Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 1-jei üléséről

2018 március 22. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Közösségi tér és közterület-fejlesztési program 2017–2021.  – Kiegészítés a 2018. évi fejlesztésekhez

Fábri István polgármester felidézte, hogy az elmúlt év végén véglegesítették a 2017-2021. évi Közösségi tér és közterület-fejlesztési tervet, és ehhez kapcsolódóan a testület úgy döntött, hogy minden év márciusában véglegesítik az adott évre tervezett fejlesztéseket és felújításokat.

Eigler Tamás beruházási tanácsnok részletesen ismertette a nevesített fejlesztéseket és felújításokat, amelyek közül a legtöbb elmondása szerint már szerepel az idei költségvetésben. ilyen például a legrosszabb állapotban lévő Erzsébet utca felújítása. A tervek között szerepel számos közlekedés-biztonsági beruházás is, mint például a Széchenyi úti körforgalom bővítése, a Hunyadi u. és Gorkij fasor kereszteződésének átépítése, amely európai viszonylatban is rendkívül korszerűnek számító technológiával valósul meg.

Fábri István polgármester külön kitért a rekreációs beruházásokra, köztük a régi strand területének fejlesztésére, valamint egy kilátó építésére, amelyek tervezése még idén elindulhat. Számos járda újul meg, illetve megkezdődik a SZAK épületének bővítése, valamint a szociális ellátáshoz kapcsolódóan egy idősgondozási tervkoncepció elkészítése.

A képviselő testület egyhangúlag hagyta jóvá a 28 tételből álló tervet, valamint megszavaztak egy új beruházási ügyintéző státuszt a fejlesztések koordinálásának biztosítása érdekében.

 

3.) A Csömöri Kacsóh Pongrác utcai Kéknefelejcs Tagóvoda jövőbeni működésének kérdései a februárban lezajlott szülői és dolgozói szavazások ismeretében

Tormay-Lesták Mária oktatásért felelős alpolgármester asszony felidézte az elmúlt időszak eseményeit. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat régi elképzelése, hogy a meglévő óvodai nevelési program mellett új alternatívát is kínáljon a szülők számára. Tavaly közel száz szülő közösen aláírt kérelmet juttatott el az önkormányzathoz, melyet a Csömöri Evangélikus Gyülekezet presbitériuma is támogatott. E kérelem alapján indultak meg a tárgyalások a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériumával egy helyi, ökumenikus szemléletű, evangélikus fenntartású óvoda létrehozásáról, melyben a szülői szavazásnál kiderült, a többség az evangélikus óvoda mellett voksolt. Ezt figyelembe  véve a képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy 2018. augusztus 1-től az evangélikus egyház fenntartásába adja át a Kacsóh Pongrác utcai óvodát.

 

4.) Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázó meghallgatása és a pályázat elbírálása

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető beszámolt arról, hogy a SZAK vezetőjének megbízatása lejárt, ezért vált szükségessé új pályázat kiírása. Mindössze egy pályázó volt a jelenlegi intézményvezető személyében, akinek pályázatát szakbizottság bírálta el.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony kifejtette, hogy bár a jelenlegi vezető volt az egyedüli pályázó, valószínűleg akkor is a legalkalmasabbnak bizonyult volna, ha tömegesen érkeznek be a pályázatok. Ezt erősítette meg Takács Imre szociális szakértő, aki a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének képviseletében vett részt a pályázatot elbíráló szakbizottságban. Hegyesiné Nagy Ibolya vezetői programja szakmailag kimagasló volt és az elmúlt évek során már bizonyította, hogy vezetése alatt az intézmény igen hatékonyan működik, szervesen illeszkedve a település életébe, a kötelező feladatokon felül számos önkéntes tevékenységet is felvállalva. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy újabb öt évre bizalmat szavaz Hegyesiné Nagy Ibolyának, a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének.

 

5.) Beszámoló a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2017/2018. tanévének I. félévéről

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony felidézte, hogy bár a zeneiskola nem önkormányzati fenntartású intézmény, mégis szervesen kapcsolódik a település életéhez.

Ráduly Ildikó, a zeneiskola vezetője bemutatta az intézmény működését. Kitért arra, hogy az intézmény diákjai és tanárai számos koncertet adnak, valamint együtteseik CD-felvételeket is készítenek.

 

6.) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola végzős diákjai utazásának finanszírozása testvértelepüléseinkre

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony felidézte, hogy a tavalyi évben az az ötlet fogalmazódott meg az önkormányzat részéről, hogy támogatja a helyi Mátyás Király Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak utazását Csömör két testvértelepülésére: Mojmirovcéra és Torockóra. Bátovszky János, az intézmény vezetője elmondta, hogy ez az elgondolás találkozik az intézmény elképzeléseivel, terveivel is. A képviselők hangsúlyozták, hogy nem csupán kirándulásokat kívánnak támogatni, hanem ezek részei az intézmény nevelési programjának is; a település érdeke, hogy hosszú távon élő kapcsolat alakuljon ki a testvértelepülések lakosságával. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a költségvetésben az iskolai programok támogatására elkülönített 3 millió forintos összegen felül 2,5 millió forintot biztosít, így összesen 5,5 millió forinttal támogatja a két végzős évfolyam utazását, szállását, étkezését.

 

7.) Országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy törvényi előírás a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása, ám pusztán adminisztratív jellegű, módosítási indítvány a képviselők részéről nem nyújtható be.

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető arról számolt be, hogy a szavazatszámláló bizottságokba javasolt személyek többségükben megegyeznek a korábbi szavazásokon dolgozókkal. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a bizottsági tagok és póttagok megválasztását.

 

8.) Majorszegi melletti erdőterület (Lukácsi erdő) megvásárlása

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy 2016-ban az önkormányzat arról döntött, hogy a Lukácsi-erdő több mint 50%-át meg kívánja szerezni annak érdekében, hogy erdőgazdálkodási jogot tudjon szerezni. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta újabb  tulajdoni hányadok megvásárlását.

 

9.) A Csömör 017/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő szabályozási vonal állami főépítészi eljárás partnerségi szakaszának lezárása

Fábri István polgármester ismertette, hogy a korábban már tárgyalt ügyben a partnerségi véleményezés során észrevétel nem érkezett. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a partnerségi véleményező szakaszt lezárja és kezdeményezi a végső véleményezési szakasz lefolytatását.

 

10.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester a képviselő-testület elvi állásfoglalását kérte annak kapcsán, hogy a Községgondnokság vezetője levélben jelezte, hogy a református templom építése során jelentős többletköltségek merültek fel, különösen a villanyszámla emelkedett meg drasztikusan, ami a Községgondnokság költségvetését terheli. A képviselő-testület tagjai jelezték, hogy ilyen jellegű támogatásról korábban nem egyeztettek a református gyülekezettel, így a számla egyértelműen őket terheli.

Fábri István polgármester jelezte, hogy mielőbb foglalkozni kell a bölcsőde kérdésével.

 

Megszakítás