Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-i üléséről

2017 november 17. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Rendelettervezet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Fábri István polgármester felidézte az előző képviselő-testületi ülésen tárgyalt témát, amelyben akkor nem született döntés. Elmondta, hogy kistérségünk más településein a választópolgárok 15‒25 százalékának aláírása szükséges helyi népszavazás kezdeményezéséhez, ugyanakkor azt javasolta, hogy a csömöri önkormányzat a lehető legnagyobb lehetőséget biztosítsa a csömöri polgároknak a helyi közügyekben való érdemi részvételre. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, és ezzel a környéken egyedülálló módon a törvény által meghatározott intervallumon belül a legalacsonyabb mértékben, a lakosság 10 százalékában határozta meg az arányt.

 

 

 

3. A Csömör nagyközség területén 2017. évtől közétkeztetést végző TS Gastro Kft. tájékoztatója

Tormay-Lesták Mária alpolgármester beszámolt arról, hogy az új közétkeztetési céggel való együttműködés biztatóan indult, a visszajelzések az intézmények és a szolgáltatás igénybevevői részéről többnyire pozitívak, a felmerülő nehézségek orvoslásában a szolgáltató együttműködő. Az alpolgármester jelezte, hogy az óvodai, iskolai és a szociális étkeztetés mellett a testületi ülést követő héttől kezdődően a cég biztosítja az önkormányzati intézmények dolgozóinak munkahelyi étkezését is.

Takács Zsolt, a TS Gastro Kft. ügyvezetője elmondta, hogy cégük jelenleg 15 főzőkonyhát működtet országszerte, és 22 ezer adag ételt készítenek naponta. Bár a közétkeztetésben mindig számítani kell kritikákra, igyekeznek a visszajelzéseket rövid időn belül kezelni. Gulyás Fatime területi vezető kiemelte, hogy mivel a csömöri intézmények közétkeztetését külön konyháról biztosítják, így lehetőség van a speciális helyi igények kielégítésére is, hiszen az étkezési szokásokban tájegységenként jelentős eltérések vannak.

Takács Zsolt jelezte, hogy a cég nyitott arra, hogy helyben létesítsenek főzőkonyhát, mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy eddig minden szolgáltatási területükön kinőtték a meglévő főzőkonyha-kapacitást.

 

4.) Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó munkaóra növekedése

Tormay-Lesták Mária alpolgármester elmondta, hogy a Mátyás Király Általános Iskolában egy önkormányzati közalkalmazott látja el az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat napi két órás munkaidőben. A feladatok azonban időközben megnövekedtek a gyermeklétszám emelkedése miatt, ezért szükséges a gyermekétkeztetési adminisztrációs státuszt 2 órásról 4 órásra növelni. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

5.) Tájékoztató a Csömöri Községgondnokság által 2017. évben végzett jelentősebb fejlesztésekről és felújításokról

Lukács Gábor, a Csömöri Községgondnokság ügyvezetője prezentációban mutatta be a képviselő-testületnek az intézmény által idén elvégzett nagyobb munkákat. A Községgondnokság többek között járdákat épített, illetve több önkormányzati intézmény felújítási és karbantartási munkálatait is elvégezte. Az idei évben megoldották többek között a Csömöri Tót Hagyományok Házában a padló vizesedési problémáit, a Laky utcai óvoda szigetelését, felújították az Ulicska jelentős részét, és számos járdaszakasz készült el és újult meg. Lukács Gábor arról is beszámolt, hogy a műszaki osztály több projekt esetében árajánlatokat kért be, ennek alapján megállapítható, hogy a Községgondnokság által elvégzett munkák átlagosan a vállalkozói ár 30-40%-ába kerülnek, így az önkormányzat számára messzemenően megéri fenntartani az intézményt. A képviselők megköszönték a Községgondnokság éves munkáját.

 

 

6.) Költségvetési rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető arról számolt be, hogy a helyi adóbevételek alakulása meghaladta a tervezett szintet, valamint beérkezett a Laky út felújítására elnyert pályázati összeg. Az önkormányzat idei többletbevétele így 93 millió forint, amelyből 37 millió forintot kell a Laky útra fordítani, a többi szabad tartalék. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a költségvetés módosítását, a többletbevételek beemelését.

 

7.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2017/2018. évi munkaterve

Tormay-Lesták Mária alpolgármester arról számolt be, hogy a törvényi változások miatt került a testület elé későn a munkaterv, amelyet a nevelőtestület és a szülői szervezet már jóváhagyott, költségvetési vonatkozása nincs.

Biró Zsuzsanna, az intézmény igazgatóhelyettese ismertette, hogy az idei évben a tervek között szerepel az óvoda nevelési programjának átdolgozása, új program írása, a következő nevelési évtől kezdődően már szeretnének azzal indulni.

Reichortné Bálint Zsuzsanna oktatási szakértő elmondta, hogy az intézmény munkatervében immáron egyértelműen látszik az új intézményvezetés gondolatisága. A szakértő jelezte, hogy véleménye szerint a külső és belső képzésekre az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben.

Fábri István polgármester ismertette, hogy folynak a tárgyalások a Kacsóh utcai óvoda átvétele ügyében az evangélikus egyházzal, ám ez csak abban az esetben történhet meg, ha az érintett szülők többsége jóváhagyja. Az erről szóló szavazást még idén szeretnék lebonyolítani.

A képviselő-testület egyhangúlag hagyta jóvá az intézmény munkatervét.

 

8.) Költségvetési forrás biztosítása a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda udvarának karbantartására és a játszóeszközök felújítására

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy az önkormányzat minden évben biztosít forrást az óvoda játszóeszközeinek felülvizsgálatára, karbantartására. Ez a keret idén kimerült. A két óvodaudvar felmérése megtörtént, ennek alapján az önkormányzat ajánlatokat kért be a játszóeszközök felújítására, valamint a Kacsóh utcai tagóvoda udvarán található elöregedett fák szakvélemény alapján való kivágására, a maradó fák koronájának tisztítására, új fák ültetésére. A munkálatok összesen 674 ezer forintos összegből valósíthatók meg. A képviselők egyöntetűen támogatták a szükséges forrás biztosítását.

 

9.) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2017/2018. évi munkaterve

Ráduly Ildikó, az intézmény vezetője röviden ismertette az intézmény munkatervét, és jelezte, hogy bár a fenntartó már nem az önkormányzat, a szakmai programok megvalósítása elképzelhetetlen lenne az önkormányzat támogatása nélkül. Az intézményvezető elmondta, hogy a csömöri zeneiskola abban tér el más, hasonló intézményektől, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a zenekari munkára.

Reichortné Bálint Zsuzsanna oktatási szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a növekvő tanulói létszám is igazolja a minőségi szakmai munkát.

A képviselő-testület egyhangúlag hagyta jóvá az intézmény munkatervét.

 

10.) Formás utca aszfaltozása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok arról számolt be, hogy folyamatosan folyik be a lakossági hozzájárulás az útépítéshez. Az előző ülés óta eltelt időszakban tisztázódott a műszaki tartalom – amely Benkó Gábor műszaki osztályvezető elmondása szerint a domborzati adottságok és a csapadékvíz-elvezetési problémák miatt bonyolultabbá teszi a munkát.

A beérkezett árajánlatok alapján az Aszfalt és Bontás Kft. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, amely az eredeti elképzelésekhez képest magasabb műszaki tartalommal bír, ugyanis az aszfaltozást megelőzően a teljes útfelületen profilmarást végeznek, és egy vékony ágyazati réteget helyeznek el az egyenetlenségek kiegyenlítése érdekében. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a munkálatok elvégzésével az Aszfalt és Bontás Kft.-t bízza meg.

 

11.) Kiemelt közlekedésbiztonsági fejlesztések – koncepciótervek megvitatása

Fábri István polgármester, valamint Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a legsürgetőbbnek ítélt közlekedésbiztonsági fejlesztéseket, valamint azok terveit.

A testület támogatta a javaslatot, hogy a Laky bekötőút mentén további szalagkorlátokat helyezzenek el. Erre a célra az önkormányzat használt, de még jó állapotban lévő szalagkorlátot vásárol a Magyar Közút Zrt.-től, és 5 millió forint összértékben körülbelül 700 m szalagkorlát készülhet el.

A képviselők megvitatták a Széchenyi úti mini körforgalom áttervezésével és átépítésével kapcsolatos kérdéseket is. A közlekedési szempontból kritikus kereszteződés átépítésére több terv és elképzelés is született. A már elkészült és bemutatott tervek alapján kiderült, hogy a Laky-sarki körforgalommal azonos méretű körforgalom ezen a helyszínen csak rendkívül szűkösen férne el, ami balesetveszélyes lenne. Egy másik lehetőség ‒ balatonfüredi mintára ‒ hogy a jelenleginél nagyobb, de a Laky-sarki körforgalomnál kisebb méretű körforgalmat alakítanak ki, középen térköves kiemeléssel. Az ilyen körforgalmakban a nagyobb méretű járművek csak jelentősen lelassítva, a térköves kiemelésre ráhajtva tudnak áthajtani, a személygépkocsik azonban akadálytalanul, de lassítva, az elsőbbségi szabályok betartásával tudnak közlekedni. A képviselő-testület úgy határozott, hogy ez utóbbi koncepció szerint készüljenek el a körforgalom tervei.

Megvitatták a Hunyadi utca‒Gorkij fasor kereszteződésének forgalomlassító terveit is. A testület mérlegelés után úgy döntött, hogy a zebra kiemelésével és fényjelzések alkalmazásával igyekeznek lassítani a veszélyes kereszteződésben a forgalmat.

A Szabadság út közlekedésbiztonsági problémáit ‒ amelyek jellemzően az úttesten történő parkolásból fakadnak ‒ új parkolóhelyek létrehozásával igyekeznek orvosolni. Folyamatban van emellett a Hősök tere, valamint a Major úti HÉV-átjáró áttervezése is.

 

12.) Szabadság útAdy E. utca sarok növénytelepítése

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Béke téri pékséggel szemközti régóta húzódó parkolási problémát a településkép, az utcakép és a közlekedésbiztonsági szempontok messzemenő figyelembevételével egy igényesen megépített zöldsáv kialakításával és magasított szegéllyel lehet megoldani. Ennek költsége 340 ezer forint.

Fábri István polgármester kiegészítő javaslattal élt, melyben indítványozta néhány új parkolóhely kialakítását az Ady Endre utca sarkánál. A munkálatok költsége – a Községgondnokság által végezve – 640 ezer forint.

A képviselő-testület mindkét javaslatot egyhangúlag támogatta.

 

13.) A közlekedés biztonságát javító intézkedések megtárgyalása – sebességkorlátozások

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a gyorshajtás sajnos általános probléma a településen, ezért a bizottság javasolja, hogy a forgalomlassítás érdekében a település számos pontján figyelmeztető felfestéseket helyezzenek el, amelyek a táblák mellett a harmincas sebességkorlátozásra hívják fel az autósok figyelmét. A testület egyöntetűen támogatta a javaslatot.

 

14.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása – építkezési anyagok tárolása

Vadász László igazgatási előadó arról számolt be, hogy a településen megnőtt az építkezések száma, ezzel egyidejűleg pedig az építkezésekkel összefüggő – sokszor kontrollálatlan – közterület-használat is, ezért módosítani szükséges a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet. Erre a jogharmonizáció miatt is szükség van, hiszen az építéshatósági eljárás országosan változott (például megszűnt a használatbavételi engedély). A testület úgy határozott, hogy közterület-használati engedély maximum 90 napra adható, az elhelyezni kívánt tárgy megjelölése mellett, az országosan egységes 2000 Ft/nm/hó áron, továbbá a fizetési módok között a készpénz és a csekk mellett az átutalás is lehetővé válik. Az engedélyt annak kell kérnie, akinek érdekében áll, vagyis a tulajdonosnak, használónak vagy a vállalkozónak.

 

15.) Mezőőri szolgálat részére éjjellátó készülék beszerzése

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke arról számolt be, hogy a mezőőr nem csak nappal, hanem az éjszakai órákban is járőrözik, munkavégzését jelentősen segítené egy éjjellátó készülék. A képviselő-testület támogatta a készülék beszerzését 199 ezer forint összegben.

 

16.) Balaska Márk világbajnok kajakozó támogatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a sportoló részére az önkormányzat idén 300 ezer forint támogatást nyújtott. Balaska Márk  nyáron világbajnoki címet szerzett, ezért az önkormányzat továbbra is támogatni kívánja felkészülését. Bár a sportolók támogatására szánt éves keret már elfogyott, a bizottság javasolja további 150 ezer forint támogatás nyújtását az idei évben, majd újabb 150 ezer forintot 2018-ban. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

17.) Illegális hulladéklerakások ellenőrzésének kiadási vonzata

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a polgárőrség számára a környezetvédelmi akciósorozatban való aktív részvétel (üzemanyag) többletköltséggel jár, ezért 100 ezer forintos pótlólagos támogatást igényelnek. A testület támogatta a javaslatot.

 

18.) Csömör intézményei és közvilágításának áramellátására beérkezett árajánlatok megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-vel kötött szerződés a közvilágításra és az intézmények áramellátására év végén lejár. A pénzügyi osztály három árajánlatot kért be. Ennek alapján az MVM Partner Zrt. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a szerződés megkötését a 2018/2019. évekre vonatkozóan.

 

19. ) Az LZW-064 frsz.-ú Ford Focus személygépjármű értékesítése

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a rendőrség számára használatra átadott, balesetben összetört, gazdasági totálkáros gépjárműre vételi ajánlat érkezett Raucsik László, csömöri lakostól. A bizottság további ajánlatokat kért be, ám mindegyik alacsonyabb volt a Raucsik László által kínált árnál. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a törött Ford Focus gépjárművet 160 ezer forintért értékesíti.

 

20.) Csömör, Ady E. utca 1. I/3. szám alatti szolgálati lakás ügye

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke arról számolt be, hogy az iskolaállamosítást követően az önkormányzat Simó Lászlóval, az iskola testnevelő tanárával kötött bérleti szerződést a lakásrendelet alapján a szolgálati lakásra vonatkozóan felmondta, a testület azonban úgy döntött, hogy méltányossági alapon a szerződést 2018. június végéig meghosszabbítja. A Dunakeszi Tankerületi Központ írásban nyilatkozott arról, hogy alkalmazottjának lakhatását nem tudja támogatni, de mivel a tanév végén az öregségi nyugdíj korhatárt eléri és nyugdíjba vonul, így kérték a szolgálati lakás bérletének meghosszabbítását. A testület úgy határozott, hogy a bérleti jogviszonyt a közösségi érdekre való tekintettel 2018. június 30-ig meghosszabbítja.

 

21.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Eigler Tamás a Majorszegi ligetben folyó építkezésekkel kapcsolatos közterület-használati problémákra hívta fel a figyelmet és kért intézkedést.

Fábri István polgármester a testület véleményét kérte az új egészségház alapkőletételének időpontjával kapcsolatban jelezve, hogy számít a képviselők részvételére.

 

 

Megszakítás