Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-án megtartott üléséről

2017 július 10. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 

2.) A Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke arról számolt be a testületnek, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság törvényi kötelezettségének eleget téve minden évben készít beszámolót, amelyet az idei évben a bizottság már megtárgyalt és elfogadásra javasolt. A bizottság által megfogalmazott kiegészítő kérdéseket Lajmer György rendőr alezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott vezetője szóban válaszolta meg a képviselő-testületi ülés keretében.

Lajmer György arról tájékoztatott, hogy a bűncselekmények száma 2012 óta folyamatosan csökken, és a rendőrség azon dolgozik, hogy ez a tendencia ne törjön meg. Jelentős növekedés következett azonban be az anyagi kárral, illetve könnyű sérülésekkel járó közlekedési balesetek számában. Az alezredes elmondta, hogy vélhetően azért növekedtek ezek az arányok, mert többen kérnek rendőri intézkedést. A súlyos sérüléses balesetek száma ugyanis az elmúlt évben nem nőtt, halálos kimenetelű közlekedési baleset pedig szerencsére egyáltalán nem fordult elő Csömör közigazgatási területén. Mind a kisebb közlekedési balesetek, mind a gépjármű-feltörések az üzletközpont területére jellemzőek, Csömör belterületén kevésbé, ami köszönhető többek között a polgárőrség és a közterület-felügyelet munkájának, valamint a térfigyelő kameráknak is. A siker tehát közös a kapitányságvezető megítélése szerint. Az alezredes arról is beszámolt, hogy a polgárőrség és a rendőrség együttműködése kiváló, folyamatos kapcsolatban állnak.

Fábri István polgármester, elismerve a rendőrség hatékony munkáját, csalódottságának adott hangot, hogy a törvényi keretek továbbra sem teszik lehetővé, hogy az Önkormányzat saját forrásból állandó járőrautói és rendőri jelenlétet biztosítson a nagyközségben. 

A képviselő-testület végül egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

 

3.) A környezetvédelmi akciósorozat időpontjainak megvitatása

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a testületet, hogy az elmúlt évben a polgármesteri hivatal, a polgárőrség, a mezőőrség alkalmanként a rendőrséggel együttműködve közös akciósorozatot bonyolított le a külterületeken történő illegális hulladéklerakás megakadályozására. Ez ugyan nem járt konkrét tettenéréssel, de a lerakott szemét mennyisége stagnált, ezért a bizottság indokoltnak tartja egy újabb akciósorozat indítását. Vadász László igazgatási előadó kifejtette, hogy az időpontokat az előző év tapasztalatai alapján határozták meg, egyaránt terveznek a hétköznapokon, hétvégéken és ünnepnapokon is akciókat.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

 

4.) Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda beiratkozási hirdetménye, óvodai csoportok számának meghatározása

 

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens beszámolt arról, hogy a beiratkozás rendje nem változott, a két tagóvoda továbbra is 15 csoporttal működik, és az összes 3. életévét betöltött gyermek után akkor van lehetőség kisebb gyermekek felvételére, ha marad szabad férőhely.

Unyi Tamara igazgató kifejtette, hogy az elmúlt évben már nagyon sok 3 éven aluli kisgyermeket fel tudtak venni, így jelentős részük már az óvodában van jelenleg is, de a felvehető gyermekek száma a beiratkozáskor derül ki pontosan.

A testület egyhangúlag elfogadta a beiratkozási hirdetményt, valamint az óvodai csoportok számának meghatározását.

(Az óvodai beiratkozásról bővebben apunk XX oldalán olvashatnak.)

KÉP: 20150807 Új óvodavezető/9098

Képalá: Unyi Tamara, az óvoda igazgatója ismertette, hogy ha marad hely, idén is felveszik a három évnél fiatalabb gyerekeket is.

 

 

5.) Csömöri Krammer Teréz Alapfokú Művészeti Zeneiskola alapfeladatainak bővítési javaslata                                                

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony arról számolt be, hogy a zeneiskola által kezdeményezett jazz-gitár/basszusgitár tanszak indítását a Dunakeszi Tankerületi Központ támogatta, mivel az indítás személyi és tárgyi feltételei adottak.

Képviselői kérdésre Ráduly Ildikó igazgató kifejtette, hogy az egyidejűleg kérelmezett népzenei tanszak indítását a tankerület nem támogatta. Fábri István javasolta, hogy a testület mindenben támogassa a zeneiskolát annak érdekében, hogy a népzenei tanszak indításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket maradéktalanul teljesíteni tudja.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

6.) Dr. Bándi Gyula leköszönő önkormányzati bizottsági tag köszöntése az alapvető jogok biztosa jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesévé történő országgyűlési megválasztása alkalmából

 

Fábri István polgármester megköszönte dr. Bándi Gyulának a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban végzett eddigi munkáját, és gratulált a kinevezéshez. Bándi Gyula elmondta, hogy bizottsági tagságáról összeférhetetlenség miatt kellett lemondania, de az önkormányzati munka során szerzett tapasztalatok máris hasznosítani tudja zöld ombudsmanként is, Csömörtől pedig továbbra sem kíván elszakadni.

 

7.) Szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása – újszülöttek támogatása

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a 2017. évi költségvetésben a bizottság javaslatára az önkormányzat 2 millió forintot különített el a csömöri újszülöttek támogatására. A 22 ezer forintos támogatást azok a családok kapják, akiknek gyermeke 2017. január 1. után született, és legalább fél éve csömöri állandó lakhellyel rendelkeznek, valamint életvitelszerűen a településen élnek.A támogatásról minden érintettet az Önkormányzat levélben értesít, melynek során kisebb, praktikus ajándékot is eljuttat a családoknak.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

KÉP: Gabe, nem akarnád Marci baba képé betenni?

Képalá: Az önkormányzat 2 millió forintot különített el a csömöri újszülöttek támogatására.

 

 

8.) A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzat minden év márciusában felülvizsgálja az előző évi térítési díjakat az önköltség alapján, ennek megfelelően történt meg a módosítási javaslat. A képviselők egyhangúlag elfogadták a rendeletmódosítást.

 

9.) Csömör, Ady Endre utca 1. I. em. 4. szám alatti szolgálati lakás ügye

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szolgálati lakást egy, a Mátyás Király Általános Iskolában tanító pedagógus bérli feleségével. A polgármester a szolgálati lakás bérletét 2016. november 22-én felmondta, mivel az 1996-ban megkötött bérleti szerződés a bérlő munkaviszonyának fennállásig szól, az iskolaállamosítás következtében azonban a bérlő már nem áll semmiféle jogviszonyban az önkormányzattal. Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke kifejtette, hogy az önkormányzat igen szűkösen áll szolgálati lakásokkal, és az alapfeladatok ellátásának biztosítása érdekében nagy szükség lenne szabad bérlakásokra. Szántóné Hermányos Mária annak az álláspontnak adott hangot, hogy szó szerint értelmezve a rendeletet jogos a bérleti díj felmondása, ugyanakkor adott esetben a munkaviszony nem valamelyik fél hibájából szűnt meg, hanem egy harmadik fél intézkedése okán.

A képviselők megvitatták a javaslatot, majd Fábri István polgármester javaslatára 8 igen szavazattal, egy ellenszavazattal úgy határoztak, hogy a döntést elnapolják és az Önkormányzat megkeresi a fenntartó-munkáltató Dunakeszi Tankerületet, hogy hozzá tud-e járulni dolgozójának lakhatásához.

 

10.) Széchenyi út–Vadkerti Zs. u. közötti terület – a 437., 438., 439. hrsz. ingatlanok településfejlesztési szerződésének megvitatása

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a megjelölt területen az ingatlanok tulajdonosai fejlesztést kívánnak végrehajtani, melynek lényege, hogy egy magánúttal feltárják a területet, és 11+2 új telket alakítanak ki, melyeken saját beruházásban építenének kétlakásos lakóépületeket. A képviselő-testület részletesen megvitatta a beadványt, majd úgy határozott, hogy további egyeztetés szükséges a kérdésben, különösen a megfelelő útszélesség kialakítása miatt, ezért egyhangúlag a kérdés elnapolás mellett döntött.

 

11.) Helyi Építési Szabályzat módosítása 

Fábri István polgármester javasolta a HÉSZ módosításának elindítását olyan módon, hogy a legkisebb kialakítható telekméret 720 m2 legyen minden olyan építési övezetben, ahol ennél kisebb telekméretet határoz meg a HÉSZ. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 

12.) Edloman területen utcanevek meghatározása         

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a területen megkezdődtek az építkezések, a címek kiadásához szükséges az utcák elnevezése, melyről a képviselő-testület jogosult dönteni. A tulajdonosok javaslatait is figyelembe véve a bizottság a Báló Lipót utca és a Nyárfa utca elnevezéseket javasolta. Fábri István azt ajánlotta, hogy az U-alakú utca a könnyebb tájékozódás érdekében három különböző utcaként szerepeljen, és az elnevezések egységesek legyenek, ezért a testület egyhangúlag a kérdés elnapolása mellett döntött.

 

 

13.) Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásának elindítása

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a törvényi előírásoknak megfelelőn szükséges ezen dokumentumok megalkotása. Benkó Gábor műszaki osztályvezető tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy több tervezőirodától kért ajánlatot, de csak a KASIB Kft.-től érkezett be ajánlat. Fábri István polgármester jelezte, hogy felkéri a tervtanácsot, hogy pontos szempontokat fogalmazzanak meg a tervezők számára.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy elindítja a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását, és azzal a KASIB Kft.-t bízza meg bruttó 1 905 000 Ft-ért.

 

 

14.) Energiamegtakarítási intézkedési terv közintézmények épületeiről 

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy jogszabály írja elő, hogy minden közintézményről energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készíteni, melynek része az épületenergetikai felmérés, valamint az energiatanúsítvány kiállítása. Bizonyos intézmények már rendelkeznek tanúsítvánnyal, mivel az a benyújtott pályázatok része. A további intézményekre a műszaki osztályvezető árajánlatot kért a Magyar Energia Centrumtól. Ugyanakkor a műszaki osztály dolgozóinak van jogosultsága és kapacitása a tanúsítványok elkészítésére, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy a hiányzó tanúsítványok elkészítésével a műszaki osztályt bízza meg, és azok elkészültéig a napirendi pontot elnapolja.

 

15.) A Kossuth utcai járdafelújításhoz és a Tinódi köz területrendezéséhez kapcsolódó fejlesztések

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Kossuth Lajos utca végének mostani aszfaltozását az indokolja, hogy a testület döntése alapján ez év tavaszán felújításra kerül a Kossuth Lajos utcai járda, a Szabadság úttól a Strand térig. A Tindódi köz aszfaltozása is része a programnak, de az aszfaltozás előtt szükséges az utca ingatlanainak rendezése, mert jelenleg részben magánút, illetve az ott lévő önkormányzati telekre a vízbekötés elkészítése.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beérkezett árajánlatokat, melyek alapján a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az Ekosprektrum Kft.-t bízza meg a munkálatok kivitelezésével.

KÉP: Fejlesztések 2017 tavasz/fejlesztés Kossuth 004

Képalá: A március végi testületi ülés óta befejezték a Kossuth utca aszfaltozását

(A témáról bővebben lapunk 6-7. oldalán olvashatnak.)

 

 

16.) Laky sarki buszmegálló bővítéséről és üzemeltetéséről haszonkölcsön szerződés megvitatása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Laky sarkon lévő buszmegálló bővítését (személyzeti váróhelyiség, bérletárusító hely, valamint az utasok számára nyilvános WC kialakítása) az idei évi költségvetés tartalmazza, a költségek egy részét a Vo-Lan Kar Zrt. vállalja, a működtetésről haszonkölcsön szerződést köt az önkormányzattal.

A képviselő-testület megvitatta a szerződés részleteit, majd 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta annak aláírását.

 

17.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a módosításra az eddigi döntések költségvetésbe történő beemelése, valamint a költségvetés aktualizálása miatt van szükség. A testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

18.) Az önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló rendelet módosítása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az államháztartási törvény felhatalmazást ad a települési önkormányzatoknak, hogy a követeléseikről való lemondás eseteit rendeletben szabályozzák. Felmerültek olyan esetek, amelyek szükségessé teszik a követelésről való lemondás körének bővítését: pl. közérdekű cél fennállása esetében vagy méltányosságból a kötelezett rendkívüli élethelyzetére való tekintettel.

A testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

19.) Rendelettervezet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az államháztartási törvény felhatalmazást ad arra az önkormányzatoknak, hogy helyi rendeletben szabályozzák a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. Átutalásos teljesítésre kell törekedni, ám egyes esetekben (pl. egyszeri juttatások és költségtérítések, kitüntetések, reprezentáció) megengedett a készpénzes kifizetés a rendelet-tervezet értelmében.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései 

 

Fábri István polgármester beszámolt az önkormányzat folyamatban lévő ingatlanszerzési kezdeményezéseinek aktuális állásáról.

Pásztor Sándor tájékoztatta a testületet, hogy a Relic-Őr Kft. fel fogja mondani az önkormányzattal kötött szerződését, de azonos feltételekkel más vállalkozót ajánlanak maguk helyett.

 

Zárt ülés: Védőnői pályázat elbírálása                                                    

 

A képviselő-testület a védőnői pályázatot eredménytelennek nyilvánította, és annak újbóli kiírása mellett döntött.

Megszakítás