Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25-én megtartott üléséről

2017 július 10. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A 2017. évben állami kitüntetésben részesült csömöri polgárok köszöntése

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke köszöntötte azokat a csömöri polgárokat, akik a március 15-i nemzeti ünnepen magas állami kitüntetésben részesültek.

Dr. Marinovich Endre Batthyány Lajos-díjat kapott a közigazgatásban, valamint a felsőoktatásban végzett munkásságáért, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgató-helyetteseként folytatott tevékenységéért.

Batki László, a Honvéd Férfikar tagja és bariton szólamának vezetője színvonalas munkájának elismeréseképpen a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

 

                                                                                                                                             

3.) Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal kötendő üzemeltetési és üzemeltetési keretszerződés megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a megkötendő szerződések alapján a társulat elvégzi az önkormányzat tulajdonában lévő Csömöri-patak fenntartását. Óvári László, a társulat igazgatója bemutatta működésüket, valamint a tervezett tevékenységeket.

A képviselők egyhangúlag támogatták a szerződés megkötését.

 

4.) Csömöri Egészségház kivitelezése – közbeszerzési eljárás elindítása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok arról számolt be, hogy a teljes kiviteli tervcsomag rendelkezésre áll, ennek alapján a közbeszerzési eljárás megindítható. Gál Erzsébet, a közbeszerzés lebonyolításával megbízott Procura Consulting Kft. ügyvezetője tájékoztatta a testületet, hogy olyan feltételes eljárás lefolytatása mellett döntöttek, amely rugalmas módosítási lehetőségeket biztosít az önkormányzat számára abban az esetben is, ha idő közben pályázati lehetőség nyílik meg.

A testület egyhangúlag támogatta a közbeszerzési eljárás elindítását.

 

5.) Pszichológus státusz bővítése a Szociális Alapszolgáltatási Központ részére

Tormay-Lesták Mária alpolgármester arról tájékoztatott, hogy a jelenlegi félállású pszichológusi státusz nem elegendő, több hetes várólisták után jutnak az érintettek ellátáshoz, holott a településen nagy igény mutatkozik erre az ellátásra, miközben az oktatási-nevelési intézményekben nincs lehetőség terápiás foglalkozásokra, ezért ez az egyedüli lehetőség a családok számára. Az alpolgármester asszony a SZAK vezetőjével egyetértésben javasolta, hogy a jelenlegi fél státuszt egészítsék ki teljes, 8 órás státuszra, amit valószínűleg két félállású pszichológussal fognak tudni biztosítani.

A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a javaslatot.

 

6.) Gyermekek nyári szabadidős foglalkoztatása, étkeztetése

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek nyári étkeztetését korábban állami forrásból tudták megvalósítani, ám ez a támogatás a tavalyi évben megszűnt. Az önkormányzat saját forrásból biztosíthat nyári gyermekétkeztetést, ami évek óta a SZAK-ban szervezett tábor keretei között valósul meg, így a meleg étel mellett a gyermekek programokban is részesülnek. A képviselő-testület egyhangú döntése alapján az önkormányzat 580 000 Ft-ot különített el 30 gyermek szociális gyermekétkeztetésére.

 

7.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy elkészült a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója, amelyet a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolt. A képviselő-testület a mérlegbeszámolót megvitatta és elfogadta.

 

8.) 2018. évi TAO-s pályázathoz önerő biztosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét lehetőség nyílik TAO-s pályázatot igénybe venni a sportcsarnok további felújítási munkálataira. Válé Flórián ügyvezető arról számolt be, hogy az elképzelt, megvalósítandó feladatok előzetes becslés alapján mintegy 99 millió Ft-ba kerülnének, amelynek körülbelül 30 millió Ft az önkormányzat által biztosítandó önrésze. A képviselők megvitatás után az összeg csökkentését javasolták, mivel a többi helyi intézmény hasonló pályázati forrás hiányában nem részesül ilyen mértékű támogatásban, ami aránytalanságot eredményez. A testület ezért (8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 15 millió Ft-os önrész biztosítását szavazta meg, amelyből a TAO-s pályázat támogatási összegével együtt a legszükségesebb munkálatok elvégezhetők.

KÉP: Intézményi külső fotók/sportcsarnok/9074

Képalá:Az önkormányzat 15 millió forinttal támogatja a sportcsarnok felújítását.

 

9.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának megvitatása

Pásztor Sándor, a nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöke beszámolt arról, hogy elkészült a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója, amelyet a felügyelőbizottság a könyvvizsgáló részvételével megvitatott és elfogadott. A képviselő-testület a mérlegbeszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

10.) A Kistarcsai út külterületi szakaszával és a Híd utcai átjárással kapcsolatos forgalmi rend megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az önkormányzathoz számos panasz és megkeresés érkezik azon utcák lakói részéről, amelyekre a településre vezető földutak érkeznek. Ezekben az utcákban rendkívül nagy a forgalom, különösen a reggeli csúcsforgalom idején, mivel sokan településünkön keresztül igyekeznek elkerülni a nagy forgalmú utakon tapasztalható dugókat. A bizottság által kidolgozott megoldási javaslat ezt a problémát hivatott kezelni.

A Híd utca forgalmára megoldást kínálna, ha az önkormányzat járhatóvá tenné az utcával párhuzamos erdei útszakaszt, amely azonban jelenleg elhanyagolt és tele van hulladékkal. Amennyiben ez az útszakasz rendezésre kerülne, akkor a forgalma meghatározható úgy, hogy csak engedéllyel szabad behajtani és áthaladni. Ezzel egyidejűleg lezárnák a jelenleg használt útszakasz magántulajdonban lévő részét, így a Híd utca zsákutcává válna, az átmenő forgalom megszűnne. A másik problematikus pont a Kistarcsai utca, Erzsébet utca, illetve az Árpád utca, ahol a Határ út felől érkező forgalom halad át, illetve a település határában található ipari terület kamionforgalma is komoly gondokat okoz az itt lakóknak, valamint veszélyezteti a patakhíd állagát. A jelenlegi forgalmi rend alapján a kamionok nem tudnak Kistarcsa felé szabályosan közlekedni, mivel az ebben az irányban egyirányúsított földút túlságosan szűk a számukra, csak a Csömör felé egyirányú utat tudják használni. A megoldási javaslat szerint a Kistarcsa felé egyirányú földút forgalmi rendje változatlan maradna, ám a másik földutat csak az önkormányzat által kiadott speciális behajtási engedéllyel lehetne használni mindkét irányban. A behajtási jogosultságot a közterület-felügyelő és a rendőrség is ellenőrzi, eleinte csak figyelmeztetve a szabálysértőket.

A képviselő-testület megvitatta a tervezetet, majd úgy határozott, hogy az érintett területek lakosságával történt egyeztetést követően hoz döntést a kérdésben.

 

11.) Közterületi fejlesztések az egyes településrészeken – I. (Ófalu, Újtelep-Hőstelep)

Fábri István polgármester beszámolt a közterület-fejlesztések jelenlegi állásáról, valamint a tervezett fejlesztések költségkalkulációjáról. A képviselő-testület a javaslatot megvitatta, és 4 millió 805 ezer Ft-ot különített el járdaépítésre, vízelvezetésre, valamint díszkivilágításra.

 

12.) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő területek átvétele

Fábri István polgármester ismertette, hogy az M0 autópálya kialakítását követően a NIF Zrt. kezelésében maradt területek önkormányzati tulajdonba vételéről egyeztetések folynak. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az ingyenes tulajdonba adás iránti kérelmet megindítják, és felhatalmazzák a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

13.) Petőfi Sándor Művelődési Ház színpadának bővítésére kivitelező kiválasztása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a 2017-es költségvetés tartalmazza a művelődési ház felújítási munkáit, melyeknek része a színpad bővítése is. Mivel biztonsági szempontból kritikus beruházásról van szó, az önkormányzat feltétlenül ragaszkodik a felelős műszaki vezető alkalmazásához, akinek a megfelelősége fontos szempont a kivitelező kiválasztása során. A képviselő-testület a felmerült szempontok és a beérkezett árajánlatok alapján 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy Hájos Zsoltot bízza meg a munkálatokkal 3 335 900 Ft értékben.

KÉP: Éless színház bemutató/3784

Képalá: Felújítják és megnagyobbítják a művelődési ház színpadát.

 

14.) Követelés elengedésének megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat 2012 óta adja bérbe a művelődési ház udvarán található 33 nm-es helyiséget ajándékbolt céljára a Rubeola FC Sport Egyesület részére. 2013 óta az egyesület a helyiség egy részét átengedte az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Kft.-nek kiskereskedelmi árusítás céljára. A bérleti díj egy részét a Rubeola FC rendezte, míg az Összefogás Nonprofit Kft. a közüzemi díjak megfizetésével került hátralékba. A képviselők egyhangúlag úgy határoztak, hogy a fennmaradó tartozást az önkormányzat elengedi, mivel a nevezett szervezetek közérdekű tevékenységet folytatnak a településen.

 

15.) 2016. évi zárszámadási rendelet megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzat 2016-ban is folytatta kiegyensúlyozott, stabilitásra törekvő költségvetési politikáját, likviditási problémák nem merültek fel és számos fejlesztés megvalósulhatott vagy folyamatban van. A 2016. évi záró pénzkészlet 869 millió forint volt. A testület egyhangúlag elfogadta a zárszámadási rendeletet.

 

16.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy az előző testületi ülésen meghozott költségvetési előirányzatot is érintő döntések, valamint a kiadások átcsoportosítása miatt vált szükségessé a módosítás. A testület egyhangúlag jóváhagyta a költségvetés módosítását.

 

17.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának csatlakozása az ASP rendszerhez

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzatnak legkésőbb 2019 januárjától kötelező csatlakozni az Államkincstár által működtetett ASP rendszerhez. A képviselő-testület úgy határozott, hogy megkéri az engedélyt az interfészes csatlakozásra, ami az adóprogram kivételével lehetővé tenné a jelenleg használt szakrendszerek és a települési honlap változatlan működését.

 

18.) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a jogszabályi változások, valamint a közszolgáltatási szerződés változása miatt szükségessé vált a rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása. A képviselő-testület az új hulladékkezelési rendeletet egyhangúlag fogadta el.

 

19.) Nektár utca folytatásában utcanyitás lehetőségének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Nektár utca folytatásának lehetősége szerepel a HÉSZ mellékletét képező szabályozási tervlapon. 2015-ben felmérés készült az érintett tulajdonosok igényeinek megismerésére, ám nem született döntés. Azóta a telekalakítási folyamatok révén az utca teljes hosszában nem alakult ki, a tulajdonosok visszajelzései alapján a szabályozási vonalak feleslegessé váltak, a magánutak kialakításához azok visszavonása vált szükségessé. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nektár utca folytatásában lévő szabályozási vonalakat visszavonja.

 

20.) Major úti gazdasági terület építési tilalom módosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a Major út melletti Gksz övezet paramétereinek módosítása, az övezet területének megváltoztatása miatt a testület februárban építési tilalmat rendelt el. A 0184/136 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa megkezdett beruházásra való hivatkozással kéri az építési tilalom feloldását. Tihanyi Ferenc elmondta, hogy a tulajdonosokkal folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre. Az önkormányzat szándéka az volt, hogy az átminősítésért cserébe a tulajdonosok adjanak le területet, amelyen az önkormányzat zöldfelületet alakítana ki. Erre az érintett tulajdonosok nem bizonyultak nyitottnak.

További egyeztetések lefolytatásáig a döntést a testület elnapolta.

 

 

21.) Széchenyi út – Vadkerti Zs. u. közötti terület – 435/1., 437., 438., 439. hrsz. ingatlanok telekalakítási tervének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a többször tárgyalt ügyben végleges, minden érintett számára megnyugtató megoldás született. A képviselő-testület a bemutatott tervek alapján a telekalakítási kérelmet jóváhagyta, és a településfejlesztési szerződés megkötése mellett döntött.

 

22.) Emlékmű közben álló adótorony bérleti szerződésének meghosszabbítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a torony áthelyezéséről korábban döntés született, ám a három szolgáltatót ellátó új torony tervezése és engedélyezése elhúzódik, ezért kérik a bérleti szerződés meghosszabbítását az új torony felállítását követő 30 napig, de legkésőbb 2018. június 30-ig. A képviselő-testület jóváhagyta a javaslatot.

 

23.) Bekötőút nevének meghatározása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Laky sarokhoz beérkező bekötőútnak nincs hivatalos neve, ezért a bizottság javasolja a Laky bekötőút elnevezést. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

24.) Csömör, Ady Endre u. 1. I/2. szám alatti szolgálati lakásra vonatkozó bérleti szerződés felülvizsgálata

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke tolmácsolta a testület felé Balázs Mihai Zoltánné bérlő kérését a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozóan. A képviselő-testület a szerződés határozott idejű meghosszabbítása mellett döntött, mivel a szolgálati lakást várhatóan más célra hasznosítják a későbbiekben.

 

25.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor képviselő az Erkel Ferenc utca lakóinak jelzéseit, kérdéseit tolmácsolta. Jelezte, hogy az új út egy helyen beszakadt, kátyú keletkezett. A lakók érdeklődnek továbbá a kapubeállók kivitelezésével kapcsolatban. Benkó Gábor műszaki osztályvezető válaszában jelezte, hogy a községgondokságnak jelenleg nincs kapacitása erre, de az út kivitelezőjétől már kértek árajánlatot. A lakókat csak az anyagköltség terheli, a munkadíjat az önkormányzat vállalja.

 

 

 

Zárt ülés

1.) Jelölés az „Év pedagógusa díj” címre

A képviselő-testület zárt ülés keretében vitatta meg a beérkezett jelöléseket. A testület úgy döntött, hogy Év pedagógusa díjat adományoz Tóth Lászlónénak, valamint Turnovszky Tamásnak, a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola pedagógusainak.

(24-25. oldal)

 

2.) Csömör, Kossuth Lajos u. 71. szám alatti önkormányzati lakások bérleti szerződéseinek felülvizsgálata

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Csömör, Kossuth Lajos u. 71. szám alatti önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szociális alapú bérleti szerződéseket méltányosságból 2018. június 30-ig meghosszabbítja.

Megszakítás