Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-i üléséről

2018 május 17. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a gyermekvédelemben érintett helyi intézmények, ahogy minden évben, idén is elkészítették részletes beszámolójukat, amelyet a bizottság megvitatott.

A legfontosabb problémának jelenleg a pszichológushiányt tartják, valamint azt, hogy sem az iskolában, sem az óvodában nincs gyermekvédelmi felelős. A korábbiaktól eltérően az elmúlt év során 11 gyermeket kellett családból kiemelni, többségüket a településen működő családok átmeneti otthonából. A kiemelések után Csömörön egyáltalán nincs hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

Az óvodában a csoportlétszámok magasak, különösen úgy, hogy sok a beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermek.

Bátovszky János, az iskola igazgatója elmondta, hogy tudomása szerint a térségben sehol nincs gyermekvédelmi státusz, és mivel a statisztikai adatok alapján Csömör igen jó helyzetűnek számít, ezért nem lát rá esélyt, hogy a tankerület státuszt biztosítson erre a pedagógiai munkán kívüli feladatra.

A bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy életszerűtlennek tartják azt, hogy a szociális támogatások jövedelmi határa csökkent, ezért javasolni fogják a felülvizsgálatot.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

  1. ) A Kacsóh Pongrác utcai Kéknefelejcs Óvoda átadása evangélikus egyházi fenntartásba – szerződéstervezet megvitatása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette a megállapodás-tervezetet, amelyet a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kíván megkötni az önkormányzat. Az átadási folyamat során kiderült, hogy egyetlen, az egyház által átvett óvodában sem volt ennyi plusz juttatás és státusz, még az államinál magasabb egyházi normatívánál is több jutott a Csömöri óvodára. Ugyanakkor az önkormányzat ragaszkodik ahhoz, hogy az óvoda átadása semmiképpen ne járjon a színvonal csökkenésével. Ez úgy biztosítható, hogy a fenntartó további forrásokat von be a későbbiekben az óvoda működtetésére, és a tervek szerint kiemelt intézményként, módszertani központként működteti a jövőben. Az átmeneti időszakra azonban – egy-két éven keresztül – az önkormányzat támogatása is szükséges a megszokott színvonal biztosításához. A képviselő-testület egyetértett abban, hogy hozzájáruljon az óvoda működési színvonalának fenntartásához évi 10 millió forinttal (szemben a korábbi 20 millió forintos többletköltséggel, amit az állami normatíván felül nyújtott a Kacsóh Pongrác utcai óvodának). A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását az egyház a Laky utcai óvodai szakembereivel, megbízási szerződés keretében kívánja megoldani. A képviselő-testület álláspontja az, hogy a megállapodást 10 évre kössék.

 

  1. ) A Gödöllői Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója

Tihanyi Ferenc, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnökhelyettese tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság megküldte az önkormányzatnak a Csömör közbiztonságára vonatkozó 2017. évi beszámolóját. Eszerint a bűncselekmények száma tovább csökkent, míg a közlekedési baleseteké valamelyest nőtt.

Lajmer György kapitányságvezető a testületi ülésen részletesen is beszámolt a közbiztonság helyzetéről. A közlekedési balesetek emelkedésében jellemzően a kevésbé súlyos, anyagi kárral járó balesetek játszottak szerepet, többnyire a bevásárlóközpont területén kértek rendőri intézkedést. Minimálisan nőtt a személyi sérüléses balesetek száma, halálos baleset azonban szerencsére nem volt.

Csömör közbiztonsága nagyon jónak számít, a rendőrségnek csupán azon kell dolgoznia, hogy ez megmaradjon. A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása a fokozott rendőri jelenléttel érhető el.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

 

  1. ) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. Műfüves sportpálya befedésére pályázati önrész biztosítása

Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője beszámolt arról, hogy az utánpótlás korosztályban a csapatsportot űzők száma örvendetes módon gyarapszik, ugyanakkor a sportcsarnok egyre kevésbé képes kielégíteni az igényeket a meglévő kapacitása mellett.

Lehetőség nyílt azonban arra, hogy TAO-s pályázatból a műfüves pályát téliesítsék, ezzel a teljes szezonban képesek lesznek helyet biztosítani a csapatsportok számára. A pályázatot kifejezetten kispályás kategóriában írták ki, ezért a tervek szerint a Rubeola FC nyújtana be pályázatot az MLSZ-hez.

A képviselő-testület megvitatta a javaslatot, továbbá kikérték az ülésen jelen lévő könyvvizsgáló véleményét is, aki jelezte, hogy ebben a formában az önkormányzati vagyon a beruházás által nemhogy növekedne, hanem csökkenne. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke kifejtette, hogy látják a beruházás indokoltságát, ugyanakkor a pályázat módjával kapcsolatban mind az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság, mind a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság aggályainak adott hangot. A képviselő-testület ezért módosító indítványt fogalmazott meg, és 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy a pályázatot a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. nyújtsa be, melyhez 20 millió forintos önrészt biztosítanak.

 

  1. ) A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a kft. valóban nonprofit módon működik: sem jelentős nyereséget, sem veszteséget nem termelt az elmúlt évben, ugyanakkor igen jelentős – ám nem mobilizálható – eszközállománnyal rendelkezik.

Kasnyik János könyvvizsgáló javasolta a mérlegbeszámoló elfogadását, amit a képviselő-testület egyöntetűen támogatott.

 

  1. ) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy a kft. az elmúlt éveket jelentős veszteséggel zárta, ami egyértelműen a hulladékgazdálkodási tevékenység finanszírozási problémáiból fakad. A kft. saját tőkéje a jegyzett tőke 50%-a alá csökkent, ami beavatkozást igényel.

Kasnyik János könyvvizsgáló javasolta a mérlegbeszámoló elfogadását, azzal a kitétellel, hogy a jogszabályi előírások szerint tulajdonosi intézkedést igényel.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a mérlegbeszámolót.

 

  1. ) A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2018. évi többlettámogatási igénye

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Nonprofit Kft. több támogatást gyűjtött össze a TAO-s forrásból, mint amennyit a korábban megszavazott önrész indokolt volna, ezért az önrészt is szükséges megnövelni a már folyamatban lévő beruházások esetében.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta az önrész megemelését 4 343 756 Ft összeggel.

 

  1. ) A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2019. évi TAO-s pályázatához önerő biztosítása

 

Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője beszámolt arról, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ismét lehetőség van TAO-s forrás igénybevételére.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette a bizottság álláspontját, mely szerint 14 millió forint helyett 12 millió forintos önrészt javasolnak biztosítani.

A képviselők közül többen aggályosnak ítélték, hogy más intézmények támogatása lényegesen alacsonyabb, míg a sportcsarnokra minden évben több tízmillió forintot költ az önkormányzat.

Fábri István polgármester javasolta, hogy ezúttal csak a legszükségesebb beruházás, a parkettafelújítás és a parkettavédő rendszer kialakítása valósuljon meg, 5 millió forintos önrésszel. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 10.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetésének módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy hosszú idő utána végre sikerült találni egy kertész munkatársat. Az eredeti költségvetésben ez a költség azért nem szerepelt, mert a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben nem lehetett előre kalkulálni. A munkavállaló bérköltsége az idei évre 1,7 millió forinttal növeli a nonprofit kft. költségvetését. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a módosítást.

 11.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. – Fő utak közlekedésbiztonsági fejlesztése – Laky bekötőút melletti szalagkorlátok telepítésére beérkezett árajánlatok elbírálása 

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető megmutatta, hogy a Laky-bekötőúton jelenleg hol van  szalagkorlát. Mint elmondta, a meglévő korlátok jelentős részét is az önkormányzat telepítette, valamint folyamatban van a legkritikusabb szakaszok szalagkorláttal való ellátása, amiről még a tavalyi évben döntött a testület, illetve megtörtént a kivitelező kiválasztása is. A műszaki osztály által bekért árajánlatok alapján a beruházás leggazdaságosabb módja a Magyar Közút Zrt.-től bontott, de minőségileg kifogástalan állapotú szalagkorlátok vásárlása, és szakértők által történő felszerelése. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy ezt a kezdeményezést folytatva újabb kb. 3000 folyóméter bontott szalagkorlátot vásárol és szereltet fel, mintegy 15 millió forint értékben. Ezzel nyárra a Laky bekötőút valamennyi kritikus szakaszán  szalagkorlát lesz.

12.) Kérelem területbérlésre a Laky utca–Széchenyi utca saroknál lévő önkormányzati területen

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy Varga Jánosné csömöri vállalkozó szeretné kibérelni a Laky utca sarkánál a buszmegálló és a játszótér közötti területet a Csömöri napok idejére. Az elmúlt évben az épülő egészségház területét 200 000 Ft-ért adta ki a képviselő-testület. A kisebb területért a bizottság 100 000 Ft bérleti díjat javasolt, valamint az elmúlt évekhez hasonlóan a vállalkozó 100 000 Ft értékben játékbérlést (légvár, ugrálóvár, óriás trambulin) ajánl fel a csömöri általános iskola és óvoda részére.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

13.) Mojmírovce (Ürmény) község és Csömör nagyközség 15 éves testvértelepülési kapcsolatának megünneplése

Miklós Daniella kommunikációs vezető beszámolt arról, hogy idén ünnepeljük Mojmírovce és Csömör testvértelepülési kapcsolatának 15. évfordulóját. Ez alkalomból egy nagyobb létszámú csoport érkezik a Csömöri napokra a testvértelepülésről. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a delegáció szállásköltségére 950 ezer forintot különítsenek el.

14.) Csömöri ipari, gazdasági és kereskedelmi övezet közlekedési fejlesztése – Határ út felújítása  

Fábri István polgármester felidézte, hogy Csömör gazdasági területén – a munkahelyek, a szolgáltatások és az adóbevételek tekintetében  is – a Határ úti ipari és kereskedelmi övezet kiemelt jelentőséggel bír. Az itt működő cégek egy része jó minőségű infrastruktúrát alakított ki, ám az önkormányzati tulajdonú utak nem követték a terület intenzív fejlődését, állapotuk leromlott. Az önkormányzat egyeztetéseket kezdeményezett az érintett nagyobb cégek képviselőivel, és rövid távú intézkedéseket fogalmazott meg. Ezek elsősorban a nagy teherautó-forgalmat bonyolító utak felújítását, valamint közlekedésbiztonsági intézkedéseket tartalmaznak (sávok, illetve záróvonal felfestése, kátyúzás, gyalogátkelő újrafestése, közlekedési táblák elhelyezése, szemeteskukák kihelyezése), valamint napelemes közvilágítás kiépítését. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a beruházás megvalósítását összesen 5,8 millió forint értékben.

 15.) A 2018. évi költségvetés módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a költségvetés módosítására az állami támogatások beérkezése, valamint a képviselő-testület döntéseinek beemelése miatt van szüksége. A testület egyöntetűen hagyta jóvá a módosítást.

 16.) A 0147/110 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú szántó bérleti szerződésének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a korábbi bérlő elhunyt, leánya szeretné tovább bérelni az ingatlant változatlan feltételekkel, hosszabb távon. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a bérleti szerződést újbóli megkötését változatlan tartalommal 3 évre.

 17.) Majorszegi-liget, Lukácsi erdő melletti utca elnevezése 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a döntést elnapolja az érintett lakókkal való előzetes egyeztetésig.

 18.) A 0139/5 és 0104/25 hrsz.-ú külterületi utcák elnevezése 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a két külterületi utcára vonatkozóan lakossági megkeresések érkeztek be, amelyek utcanév-javaslatokat is tartalmaztak. A 0139/5 hrsz.-ú utca vonatkozásában a lakossági javaslatok közül a bizottság az Avar utca elnevezést, míg a 0104/25 hrsz.-ú út esetében a javasoltaktól eltérően a bizottság az Árvalányhaj utca elnevezést javasolta, mivel ez a növény nagy mennyiségben nő a területen.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a bizottság javaslatait, és döntött az utcák elnevezéséről.

19.) A Laky utcai vízelvezetés felújítása – közbeszerzés módosítása törvényi változások miatt

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy az előző testületi ülésen döntés született a Laky utca csapadékvíz-elvezetésre indítandó közbeszerzési eljárásról, ám a közbeszerzési törvény módosítása miatt április 15. után már csak az új elektronikus rendszerben lehetséges eljárást indítani, így az elfogadott közbeszerzési dokumentumokban minimális technikai jellegű módosításokat kell végrehajtani. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Madarasné dr. Hülitzer Katinka jelezte, hogy egyes ingatlanokon jelentős mértékű beépítés tapasztalható, ami hosszú távon élhetetlenné teheti a települést, ezért javasolta a HÉSZ szigorítását. Benkó Gábor műszaki osztályvezető válaszában jelezte, hogy az egy telekre építhető lakásszámot tervezik korlátozni, ami mérsékelheti a kedvezőtlen beépítési tendenciákat.

Tihanyi Ferenc arról számolt be, hogy egy cég engedélyért folyamodott az önkormányzathoz, hogy a területéről a vizet a korábbi évekhez hasonlóan a patakba engedhesse, ám a helyszíni szemle során aggályos állapotokat tapasztaltak, ezért a képviselő javasolta a vízminta vételezését az engedély kiadását megelőzően.

Szántóné Hermányos Mária a Laky-kúria, valamint a Vörösmarty utcai önkormányzati ingatlan állapotfelmérésével kapcsolatban érdeklődött. Katona Péter jegyző jelezte, hogy a Laky-kúria bérlője bírósághoz fordult, mivel az önkormányzat a szociális bérleti jogot megvonta és a továbbiakban csak piaci alapon bérelheti az ingatlant – májusban várható a bírósági tárgyalás. Benkó Gábor műszaki osztályvezető arról számolt be, hogy a kúria állapotfelmérése folyamatban van, a Vörösmarty utcai ingatlan sorsáról pedig a művelődési ház tervpályázatának részeként döntenek majd.

Eigler Tamás az Egyenlő Esélyekért Alapítvány kérését tolmácsolta, amely szerint szeretnék, ha az önkormányzat a területük egy részét átminősítené annak érdekében, hogy kedvezőbb feltételekkel tudjanak építkezni. Benkó Gábor műszaki osztályvezető és Fábri István polgármester kifejtették, hogy az övezeti átsorolás veszélyeket rejt magában, hiszen a későbbiekben – az alapítványtól függetlenül – bármit lehetne építeni a területre, akár lakótelepet is, az önkormányzatnak nem lenne beleszólása.

Eigler Tamás emellett arról érdeklődött, hogy vannak-e a településen építéshatósági ellenőrzések, mert tapasztalatai szerint számos új építkezés esetében egyáltalán nem tartják be a HÉSZ előírásait. Katona Péter jegyző jelezte, hogy a főépítésszel egyeztetve már indítottak eljárásokat, ugyanakkor ez immáron járási hatáskörbe tartozik, és nincs apparátusuk az ellenőrzésekre. Ha bárki – akár az önkormányzat, akár magánszemély – szabálytalanságot tapasztal, akkor a bejelentés alapján tudják kivizsgálni a jelzett ügyeket.

 

Megszakítás