Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 8-án megtartott üléséről

2017 július 10. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 

2.) Gyermek és szociális étkeztetés beszerzési eljárásának lezárása, szerződő partner kiválasztása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony beszámolt arról, hogy a meghívásos közbeszerzési eljárás során négy céget hívtak fel ajánlatadásra, hangsúlyozva, hogy az ár mellett a minőség is mérvadó szempont. Egy cég nem nyújtotta be határidőre az ajánlatát, ezért kizárásra került, egy másik cég pedig a hiánypótlást követően sem tudott megfelelni a jogszabályban előírt szakmai követelményeknek. Az önkormányzat ezt követően tárgyalási szakaszt kezdeményezett a versenyben maradt két céggel a részletek pontos tisztázása érdekében, ám az egyik pályázó ebben a szakaszban már nem vett részt, visszalépett. A bírálóbizottság személyesen is megvizsgálta az ily módon egyedül versenyben maradt pályázó, a TS Gastro Kft. működési körülményeit, meglátogatták a főzőkonyhát, kóstolást végeztek, referenciákat kértek a szolgáltatási területükön. A cég minden szempontból megfelelőnek bizonyult. Hartmann Gabriella dietetikus kifejtette, hogy a pályázatban egyértelmű szempontok szerepeltek, a jogszabályi előírásoktól pedig nem lehet eltérni.

A képviselők ugyan nehezményezték, hogy egyetlen pályázó részvételével nincs versenyhelyzet, ugyanakkor többen kifejtették, hogy mivel a cég minden szempontból megfelel az elvárásoknak, ezért egy év időtartamra érdemes szerződést kötni a pályázat nyertesével, és ha nem felel meg valamilyen szempontból, akkor van lehetőség váltani.

A képviselők 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett döntöttek a TS Gastro Kft. megbízása mellett.

 

3.) Települési Értéktár Bizottság beszámolója, munkaterve

Hermányos Mária, a bizottság elnöke ismertette az előző év eredményeit, valamint a következő év munkatervét. Beszámolt arról, hogy a csömöri értékek egyelőre a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület honlapján láthatók, de folyamatban van a települési honlapról történő elérhetőség biztosítása is. Sikeresnek bizonyult az Értéktár Bizottság azon kezdeményezése, mely révén csömöri témájú szakdolgozatokat kívánnak támogatni, bár ez idáig csak egy pályázó vette igénybe ezt a lehetőséget. Az iskola államosításával, átszervezésével járó nehézségek miatt nem valósult meg az iskola tanulói számára tervezett helyismereti verseny és túra.

A következő évben a bizottság a már bevett értékek karbantartása, gondozása mellett új értékek felvételére is koncentrálni kíván.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót és a munkatervet.

 

4.) Tájékoztatás mezőgazdasági termelő szervezet létrehozásának lehetőségéről

Dr. Katona Péter jegyző a tájékoztató jellegű napirendi pontban ismertette, hogy a jogszabályi változások miatt az önkormányzat a jövőben nem szerezhet erdőgazdálkodási jogot, és a jelenlegi erdőgazdálkodási jogosítványait sem hosszabbíthatja meg azok lejárta után. Mivel az önkormányzat fontos célja a település zöld jellegének megőrzése, ezért az elmúlt években számos erdőterület tulajdonjogát és erdőgazdálkodási jogát szerezte meg annak érdekében, hogy a fakivágásokat megakadályozza. Jelenleg vizsgálják annak lehetőségét, hogy a CSÖTESZ átalakításával vagy új mezőgazdasági termelő szövetkezet alapításával tudják-e a jövőben biztosítani az erdőterületek további kezelésének biztosítását.

 

5.) 04/3. hrsz.-ú út – Híd utca és a Kistarcsai út külterületi szakaszával kapcsolatos forgalmi rend, illetve a közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

A képviselő-testület aktív lakossági részvétel mellett tárgyalta a korábbi testületi ülésen (lásd május 25-i ülés, 10. napirendi pont) felvázolt tervezetet. Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy lakossági fórumokat tartottak az érintett utcák lakóinak részvételével, ahol a jelenlévő lakók túlnyomó többsége támogatta a forgalmi rend megváltoztatását a felvázolt elképzeléseknek megfelelően, ugyanakkor számos észrevétel, javaslat fogalmazódott meg, amelyeket a bizottság a rendelettervezet kidolgozása során figyelembe vett. A bizottság javasolta, hogy a közfeladatokat és közigazgatási tevékenységet ellátó szervezetek mellett az érintett utcák lakói kapjanak behajtási engedélyt.

A rendelettervezet rövid ismertetését követően a testületi ülésen részt vevő lakosok is megszólalási lehetőséget kaptak, kifejezhették aggályaikat és észrevételeiket a rendelettervezettel kapcsolatban, amelyekre választ kaptak. Tormay-Lesták Mária javasolta a behajtási engedélyre jogosult területek kibővítését, amit a testület elfogadott.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.

 

6.) Egészségház közbeszerzési eljárása – részvételi felhívás és dokumentáció, ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke és Marosi Éva pénzügyi osztályvezető arról tájékoztatták a testületet, hogy a június 1-tól hatályba lépett jogszabályi változások miatt a közbeszerzési eljárást formai okokból vissza kell vonni és újra elindítani. A felhívásra ez idáig 22 cég jelentkezett, így várhatóan az új kiírás esetén is számolhat az önkormányzat a potenciális kivitelezők jelentkezésével.

Kérdésessé vált ugyanakkor a közbeszerzési eljárással megbízott cég további közreműködése, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a közbeszerzés visszavonását és az új eljárás indítását további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

 

7.) Kacsóh P. utcai óvoda elektromos hálózatának felújítása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a KEHOP 5.2.9 pályázaton elnyert támogatásból az óvoda épülete új homlokzati és lapostető-szigetelést kap, emiatt az épület egész nyáron zárva tart. Ez idő alatt célszerű elvégezni az elektromos hálózat tervezett felújítását, amely az előzetes költségbecslés alapján kb. 5 millió forintból valósulhat meg, emellett pedig szükségessé válik a folyosó festése a felújítás után.

A képviselő-testület 7 millió forintos keretösszeget szavazott meg a felújítási munkálatokra.

KÉP:Inzémtényi külső fotók/Kacsóh P. ovi/2239

 

8.)Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Dr. Szarka Zsuzsanna és Szántóné Hermányos Mária beszámoltak arról, hogy megjelent Sinka István verseskötete a Püski Kiadó gondozásában.

Katona Péter jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a művelődési ház igazgatói posztjára három pályázat érkezett, valamint a területi védőnői állásra ugyancsak hárman jelentkeztek. A jelöltek meghallgatása a következő testületi ülésen esedékes.

Fábri István tájékoztatta a testületet, hogy két, az önkormányzat részéről anyagi vonzattal nem járó pályázathoz adta az önkormányzat a hozzájárulását: a zeneiskola olaszországi csereútjára vonatkozó pályázathoz, valamint a polgárőrségéhez, amelyet a „Polgárőr település” cím elnyeréséért nyújtottak be.

Pásztor Sándor képviselő és Vadász László igazgatási ügyintéző beszámoltak a tavaszi környezetvédelmi akciósorozat eredményeiről, mely a külterületi illegális szemétlerakást hivatott megelőzni. Az akciósorozatban részt vett a rendőrség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet, a mezőőrség, valamint a polgármesteri hivatal munkatársa is. Két tettenérés történt, és jelentősen csökkent az újonnan lerakott hulladék mennyisége, ezért a kezdeményezők javasolták, hogy az akciósorozatot ősszel ismételjék meg.

Eigler Tamás a fűkaszálás hiányosságairól számolt be több területen. Kadók Ferencné javasolta, hogy a Kacsóh P. utcai óvoda felújításával egyidejűleg az udvaron található rossz állapotú fenyőfákat vágják ki, valamint az óvoda előtti parkoló bővítésével kapcsolatban érdeklődött.

Dr. Szarka Zsuzsanna bemutatta a Csömör logóval hímzett babatakarót, amelyet az önkormányzat korábbi döntése érdekében a csömöri újszülöttek kapnak ajándékba.

 

Megszakítás