Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 13-i üléséről

2019 február 15. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

 1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 1. ) A Csömöri Állatmenhely modernizációja – döntés az Agrárminisztériumtól elnyert támogatás önkormányzati kiegészítéséről

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Csömöri Állatvédő Civil Szervezet az Agrárminisztérium 2018. évi állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára kiírt pályázatán 500.000 Ft támogatást nyert el. A beruházás összege a Csömöri Községgondnokság költségkalkulációja alapján 2,1 millió forint. A civil szervezet 900 ezer forintos saját erővel rendelkezik a beruházáshoz. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy 700 ezer forinttal támogatja a menhely korszerűsítését.

 

 1. ) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda pedagógiai programjának véleményezése

Böde Júlianna igazgató beszámolt arról, hogy bár megmaradt a művészeti program, ugyanakkor annak keretein belül több önállóságot kívánnak biztosítani az óvodapedagógusoknak. Nyitni kívánnak az óvoda tágabb környezete felé is, és szeretnének több programon részt venni, nem csak Csömörön. Mivel a program alaposabb felkészültséget feltételez, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a továbbképzésekre.

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens hozzáfűzte, hogy nem tartották szükségesnek, hogy a program teljesen egységes legyen, hanem lehetővé kívánták tenni, hogy minden pedagógus a saját egyéniségének megfelelően alakítsa azt. Emellett biztosítani kell, hogy az óvodapedagógusok megismerkedjenek más óvodai programokkal.

A képviselő-testület egyhangúlag hagyta jóvá a programot.

 

 1. ) A közétkeztetési feladatok ellátására kötött szerződés módosítása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a minimálbér és a nyersanyagárak növekedése miatt a szolgáltató árat kíván emelni. A képviselő-testület megvitatta a javaslatot, és további tárgyalások lefolytatását javasolták.

 

 1. ) Kezdeményezés iskolai Intézményi Tanács létrehozására

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezik arról, hogy az iskolákban kötelező Iskolai Intézményi Tanács létrehozása, amely lehet háromoldalú (a szülők, a nevelőtestület és az önkormányzat azonos számú delegáltjából) vagy többoldalú, amelyben a felsoroltakon túl részt vesz a fenntartó és a tanulók delegáltja, valamint a nemzetiségi önkormányzatok és az egyházi jogi személyek is. A polgármester Csömörön a többoldalú intézményi tanács létrehozását tartja indokoltnak.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony beszámolt arról, hogy amíg még működött, ez egy jó platform volt, mivel az ott meghozott döntéseket a jegyzőkönyvek alapján nyomon lehetett követni.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az intézményi tanács létrehozásának kezdeményezését.

 

 1. ) 2018. évi önkormányzati támogatási keret növelése a helyi iskola számára

Fábri István polgármester felidézte, hogy amíg az általános és zeneiskola önkormányzati intézmények voltak, az ott dolgozók részére minden év végén, illetve pedagógusnapon plusz juttatásokat biztosított az önkormányzat. Az iskolák államosítása óta a pedagógusok ilyen jutalmazásban nem részesülnek. Az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi, hogy a dolgozók egész éves munkájuk elismeréseképpen ajándékutalvány formájában ezúttal is kapjanak év végi jutalmat. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta 4.230.000 Ft költségkeret biztosítását erre a célra.

 

 1. ) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. tagi kölcsön törlesztésének megvitatása

Pásztor Sándor, a Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöke ismertette, hogy a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása során keletkezett likviditási nehézségeit a cég az önkormányzattól kapott tagi kölcsönnel tudta áthidalni. A 26,6 millió forintos kölcsönből a Kft. 2018 folyamán 7.060.000 Ft-ot törlesztett. Az év folyamán további 4 millió forint megtakarítás várható, amit a Nonprofit Kft. a tagi kölcsön törlesztésére kíván fordítani. A felügyelőbizottság javasolta, hogy a tulajdonos önkormányzat a kölcsön lejártát hosszabbítsa meg 2021. december 31-ig. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

 1. ) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett őszi lombgyűjtés és gumiabroncsgyűjtés – pótelőirányzat igénye

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy  ősszel a nonprofit kft. szervezte meg a lakossági zöldhulladék azon részének elszállítását, amelyet a lakosok a megfelelő zsákok hiánya miatt nem lebomló zsákokban tettek ki, és ezért a katasztrófavédelem nem szállította el azokat. Erre a képviselő-testület 2 millió forintos keretet biztosított, ám ez nem bizonyult elegendőnek. Emellett a lakosok a külterületen  autó-, teherautó- és traktorgumikat gyűjtöttek, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek, elszállításuk és lerakásuk jelentős költséggel jár. A képviselő-testület ezért úgy határozott, hogy 1,5 millió forint pótlólagos támogatást nyújt a Csötesz Nonprofit Kft.-nek a költségek fedezésére.

 

 1. ) Állomás utcai sarok kertépítési koncepciója és költségvetése

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője beszámolt arról, hogy az eredeti, magas költségvetésű terveket átdolgozták. A képviselő-testület a bemutatott tervet véleményezte, megvitatta, majd egyhangúlag jóváhagyta.

 

 1. ) MÁV-HÉV Zrt. és Csömör Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás az Állomás utcai HÉV-ingatlanok fejlesztéséről és közös hasznosításáról

Fábri István polgármester ismertette azt az együttműködési megállapodástervezetet, amely a MÁV-HÉV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozik. Hangsúlyozta, hogy ez egyfajta keretmegállapodás, melynek részleteit külön szerződésekben szükséges rögzíteni. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az együttműködési megállapodás megkötését.

 

 1. ) Csömöri Egészségház – belső berendezések, videotechnika, bútorbeszerzési szerződés módosítása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a Csömöri Egészségház várótermeiben tartalomszolgáltatás megvalósítását tervezik 55”-es megjelenítőkön. Az eszközök beszerzésére, telepítésére az önkormányzat árajánlatokat kért be. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a megjelenítőket a legkedvezőbb ajánlatot adó Inter Elektronik Kft.-től szerzi be, bruttó 2.858.357 Ft-os áron.

 

 1. ) Közbiztonsági és Biztonsági Szolgálat Nonprofit Kft.-vel kötendő támogatási szerződés megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy mivel a közbiztonsági, közlekedésbiztonsági feladatokat jelenleg is ellátó cég nonprofit kft., ezért lehetőség van a vállalkozási szerződés helyett támogatási szerződést kötni a következő évre, ami a cég számára kedvezőbb feltételeket biztosít. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2019-es évre 7.800.000 Ft-tal támogatja a Közbiztonsági és Biztonsági Szolgálat Nonprofit Kft.-t.

 

 1. ) Ellátási szerződés módosítása fenntartóváltás miatt családok átmeneti otthonának igénybevételére

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy ez idáig a Support Alapítvány által működtetett erdőkertesi családok átmeneti otthonában biztosítottak a krízishelyzetbe került csömöri családok számára átmeneti elhelyezést és ellátást. Az intézmény új fenntartója a Magyar Protestáns Segélyszervezet lett, ezért szükséges módosítani a szerződést. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

 1. ) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Sinka István Községi Könyvtár bérleti díjainak felülvizsgálata

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese beszámolt arról, hogy a bizottság felülvizsgálta a fenti intézmények bérleti díjait, valamint a könyvtár beiratkozási díjait, és a környéken működő intézmények árait is figyelembe véve javaslatot tett az emelésre. A képviselő-testület egyhangúlag hagyta jóvá a javaslatot.

 

 1. ) Csendes utca és Kálvária köz önkormányzati átvételének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Csendes utca és a Kálvária köz a tulajdonosok által kialakított magánút. A két utca tulajdonosai szeretnék átadni azokat önkormányzati tulajdonba és kezelésbe. A képviselő-testület megvitatta a kérdést, ám a döntést további egyeztetésig elhalasztotta.

 

 1. ) Településrendezési szerződés meghosszabbítása és a Móricz Zsigmond utca alatti 408-as tábla településrendezési szerződése

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a Major úti 0184/145 hrsz.-ú ingatlan településrendezési szerződése az övezet módosítására 2018. 12. 31-i határidőt jelölt meg, ám a HÉSZ jóváhagyásának csúszása miatt ezt nem lehetséges betartani, így a határidőt meg kell hosszabbítani. A képviselőtestület egyöntetűen támogatta a határidő módosítását 2019. 06. 30-ra.

Fábri István polgármester ismertette, hogy egy régóta zajló egyeztetési folyamat zárult le azzal, hogy immáron minden tulajdonos jóváhagyta a 408-as tábla területrendezési szerződését. A tulajdonosok részéről Krizsán Tamás számolt be arról, hogy 33 telek összesen 80 tulajdonosának 100%-a tett írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy meg kívánják kötni a szerződést a megismert formában.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a szerződés megkötését a tulajdonosokkal.

 

 1. ) H&H Racing Bt. ingatlan használata

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a Csömör Állomás u. 902/10 hrsz-ú., 2000 m2 nagyságú önkormányzati területet a cég 2011 óta használja megállapodás nélkül, amelyen egy vitatott jogalapú felépítményt birtokol.

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzat összesen 28 millió forint használati díjat számlázott ki az elmúlt öt évre visszamenőleg, a 2018-as évre pedig 267/m2/bérleti díjat állapított meg. A cég kérte a bérleti díj mérséklését, és tárgyalásokat kezdeményezett az önkormányzattal. Ennek eredményeképpen olyan megállapodás született, hogy a cég a felépítményeket az ötévnyi bérleti díj fejében átadja az önkormányzatnak, a 2018-as díjat pedig jelentősen mérséklik.

Eigler Tamás jelezte, hogy ez a megállapodás lehetővé teszi az ingatlan gyors átvételét. Minden más lehetőség időben hosszadalmasabb lenne. A képviselők egyhangúlag támogatták a megállapodás megkötését.

 

 1. ) A felszabaduló Rákóczi utcai és Ady Endre utcai alap egészségügyi célú ingatlanok hasznosítása – szolgálati lakások és vendégház kialakításának költségvetése

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Csömöri Községgondnokság és a műszaki osztály szakértői költségbecslése alapján a Rákóczi úti orvosi rendelő szolgálati lakássá való alakításának költsége 28.640.000 Ft. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a keretösszeget.

Az Ady Endre utcai rendelő szálláshellyé történő alakítására több költségbecslés is született, ám erről egyelőre nem született határozat.

 

 1. ) Gödöllői Coop Zrt. tulajdonában lévő Kossuth utcai ingatlan közös hasznosítási terve

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Gödöllői Coop Zrt. megvásárolta a Szabadság út 1. szám alatti ingatlant, és hajlandóak megállapodni az önkormányzattal való közös hasznosításról. Ennek értelmében a Coop közparkolóként hasznosítaná az udvart, míg a házat bérbe adnák az önkormányzatnak, amit a felújítás után szolgálati lakásként lehetne használni. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az épület felújítását 3 millió forintos áron.

 

           10.) Csömöri református templom építésének támogatása a szomszédos ingatlan használatának biztosításával 

Fábri István polgármester ismertette, hogy a református templomot építő Uhrinwest Kft. kérvényezte az építési területtel szomszédos ingatlan használatát az építkezés idejére, ott egy darut kívánnak elhelyezni. Ehhez biztonsági okokból ideiglenesen módosítani szükséges a gyalogút nyomvonalát, amelyet a kivitelező cég biztosít. A képviselők támogatták a területhasználatot, azzal a kitétellel, hogy a cég a gyalogúton gondoskodjon a közvilágításról.

 

             11.) Útjavítási és aszfaltozási munkák egyes külterületekre vezető utcákban – kivitelező kiválasztása. 

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Rét utca külterületi szakaszának javítására, valamint a Futórózsa utca belterületi szakaszának hiányzó részének aszfaltozására a műszaki osztály ajánlatokat kért be. Kapacitáshiány miatt több felkért cég nem adott ajánlatot, így egyetlen ajánlat érkezett be. A képviselők javasolták, hogy az önkormányzat folytasson további tárgyalásokat az összeg mérséklése érdekében.

 

             12.) Csömör Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 2018. (II.19.) rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a módosításokat. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a költségvetési rendelet aktualizálását.

 

 13. ) Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

Fábri István polgármester ismertette a képviselő-testület következő évi munkatervét, a képviselő-testületi és bizottsági ülések tervezett időpontjait.

 

14. ) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Eigler Tamás képviselő jelezte, hogy lakosok a patkányok elszaporodásáról számoltak be. Katona Péter jegyző válaszában jelezte, hogy nem kapott ilyen jelzést, de foglalkoznak vele.

Kadók Ferencné arról számolt be, hogy az elektromos művek a karbantartási munkák elvégzése után az árokban helyezte el a hulladékát, és azóta sem szállította el.

 

Megszakítás