Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 23-üléséről

2019 szeptember 09. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

 1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 1. ) Beszámoló és átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese kifejtette, hogy a bizottság egyik legfontosabb feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos átfogó munka. Az elmúlt bizottsági üléseken meghallgatták a védőnők, óvodák, iskola, valamint a Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját is. A beszámolók alapján a legnagyobb veszély jelenleg a családok értékrendjének  megbomlása, amely már kisgyerekkorban érzékelhető és továbbgyűrűzik egészen az iskoláig.

Bátovszky János, a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola igazgatója megerősítette az elhangzottakat, hangsúlyozva, hogy az iskola felelősségi köre és lehetőségei a kerítésen belülre terjednek ki, ezért különösen nagy szerepe van a jelzőrendszernek. 

Böde Julianna, a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatója a családok felbomlásával kapcsolatos nehézségeket emelte ki. A szakmaközi összefogás az igazgatónő szerint is kiválóan működik, azonnali segítséget kapnak szükség esetén.

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető a szociális ellátási rendszerről, valamint a gyermekek védelembe vételéről tartott rövid összefoglalást, és  kiemelte, hogy a demográfiai mutatók alapján Csömörön a gyermekek száma lassú ütemben, de növekszik, ez pedig az intézményhálózatra ró feladatokat.

A képviselők egyhangúlag fogadták el a beszámolót.

 

3.) A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának megvitatása

Kadók Ferencné, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette mérlegbeszámolóját, amit a könyvvizsgáló jóváhagyott, a felügyelőbizottság pedig elfogadott.

Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy a beszámolóban megjelennek a folyamatos beruházások, TAO-támogatások, ugyanakkor a kft. értékesítési bevétele csökkent, mivel a saját csapatok egyre nagyobb mértékben veszik  igénybe a sportcsarnok kapacitásait, így bérbeadásra csak kevés lehetőség van. 

A képviselők egyhangúlag fogadták el a beszámolót.

 

4.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának megvitatása 

Pásztor Sándor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöke ismertette, hogy a kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette mérlegbeszámolóját, amit a könyvvizsgáló jóváhagyott, a felügyelőbizottság pedig elfogadott. 

Marosi Éva, a felügyelőbizottság tagjaként ismertette, hogy a kft.  hulladékgazdálkodásból eredő veszteségeit a takarékos gazdálkodással sikerült enyhíteni.

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője jelezte, hogy az NKHV Zrt. a 2017-ben elvégzett szolgáltatások ellentételezését a mai napig nem rendezte, elszámolási vita van a két cég között.

A képviselő-testület az önkormányzati támogatás maradványértékével együtt egyhangúlag fogadta el a beszámolót.

 

 1. ) Környezetvédelmi alap felhasználására vonatkozó javaslattétel – illegális hulladéklerakás megakadályozása 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy ideiglenes hulladéklerakásra minden évben elkülönítenek egy összeget. 

Fábri István javasolta, hogy a napirendi pontot a zárszámadási rendelettel együtt tárgyalják annak pénzügyi vonatkozásai miatt. 

 

 1. ) Zajcsökkentési intézkedési terv megvitatása 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettségei vannak a zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésével kapcsolatban, amit korábban a képviselő-testület nem fogadott el.

Fábri István kifejtette, hogy a késviselő-testület zajméréseket tartott szükségesnek az intézkedési terv alátámasztására. A mérések időközben megtörténtek.

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a zajcsökkentési intézkedési terv elfogadását.

 

 1. ) Közlekedésfejlesztési koncepció megtárgyalása – I. rész 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke kifejtette, hogy a bizottsági üléseken a koncepciót tárgyalták és módosításokat kértek a koncepciót készítő HRS Traffic Kft.-től. A cég a módosításokat elvégezte, annak egy része megvitatásra alkalmas, második része további módosításra szorul. Pásztor Sándor kiemelte, hogy a település legégetőbb közlekedési problémájára, a Major úti HÉV-átjáróra két fejlesztési elképzelés is készült.  A bizottság az első tervet javasolja megvalósításra a megvalósíthatósági szempontok alapján. A bizottság emellett megvitatta a Széchenyi utca–Rákóczi utca sarkán található körforgalom eltolását és bővítését. Az M0 szervizút és Laki bekötőút kereszteződésében található kereszteződés körforgalommá alakítása kapcsán  az önkormányzat saját költségén készítteti el a terveket. 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a közlekedésfejlesztési koncepció I. részét.

 

 1. ) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása – kettőnél több eb tartásának szabályai 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke felidézte, hogy a testület korábban már tárgyalta a rendelet módosítását. Olyan szakhatósági állásfoglalás érkezett a rendelettel kapcsolatban, amelyet szükséges figyelembe venni. 

Vadász László igazgatási előadó kifejtette, hogy a rendeletben szerepel, hogy az illetékes állategészségügyi szakhatóságot meg kell keresni. Szóbeli jelzés érkezett arról, hogy a szakhatóság kapacitásai korlátozottak. Ez egyébként is hosszabbítja az eljárás folyamatát. A képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a Polgármesteri Hivatal személyi állománya is rendelkezik elegendő szakértelemmel ahhoz, hogy az ebtartás körülményeit megítéljék, így további szakhatósági állásfoglalásra nincs szükség, ez a rendeletből törlendő.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.

 

9–10.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása –          behajtás engedélyezése útvonaltervvel; A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása – behajtási engedélyek be nem tartása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke felidézte, hogy a képviselő-testület többször tárgyalta a behajtási engedélyek kérdését. Az általános engedély visszaélésekre ad lehetőséget, gyakran vesznek igénybe olyan útvonalakat, amelyek műszaki állapota ezt nem teszi lehetővé. Ezért javasolt olyan behajtási engedélyeket kiadni, amelyek a használható útvonalat is tartalmazza és az attól való eltérés szankcionálható.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a rendeletek módosítását.

 

 1. ) Településrendezéssel kapcsolatos szerződések és előszerződések módosítása

Fábri István polgármester ismertette, hogy több olyan településrendezési szerződést kötött az önkormányzat, amelyek hatálybalépése a HÉSZ július végére várható hatálybalépése miatt tolódik.

A képviselő-testület egyöntetűen úgy határozott, hogy a Csömöri Gazdaszövetkezettel, valamint a Nagy Istvánnal kötött településrendezési szerződésének határidejét meghosszabbítja.

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke felidézte, hogy a képviselő-testület több alkalommal tárgyalta a Tinódi és Futórózsa utcák szélesítésére vonatkozó településrendezési szerződést.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a képviselő-testület amiatt aggódott, hogy a telkek hátsó részén újabb lakóingatlanok épülhetnek, új utcát nyithatnak. A telkek hátsó részére emiatt lakóépület nem épülhet. A tulajdonosok elfogadták a javaslatot, így a településrendezési szerződés megköthető.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a településrendezési szerződés megkötését.

 

 1. ) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. – II.2. Útépítések, fejlesztendő településrészek – Utak aszfaltozására kivitelezők kiválasztása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy a Közösségi tér- és közterület-fejlesztési programban előre tervezett ütem szerint zajlanak a beruházások. Ezek közül a Mária utca és a Corvina utca aszfaltozása ért el olyan szakaszba, amikor az ajánlatok bekérhetők.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a tervezett beruházások műszaki tartalmát, valamint a beérkezett árajánlatokat.

A Mária utca aszfaltozására a műszaki osztály négy cégtől kért árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot az Aszfalt és Bontás Kft. adta. A cég több beruházást végzett már a településen.

Fábri István polgármester javaslatot tett, hogy a beruházással egyidejűleg valósuljon meg a Szent László utcai járda elkészítése is.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Aszfalt és Bontás Kft.-t bízza meg, a Mária utca esetében bruttó 7 446 137 Ft-os áron.

A Corvina utcára szintén négy cég adott be ajánlatot, melyek közül első körben a legkedvezőbbet szintén az Aszfalt és Bontás Kft. nyújtotta be. A két legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céget a műszaki osztály megkereste. A megkeresésre az Úttengely Kft. nyilatkozott a kezdés időpontjáról, továbbá engedett az ajánlati árból, így ennek a cégnek az ajánlata vált a legkedvezőbbé. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Úttengely Kft. bízza meg bruttó 9 600 000 Ft-os áron.

 

 1. ) Csömör, Rákóczi utca 4. szám alatti szolgálati lakásra vonatkozó kérelem elbírálása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese felidézte, hogy a Rákóczi úti volt orvosi rendelőben három új szolgálati lakást alakít ki az önkormányzat. Ezek közül egyre Berta Mónika védőnő nyújtott be igényt, aki 2017 óta dolgozik a településen. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a kérelmét.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a német nemzetiségi óvónőnek lakhatási problémái adódtak. Szolgálati lakást az önkormányzat már nem tud számára biztosítani, ezért lakhatási támogatás javasolt. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta, hogy az óvoda költségvetési előirányzatát erre az évre 692 000 Ft összeggel megemelje.

Fábri István polgármester jelezte, hogy idővel várható, hogy szolgálati lakás szabadul fel és ez esetben a lakhatási támogatással rendelkezők élveznek előnyt.

 

 1. ) 21103 jelű út helyi közúttá minősítése

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat már régen kezdeményezte, hogy a lehető legtöbb főutat vegye kezelésbe az önkormányzat.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy Csömörön három ötszámjegyű út található. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. támogatja a 21103 jelű út (Szabadság–Petőfi–Jókai–Rákóczi utak) helyi közúttá minősítését.

Benkó Gábor kifejtette, hogy az út kezelését egyébként is az önkormányzat végezte, érdemi változást a döntés nem jelent.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

 1. ) A 2018. évi zárszámadási rendelettervezet megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet elkészült. Az osztályvezető ismertette az előző évi költségvetés fő számait. 

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a rendelet elfogadását.

 

 1. ) Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőri összefoglaló jelentésének megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat minden évben külső céggel belső ellenőrzést végeztet, amelynek szakterületeit a bizottság a képviselő-testület jóváhagyásával határozza meg. Az elmúlt évben a SZAK szociális rászorultságtól függő ellátások kifizetésének, bizonylatolásának ellenőrzése, valamint a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft., illetve a Petőfi Sándor Művelődési Ház pénzkezelésének ellenőrzése volt. A belső ellenőrzés apróbb fejlesztendő területeket talált. A készpénzforgalmat sikerült csökkenteni, de további fejlesztésre szorul. A bizottság elnöke elfogadásra javasolta a belső ellenőrzésben megfogalmazott intézkedési javaslatokat. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 1. ) A DMRV Zrt-vel kötendő megállapodás a 2019–2020. évi használati díjról

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat az elmúlt években folyamatos tárgyalásokat folytat a DMRV Zrt.-vel annak érdekében, hogy a cég a koncessziós díjakat milyen összegben és milyen ütemezésben fordítsa a településen fejlesztésekre. A felhasználandó összeg keretén belül a bizottság három utca: a Vízmű sor, a Tinódi utca és a Szedervölgyi utca még csatornázatlan részeinek hálózatfejlesztését javasolta.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a megállapodás megkötését.

 

 1. ) Csömöri Sportközpont melletti, rekreációs fejlesztési területnek kijelölt 0184/31 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Gazdaszövetkezet mellett található (6494 m2) ingatlant a tulajdonos felajánlotta az önkormányzatnak megvásárlásra 2800 Ft/m2 áron, mivel a terület szomszédos a volt léüzem területével, amelyre az önkormányzatnak előszerződése van. 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a bizottság is tárgyalta, és az ajánlati árat elfogadhatónak tartja, a területet pedig fontosnak a település számára.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az ingatlan megvásárlását..

 

 1. ) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester beszámolt az általános iskolában tervezett fejlesztésekről zajló egyeztetések eredményéről. Az ebédlő bővítésének ügyében sikerült a tantestület által is elfogadható megoldást találni. Az iskolai udvar- és a sportpálya felújításával kapcsolatban tapasztalt pártpolitikai indíttatású akadékoskodások hatására megfogalmazott iskolavezetési aggályok miatt a polgármester javasolta, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség országos iskolai sportpálya-felújítási programjának keretében megvalósuló beruházás a legtöbbek által használt közösségi helyen, a Gorkij fasori régi, legendás csömöri kézilabdapályán („Kispályán”) történjen meg. Az ehhez szükséges pályázati módosítást a képviselők egyhangúlag támogatták. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az iskolai sportpálya rekortános felújítását – az udvar felújítással együtt – önerőből tervezi megvalósítani az önkormányzat oly módon, hogy az már kiküszöböli a pályázati kötöttségekkel szemben megfogalmazott iskolavezetési, vélt problémákat. Pásztor Sándor felhívta a figyelmet a Szabadság úti buszmegálló és zebra kialakításával kapcsolatos tervek elkészültére. A képviselő emellett beszámolt arról, hogy megtörtént a bejárás a Majorszegi ligetben kialakítandó térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatban, melyen műszaki vagy egyéb akadály nem merült fel. A tervezett fejlesztésre árajánlat is érkezett, amelyet a bizottság tárgyal majd.

Szántóné Hermányos Mária megköszönte a rendőrség által tartott prevenciós előadást az általános iskolában. Pásztor Sándor jelezte, hogy a rendőrség részéről megvan a nyitottság a folytatásra.

Szintén Szántóné Hermányos Mária vetette fel, hogy a katolikus gyülekezetnek egyelőre nem sikerült összegyűjtenie elegendő adományt ahhoz, hogy a tervezett ütemben valósuljon meg a Szent István szobor felállítása, ezért az önkormányzat támogatását kérte.

Madarasné dr. Hülitzer Katinka a Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztéseinek hátralévő feladataira hívta fel a figyelmet. Benkó Gábor műszaki osztályvezető válaszában kifejtette, hogy az energetikai pályázat lezáratlansága miatt nem lehetséges továbblépni, ám reménykednek abban, hogy mihamarabb lezárul a pályázat.

Tihanyi Ferenc jelezte, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központnak nagy szüksége lenne egy személyszállító kisbuszra, és felajánlotta a segítségét a megfelelő jármű kiválasztásában.

 

Zárt ülés

Javaslat az „Év pedagógusa” díjra 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Év pedagógusa díjat adományoz Egri Mártonnak, a Csömöri Krammer Teréz AMI pedagógusának, valamint Mónusné Fábián Zsuzsannának, a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola pedagógusának.

Megszakítás