Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 18-i üléséről

2022 január 17. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület teljes létszámban, 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Védőnői álláshelyek számának módosítása     

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy októbertől sikerült betölteni a korábban helyettesítéssel megoldott álláshelyet. A NEAK a helyettesítés miatt 3,5 álláshelyet finanszírozott, ezt szükséges kibővíteni. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

3.) Torockó (Rimetea) erdélyi testvértelepülés támogatása

Tihanyi Ferenci képviselő felidézte, hogy az önkormányzat minden évben támogatja az erdélyi testvértelepülését, Torockót. Az idei évben a helyi általános iskolának szeretnének laptopot és projektort vásárolni. A szükséges összeget Torockó több testvértelepülése közösen adja össze. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta 150 ezer Ft biztosítását a torockói általános iskola eszközbeszerzésének támogatására.

 

4.) Helyi jelentőségű védett természeti területekről és értékekről szóló rendelet megvitatása

Onhausz Erzsébet, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy megváltozott a jogszabályi környezet, illetve nőtt a beépítettség, ezért szükségessé vált a rendelet módosítása. Mint elmondta, a patakforrás a vízügyi adatbázisokban már nem lesz védett, mivel vízhozama a védettséghez szükséges 5 liter/perc alá csökkent.

A helyi adatbázisba új értékeket vettek fel, pl. fákat, fasorokat, amelyek a helyi értéktárban korábban már szerepeltek. Az Széchenyi úti körforgalom átépítése miatt kérdésessé vált a hársfasor védettség alá helyezése. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a terület fejlesztésének véglegesítése előtt nem vonja védettség alá a fasort. A rendeletet a testület egyhangúlag hagyta jóvá.

 

5.) Patak revitalizációs tanulmányterv megvitatása

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok bemutatta a patak revitalizációjára készült tanulmánytervet. Ennek leglényegesebb elemei, hogy a Strandtérnél és a Bulgárkertnél rönkgátat alakítanának ki, valamint a mélyebb mederszakaszoknál a szakemberek mederemelést javasoltak. A szennyvíztisztítónál biológiai tisztítást, nádas kialakítását javasoltak a szakemberek. A beruházás egésze a költségkalkuláció alapján nettó 231 millió forintba kerülne, de tanulmányterv ütemtervet is tartalmaz.

 

6.) Szociális Alapszolgáltatási Központ részére gépjárműbeszerzés megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke felidézte, hogy a korábbi képviselő-testületi ülésen megvitatták egy új gépjármű beszerzését a SZAK részére annak érdekében, hogy ne a személyszállításra vásárolt kisbuszt kelljen ebédszállításra használni. A képviselők megvitatták a lehetőségeket, és 8 igen szavazattal, egy ellenszavazat mellett úgy határoztak, hogy elektromos autó vásárlására 4,5 millió forintos költségkeretet határoznak meg.

 

7.) Ravatalozó felújításának támogatása az Emlékmű közben

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony elmondta, hogy korábban az önkormányzat döntött a ravatalozó felújításának támogatásáról, melyhez a temetkezési vállalkozó cég mellett a katolikus és evangélikus egyház is hozzájárulna. A beérkezett árajánlatok alapján az önkormányzat részéről hárommillió forintos támogatás szükséges, amelyet az önkormányzat fele-fele arányban célzott támogatásként nyújtana a két érintett egyházközség számára. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

8.) Pályázati támogatással megvalósuló beruházások előkészítése

Fábri István polgármester ismertette, hogy az új iskola építésére vonatkozó szerződéstervezet elkészült, abban az önkormányzat kisebb pontosításokat kért, különös tekintettel arra, hogy a jelentős, több száz millió értékű átadandó területen kizárólag iskola épülhessen és más célra ne lehessen hasznosítani.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy mivel az önkormányzat új pályázaton indult és nyert támogatást a bölcsődeépítésre, ezért szükséges a költségvetési tervet módosítani. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető bemutatta a Bulgárkertben épülő új Bringaközpont terveit.

Ugyancsak a műszaki osztályvezető számolt be arról, hogy a kerékpárút-pályázat kapcsán egyeztetések folynak a minisztériummal és a válasz fényében a közbeszerzési eljárást le kell zárni vagy hosszabbítani szükséges.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy megjelent egy rendkívül komplex pályázati lehetőség, amely a régiónkban először biztosít forrást különböző területekre (TOP pályázat), ám településenként csak egy pályázat nyújtható be. Gondosan megvizsgálva az esélyeket és a településfejlesztési koncepciót, úgy döntöttek, hogy a művelődési ház felújításának első ütemére pályáznak. Emellett szól a projekt előkészítettsége, valamint az, hogy erre a beruházásra várhatóan nem nyílik új pályázati lehetőség, míg más területeken – pl. környezetvédelem – a közeljövőben több új pályázat kiírása várható. Ebben az ütemben a művelődési ház udvara bővülne és újulna meg. A megvalósítás mellett szól az is, hogy a legutóbbi lakossági felmérésben a közművelődési infrastruktúra fejlesztését kiemelt jelentőségűnek ítélték a csömöriek.

 

9.) Közösségi tevékenységet folytató helyi civil szervezetek támogatásának megvitatása

Fábri István polgármester felidézte, hogy Pest Megyei Önkormányzat pályázatán csupán két, a településen tényleges tevékenységet nem folytató civil szervezet nyert el jelentős támogatást, ám a település szempontjából fontos tevékenységet folytató helyi civil szervezetek pályázatai közül egyik sem kapott támogatást. Javasolta ezért rendkívüli támogatás biztosítását a csömöri pályázók számára a kitűzött céljaik megvalósítása érdekében. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Csömöri Polgárőr Egyesületet 1.871.000 Ft- al támogatja gépkocsi beállók építésére, a Csömöri Állatvédő Civil Szervezetet 3.500.000 Ft-tal szendvicspanel mobilház telepítésére, a Krammer Teréz Zeneiskola Alapítvány 490.000 Ft támogatásban részesül hangosítási és technikai eszközökre, a Csömöri Pingpong Sport Egyesület 575.000 Ft-ot sporteszközök beszerzésére, valamint a Tiszta Tánc Színház Egyesület 950.000 Ft-ot kap működési kiadásokra.

Emellett az önkormányzat megvizsgálja, hogy a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az iskolai Mátyás Király Alapítvány – melyek szintén sikertelenül indultak a Pest megyei pályázaton – támogatását hogyan és milyen forrásból tudják megvalósítani, ez utóbbi kettőnél ugyanis komolyabb beruházásokat tervezetek, így az ezekhez szükséges forrást meg kell találni, várhatóan a 2022. évi költségvetésben.

 

10.) Együttműködés a Gödöllői Coop Zrt.-vel ingatlanok hasznosítására

Fábri István polgármester ismertette, hogy folyamatosan egyeztetések zajlanak a Gödöllői Coop Zrt.-vel a Béke tér nagyrészt zöldterületi részének hasznosításáról. A cég az ingatlant nem kívánja eladni, de felmerült annak a lehetősége, hogy az önkormányzat ingyenesen használatba vegye és parkosítsa azt. Ugyancsak tárgyalások folynak arról, hogy a Gödöllői Coop Zrt. megvásárolná az önkormányzat tulajdonában álló 740/1. hrsz- ú, 305 m2 nagyságú Árpád utcai ingatlant, amely önálló hasznosításhoz túl kicsi, ám a cég szomszédos telkével együtt tudná hasznosítani. A képviselő-testület egyhangúlag felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások folytatására.

 

11.) Tinódi utcai szennyvíz-tisztító csatorna tulajdonosi és üzemeltetési kérdéseinek rendezése

Fábri István polgármester ismertette, hogy megállapodás született arról, hogy a 076 hrsz.-ú útra egy magánszemély által megépített, ám az önkormányzat által is használt csatorna szakaszt 2.500.000 Ft összegért az önkormányzat megvásárolja, majd azt a DMRV Zrt. kezelésébe átadja. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

12.) Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. közötti ingatlanhasználati szerződés módosítása – helyrajzi számok frissítése

Dr. Nagy Attila aljegyző ismertette, hogy a most épülő műfüves pálya területét a pályázati támogatás érdekében szükséges átadni a sport kft. részére. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a használati jogot alapító szerződés kibővítését a Csömör, külterület 0163/12 hrsz-ú, jelenleg is sportolásra kijelölt ingatlannal.

 

13.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása – új felügyelőbizottsági tag bejegyzése

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen Kadók Ferencné felügyelőbizottsági tag lemondása miatt új tagot választottak Tótpál Szabolcs személyében. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a bejegyzését. Kadók Ferencné a képviselő-testület pénzügyi bizottságában viszont tovább folytatja a munkáját.

 

14.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálatát végző cég szerződésének meghosszabbítása

Pásztor Sándor, a felügyelőbizottság elnöke javasolta, hogy a következő évekre a Penner-Audit Könyvvizsgáló Kft-t bízzák meg, mivel rendkívül alaposan és körültekintően, a kötelező feladatokon túl is végzik feladataikat. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

15.) Mellékutcák parkolási rendjének megváltoztatására javaslatok megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság tárgyalta a Kőhegy utca és a József Attila utca Kacsóh P.-Hunyadi utca közötti szakaszán várakozni tilos táblák kihelyezését, mivel több lakó – bár erre a legtöbb ingatlan esetében lenne lehetőség – nem áll be autójával saját ingatlana területére, hanem a közterületen parkolnak az egyébként is igen szűk utca szakaszokon, így a kukásautó és a tűzoltóautó sem fér el tőlük. A képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot és további egyeztetésig az elnapolás mellett döntött.

Pásztor Sándor felidézte, hogy az ott élők kérésére is korábban már többször tárgyalták a Vörösmarty utca parkolási problémáit. A bizottság javasolta, hogy a közeli művelődési házi rendezvényke miatt igen zsúfolt Vörösmarty utca közúti forgalmát egyirányúsítsák a Hősök tere felől a Rákóczi út irányába, valamint a menetirány szerinti jobb oldalon tiltsák meg a megállást, kivéve a mozgássérült kijelölt résznél. Az utcában történő parkolást, a felfestés figyelembevételével, a menetirány szerinti baloldalon engedjék meg. A képviselő-testület némi vita után egyhangúlag támogatta a javaslatot azzal a polgármesteri módosítással, hogy első lépésben csak a Deák Ferenc utcáig történjen meg az egyirányúsítás.

 

16.) Zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotásának kiegészítése

A képviselő-testület a napirendi pont elnapolásáról döntött.

 

17.) Helyi Építési Szabályzat módosítása  – korábbi telekalakítási döntések szerződéseinek pontosítása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette az érintett területekre vonatkozó műszaki paramétereket, majd Fábri István polgármester kifejtette a részleteket. A Mókus utcai telekalakításra vonatkozóan régóta tárgyalások folynak arról, hogy több ingatlantulajdonos vásárolna az önkormányzati területből. Fábri István elmondta, hogy az önkormányzat mindenképpen ragaszkodik egy minimum 12 méteres sáv megőrzéséhez, mivel ez alatt nem lehet utat kialakítani.

A Kistarcsai út egy telke az önkormányzati területbe lóg bele. A régóta kialakult állapotot az önkormányzat csere vagy adásvétel révén kívánja rendezni.

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke arról számolt be, hogy a Középhegyi út és a Panoráma utca vegyesen bel- vagy külterületen található két külterületi ingatlan esetében érkezett kérelem a belterületbe történő csatolásra, az üdülő besorolás megtartása mellett, A kérelmet a bizottság támogatta, ám a képviselő-testületben vita alakult ki a kérdésben, ezért a döntést elnapolták.

 

18.) Pest megyei kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal magasabb szintű jogszabályra hivatkozva megtiltotta a települési önkormányzatoknak a tehergépjárművek egyedi behajtási díjainak kiszabását. Csömörön ez a mellékutcákra vonatkozik. A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy rendeletét egyelőre nem vonja vissza, megvizsgálja a jogorvoslat lehetőségeit. Dr. Katona Péter jegyző elmondta, hogy a települések többségén van jelenleg érvényben hasonló rendelet. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a döntés megalapozásához további jogi egyeztetéseket tart szükségesnek, különös tekintettel arra, hogy a polgármesteri hivatal úgy tudja, csak a Pest Megyei Kormányhivatal lépett fel az önkormányzatokkal szemben e téren, más megyében vagy a fővárosban nem hallani ilyen eljárásról. Fábri István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a behajtási engedélyek mindenütt azt a célt szolgálják, hogy a lakók nyugalma érdekében racionalizálja és így csökkentse a zajjal és légszennyezéssel járó tehergépjármű forgalmat, másrészt a nagy súlyterhelés miatt megrongálódott utak javítására részbeni forrást teremtsen a kárt okozó teherautók után beszedett díjakból.

 

19.) Csömör Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata módosításainak átvezetése

Dr. Nagy Attila aljegyző ismertette az SZMSZ módosításait, amelyeket szervezeti változások miatt váltak szükségessé. A képviselők egyhangúlag elfogadták a módosítást.

 

20.) Javaslattétel jutalmazási keret felhasználására

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a polgármester és alpolgármester év végi jutalmára a törvényeknek megfelelően hat havi tiszteletdíj szerepel a költségvetésben, de a polgármester korábban sem fogadta el a neki megszavazatott magasabb jutalmat, ezért a bizottsági elnök javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan három havi tiszteletdíjat állapítsanak meg. A képviselő-testület támogatta a javaslatot, így Fábri István polgármester részére, a 2021. évben végzett munkája elismeréseként bruttó 1.794.900 Ft jutalmat állapított meg. Tormay-Lesták Mária alpolgármester részére, a 2021. évben végzett munkája elismeréseként szintén három havi, azaz bruttó 1.280.400.- jutalmat javasoltak.

Megszakítás