Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 17-i üléséről

2021 augusztus 16. –
Képviselő-testületi beszámolók

A vészhelyzet megszűntével Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 17-én tartotta meg az év első rendes testületi ülését 9 fő részvételével.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Tájékoztatás a koronavírus általi vészhelyzet alatt meghozott polgármesteri határozatokról és rendeletekről 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a veszélyhelyzet alatt a rendeletek és határozatok előkészítésében Fábri István polgármester folyamatosan egyeztetett a képviselőkkel és előzetes konszenzus alapján hozott a jogszabályoknak megfelelő egyéni döntéseket. A polgármesteri rendeletek és határozatok jellemzően azokat a területeket érintették, amelyek a mindennapi önkormányzati feladatok ellátásához szükségesek voltak. 

3.) Beszámoló a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2020/2021-es nevelési évéről

Böde Julianna, az intézmény igazgatója elmondta, nehéz évet zárt az óvoda, hiszen 6 hétig volt zárva az intézmény,  a jelenléti időszakban pedig  a járványügyi korlátozások miatt a szülők nem mehettek be az épületbe. A beiratkozás lezárult, minden jelentkezőt (még a három éven aluliakat is) fel tudtak venni még úgy is, hogy az iskolaköteles korba lépő gyermekek közül a szakértői bizottság engedélyével többen maradnak az óvodában.

Reichortné Bálint Zsuzsanna oktatási szakértő ismertette értékelését az intézmény beszámolójáról. Elmondta, hogy a szülők körében felmérés készült, melynek alapján az intézmény a szülők megelégedésével működik. Az oktatási szakértő elfogadásra javasolta a beszámolót, amelyet a képviselők egyhangúan jóváhagytak.

 

4.) Bölcsődei ellátási szerződések megkötése a 2021/2022. nevelési évre

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében 2015 óta ellátási szerződést köt helyi és környékbeli intézményekkel a kisgyermekek bölcsődei ellátása érdekében. A rendszer jól működik. A következő nevelési évre 61 igény érkezett be. Fábri István polgármester arról érdeklődött, hogy tudnak-e olyan családról, ahol az önrész megfizetése akadályba ütközik és ezért nem tudják igénybe venni a bölcsődei ellátást. Javasolta, hogy vizsgálják meg a rászorultsági alapon történő differenciálás lehetőségét. A képviselők egyhangúlag támogatták a támogatási szerződés megkötését a következő nevelési évre.

 

5.) Javaslat „Szociális munkáért díj” állami kitüntetés kezdeményezésére 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy Eszes Zoltán baptista lelkész javaslatára a bizottság támogatja, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központot állami kitüntetésre terjesszék elő. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

6.) A Csömöri Tót Hagyományaink Háza épületének bővítésével kapcsolatos pótmunkák pénzügyi rendezése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a Csömöri Tót Hagyományaink Háza befejezéséhez biztosítson 2.300.000 Ft támogatást. A pénzügyi bizottság megvizsgálta a kérelem indokoltságát és javasolja a támogatás biztosítását, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat teljesíti a támogatás feltételeként szabottakat (rendelkezésre bocsátja hatályos pénzkezelési, valamint beszerzési szabályzatát, bemutatja a támogatás elszámolására kijelölt számlák hiteles másolatát, továbbá egyeztet az önkormányzattal a beruházás műszaki tartalmáról, annak szükségességéről. Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető jelezte, hogy a támogatás összegét a nemzetiségi önkormányzat következő évi támogatásakor korrekciós tényezőként figyelembe veszik. A képviselők egyhangúlag jóváhagyták a többlettámogatás kifizetését.

7.) A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítása – közparkok, játszóterek szabályainak megsértése 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy formai okokból szükségessé vált a rendelet módosítása, hozzáigazítása az aktuális jogszabályokhoz. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosítást.

8.) Világversenyen résztvevő csömöri sportolók támogatása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy Solti László világbajnok, kétszeres Európa-bajnok kajakos az elmúlt évekhez hasonlóan kéri az önkormányzat támogatását felkészüléseihez. A képviselő-testület tagjai teljes egyetértésben javasolták a 150.000 Ft-os támogatási összeg biztosítását a sportolónak. Fábri István polgármester felvetette, hogy a jövőben ne várjanak a beérkező kérelmekre, hanem a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. tegyen javaslatot a támogatandó sportolók személyére vonatkozóan.

9.) Központi és forgalmas utak közlekedésbiztonsági fejlesztése

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy korábban döntés született a Hősök tere átépítéséről, az út eltolásáról, gyalogos átkelőhely létesítéséről. A projekt engedélyes tervvel rendelkezik, ám időközben újabb módosítási javaslatok történtek, amelyek a korábbi engedélyek alapján megvalósíthatóak. 

A Major-úti HÉV-átjáró átépítésével kapcsolatban Fábri István polgármester elmondta, hogy a tervek megvalósításához szükség lenne az út kiszélesítésére, amit az önkormányzat szükség esetén a szomszédos üres telek egy részének kisajátításával tud megoldani. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beérkezett szakértői módosítási javaslatokat a gyalogátkelőhely áthelyezésére vonatkozóan. Képviselői kérdésre elmondta, hogy a jelenlegi terv megfelel egy jelzőlámpás kereszteződés kialakításához is.

 

10.) Javaslat a 2021. évi önerős, saját önkormányzati fejlesztésekre 

Fábri István polgármester ismertette azoknak az önerős fejlesztéseknek a jegyzékét, amelyekről a korábbi képviselő-testületi üléseken döntés született. Mint elmondta, nem biztos, hogy az idei év folyamán minden fejlesztés teljes egészében megvalósul, de el lehet kezdeni azokat. A tervek között szerepelt többek között lakossági faosztási és komposztálási és esőedény akció, nyilvános WC kialakítása a Bulgárkertben, tanösvény kialakítása a régi strandtérnél, KRESZ-pálya és streetball pálya építése a Majorszegi településrészen, továbbá térfigyelő kamerák cseréje, javítása, közlekedésbiztonságot javító eszközök beszerzése, a Kistarcsai úti közúti híd útfelújítása stb. A képviselők egyhangúlag támogatták a tervezetet, valamint javaslatokat fogalmaztak meg további fejlesztésekre.

11.) Kiemelt önkormányzati fejlesztések érdekében településrendezési eszközök módosítása

Fábri István polgármester ismertette, hogy a napirendi pont három módosítási javaslatot tartalmaz. Ezek közül az első az épülő új iskola mellett található uszoda- és rekreációs terület kiemelt fejlesztési területté való nyilvánítására vonatkozik. A második pont korlátozza az egy telken elhelyezhető épületek számát. Mint elmondta, a település infrastruktúrája már nem bírja el a sűrű beépítés miatti lakosságszám-növekedést. A harmadik módosítás a napelem-parkok létesítésre vonatkozik, mivel szabályozás hiányában jelenleg külterületen bárhol létesíthető ilyen beruházás. Benkó Gábor műszaki osztályvezető hangsúlyozta, hogy nem betiltani szeretnék a napelem-parkok létesítését, hanem kijelölni azokat a területeket, ahol az nem tájidegen. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el mindhárom módosítási javaslatot.

 

12.) Végre nem hajtott (folyamatban lévő) képviselő-testületi határozatok elfogadása 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a végre nem hajtott határozat mindegyike a HÉSZ módosításával összefüggésben folyamatban van. A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

13.) Sportközpont fejlesztésének lehetőségei

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a beruházással összefüggésben ingatlanvásárlási lehetőség adódott a terület bővítése céljából. Ismertette továbbá, hogy a beruházóval együttműködési megállapodás-tervezet készült, melynek értelmében az önkormányzat ingyenesen biztosítaná a területet az iskola megközelítését szolgáló utak, parkolók létesítéséhez, azokat a beruházó megépíti, majd önkormányzati kezelésbe adja. Ennek értelmében iskolaidőn túl az önkormányzat szabadon rendelkezhetne a parkolókkal. A megállapodás-tervezetet a tankerület is jóváhagyta.

 

14.) Javaslat a Csömöri Vendégház önkormányzati működtetésére

Fábri István polgármester ismertette a javaslat tartalmát, mely szerint meghatározták a vendégház igénybevételének árait, továbbá az önkormányzati fenntartású intézmények és helyi köznevelési intézmények, egyházközségek által igénybe vehető ingyenes lehetőségek mértékét és feltételeit. A képviselő-testület megvitatás után, a javasolt módosításokat is figyelembe véve a határozatot egyhangúlag támogatta.

 

15.) Költségkeret meghatározása szabálytalanul épített út helyreállítására

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Vízműsor utca fölötti mezőgazdasági területen építkezések indultak meg és az egyik tulajdonos mintegy 150 méteres szakaszon építési darálékot helyeztetett el a földúton a saját telkéig. Az önkormányzat rendőrségi feljelentést tett engedély nélküli átalakítás miatt. A darálék elhelyezése több szempontból is aggályos. Egyrészt tájidegen, másrészt a földutat gyalogosok, lovasok is használják, számukra az út ilyen formában járhatatlan. Az elhelyezés során nyilvánvalóan megszegték a behajtási tilalmat, továbbá magánterületeket is érintettek. Dr. Katona Péter jegyző jelezte, hogy bár az eljárás ismeretlen tettes ellen indult, időközben az ingatlantulajdonos beadványban fordult az önkormányzathoz a fennmaradás érdekében, ezzel a tettét elismerte. Fábri István polgármester jelezte, hogy az önkormányzat egyértelműen a földutat kívánja megtartani a mezőgazdasági területen, ezért az út helyreállítására bruttó 2 millió forintos költségkeret elkülönítését javasolja. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

16.) Közterület rendezése Mókus utca – Csömöri út

Fábri István polgármester felidézte, hogy egy korábbi képviselő-testületi egyeztetés alapján az a döntés született, hogy a Mókus utca és a Csömöri út kereszteződésében a Csömöri út szélesítésekor közterületre került közmű-csatlakoztatásokat az önkormányzat áthelyezteti telken belülre. Azóta az új ingatlantulajdonosok kérelmet nyújtottak be, hogy megvásárolnák a telkeik előtti 3-4 méteres területet. Ezzel a közműcsatlakozások áthelyezése szükségtelenné válna, valamint az önkormányzat bevételhez jutna, amit a térség fejlesztésére tud fordítani. A fennmaradó 12 méter szélességű terület lehetővé teszi a későbbiekben a megfelelő szélességű út építését is. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a közműcsatlakozások áthelyezésére vonatkozó határozatot visszavonja, továbbá az ingatlanértékesítést és a telekalakítást támogatja.

 

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései 

Pásztor Sándor képviselő ismertette, hogy bejárást tartottak a Príma áruház parkolójánál és megállapították, hogy a meglévő közlekedési rend, amely csak a jobbra kanyarodást teszi lehetővé mind a Szedervölgyi útra, mind a Laki bekötőútra, életszerűtlen. A körforgalom tehermentesítése érdekében a képviselő javasolta, hogy mindkét helyen balra is lehessen kanyarodni. Ezt a megoldást az áruház vezetője is támogatta. 

Pásztor Sándor tájékoztatta a testületet arról is, hogy a Széchenyi úton szintén bejárást tartottak, megvizsgálva az útba becsatlakozó kisebb utcák és szolgalmi utak állapotát. Néhány helyen problémákat észleltek, ezért a képviselő javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal szólítsa fel a tulajdonosokat a helyzet rendezésére. Pásztor Sándor javasolta továbbá néhány közlekedési, valamint tájékoztató tábla ki-, illetve áthelyezését a jobb beláthatóság, biztonságosabb közlekedés érdekében. 

Eigler Tamás képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a Majorszegi településrészen valaki eltávolított egy megállni tilos táblát a helyéről, továbbá arról érdeklődött, hogy milyen lépéseket tesz a hivatal a Mókus-patak egy szakaszának elkerítése ügyében.

Fábri István polgármester válaszában közölte, hogy több hasonló ügy van az önkormányzatnak, így már kialakították a megfelelő, hatásos ügymenetet. Sorban haladnak, hamarosan a Mókus-patak ügye kerül sorra.

Dr. Katona Péter jegyző képviselői kérdésre tájékoztatta a testületet, hogy az új közterület-felügyelő kifejezetten a hétvégi időszakban fog dolgozni.

Zárt ülés

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 6831-2/2021., valamint a 6832-2/2021. számú önkormányzati hatósági ügyben 2021. május 6-án kelt határozatában kiszabott 40.000.-Ft közigazgatási bírságot 30.000.-Ft, azaz harmincezer forintra csökkenti.

 

Megszakítás