Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-i rendkívüli üléséről

2018 november 29. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

  1. ) Csömör Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – intézkedési terv és önkormányzati hatáskör átruházása

 

Dr. Katona Péter jegyző beszámolt arról, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján szükséges kiegészíteni az önkormányzati SZMSZ-t azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú kft.-k éves beszámolóját a képviselő-testület a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában hagyja jóvá. Emellett az egyedi hatósági ügyekkel kapcsolatos fellebbezések száma szaporodni fog, ezért azokat az Ügyrendi, Sport és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe célszerű utalni. A javasolt módosításokat a képviselő-testület egyhangúlag támogatta.

 

  1. ) Csömöri patak vis maior pályázattal kapcsolatos intézkedések megvitatása és az önkormányzati önerő költségkeretének módosítása

 

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, hogy a patakmederben keletkezett károkra benyújtott pályázatot a Magyar Államkincstár felülvizsgálta, és formai módosítást kért a saját forrás meghatározásánál. Kulich Gábor emellett beszámolt arról is, hogy a terület geodéziai felmérése már megtörtént, és ennek értelmében hatósági eljárások indulnak majd, mivel a rézsűtől számított 4 méteren belül tilos mindenféle felépítmény (pl. kerítés) létesítése. A képviselők 7 igen szavazattal támogatták az önkormányzati önerő költségkeretének módosítását.

 

  1. ) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. Állami Számvevőszék ellenőrzésére tett intézkedési javaslatának megvitatása

Pásztor Sándor, a kft. felügyelőbizottságának elnöke felidézte, hogy a CSÖTESZ Kft.-nél az idei év során az Állami Számvevőszék ellenőrzést folytatott le.

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője beszámolt arról, hogy az ÁSZ által tett 8 megállapításból 2 már nem releváns a kft.-re, mivel azok a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódtak. A fennmaradó megállapításokra intézkedési terv készült. A képviselő-testület egyhangúlag hagyta jóvá az intézkedési tervet.

 

  1. ) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. féléves pénzügyi jelentése

Pásztor Sándor, a kft. felügyelőbizottságának elnöke felidézte, hogy a bizottság a féléves beszámolót megtárgyalta és jóváhagyásra javasolja. A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a pénzügyi beszámolót.

 

  1. ) A Csömör név használatára vonatkozó kérelmek megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy dr. Almási Csaba a Csömör név használatára vonatkozó kérelmet nyújtott be. A képviselő-testület a névhasználatot egyhangúlag jóváhagyta.

Ugyancsak névhasználati kérelmet nyújtott be dr. Boronkay Zita, aki a csomoriallatorvos.hu kifejezést kívánja használni. A bizottság nem támogatta ebben a formában a névhasználati kérelem elfogadását, mivel nem tartották elegendőnek a megkülönböztetéshez, ezért javasolták a kérelmezőnek, hogy más formában nyújtson be névhasználati kérelmet. A képviselők közül többen amellett érveltek, hogy a szabad verseny jegyében mindkét állatorvost megilleti a névhasználati jog, és a csömöri polgárokra kell bízni a döntést. Szántóné Hermányos Mária módosító javaslatát a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el, így dr. Boronkay Zita névhasználati kérelmét jóváhagyták.

 

  1. ) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021.  II.4. Járda- és kerékpárút építési program Laky bekötőút kerékpáros útvonalának aszfaltozása – I. ütem: Laky-sarok–Rét utca közötti szakasz – kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy három ajánlat érkezett be, amelyek közül a legkedvezőbbnek az Úttengely Kft. ajánlata bizonyult bruttó 13 473 495 Ft összegben. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a cég megbízását a kivitelezési munkákkal.

 

  1. ) Kerékpáros sportközpont kialakítása a Bulgárkertben – pályázati önrész biztosítása

Fábri István polgármester ismertette, hogy az EMMI és a Magyar Kerékpáros Szövetség pályázatot írt ki kerékpáros központok megépítésére. A helyi nonprofit sport kft. és a kerékpáros szakosztály vezetőivel történt egyeztetések alapján az önkormányzat benyújtotta igényét, illetve javaslatát egy kerékpáros központ kialakítására. Az elképzelés szerint a Bulgárkertben, az önkormányzati tulajdonban lévő telken lehetne kialakítani a központ bázisát képező épületet, amelyben kerékpár szerviz, illetve szállások kapnának helyet, továbbá a meglévő kerékpárverseny-útvonalak felújítása történne meg. A bekerülési összeg az előzetes becslések szerint bruttó 70 millió forint lenne. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a pályázathoz szükséges 10 millió forintos önerő biztosítását.

 

  1. ) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2018/2019. évi munkatervének ismertetése, SZMSZ módosításának és új házirendjének elfogadása

Reichortné Bálint Zsuzsanna oktatási szakértő ismertette a jogszabályi előírásokat. Böde Júlianna igazgató tájékoztatta a testületet, hogy az intézmény dokumentumaiban bekövetkezett változások főként a tagóvoda különválásával kapcsolatosak. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a dokumentumokat.

 

  1. ) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója a 2017/18-as tanévről és a 2018/2019. évi munkatervének ismertetése

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony felidézte, hogy az intézmény részéről az önkormányzat felé történő beszámoló nem kötelező, hanem önként vállalt feladat.

Ráduly Ildikó igazgató ismertette az elmúlt tanév eredményeit, beiskolázási mutatóit és az intézményt érintő legfontosabb változásokat, amelyek közül a legjelentősebb a népzene tanszak elindulása.

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a dokumentumokat.

 10) Új felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetekbe felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi és ápoló-asszisztensi munkakörökbe pályázat kiírása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette a kiírandó pályázatok részleteit, amelyeket az illetékes bizottságok is jóváhagytak. Az állások betöltésének ideje sikeres pályázat estén 2019. március 1., mivel az egészségház hivatalos átadása feltétele az új praxisok létesítésének, és nem számítható ki előre, hogy mikorra fog rendelkezni az épület a megnyitáshoz szükséges valamennyi engedéllyel. A képviselők egyhangúlag támogatták a pályázatok kiírását.

11) Javaslat a Középhegy 3099 hrsz.-ú ingatlan 5%-os tulajdonrészének önkormányzati értékesítésére 

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzatnak 5-5%-os osztatlan közös tulajdona van a Középhegy u. 3099 és 3100 hrsz.-ú ingatlanokban. Korábban mindkét ingatlan tulajdonosai jeleztek vételi szándékot az önkormányzati tulajdonrészre, értékbecslés is készült, ám az adásvétel nem valósult meg. Bizottsági egyeztetést követően a 3099 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával 600 000 Ft vételárban állapodtak meg, amelyet havi egyenlő 10 000 Ft összegű részletfizetésben teljesít 5 éven keresztül. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az értékesítést.

 12) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy az iparűzési adóbevételek az előrejelzések szerint a tervezettnél nagyobb mértékben folynak be, ezért a bevételi oldal 75 millió forinttal biztonsággal megemelhető. A pénzügyi osztályvezető emellett ismertette a további módosításokat, amelyek az önkormányzati döntések értelmében, valamint az intézmények gazdálkodása során keletkeztek. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a költségvetési rendelet módosítását.

 13) Az önkormányzati intézmények, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok rendezvényeinek támogatásával kapcsolatos szabályok 

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok rendezvényeinek támogatásával kapcsolatban korábban nem volt egységes szabályrendszer. Előfordult, hogy kisebb anyagi támogatást nyújtó szponzorok lényegesen nagyobb felületen jelentek meg a rendezvényen, mint a fő támogató. A most megalkotandó szabályzat egyértelműsíti, hogy milyen összeghatárnál számítanak a támogatók fő-, illetve kiemelt támogatónak, és ez milyen méretű megjelenési felületet garantál számukra. A szabályzat emellett kitér arra is, hogy támogatói felajánlás megtagadható abban az esetben, ha a támogató tevékenysége ellentétes az intézmény vagy rendezvény működésével. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

 

 

 

 

Megszakítás