Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 21-i üléséről

2021 december 03. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Tormay-Lesták Mária alpolgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Fővárosi Agglomerációs Társulás Társulási Megállapodása és Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony beszámolt arról, hogy Pécel Város Önkormányzata jelezte kiválási szándékát a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból. A képviselő-testület támogatta a kiválást és az azzal összefüggő SZMSZ-módosítást.

 

3.) A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásból, Kerepes Város Önkormányzat kiválási szándékához való hozzájárulás

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy Kerepes Város Önkormányzata kifejezte kilépési szándékát a Gödöllői Kistérségi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásból. A képviselő-testület támogatta a kiválást.

 

4.) Regionális célú alapítvány támogatása

A Népjóléti és Kulturális Bizottság javaslata alapján úgy döntött, hogy a Csontvelő-Transzplantációs Alapítvány támogatási kérelme alapján a regionális alapítványok támogatási keretének terhére bruttó 50 000 Ft pénzeli támogatást nyújt a nagy szegénységben élő családok súlyos beteg gyermekei gyógyulásához, és az egészséges felnőtté válás elősegítéséhez. 

5.) Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021. évi munkaterve

Ráduly Ildikó igazgató beszámolt arról, hogy a zeneiskolában a félév elején tapasztalható létszámcsökkenést követően normalizálódott a helyzet, mivel többen késedelmesen iratkoztak be, így a létszám tartható. Ezt követően ismertette az intézmény munkatervét, melyet Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens elfogadásra javasolt. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a munkatervet.

 

6.) Csömöri Mátyás Király Általános Iskola – helyzetelemzés

Bátovszky János intézményvezető beszámolt arról, hogy az általános iskola folyamatosan törekszik arra, hogy programjaival település életébe szervesen illeszkedjen. Ennek érdekében az iskola különböző programokon vesz részt, illetve gyűjtést szerveztek a testvértelepülésen élő gyermekek számára is. Az igazgató elmondta, hogy a legnagyobb problémát a pedagógushiány okozza, vannak évek óta betöltetlen státuszok, amelyeket átszervezéssel tudnak csak megoldani.

                       

7.) Csömöri Kulturális Közalapítvány beszámolója nyelvvizsga támogatásról

Harmath Diána, a Csömöri Kulturális Közalapítvány elnöke beszámolt az elmúlt évek tapasztalatairól a nyelvvizsga-támogatással kapcsolatban. Mint elmondta, a csömöri fiatalok számára több lehetőség is létezik, hiszen az önkormányzat pályázata mellett az alapítvány saját pályázata is rendelkezésre áll, így akár több nyelvvizsga díjának utólagos finanszírozását is igénybe vehetik a helyi fiatalok. A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

.

 

8.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. – Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – két ügyvezető feladatkörének és hatáskörének meghatározása

Fábri István polgármester felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen a testület két ügyvezetőt választott a sport kft. élére. Számos egyeztetést követően sikerült megállapodni a szakosztályok felosztásában, a munkáltatói jogok gyakorlásában, az infrastruktúra menedzselésében, valamint a pénzügyi-jogi képviselet kérdésében. Ennek értelmében a csapatsportokért, valamint a kerékpár szakosztályért a továbbiakban Válé Flórián, míg az egyéni sportágakért és a tömegsportért Solti László felel. A sport kft. beruházásainak felelőse Válé Flórián lesz, míg a média és PR Solti Lászlóhoz tartozik majd, az üzemeltetésért pedig közösen felelnek. A képviselő testület a fentieknek megfelelően fogadta el az SZMSZ módosítását.

 

9.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. szervezeti átalakításához szükséges többlettámogatási igény elbírálása

A sport kft. az új ügyvezető bérére és munkafeltételeinek biztosítására igényelt többletforrást. A képviselő-testület a személyi kiadások fedezetére 1.071.400.- Ft, míg eszközbeszerzésre 300.000.- Ft biztosítását szavazta meg egyhangúlag.

10.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. II. Közterületek fejlesztése – Központi és forgalmas utak közlekedésbiztonsági fejlesztése – gyalogátkelőhelyek korszerűsítése

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság megvizsgálta a Major úti gyalogos átkelőhely helyzetét és javasolják egy jelzőfényes berendezés felszerelését, amely felvillanással jelzi a gyalogosok átkelési szándékát az autósok számára. A képviselők megvitatták a javaslatot és úgy határoztak, hogy a döntés előtt megtekintik a berendezést, ezért a témát elnapolták.

 

11.) DMRV Zrt.-vel kötendő megállapodás 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság többszöri levelezés és a DMRV vezérigazgatójával történt személyes egyeztetés során tárgyalta a DMRV Zrt.-vel megkötendő, szennyvízcsatorna használati díj 2021-2023 évre meghatározott összegének elszámolásáról kötendő, évi nettó 35.000.000,- Ft  összegről szóló megállapodást. Az összeget felújítási és beruházási munkákra fordítják. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a megállapodás megkötését.

 

12.) Informatikai fejlesztés – költségvetés módosítás

Fábri István polgármester felidézte, hogy több ízben felvetődött, hogy az ülésteremben a prezentációk megkönnyítése érdekében célszerű felszerelni egy vezeték nélküli csatlakozású televíziót. A képviselő testület egyhangúlag támogatta egy nagyképernyőjű monitor beszerzését 400.000.- forint értékben.

 

13.) Edlomann csatorna – DMRV átadás 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az Edlomann Közműépítő Közösség az az önkormányzat számára ingyenesen kívánja átadni a szennyvízcsatorna szakaszt és szennyvízátemelőt, melynek üzemeltetését a DMRV Zrt. biztosítja. Sipos Tamás képviselő javaslatára a testület felkérte a polgármestert, hogy egyeztessen a DMRV Zrt.-vel  két Fygt NP 3102 szivattyú bejelző rendszerrel történő felszerelés érdekében. A képviselő-testület a módosítással együtt egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

14.) Scorpió Trans bányabérléssel kapcsolatos kérelme 

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Csömöri Gazda Vagyonkezelő és Szolgáltató Szövetkezet 2021. február 25-én szerződést kötött a Scorpio Trans Kft.-vel a 081/14 hrsz.-ú bányaterület bérbeadására vonatkozóan. évi nettó 5 millió Ft bérleti díjért. A kft. méltányossági kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, mivel a járványhelyzet miatt a hatósági engedélyezés csúszik és nem tudják rendeltetésszerűen használni a területet. A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy a bérleti díjat 2021. november és december hónapokban elengedi.

 

15.) Ravatalozó felújításának támogatása az Emlékmű közben

Fábri István polgármester felidézte, hogy szóbeli döntés született arról, hogy az új ravatalozó építéséig kisebb felújításokat végeznek, ám az előzetes ajánlatok alapján a tervezett keretösszeg duplájába kerülne a beruházás. A polgármester tájékoztatása szerint a kérdést a novemberi testületi ülésen tárgyalják.

 

16.) Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – aljegyző feladatkörének meghatározása

A képviselő-testület a téma megtárgyalását követően annak elnapolásáról döntött.

 

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor képviselő arról érdeklődött, hogy Príma parkolóból való kihajtás kérdése megoldódott-e. Benkó Gábor műszaki osztályvezető arról tájékoztatta a képviselőt, hogy a tervezővel egyeztetések folynak a kérdésben.

Tormay-Lesták Mária  Pásztor Sándor  képviselő korábbi felvetésére válaszolva tájékoztatást nyújtott arról, hogy a SZAK a kisbuszt szükségszerűségből használja a megnövekedett ételkiszállítási igények miatt. A képviselők úgy döntöttek, hogy megvizsgálják egy kisebb gépjármű vásárlásának lehetőségét.

 

Fábri István polgármester és Benkó Gábor műszaki osztályvezető tájékoztatták a képviselőket a bölcsődeépítés közbeszerzésének státuszáról, amely várhatóan februárra zárul le. Fábri István emellett arról is tájékoztatta a testületet, hogy a kerékpárút pályázaton elnyert összeg az építőipari árak jelentős és rohamos emelkedése miatt nem elegendő a beruházásra, ezért egyeztetéseket kezdeményeztek a pályázatkezelővel a módosításról.

 

Zárt ülés

 

1.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága – új tag választása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának Tótpál Szabolcsot, a Csömöri Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetőjét választja meg.

 

Megszakítás