Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 30-i üléséről

2020 február 13. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

Az év első képviselő-testületi ülése a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét.

 

 1. Összefoglaló a 2019. év legfontosabb települési eseményeiről és önkormányzati munkájáról

 

Fábri István polgármester képes prezentációban számolt be az elmúlt év önkormányzati beruházásairól, fejlesztéseiről, a különböző támogatási formákról. 

A két ülés között eltelt időszak beszámolója a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 1. Csömör Kincse Díjak átadása 

Ünnepélyes keretek között adták át az idei Csömör Kincse díjakat. Az idei elismerést Dombrádi Lászlóné az Örökségünk néprajzi magángyűjtemény létrehozásáért, Bosznay Diána és Berendi Antal a település szervezett atlétikai életének elindításáért, a Csömör KSK Atlétika Szakosztályának megalapítása során nyújtott közreműködésért, valamint Szabó Péter Ádám a Kézilabda-paradicsom – A csömöri kézilabda története című kiemelkedően színvonalas sport- és társadalomtörténeti könyv megírásáért kapta. A díjazottak méltatása lapunk 16-17. oldalán olvasható. 

 

 1. Alpolgármesteri tisztség ellátási módjának megváltoztatása

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy Tormay-Lesták Mária alpolgármester tisztségét 2014 és 2019 között társadalmi megbízatásban látta el és látja el jelenleg is. A tisztség az önkormányzati törvény szerint azonban főállásban is ellátható. A környező településeken előfordul, hogy két alpolgármestert is választanak, vagy külsős (nem a választott képviselő-testület tagjai közül kikerülő) alpolgármestert bíznak meg. Csömör ezidáig egyik lehetőséggel sem élt, ugyanakkor a közel tízezer főre duzzadt lakosságszám indokolttá teszi egy főállású alpolgármester kinevezését. Tormay-Lesták Mária a megbízást – jelenlegi főállását feladva – elfogadná.

A képviselő-testület – Tormay-Lesták Mária távollétében – egyhangúlag támogatta, hogy az alpolgármester asszony megbízatását február 1-től főállásban lássa el. Havi illetményét a képviselő-testület bruttó 388.000 Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 58.200 Ft-ban állapította meg.

 

 1. Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére pályázat kiírása 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy Kulich Gábor ügyvezető más területen kívánja folytatni munkáját, ezért a CSÖTESZ Kft. élére új vezető megbízása szükséges.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke javasolta, hogy a Községgondnokság ügyvezetői pozíciójára kiírt pályázathoz hasonlóan ezúttal is 2 évre szóljon az új vezető kinevezésre, amit további 3 évvel újabb pályázat kiírása nélkül meg lehet hosszabbítani.

Onhausz Erzsébet, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnökhelyettese javaslatot tett arra, hogy milyen végzettséget célszerű megnevezni a pályázatban annak érdekében hogy nagyobb eséllyel találjanak alkalmas szakembert a pozícióra.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a pályázat kiírását

 

 1. Csömöri Községgondnokság – intézményvezető megbízatásának ideiglenes meghosszabbítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Lukács Gábor intézményvezető kinevezése hamarabb lejár, mint ahogy  a pozíció betöltésére kiírt pályázatot lehetőség lenne elbírálni, ezért javasolta, hogy március 1-ig hosszabbítsák meg a jelenlegi vezető megbízatását. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

 1. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás – Társulási megállapodásának elfogadása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a társulásnak, melynek fő célja az agglomerációs érdekek érvényesítése az önkormányzat is tagja, korábban a képviselő-testület döntött a delegált személyekről is. A megalkotott és többször módosított társulási megállapodást a társulás elnöke megküldte a képviselő-testületnek. A képviselők egyhangúlag a megállapodás elfogadása mellett döntöttek.

 1. Tájékoztató az önkormányzati bölcsődeépítés előkészítő munkáiról

Eigler Tamás beruházási tanácsnok tájékoztatást nyújtott a bölcsődeépítés előkészítő munkálatairól. Ismertette, hogy részletes állapotfelmérés készült, amelyből kiderült, hogy az épület a vártnál rosszabb állapotban van, ugyanakkor felmérték annak építészeti értékeit is, amelyek közül célszerű minél többet megmenteni. 

A szakemberek mindezek alapján azt javasolták, hogy a homlokzat megtartása mellett, amely az épület jellegét adja, minden falat célszerű lebontani és újraépíteni. Ezt többek között az is indokolja, hogy az épület falainak jelentős része vályogból épült, ami  nem ideális, ráadásul a felmérés során az egyik falnál olyan javításokat is találtak, amelyek arra utalnak, hogy az egyik fal már körülbelül száz éve is elkezdett kifelé dőlni.

Eigler Tamás hangsúlyozta, hogy az újjáépítéshez képest a felújítás jelentős többletköltséggel járna, ez is a jelenlegi konstrukció mellett szól.

Több képviselő aggodalmát fejezte ki, hogy a pályázati keret vajon elegendő lesz-e a kivitelezésre. Eigler Tamás hangsúlyozta, hogy amennyiben az önkormányzat elállna a pályázattól, az épület néhány éven belül az enyészeté lenne, már semmilyen funkcióra nem lehetne használni.

Fábri István polgármester hangsúlyozta, hogy most van lehetőség az épület megmentésére azáltal, hogy új funkciót adnak neki és ezzel egyben a bölcsődei férőhelyek kérdése is megoldódik.

 

 1. Ady Endre utcai vendégház befejező munkálatai

A képviselő-testület megvitatta, hogy az Ady Endre utcai vendégházban a meglévő redőnyöket újítsák fel, illetve szereljenek fel újakat azokra az ablakokra, ahol még nincsenek; vagy sötétítő függönyökkel lássák el az ablakokat. A képviselők megismerték és megvitatták az egyik, illetve másik opció mellett szóló érveket. Új igényként merült fel a szúnyoghálók felszerelése. A testület a döntést elhalasztotta.

 

 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 7/2014. (111.03.) önkormányzati rendelet módosítása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke felidézte, hogy az előző ülésén a testület öt évre a Szívó Kft.-t bízta meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatási tevékenység elvégzésével. Mivel a közületek számára a vállalási ár módosult, ezért szükséges a vonatkozó rendeletet is módosítani. A képviselők egyhangúlag támogatták a rendeletmódosítást.

 

 1. Sportpálya területrendezés — településrendezési szerződés Gazdaszövetkezettel

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke az előterjesztést visszavonta, mivel újabb információk merültek fel, ezért később kerülhet testület elé.

 

 1. Hiányzó utcanevek – 0197/2 és 3259 hrsz., 758/2 hrsz., 360/9 hrsz. — meghatározása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság tárgyalta a fenti utcák elnevezését és javaslatokat fogalmazott meg.

Eigler Tamás képviselő ismertette a Lukácsi-erdő melletti utca elnevezésére vonatkozóan a Majorszegi-liget lakóinak körében elvégzett online felmérés eredményét. Eszerint a javasolt utcanevek közül a Ligeterdő utca elnevezés kapta a legtöbb szavazatot. Szántóné Hermányos Mária javasolta a Lukácsi utca elnevezést, ám a képviselő-testület ezt elvetette, majd 1 tartózkodás mellett a Ligeterdő utca elnevezés mellett döntött.

A Deák Ferenc és Rákóczi utcákat összekötő köz elnevezésére a bizottság a Deák köz elnevezést javasolta, amit Tihanyi Ferenc bizottsági elnök tolmácsolt. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

Tihanyi Ferenc szintén ismertette a Vízmű közt és a Nektár utcát összekötő közre vonatkozó bizottsági javaslatokat, melyek közül a Szüret köz elnevezést emelte ki. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

 1. Közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása — közterületi és behajtási díjak

Tihanyi Ferenc, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság tagja felidézte, hogy az előző ülésén a testület már tárgyalta a rendeletben szereplő díjak módosítását és javaslatokat fogalmazott meg. Hangsúlyozta, hogy elsősorban a behajtási díjak emelkedtek, a közterületi díjak csak kisebb mértékben.

Vadász László igazgatási előadó ismertette, hogy míg a behajtási díjak az elmúlt években nem emelkedtek, az utak amortizációjának költsége folyamatosan nőtt, ezért is indokolt az emelés.

Fábri István javasolta, hogy a közterület-használati díjak csak március 1-től emelkedjenek. A képviselő-testület ezzel a módosítással egyhangúlag fogadta el a javaslatokat.

 

 1. Csömör, Rákóczi u. 4. szám alatti szolgálati lakásra vonatkozó kérelem elbírálása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy Bertók Bertalannak, az iskola szlovák nemzetiségi tanárának bérleti szerződése lejár. A bérlő kérte annak meghosszabbítását, mivel munkáját továbbra is folytatja. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a szerződés meghosszabbítását.

 

 1. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Onhausz Erzsébet jelezte, hogy folyamatban van az erdők takarítása, a tájidegen fajok eltávolítása. A CSÖTESZ Kft. által elnyert pályázati keret 30%-át fordítják erdőtelepítésre, míg 70%-ot fenntartásra. A képviselő javasolta, hogy ebből a forrásból hozzanak létre egy erdőfenntartási alapot, amelyhez az önkormányzat évente hozzá tud járulni egy adott összeggel. Fábri István polgármester felkérte Onhausz Erzsébetet a javaslat kidolgozására.

Tihanyi Ferenc jelezte, hogy folyamatosan keresik meg az önkormányzatot azzal, hogy újabb erdőterületeket kínálnak eladásra a tulajdonosok.

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a Települési Önkormányzatok Szövetsége – melynek a csömöri önkormányzat is tagja – jelenleg azon dolgozik, hogyan tudnak a tagok támogatásokat szerezni a kormány Magyar Falu programjának keretében, mely ezúttal az 5-20.000 fős lakosságszámú települések számára nyílik meg. A szövetségen belül munkacsoportok alakultak, ezek közül az Oktatási és Sport Munkacsoport elnökévé Fábri Istvánt választották meg. 

A polgármester emellett beszámolt arról is, hogy kormánydöntés született a csömöri általános iskola 16 tanteremmel való bővítésének támogatásáról. A megvalósításhoz szükséges előterjesztéshez szívesen fogadják az önkormányzat javaslatait, valamint egyeztetések folynak arról is, hogy milyen formában van arra lehetőség, hogy az iskolabővítés önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósulhasson meg. (5. oldal)

ZÁRT ÜLÉS

 1. Csömör, Kossuth Lajos u. 73. szám alatti önkormányzati szociális lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mike László és Tóth Dezsőné 2141 Csömör, Kossuth Lajos u. 73. szám alatti 60 m2 alapterületű, félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó szociális alapú bérleti szerződését méltányosságból 2020. július 31-ig meghosszabbítja, az önkormányzati lakásrendelet szerinti bruttó 7800 Ft/hó bérleti díjjal. 

 

Megszakítás