Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 16-i üléséről

2022 július 18. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Megemlékezés a napokban elhunyt Bagyánszki György „Csömör Községért Emlékérem” kitüntetettről és Szekeres János korábbi önkormányzati képviselőről

A képviselő-testület gyertyagyújtással és egy perces néma felállással adózott az elhunyt képviselők emlékének.

 

2.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 16/2017 (V.26.) önkormányzati rendelet módosításának megvitatása – hulladékszállítás rendszerének változása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke felidézte, hogy az elmúlt időszakban változott a szelektív-, valamint zöldhulladék-gyűjtés rendszere, a hulladékgyűjtő zsákok biztosításának módja, valamint a lomtalanítás módszere is, ezért szükségessé vált a hulladékszállításra vonatkozó rendelet módosítása. A képviselők egyhangúlag támogatták a rendelet módosítását.

 

4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet és a közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó vállalkozói kérelem megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy Csömör területén a 2019-ben 5 éves időtartamra kötött szerződés alapján a Szívó Kft. folytatja a szennyvíz begyűjtését. A jelentősen megnövekedett árakra és költségekre tekintettel a kft. kérte, hogy a díjait megemelhesse. A képviselő-testület úgy határozott, hogy áttekintik a környező települések árait és a következő testületi ülésen hoznak döntést a kérdésben.

 

5.) Petőfi Sándor Művelődési Ház bérleti díjrendszerének változása a kormányzati rendeletekkel összefüggésben

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a művelődési ház bérleti díjai igen alacsonynak számítanak a régióban, ezért a bizottság javasolja azok megemelését. A képviselő-testület úgy határozott, hogy áttekintik a környező települések árait és a következő testületi ülésen hoznak döntést a kérdésben.

 

6.) Fogorvosi magán praxis a csömöri egészségházban

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az egészségházban jelenleg is praktizáló fogorvosok rendelési időn túl magán praxist kívánnak folytatni az egészségházban és ehhez bérelnék a rendelőiket az önkormányzat által kiírt pályázatnak megfelelően. A képviselő-testület előző ülésén a bérleti díjat túl alacsonynak ítélte meg ebben az esetben, mivel a fogorvosi rendelőkben nagy értékű, többnyire önkormányzati tulajdonban lévő felszerelés is van. A képviselők úgy döntöttek, hogy további egyeztetésig elnapolják a kérdést.

 

7.) A római katolikus egyházközség zenei rendezvényeinek többlettámogatási igénye

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat a Római Katolikus Egyház számára egyházzenei rendezvények megvalósítására az idei évben 1.200.000 Ft támogatást nyújt. Az áprilisban megrendezett 30. Csömöri Kórustalálkozó és Egyházzenei Hangverseny a nagy érdeklődés és az áremelkedések miatt a vártnál nagyobb összeget tett ki, ezért további 304.800 Ft támogatást igényelnek. A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.

 

A képviselő-testület napirenden kívül köszöntötte a Csömör KSK nagypályás labdarúgócsapatának remek formában lévő csatárát, Gidály Mihályt. Kiskapusi Balázs szakosztályvezető elmondta, hogy bár a nagypályás foci küzdelmesen indult Csömörön, jelenleg már 100 feletti gyermek játszik az utánpótlás csapatokban.

 

 

8.) Palotai úti ingatlan vásárlása a gyalogos és kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítása céljából

Fábri István polgármester felidézte, hogy a korábbi képviselő-testületi ülésen bemutatott tervek alapján a Palotai úti sport-, rekreációs és intézményi központ fejlesztéséhez kapcsolódva a Palotai út szemközti oldalán is rekreációs célú fejlesztési terve van az Önkormányzatnak (sétány, gyalogos híd, tankert). A fejlesztések érdekében a képviselők támogatták, hogy megvásárolnak több, a meglévő önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódó földterületet. Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy a tulajdonosok készek az eladásra, a hivatalos értékbecslésben szereplő árakat elfogadták. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy megvásárolja a 0156/4 hrsz.-ú 1789 m2 nagyságú legelő besorolású ingatlant 4.830.000 Ft-ért, valamint a 0156/5 hrsz.-ú 560 m2 nagyságú legelő besorolású ingatlant 1.513.120  Ft-ért.

 

9.) Folyamatban lévő településrendezési eszközök módosításainak lezárása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a HÉSZ tervezett módosításaival kapcsolatos egyeztetési eljárásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően lefolytatták, kifogás nem érkezett.

Az első módosítás azokra a saroktelkekre vonatkozik, ahol az elő- és oldalkert előírása jelentősen lecsökkentette a beépíthetőséget, ezért ezeknél a saroktelkeknél kisebb, a mellékutcák beépítésével azonos mértékű előkertet ír elő a módosítás, jobban illeszkedve a kialakult állapotokhoz is. Az állami főépítész elfogadta a módosítási javaslatot.

A másik módosítási javaslat az iskolabővítés céljára vásárolt ingatlanokra vonatkozik, amelynek érdekében szükséges módosítani a helyi építési szabályzatot.

A képviselő-testület mindkét módosítást elfogadta és egyhangúlag alkotta meg új rendeletét a településrendezési eszközökről.

 

10.) Önkormányzati ingatlanok épületenergetikai fejlesztésének előkészítése

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy az önkormányzatok energiaköltségének drágulása után még további drasztikus növekedés várható, mivel júliustól az önkormányzatok kikerülnek a rezsicsökkentés köréből, ezért hosszabb távon fontos lenne az épületek energetikai fogyasztásának csökkentése, akár pályázati források bevonásával, vagy akár önerőből is. Előzetes szakértői felmérések alapján az önkormányzati épületek energetikailag elavultak, jelentős javulás érhető el fejlesztéssel. Érdemes elvégeztetni a hivatalos szakértői felméréseket, mert várhatóan magas támogatástartamú pályázatok nyílnak meg a jövőben. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai fejlesztéseinek előkészítésére 5 millió forintos keretet különít el.

 

11.) Tájékoztatás a pályázati támogatással megvalósuló beruházásokról

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a bölcsődeépítési közbeszerzés lezárult, négy ajánlat érkezett be. A hatósági ellenőrzések és hiánypótlások után megkezdődhet a beruházás.

Fábri István polgármester ismertette, hogy a műfüves pálya melletti konténerekre szánt 10 millió forintos önerő felhasználásáról a következő képviselő-testületi ülésen várható döntés.

 

12.) Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásba belépés támogatására és a Társulási Megállapodás módosítására

Fábri István polgármester ismertette, hogy Biatorbágy település jelezte csatlakozási szándékát a társuláshoz és ennek megfelelően szükséges módosítani a megállapodást. A képviselők egyhangúlag támogatták a belépést.

 

13.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Szántóné Hermányos Mária jelezte, hogy a Rákóczi úton az árok lefedése miatt mintegy 50 méteren nincs vízelvezetés.

Fábri István polgármester a Deák Ferenc utcai szennyvízelvezetési problémákra hívta fel a figyelmet, amelyeket sürgősen meg kell oldani.

Pásztor Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy a Széchenyi utcai magán mellékutcákból a viharok után jelentős mennyiségű murva ömlik ki az útra, ami balesetveszélyes.

Ugyancsak Pásztor Sándor hívta fel a figyelmet arra, hogy a Kacsóh utcai óvodával szomszédos telken jelentős mennyiségű zöldhulladékot halmoztak fel, ami miatt megjelentek a rágcsálók.

Fábri István polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a behajtási szabályok változása miatt szükséges kitáblázni a települést.

A polgármester arról is beszámolt, hogy bár a patakforrás átmenetileg teljesen kiszáradt, a feltöltött mederben sikerült megfogni a vizet, ezért a továbbiakban is erre kell koncentrálni.

Megszakítás