Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 8-i rendkívüli üléséről

2021 augusztus 16. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

1.) Főépítészi álláshelyre jelentkező pályázók meghallgatása 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy összesen 9 pályázat érkezett be, a jelentkezők közül négyet hívtak be előzetes meghallgatásra önéletrajzuk alapján, akiket a képviselő-testület  is is meghallgatott. 

 

Zárt ülés

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Csömör Nagyközség főépítészi feladataival Károlyfi Leventét bízza meg. Károlyfi Levente megbízási szerződéssel látja el feladatát, heti 1 nap munkaidővel nettó 200.000.- forint egyéni megbízási díjért, melyről vállalkozói számlát állít ki. 

 

2.) A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet megalkotásának megvitatása 

Onhausz Erzsébet, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnökhelyettese, környezetvédelmi tanácsnok felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen ismertette a rendelet újraalkotásának indokoltságát. A leglényegesebb változás a fapótlás mértékének növelése, a fakivágási engedély időkorláthoz kötése, az anyagi megváltás mértékének növelése. Emellett a képviselők megvitatás után úgy határoztak, hogy az idegenhonos fajok közül kivételt jelent az akác, amelynek kivágása engedélyköteles lesz és pótlási kötelezettség áll fenn. A sűrűn beültetett telkek esetében a tulajdonos mentesül a pótlási kötelezettség alól. A rendeletbe bekerült a túlzott mértékű gallyazás is, ami valójában csonkítással ér fel, ezért fakivágásnak minősül. Fábri István polgármester javasolta, hogy a rendelet augusztus 15-től lépjen hatályba annak érdekében, hogy a lakosságot tájékoztatni tudják róla. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

3.) Közétkeztetéssel összefüggő rendeletmódosítások 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy az előző képviselő-testületi ülésen tárgyalták a közétkeztetés többletköltségének átvállalását. Mindeddig nem érkezett meg a kormányhivatal állásfoglalása, így az önkormányzat úgy döntött, hogy év végéig betervezi a költségvetésbe a különbözetet, hogy átvállalja az igénybevevőktől és erre – a képviselő-testület egyöntetű támogatásával – 7.086.842 Ft-ot különít el. 

Az egyházi fenntartásban lévő Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda tekintetében is  420.000 Ft támogatást szavazott meg a testület a díjak növekedésének kompenzálására.

 

4.) Szociális Alapszolgáltatási Központ épületének bővítésére tervezői ajánlatok kérése 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen tárgyalták a SZAK bővítésének lehetőségeit. Időközben az önkormányzat képviselői bejárást tartottak az épületben a tetőtér beépítését tervező szakemberrel, egyeztették az igényeket és a problémákat. Ennek alapján a tervező előzetes árajánlatot adott az épület belső átalakításának és bővítésének vázlattervi szintű kidolgozására, melynek elkészülte után hozhatók döntések a bővítés lehetőségeiről. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a vázlattervre 1.000.000 Ft összeget különít el.

 

5.) Településrendezési szerződésekkel összefüggő kérdések megvitatása 

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a  Mókus utca és a Csömöri út kereszteződésében tervezett ingatlanrész-értékesítés meghiúsult, mivel a tulajdonosok sokallják a megállapított árat. A képviselők megvitatták a lehetőségeket és meghatározták a minimum árat, amennyiért még értékesítenék az ingatlanrészt.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy a 0207/41 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan az önkormányzat településrendező szerződést kötött a tulajdonosokkal. Ennek keretében a képviselők úgy határoztak, hogy a felajánlott ingatlant az önkormányzat elfogadja.

Sipos Tamás, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság tagja ismertette, hogy a 073/101 és a 073/102 hrsz.-ú, szántó besorolású ingatlanok egy részén halad a Vízműsor utca. A tulajdonosok rendezni szeretnék a helyzetet, mert így ingatlanukból 75 nm-rel kevesebbet tudnak használni, ezért hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányzat megvásárolja ezt a tulajdonrészt 395.250 Ft-ért. 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a telekalakítás során kialakítandó telkek kisebbek lennének az övezetben előírt minimális teleknagyságnál, így csak egy szabályozási vonal feltüntetésével oldható meg az adásvétel. Fábri István polgármester javasolta, hogy vizsgálják meg az utca többi ingatlanának megfelelő elhelyezkedését is és egyben rendezzék a helyzetet. A döntést elnapolták.

 

6.) Hétvégi ügyelet biztosítása a nagyközség területén 

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy 2019 tavaszán az önkormányzat szerződést kötött a Csömöri Polgárőr Egyesülettel arra, hogy hétvégenként a polgárőrség különböző feladatokat lásson el (pl. rendezvények esetében eszközök szállítása, elhelyezése illetve egyéb segítség). Tekintettel arra, hogy a pandémia csökkenésével újra várhatóak rendezvények, javasolt ismételt támogatási szerződést kötni a polgárőrséggel. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot és 360.000 Ft-ot különített el a célra 2021. évre.

7.) Hozzájárulás a csömöri temető ravatalozójának felújítási munkáihoz 

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az új temetkezési vállalkozó megkereste a temetőt működtető egyházakat és javaslatot tett a ravatalozó felújítására. Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy időközben az egyházakkal egyeztetve felmerült annak a lehetősége, hogy csak egy ravatalozót működtetnének a kettő helyett, így a felújítás is lényegesen alacsonyabb összeget igényelne.

 

8.) Petőfi Sándor Művelődési Ház klimatizálásához költségkeret biztosítása 

Fábri István polgármester kifejtette, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható nagy melegben a művelődési házban elviselhetetlen a hőség, ezért javasolt az intézmény mielőbbi klimatizálása. Első körben az irodákat, valamint a saroktermet és a tükrös tánctermet tervezik mielőbb klimatizálni. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot és bruttó 1.700.000 Ft-ot különített el a célra.

 

9.) Az önkormányzati, polgármesteri hivatali és intézményi szabályzatok kiegészítése 

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az Állami Számvevőszék értesítette az önkormányzatot, hogy rövidesen ún. monitoring típusú ellenőrzést tartanak az önkormányzatnál és intézményeinél, melynek során dokumentumokat kérnek be. A hivatal megkezdte a felkészülést  és  néhány dokumentumot frissítettek. 

 

10.) Vízműsor mögötti földútra (hrsz. 087/37) helyezett burkolat felszedése, elszállítása – kivitelező kiválasztása 

Fábri István polgármester felidézte, hogy több korábbi képviselő-testületi ülésen tárgyalták a kérdést és legutóbb az a döntés született, hogy a felszedett burkolatot az önkormányzat saját lerakójában helyezik el a tulajdonossal való megegyezésig, ezért új árajánlatokat kértek be. A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a munkálatokkal az Uhrinwest Kft.-t bízzák meg bruttó 1.046.226 Ft-os áron, amennyiben a burkolat lerakására megbízást adó tulajdonos július 25-ig felszólításra nem távolítja el a burkolatot. Ebben az esetben az önkormányzat kártérítési igényt nyújt be az önkormányzati úton szabálytalanul építkező ingatlantulajdonossal szemben.

 

11.) Játszótéri eszközök cseréjére és fejlesztésére költségkeret biztosítása 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy az  általános iskola udvarán található játszótéren TÜV felülvizsgálat zajlott (ami kétévente kötelező) és a nagy játszóeszközről megállapították hogy olyan mértékben elöregedett, hogy javítása már nem rentábilis, elbontása indokolt. A játszóeszköz pótlására a képviselő-testület egyhangúlag bruttó 6.870.000 Ft-ot szavazott meg.

 

12.) 40x60m-es sportpálya (hrsz. 0163/12) előkészítésének költségbecslése – költségek jóváhagyása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a TAO-támogatásból megvalósítandó műfüves pálya esetében a támogatás csak a pályaépítéshez közvetlenül kapcsoló munkákat fedezi, az előkészítő munkákat (tereprendezés, villanyszerelés) saját forrásból szükséges biztosítania az önkormányzatnak. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az előkészítési munkálatokra 4.840.000 Ft összeget különít el.

13.) Csömöri Települési Szolgáltató Kft. támogatási összegének növelése

Tormay-Lesták Mária alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Községgondokság dolgozói két fő létszámhiány mellett végzik el feladataikat a nyári nagy hőségben is, ezért a létszámhiány miatt keletkezett bérmegtakarítás terhére a Községgondnokság dolgozói jutalomban részesültek. Az önkormányzat a CSÖTESZ Kft. dolgozóit is szeretné hasonló mértékű jutalomban részesíteni, ám ennél az intézménynél nincs bérmegtakarítás, így az összeget az önkormányzatnak szükséges biztosítani. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatási keretét 900.000.- Ft-tal bővíti.

 

Megszakítás