Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 5-i üléséről

2018 július 17. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 2.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda játszótér felújítása – kivitelező kiválasztása 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester felidézte, hogy az előző ülésen a testület keretösszeget szavazott meg az óvoda játszóterének felújítására.

Dóczi Krisztina beruházási ügyintéző ismertette az árajánlatok tartalmát. Elmondása szerint 5 cégtől kértek és kaptak ajánlatot. A cégek egy része újabb típusú játszóeszközökre adott ajánlatot, fém vázzal, színes műanyag felületekkel, más részük pedig fa játszóeszközökre. Utóbbiak jobban illenek az óvodaudvar jelenlegi stílusához, ezért az óvodavezetés is ezt preferálná. Ebből a típusból két ajánlat érkezett. A játszóeszközökön felül gumiborításra is minden cég adott ajánlatot. A korábban alkalmazott ragasztott gumitéglával szemben, a képviselő-testület a korszerűbb, strapabíróbb öntött gumifelület alkalmazása mellett döntött.

Figyelembe véve az intézmény véleményét, a Mindigfa Kft. többlet garanciális vállalását és a helyi játszóterek kivitelezésében szerzett referenciáit a képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nefelejcs Művészeti Óvoda játszótér eszközeinek cseréjére a Mindigfa Kft-t bízza meg bruttó 17.326.623 forintos áron.

 3.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatói álláspályázatára jelentkező meghallgatása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az óvoda igazgatói álláspályázatára egy érvényes pályázat érkezett be, amelyet a jelenlegi megbízott intézményvezető, Böde Julianna nyújtott be. A véleményezési eljárásban részt vevő közösségek (nevelőtestület, alkalmazotti közösség, nemzetiségi önkormányzatok, szülői szervezet, szakértő, szakértői bizottság) a pályázó kinevezését támogatták.

Böde Julianna pályázatának bemutatása során ismertette, figyelembe kellett vennie, hogy az intézmény pedagógusi munkaközössége a művészeti nevelés mellett köteleződött el. Fontosnak tartja a kisgyermekek mozgásfejlesztését, a nemzetiségi csoportok munkájának folytatását. Kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy jó együttműködést alakítson ki a szeptemberben megnyíló evangélikus óvodával, akár közösen szervezett ünnepségek formájában is.

A képviselők kérdéseinek megválaszolása, valamint a pályázat véleményezését követően a testület zárt ülésen döntött a pályázatról.

 

Zárt ülés

A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatói álláspályázatának elbírálása

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal támogatta Böde Julianna kinevezését 5 éves időtartamra a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatói álláshelyére.

Napirenden kívül a képviselő-testület fogadta a Rubeola FC Csömör csapatát abból az alkalomból, hogy a csapat feljutott az első osztályba. Fábri István polgármester kiemelte, hogy a klub főként helyi játékosokkal, valamint aktív szurkolói közösséggel rendelkezik, így a siker valódi közösségi eredménynek tekinthető.

 

Ugyancsak napirenden kívül fogadta a testület a kerékpáros szakosztály képviselőit abból az alkalomból, hogy az országúti kerékpárosok hosszútávú országos bajnokságán U23 és összevont kategóriában a Cube Csömör versenyzői, Valter Attila és Dina Márton a Pannon Cycling Team színeiben megszerezték az első két helyezést.

 

Az atlétikai szakosztály képviseletében Csák Tamást, aki junior-válogatottat, valamint távollétében Marczika Andrást köszöntötte a képviselő-testület kimagasló eredményeik elismeréseképpen.

 

A Csömöri Polgárőr Egyesület tagjait pedig abból az alkalomból fogadta a képviselő-testület, hogy munkájuk elismeréséért  Csömör megkapta a “Polgárőr Község” kitüntető címet az Országos Polgárőr Szövetségtől.

 4.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház fejlesztésére kiírt tervpályázat elbírálása

 

Fábri István polgármester felidézte, hogy meghívásos tervpályázatot írtak ki a művelődési ház bővítésére, mivel az intézmény rendezvényei, programjai jelentősen növekedtek az elmúlt években, így szükségessé vált bővíteni a művelődési ház közösségi tereit. A tervpályázat során a képviselő-testület meghatározta a legfontosabb szempontokat, amelyek között szerepeltek az épület funkcióira vonatkozó új elemek (falumúzeum, nagy nyitott belső udvar), valamint a nemrégiben megvásárolt szomszédos ingatlan hasznosítása. További hangsúlyos elem volt a művelődési ház, illetve a közterület kapcsolatának kérdése, különös tekintettel a közlekedésbiztonság növelésére. Emellett természetesen a településképi szempontok is fontos szerepet kaptak, tekintettel az intézmény központi elhelyezkedésére.

Király Noémi főépítész ismertette, hogy a meghívott pályázók közül a határidőig négyen adtak le pályázatot, amelyeket a bíráló bizottság véleményezett. A bizottság megállapította, hogy magas építészeti színvonalú pályaművek érkeztek, így a pályázat sikeresnek tekinthető. A pályázóknak a bizottság a pályaművek egymáshoz viszonyított értéke alapján történő díjazására tett javaslatot 250-750 ezer forint díjazásra. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag támogatta. Mind a bíráló bizottság, mind a képviselő-testület – az intézmény vezetőjének egyetértésével – a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem pályázatának ítélte az első díjat, pályázatukat a leginkább megvalósíthatónak tartva.

 5.) A településfejlesztési koncepció elfogadásáról való önkormányzati döntés

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a készítendő koncepcióról az előzetes tájékoztatót a jogszabályi előírásoknak megfelelően megküldték az érintett államigazgatási szerveknek, önkormányzatoknak, valamint az eljárásban érintett résztvevőknek, amelyek véleményezték a tájékoztatót.

Király Noémi főépítész tájékoztatta a testületet, hogy a hivatalos szervek nem emeltek kifogást. A partnerségi eljárás során érkezett észrevételt megválaszolták. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a véleményezési eljárásról született válaszokat, valamint a Településfejlesztési Koncepciót.

 6.) A településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TKR) elfogadásáról való önkormányzati döntés

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság számos módosítást, átdolgozást végzett el a dokumentumok véglegesítéséig.

Király Noémi főépítész felidézte, hogy a TAK és a TKR megalkotására jogszabályi változások kötelezik az önkormányzatokat. A jogalkotó célja az volt, hogy a települési önkormányzatok határozzák meg a település arculatát meghatározó építészeti elemeket, biztosítva azok betarthatóságát.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a településképi arculati kézikönyvet, illetve egy tartózkodással megalkotta a településképi rendeletet.

7.) A településszerkezeti terv (TSZT) és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) véleményezési szakaszának megkezdéséről való önkormányzati döntés 

Király Noémi főépítész ismertette, hogy az előző napirendi pont alapján a HÉSZ-ből ki kell venni a TAK és a TKR elemeit, ám rövid határidő állt rendelkezésre a dokumentumok áttekintésére, ezért a bizottság javasolta, hogy további egyeztetésre kerüljön vissza hozzájuk. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag jóváhagyta, valamint támogatta, hogy az egyeztetést követően a véleményezési eljárás induljon meg.

 8.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. –II.1. Főutak, településközponti utak felújítása Szabadság úti parkoló és járda építésére, Állomás utca út- és járda felújítására és parkoló kialakítására kiírt közbeszerzési eljárás lezárása – kivitelező kiválasztása

Dr. Pető Koppány közbeszerzési szakértő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elektronikus közbeszerzési rendszerben 4 ajánlat érkezett be, amelyek bírálatát elvégezték, hiánypótlásra került sor. A legkedvezőbb ajánlatot mind az ár, mind a garanciális vállalás szempontjából a Komjáti-Design Kft. adta.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető bemutatta a tervcsomag műszaki tartalmát, mely szerint az Állomás utca két szakaszban aszfaltborítást kap, járda és parkolók épülnek. A Szabadság úton a temető bejáratától az Állomás utcáig épülnek parkolók, fasorral. A negyedik szakasz az egészségház belső parkolóinak kialakítását tartalmazza.

A képviselő-testület név szerinti szavazás során egyhangúlag úgy döntött, hogy a közbeszerzési eljárásban a Komjáti-Design Kft.-t nyilvánítja nyertesnek nettó 53.812.518.- Ft vállalkozói díj összeggel, míg a második legjobb ajánlatevő a Relid-Bau Közműépítő Kft.

 9.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. II.2. Útépítések – fejlesztendő településrészek Középhegy utca – Búzavirág utca és Meredek utca közötti szakasz útfelújítása – közbeszerzési eljárás elindítása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy a Középhegy utca aszfaltozása régóta terve az önkormányzatnak, számos lakossági fórumot tartottak ezzel kapcsolatban. Mostanra készültek el a kiviteli tervek.

Szabó Attila közbeszerzési szakértő elmondta, hogy az eddigiektől eltérő eljárástípust választottak. A javasolt eljárástípus esetén 3 gazdasági szereplőt kell meghívni, ám a nyílt eljárásban bárki indulhat ezen kívül is. Benkó Gábor műszaki osztályvezető kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy alkalmazni kívánják az elektronikus árlejtést.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a közbeszerzési eljárás elindítását.

 10.) Csömöri Egészségház kert és udvar építése –közbeszerzési eljárás elindítása

Szabó Attila közbeszerzési szakértő ismertette az eljárás részleteit, mely szerint 7 gazdasági szereplőt hívnak meg és szintén alkalmazni az elektronikus árlejtést.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a közbeszerzési eljárás elindítását az ismertetett formában.

 11.) Javaslat a Csömöri Horgásztó bérleti szerződésének módosítására és a játszótér fejlesztésére

Fábri István polgármester ismertette, hogy egyeztetések történtek a területet bérlő Csömöri Horgász Egyesülettel. Mindkét fél úgy véli, előnyös lenne, ha a tó délkeleti parkjánál található közösségi tér, parkoló és játszótér területe az önkormányzat gondozásába kerülne, így hamarosan megindulhat a park, illetve a játszótér felújítása. A szerződés további részletei változatlanok maradnának a bérleti időszak hátralévő két évére. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a szerződés módosítását, valamint bruttó 3 millió forintot különített el a Horgásztó melletti játszótér és környezetének felújítására és fejlesztésére az idei költségvetésben.

 12.) Rubeola FC Egyesület támogatási kérelme – futsal csapat első osztályú szereplésének versenyeztetési költségei

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Rubeola FC kivívta az első osztályú indulás jogát, ami a költségeik megemelkedésével is járt. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy egymillió forinttal támogatja a csapat első osztályú szereplésével összefüggő többletterhek fedezésére.

 

13.) Csömör Sportcsarnok parkoló bővítése –kivitelezői kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy az önkormányzat által megvásárolt szomszédos ingatlan területének egy részét parkolónak szánták. Így a jelenlegi 8-9 parkoló helyett 41 parkolási lehetőséget alakítanak ki. Az ajánlatadásra felkért négy cég közül mindössze egy nyújtott be árajánlatot, ám az előirányzott költségkereten felül. A képviselő-testület megvitatás után egyhangúlag úgy döntött, hogy a Csömör Sportcsarnok parkoló átépítési és bővítési munkálataira az előirányzatban meghatározott 20 millió forintos kereten belül történő kivitelezői kiválasztás hatáskörét egyedileg átruházza a Pénzügyi- Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság hatáskörébe.

 

14.) Javaslat a Csömöri Sport-és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Fábri István polgármester ismertette, hogy a helyi sportélet jelentős bővülése, valamint a várható beruházások indokolják a kft. személyi állományának bővítését egy gazdasági szakemberrel. Ugyanakkor a tervezett változások nem igényelnek SZMSZ-módosítást, a napirendi pontról így nem szükséges szavazni.

 15.) Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a jogszabályi módosítások miatt az intézmény vezetője kérte az SZMSZ módosítását, amelyet a bizottság tárgyalt és elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 

 16.) Egészségügyi alapellátási körzetek felülvizsgálata

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a háziorvosi körzetek rendkívül túlterheltek, ezért a meglévőkön felül két felnőtt háziorvosi, valamint egy új gyermekorvosi praxis létrehozása indokolt. A bizottság meghatározta a körzethatárokat és a hozzájuk tartozó létszámot. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot, amelyet még az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak, valamint a Magyar Orvosi Kamarának is jóvá kell hagyni.

 17.) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola árnyékolástechnikai fejlesztése – kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy a pályázati forrásból megvalósult energetikai korszerűsítés következtében, valamint esztétikai szempontok alapján indokolt az intézmény árnyékolókkal való ellátása. Az összes huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségre (tantermek, tanári, irodák, ebédlő), 174 ablakra kértek ajánlatot. Három ajánlat érkezett be, kétkörös ajánlatkérés zajlott. A képviselő-testület hat igen szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Major úti iskola árnyékolástechnikai fejlesztésének munkálataira a Mavent Kft-t bízza meg bruttó 9.632.696 forintos áron.

 

18.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. II.2. Útépítések – fejlesztendő településrészek Bajcsy-Zsilinszky Endre utca aszfaltozása – kivitelező kiválasztása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy az önkormányzat megkeresésére négy cég adott árajánlatot. Benkó Gábor műszaki osztályvezető tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Kölcsey utcával nagyjából azonos műszaki tartalommal készül az út aszfaltozása, vízelvezetése. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Bajcsy Zsilinszky utca útfelújítási munkálataira az Útkellene Kft. -t bízza meg bruttó 14.645.436- Ft forintos áron.

19.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. II.4. Járda- és kerékpárút építési program Major úti kerékpárút építése Csömör – Bp. XVI. kerület között – kivitelező kiválasztása

Fábri István polgármester ismertette hogy az önkormányzat megkeresésére a cégek nehézkesen adtak árajánlatot, ráadásul ezek meghaladták a közbeszerzési értékhatárt, így a képviselő-testület nem hozhat döntést.

20.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. II.4. Járda- és kerékpárút építési program M0-as alumínium hídhoz vezető gyalogos és kerékpáros útszakasz aszfaltozása – kivitelező kiválasztása

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy az érintett szakaszon jelentős kerékpáros és gyalogos közlekedés zajlik, ezért indokolt az aszfaltozás. Összesen két cégtől érkezett be árajánlat. A képviselő-testület egyöntetűen úgy határozott, hogy a kivitelezési munkákkal az Adlerberg 2000 Kft.-t bízza meg 7.614.634 forintos áron.

 21.) Főnix utca közvilágítási fejlesztése – kivitelező 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok beszámolt arról, hogy öt, azonos műszaki tartalommal rendelkező ajánlat érkezett be. Eigler Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatadók között két kiváló referenciákkal rendelkező csömöri cég szerepel.

A képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Főnix utca napelemes közvilágítására a Bravolight Kft-t bízza meg bruttó 3.970.020.- forintos áron.

 22.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. II.3. Központi és forgalmas útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése

Szalagkorlátok telepítése a Laky bekötő úton – kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy két szakasz anyagbeszerzésére vonatkozóan született képviselő-testületi határozat, ám a beszerzés elhúzódása miatt gazdaságosabb egy céggel elvégeztetni a telepítési munkálatokat.

Képviselő-testülete a Laky bevezető teljes szakaszának szalagkorlát kiépítésére a Szabados-ok Kft–t bízta meg bruttó 7.672.530 forintos áron.

23.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. I.2. Parkok, játszóterek Gyermekek számára KRESZ-pálya kialakítási terve

Fábri István polgármester ismertette, hogy a projekt egyelőre a területkijelölésnél tart, amelybe a rendőrség szakértőit is bevonják. Döntést jelenlegi állapotában nem igényel.

24.) I. világháborús emlékmű felújítása – költségvetési keret biztosítása a pályázati támogatás függvényében

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány utólagosan 500 ezer forintos támogatást nyújtott az emlékmű felújítására. Az összegből kötelezően egy, a pályázattal kapcsolatos kommunikációs táblát is el kell helyezni, így 400 ezer forint marad közvetlenül az emlékmű finanszírozására. Az önkormányzatnak így összesen 600 ezer forintos önerőt szükséges biztosítani, amit a képviselő-testület egyhangúlag támogatott.

 25.) Evangélikus templom elromlott órájának javítása

Kadók Ferencné képviselő tájékoztatta a testületet, hogy az evangélikus templom órája sajnos meghibásodott és a harangjáték sem működik. A panel nem javítható, cserére szorul, ami kb. 700 ezer forintos összeget tesz ki, amit a gyülekezet nem tud egyedül vállalni, mivel az elektromos hálózat felújítására, a díszkivilágítás javítására is jelentős összeget kell fordítaniuk. Mivel az óra és a harangjáték közkedvelt, hozzátartozik a település arculatához, ezért kérik az önkormányzat támogatását. A képviselő-testület úgy határozott, hogy bruttó 500 000 forint költség biztosításával hozzájárul az evangélikus templom órájának javíttatásához.

 26.) Szabadtári kézilabdapálya felújítása

 

Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője felhívta a figyelmet egy új pályázati lehetőségre, amely lehetővé tenné a kültéri sportpálya felújítását. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja a  Major úti iskola önkormányzati tulajdonban lévő szabadtéri kézilabdapályájának felújítását. Ennek eredményeként részt vesznek a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program V. ütemében  kiírt „Kültéri kézilabda program” pályázaton, amelyhez  bruttó 9.750.000.- forintos, önrészt biztosítottak.

 

27.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor jelezte, hogy megérkezett a szabadnapos rendőrök foglalkoztatására vonatkozó szerződés tervezete és kérte a polgármestert és a jegyzőt a gyors véleményezésre és visszaküldésre.

Szántóné Hermányos Mária arról érdeklődött, hogy a levegőszennyezés minőségének felmérése kapcsán történt-e előrelépés. Fábri István válaszában jelezte, hogy a szakértő céggel a szerződéskötés megtörtént, a problémával már régóta foglalkozó lakossági csoportokkal kezdeményeznek egyeztetéseket.

Tihanyi Ferenc tolmácsolta Torockó polgármesterének  kérését, aki a település iskolájában a vizesblokk felújításához kért támogatást.

 

Zárt ülés

Kifogások a Magyar Agrárkamara állásfoglalásaival szemben

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-04862-9/2017., valamint PE01-02633-8/2018. számon meghozott állásfoglalásait jóváhagyja.

 

 

 

 

 

Megszakítás