Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 20-i üléséről

2022 február 28. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az év első képviselő-testületi ülése a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét.

1.) Összefoglaló a 2021. év legfontosabb települési eseményeiről és önkormányzati munkájáról

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

Az elmúlt hónap eseményeinek áttekintése mellett a polgármester prezentációban foglalta össze a 2021. év leginkább jelentős eseményeit, kezdeményezéseit, önkormányzati fejlesztéseit.

 

2.) Csömör Kincse díjak átadása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Csömör Kincse díjat 2015-ben alapította az önkormányzat azzal a céllal, hogy elismerjék mindazon közösségi kezdeményezéseket, amelyek magánszemélyek, intézmények, közösségek részéről fogalmazódnak és valósulnak meg a településen. Bár az elmúlt két év nem kedvezett a közösségi kezdeményezéseknek, ám még így is akadtak elismerésre méltó események.

Az idei évben Bakon Pálné, Bándiné Tóth Klára, Gutyán Mihályné, Marosi Éva, Szántóné Hermányos Mária, Takács László Csömör első köztéri szobrának, a Szent István-szobornak a felállításáért folytatott munkájukért vehették át a Csömör Kincse Díjat; Nahalka Judit pedig a Csömöri adventi kalendárium megvalósításáért részesült ebben az elismerésben.

A díjazott kezdeményezésekről részletes bemutató a Csömöri Hírmondó februári számában található.

 

3.) Tájékoztató Csömör főútjainak önkormányzati kezelésbe vételéről

Fábri István polgármester ismertette, hogy Csömör főútjainak felújítását, karbantartását az önkormányzat hosszú ideje önerőből végzi el, annak ellenére, hogy az utak a Magyar Közútkezelő fenntartásában állnak. Annak érdekében, hogy a helyzet jogi szempontból is tisztázott legyen, az önkormányzat kezdeményezte az utak kezelésbe vételét, a Major úti bekötőút kivételével, amelynek átvételét a jogszabályok nem teszik lehetővé. A szerződéskötés folyamatban van, anyagi vonzata nincs.

 

4.) A Csömöri Községgondnokság 2022. évi útkarbantartási munkaterve

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Községgondnokság vezetője azt javasolta a bizottságnak, hogy az útfestési munkákra éves keretszerződést kössenek árajánlat alapján kiválasztott céggel, mivel az egyedi munkálatok nehezen tervezhetőek és magasabb áron végezhetők el. A Községgondnokság az ajánlatokat 3 cégtől bekérte, a bizottság pedig kiválasztotta a legkedvezőbb ajánlatot és javasolja a szerződés megkötését. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, hogy az önkormányzat a CSP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bízza meg, nettó 5.000.000 Ft értékben Csömör közútjainak burkolatfestési munkáinak elvégzésére 2022 évben.

 

 

 

5.) Az önkormányzati tulajdonban álló nonprofit kft.-k könyvvizsgálójának kiválasztása

Pásztor Sándor képviselő felidézte, hogy egy korábbi ülésen a képviselő-testület elvi döntést hozott arról, hogy a CSÖTESZ Kft. könyvvizsgálatát a Penner-Audit Könyvvizsgáló Kft. végezze el. A beérkezett árajánlat alapján a felügyelőbizottság javasolja a szerződéskötést a könyvvizsgáló céggel bruttó 450.000.-Ft/év összegért, amelyet a képviselő-testület egyhangúlag támogatott.

Eigler Tamás képviselő ismertette, hogy a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága megbeszélést tartott és javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről. A felügyelőbizottság három ajánlatot kért be, és javasolja, hogy az önkormányzat a korábbi könyvvizsgálót, a Kasnyik & Társa Kft-t bízza meg az ajánlatnak megfelelő nettó 110.000.-Ft/negyedév összegért, mivel a Sport Kft. tevékenysége rendkívül komplex, amelyet a könyvvizsgáló cég már megismert és tevékenységét eddig megbízhatóan látta el. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

6.) Csömör, Árpád u. 740/1. hrsz. telekrész értékesítése

Fábri István polgármester felidézte, hogy egy korábbi ülésen a testület felhatalmazta arra, hogy 740/1 hrsz.-ú 305 m2-es telekrész értékesítésének vonatkozásában egyeztessen a Gödöllői Coop Zrt.-vel. A kis méretű telek önmagában nem hasznosítható, csupán a Gödöllői Coop Zrt. tulajdonában lévő szomszédos telekkel összevonva, így más számára nem is értékesíthető a fennálló állapotok alapján. A Gödöllői Coop Zrt. az elkészült értékbecslés alapján 12.100.000 Ft-ért megvásárolná az ingatlant a telekösszevonást követően. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

Emellett Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy tárgyalások folynak a Gödöllői Coop Zrt.-vel a Béke téri zöldterület átalakításával kapcsolatban is.

 

 

7.) Központi szabályokkal összefüggő bér- és illetményemelések az önkormányzatnál

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a törvényi változásoknak megfelelően az önkormányzati alkalmazottak díjazása módosul.

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a képviselőket, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedett, továbbá számos területen módosultak a bérek. A legmagasabb mértékben a háziorvosok bére emelkedett, amelyet azonban a NEAK átvállal, így nem terheli az önkormányzatot. A szociális és kulturális ágazat béremelését a központi költségvetés finanszírozza. A Községgondnokság és a CSÖTESZ dolgozóinak bérnövekedését a garantált bérminimum változásához igazították.

A polgármesterek illetményére vonatkozóan a Kormány 10 év után most először írt elő emelési kötelezettséget, amelyet a  képviselő-testület tudomásul vett. 

 

8.) Az önkormányzati intézményeknél felmerülő új feladatkörök ellátása

Fábri István polgármester ismertette, hogy egyeztetések zajlanak a bizottságok között státuszok átalakítása és új státusz létesítése kapcsán, ezért a februári képviselő-testületi ülésen tárgyalják majd részletesen.

 

9.) Döntések és tájékoztatók pályázati támogatással megvalósuló nagyberuházásokról

Fábri István polgármester ismertette, hogy a sport terén továbbra is vannak pályázati lehetőségek, amelyeket a későbbiekben tárgyalnak majd részletesen.

Jelenleg zajlik a műfüves pálya kialakítása, ám itt szükséges öltözők, mosdók, valamint tároló helyiség kialakítása is, amelyet konténerekkel lehetséges megoldani, a szükséges közművek kialakításával. Előzetes árajánlat alapján költségkalkuláció készült, amely pályázat alapjául szolgálhat. 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy részt vesz a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 2022. évi pályázati kiírás „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” jogcímű pályázatán, valamint bruttó tízmillió forint önerőt biztosít a 2022. évi költségvetés terhére.

A polgármester ezt követően részletes tájékoztatás nyújtott a folyamatban lévő beruházásokról. 

 

10.) Zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet

A képviselő-testület megvitatás után a napirendi pont elnapolása mellett döntött.

 

11.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló 9/2011. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása – behajtási díjak

A testület úgy döntött, hogy a a Kormányhivatal felszólításának eleget téve április 1-jéig módosítja az önkormányzat a közterületekről szóló rendeletét.

 

12.) Településrendezési szerződés megkötése a 0147/114 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan

Fábri István polgármester ismertette, hogy tárgyalások folytak a Bócsi kastély új tulajdonosával a hasznosítás érdekében. Intézményi funkciók megvalósítására az önkormányzat 60 millió forint ellenében a beépítési százalékot 3%-ról 10%-ra növeli meg a 0147/114 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan. Az önkormányzat vállalja, hogy a Rét utca burkolatának a Laky bekötőúttól a 0147/114 hrsz.-ú ingatlan útcsatlakozásáig (kb. 1600m hosszon) történő felújítására fordítja.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

13.) A Határ úttól északra tervezett iparterülettel (022. hrsz.) kapcsolatos átminősítési eljárás lezárása

Fábri István polgármester ismertette, hogy az átminősítéssel kapcsolatos főépítészi eljárás lezajlott. A főépítész észrevételei alapján módosítások történtek. Megvitatás után a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a csömöri 0147/114 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával a határozat mellékletét képező településrendezési szerződést megköti, az ingatlan közösségi funkcióbővítése érdekében.

 

14.) Telekalakításokkal kapcsolatos településrendezési szerződések megkötése – Mókus-patak, Csömöri forrás-patak

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke  elmondta, hogy a Mókus utcai területre vonatkozóan a tulajdonosok ingatlanvásárlási szándékát a képviselő-testület több alkalommal tárgyalta. A kialakult állapotokon a vásárlás nem módosít.

Eigler Tamás ismertette, hogy a Kistarcsai úti településrendezési szerződés a kialakult állapotot egy ingatlancserével kívánja rendezni.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatokat.

 

15.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi munkaterve

Fábri István polgármester ismertette az önkormányzat éves munkatervét, melyet a bizottságok is megvitattak. Az ütközések elkerülése végett a munkatervet a következő ülésen véglegesítik.

 

16.) Igazgatási szünetek rendje a 2022. évben

Dr. Nagy Attila ismertette, hogy az igazgatási szüneteket az elmúlt évekhez hasonlóan rendelik el. A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor emlékeztette a képviselőket a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségükre.

Tótpál Szabolcs tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a pénzügyi osztályon várhatóan rövidesen sikerül betölteni a megüresedett álláshelyeket, így a létszámhiány február közepére megoldódik.

Onhausz Erzsébet ismertette, hogy elkészült a horgásztó vízügyi szakvéleménye, amelyből kiderült, hogy a patak szívja el a tó jelentős vízmennyiségét, így az üzemi vízszint fele található a tóban. A szakértők a patakmeder felemelését és a tó szigetelését javasolják, továbbá a talajvíz-utánpótlás biztosítását a meder szélesítésével, valamint növénytelepítéssel a az ökológiai helyzet javítását.

 

 

Zárt ülés

1.) Önkormányzati hatósági ügyekben fellebbezések elbírálása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal 11787-4/2021. sz., 9035-8/2021. sz., valamint 11848/2021. sz. határozatait hatályában megtartja, a fellebbezéseket elutasítja.

 

2.) Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Labdarózsa utca elektromos energiaellátására vonatkozó 11325-2/2021 számú határozatot helybenhagyja

 

 

Megszakítás