Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15-i üléséről

2018 március 22. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A Csömöri Tót Hagyományaink Házának felújítási és bővítési terve

Fábri István polgármester ismertette, hogy lehetőség nyílt arra, hogy az önkormányzat az országos szlovák önkormányzat ajánlásával központi, közvetlen minisztériumi támogatásra pályázzon az épület felújítására és bővítésére. A beruházást az indokolja, hogy az épületet használó Furmicska Néptáncegyüttes próbáihoz, rendezvényeihez a helyiségek nem elegendőek. A próbaterem túl kicsi, a színpad pedig a téli időszakban huzamosabb tartózkodásra nem alkalmas. Benkó Gábor műszaki osztályvezető bemutatta a terveket, amelyek a régi épület földszinti felújítására, átalakítására, energiaracionalizálására; a meglévő színpad beépítésére és átépítésére, valamint a tetőtér beépítésére vonatkoznak. A felújítási, bővítési munkák várható költsége 50 millió forint, amelyből 50% az önkormányzati önerő. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a beruházás pályázati forrásból történő megvalósítását, valamint az ehhez szükséges önerő biztosítását a költségvetésből, emellett vállalta, hogy további 10 éves időszakra biztosítja, hogy az ingatlan továbbra is a Csömöri Tót Hagyományaink Háza funkcióit látja el.

 

7.) A HÉV-fejlesztési koncepciók Csömör nagyközséget érintő tervei

Fábri István polgármester kifejtette, hogy míg korábban a BKK kizárólag fővárosi ügynek tekintette a HÉV-fejlesztést és nem egyeztetett érdemben az agglomerációs önkormányzatokkal, addig örvendetes módon a MÁV-HÉV Zrt. a fejlesztést az érintett önkormányzatok bevonásával tervezi. A MÁV-HÉV Zrt. részéről Hájas Róbert Sándor vezérigazgatói főtanácsos ismertette a koncepció lényeges elemeit és válaszolt a felmerülő kérdésekre

 

4.) A Hősök terén álló I. világháborús emlékmű felújítása

Fábri István polgármester röviden ismertette a kérdés előzményeit, valamint az emlékmű jelenlegi állapotát, amely szükségessé teszi a teljes renoválást.

Aranyossy-Péter Máté hadtörténeti kutató bemutatta a terveket, melyben  az I. világháborús emlékmű eredeti állapotának helyreállítását, valamint egy  emlékfal elkészítését tervezik.

Fábri István polgármester hangsúlyozta, hogy a tervet egyeztetni szükséges a táblákat elhelyező szervezetekkel is.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az emlékmű felújítását, a pályázat benyújtását, valamint az emlékfal állítását.

 

5.) Éjszakai buszközlekedés működtetésének támogatása a 2018-as évben

Fábri István polgármester ismertette a hétvégi éjszakai buszközlekedés próbaidőszakának tapasztalatait. A három hónapos időtartam során nem csak utasszámlálás történt, hanem részletes felmérés is az utazóközönség összetételét, utazási motivációit tekintve. A felmérés során bebizonyosodott, hogy az éjszakai tömegközlekedést igénybevevők aránya az előzetes igényekhez képest lényegesen csekélyebb ugyan, a képviselő-testület mégis egyhangúlag támogatta, hogy a 2018-as év folyamán a már kialakult módon továbbra is biztosítsák az éjszakai tömegközlekedést.

 

6.) A 2/2017.(II.20.) költségvetési rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a módosításokat, amelyek pusztán technikai jellegűek az előző évi költségvetésre vonatkozóan. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 

7.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke kifejtette, hogy a település költségvetése közvetve, vagy közvetlenül minden csömöri polgárt érinti. A 2018-as évre elkészített költségvetés jól illeszkedik a település eddigi pénzügyi politikájába. Csömör szerencsés adottságai révén jól tud működni, a bevételi oldal stabil és ezt pályázati forrásokkal kiegészítve működésre és fejlesztésekre is jut forrás. Kihívást jelent ugyanakkor a költségvetésben a bérfeszültségek csökkentése, a versenyszféra elszívó hatásának ellensúlyozása.

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető hangsúlyozta, hogy a település minden eddiginél nagyobb, összesen másfél milliárd forintos maradvánnyal kezdi az évet, ami négy év felhalmozásának az eredménye. A bevételeket az idei évre is óvatosan tervezték, hiszen Csömör legnagyobb bevételét az iparűzési adóbevétel teszi ki, amelynek mértéke függ a helyi vállalkozások eredményes működésétől. Jelentős tételt tesznek ki az önként vállalt feladatok is, mint például az újszülöttek és az időskorúak támogatása, illetve a helyi civil szervezetek támogatása, valamint a sport kft. és a CSÖTESZ egyes feladatai.

A költségvetést a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

 

8.) A Gödöllői Rendőrkapitányság vezetői kinevezésének támogatása

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy Lajmer György r. alezredes 2016. október óta megbízott vezetőként tevékenykedik a Gödöllő Rendőrkapitányság élén. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy támogassa Lajmer György végleges kinevezését. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a kinevezést.

 

9.) A 017/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő szabályozási vonal – állami főépítészi eljárás indítása

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen döntés született a szabályozási vonal törléséről. A Hyginett Kft. jelezte, hogy nem elegendő az előzetes döntés az engedélyeztetéshez, annak a szabályozási tervlapon is szerepelnie kell. Ezt a főépítésszel egyeztetve külön eljárásban lehet elvégezni.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a 017/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő szabályozási vonal törléséhez szükséges állami főépítészi eljárást megindítja.

 

10.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester jelezte, hogy a 15 település között létrejött konzorcium részvételével megvalósítandó szennyvíztisztító projektre vonatkozóan bekérik a közbeszerzési eljárás dokumentumait.

A polgármester emellett javasolta, hogy az áprilisi parlamenti választásokat megelőzően minden egyéni képviselő-jelölt kapjon térítésmentesen bemutatkozási lehetőséget a Hírmondó Plusz különszámában, hiszen a választópolgárok érdeke, hogy ismerjék a jelölteket.

Fábri István ismertette továbbá, hogy a fővárosi önkormányzattól megkeresés érkezett arra vonatkozóan, hogy peren kívüli megállapodást kívánnak kezdeményezni, annak ellenére, hogy a pert másodfokon a főváros elvesztette. Az iskolaállamosítás ügyében folyó, a bíróság által felfüggesztett perben az Alkotmánybíróság hiánypótlást kért a bíróságtól, ezért a döntés a parlamenti választás utánra várható.

 

Zárt ülés

1.) Csömör Díszpolgára cím és Csömör Községért Emlékérem adományozása

Csömör Nagyközség Önkormányzatának a Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Ráduly Ildikónak Csömör Községért Emlékérmet adományoz.

 

2.) Ebtartás ügyében hozott határozat ellen benyújtott   fellebbezés megtárgyalása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Gergely Krisztián ebtartási ügyében a fellebbezést elutasítja, és az elsőfokú határozatot hatályban tartja.

 

3.) Kifogás a Magyar Agrárkamara állásfoglalásával szemben

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-06564-9/2017  számon meghozott állásfoglalását jóváhagyja.

Megszakítás