egyhangúlag jóváhagyta a költségvetés módosítását.

 

30.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Benkó Gábor műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy megkezdődött a mini-körforgalom bővítésének, valamint a HÉV-átjáró forgalmi változásának a tervezése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszakítás