Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 1-jei üléséről

2021 augusztus 16. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 6 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda informatikai eszközbeszerzésének támogatása 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy az óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy új laptopokat szeretnének vásárolni, mivel a régiek elavulttá váltak és az online időszak során bebizonyosodott, hogy igen nagy szükség van ezekre az eszközökre. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta 700.000 Ft költségkeret biztosítását három új laptop vásárlására.

 

3.) Közétkeztetéssel összefüggő rendeletmódosítások 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester felidézte, hogy az új közétkeztető cég – bár a legalacsonyabb árat választották – a korábbiakhoz képest magasabb áron szolgáltat, jelen jogszabályi környezetben azonban bizonytalan, hogy a különbség érvényesíthető-e a szolgáltatást igénybe vevők felé, azonban hivatalos állásfoglalás nem érkezett.

Így, a kormányhivatal álláspontjának megérkezéséig az új rendelet megalkotása még nem esedékes. Tormay-Lesták Mária alpolgármester az előterjesztést visszavonta a következő ülésig.

4.) Útfelújítási munkákra kivitelező kiválasztása 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető tájékoztatta a képviselőket, hogy korábban döntés született a Kistarcsai úti patakhíd felújításáról. Az aszfaltozáson kívüli munkálatokat (szegély, korlát javítása) a Községgondnokság már elvégezte. A műszaki osztály két különböző műszaki tartalomra kért ajánlatot: az egyik csak a híd felületére vonatkozik, míg a másik egy kb. 36 méterrel hosszabb szakaszt fed le. A képviselő-testület a hosszabb szakasz leaszfaltozása mellett döntött és egyhangúlag kiválasztotta a legkedvezőbb árajánlatot adó Útkellene Holding Kft.-t bruttó 3.777.050 Ft-os áron. 

Az előző rendes képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy a Vízműsor mögötti területen szabálytalanul lerakott törmelék elszállítására felszólítja a szabálytalanul eljáró tulajdonost, hogy állítsa vissza az eredeti állapotot, amennyiben ezt határidőre nem végzi el, az önkormányzat elszállíttatja. A munkálatokra három cégtől érkezett be árajánlat.

A kivitelezésre felkért cégektől új, lerakási díjat nem tartalmazó árajánlatokat kérnek be és azok beérkezéséig a döntést elnapolták.

A Rét utca külterületi szakaszának karbantartása szerepel a Községgondnokság ütemtervében, de egyelőre nem került erre sor. Egy lakó magánkezdeményezésben megkezdte az út karbantartását, amit az önkormányzat leállított, ugyanakkor egyeztettek a lakóval arról, hogy az általa tervezetthez képest magasabb műszaki tartalommal, alapozással, szegélyekkel és az út kiszélesítésével valósítják meg az utat. Az önkormányzat vállalata az alapozás és szegélyezés költségét, míg az aszfaltozás lakossági szerepvállalással valósulhat meg, ily módon szabályosan. Az önkormányzat költségei nem haladják meg az útszakaszra egyébként is tervezett költségvetési keretet. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot és a munkálatokkal a legkedvezőbb ajánlatot adó Pompa-Dur Kft.-t bízták meg bruttó 2.079.625 Ft-os áron.

 

5.) Kerékpárutak építése Csömörön pályázati forrás felhasználásával – döntés közbeszerzési eljárás elindításáról 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető javasolta, hogy az előző képviselő-testületi ülésen ismertetett két szakaszra vonatkozóan közösen írják ki a közbeszerzési eljárást. A képviselő-testület támogatta a javaslatot.

 

6.) Sport és rekreációs központ fejlesztéséhez önkormányzati költségkeret biztosítása 

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a sport és rekreációs központ bővítése érdekében tárgyalásokat folytatott a területtel szomszédos mezőgazdasági ingatlanok tulajdonosaival. A tulajdonosok a testület által javasolt négyzetméterárat elfogadták, így a szerződések megköthetők. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy az önkormányzat megvásárolja a Csömör 0184/38 hrsz.-ú 1 Ha 1 411 m2 nagyságú szántó besorolású ingatlant 34 233 000,- Ft-os, továbbá a Csömör 0184/39 hrsz.-ú 1 502 m2 nagyságú szántó besorolású ingatlant 4 506 000,- Ft-os áron.

 

7.) Világversenyen résztvevő csömöri sportolók támogatása 

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője önkormányzati támogatásra javasolta Tóth Krisztián világ- és európa-bajnoki ezüstérmes cselgáncsozót, aki 2020-ban költözött családjával Csömörre. A versenyző idén a lisszaboni EB-n és a hazai rendezésű VB-n is bronzérmet szerzett és remek formában készül a tokiói olimpiára. A képviselők egyöntetűen támogatták, hogy az önkormányzat 150.000 Ft-tal támogassa Tóth Krisztián felkészülését.

 

8.) Tájékoztató önkormányzati álláspályázatokról 

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy mind a főépítészi, mind az aljegyzői pályázatra érkeztek érdemi pályázatok. Emellett az önkormányzat úgy döntött, hogy a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára pályázatot ír ki, mivel Válé Flórián immáron 10 éve tölti be a posztot, határozott idejű szerződése októberben lejár. A képviselők megvitatták a pályázati kiírás tartalmát és egyhangúlag támogatták az álláspályázat meghirdetését 5 éves határozott idejű időtartamra.

9.) A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet megalkotása és megvitatása

Onhausz Erzsébet, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnökhelyettese, környezetvédelmi tanácsnok és Epres Csilla, a CSÖTESZ Kft. ügyvezetője felidézték, hogy az elmúlt évtizedekben Csömör lakossága egyre nőtt, a belterület és a beépítettség aránya folyamatosan emelkedett, ezzel párhuzamosan a fás szárú növények mennyisége jelentősen megfogyatkozott. A csökkenés megfékezésére az önkormányzat 2020-ban rendeletet alkotott. Az elmúlt egy év tapasztalatai, valamint más települések helyi rendeleteivel összevetve megállapítható, hogy az alkalmazott szankciók igen enyhék voltak, a faállomány csökkenését nem lassították le. A rendelet újraírásának célja, hogy a lakosság környezettudatos gondolkodását ösztönözzék, a fapótlások nagyobb mértékű anyagi megváltásából pedig az önkormányzat tudjon fákat telepíteni.  Fábri István polgármester javasolta, hogy a következő testületi ülésig vitassák meg a konkrét tapasztalatokat és a döntést addig napolják el. 

 

10.) SZAK-épület bővítésének tervezése

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységi köre, ellátottainak száma az alapítás óta megsokszorozódott, az intézmény immáron kinőtte a falait. A szociális étkezést igénybe vevők számának jelentős bővülése miatt a SZAK az ÁNTSZ előírásainak is csak hiányosan képes megfelelni, ezért a konyha bővítése egyre sürgetőbb. 2018-ban készült egy előzetes terv a tetőtér beépítésére, ami az irodák és az irattár áthelyezését tenné lehetővé, de a konyha problémájára az jelentene érdemi megoldást, ha külön épületben helyeznék el azt. Egy, az intézményvezetővel folytatott munkamegbeszélésen elkészítették az átalakítás ütemtervét. A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a következő ülésig a kérdést elnapolják.

 

11.) Beszállító kiválasztása – tisztítószerek beszerzéséhez – Polgármesteri Hivatal

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a cég, ahonnan a hivatal a tisztítószereket szerezte be, megszűnt. Mivel az éves mennyiség meghaladja az egymilló forintot, ezért testületi hatáskörben szükséges dönteni. Több cégtől kértek árajánlatot, amelyek közül az egyik nem tudott minden tételre árat adni. A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a Vectra-Line Plus Kft.-t választják ki beszállítónak.

 

Zárt ülés

Díszpolgári cím Csömör Községért Emlékérem adományozása polgármester

A képviselő-testület úgy határozott, hogy elhalasztja a döntést a Díszpolgári cím és a Csömör Községért Emlékérem adományozásával kapcsolatban.

 

Megszakítás